Spamvrij.nl

Aan: de Minister van Economische Zaken, dhr. Brinkhorst Bezuidenhoutseweg 30Postbus 201012500 EC 's-Gravenhage fax: Tweede Kamer, Postbus 20018, 500 EA Den Haag Vaste Kamercommissie EZ, fax: 070 - 318 3439 OPTA , fax: 070 - 315 3501, mail: [email protected], fax: 070 - 3140 625 , mail: [email protected] Met grote belangstelling en dito teleurstelling heeft Spamvrij.nl kennis genomen van de briefvan minister Brinkhorst (Economische Zaken) waarin hij zijn beleidsvisie m.b.t. hetspamprobleem vervat.
De minister legt in deze brief een zwaar accent op zelfregulering, en plaatst een en ander in hetkader van 'een veilig internet'. Daarmee laat hij de oplossing van het spamprobleem bijna geheel over de markt, en accepteert hij het ontbreken van sterke gebruikers- en/of consumentenorganisaties. In depraktijk betekent dit dat de ontvangers van spam niet worden verdisconteerd in de kenschetsvan de reikwijdte van de problematiek. Spamvrij.nl betreurt het zeer dat de minister in zijnbrief niet de moeite neemt om inhoudelijk stil te staan bij het pionierswerk dat zij verricht.
Spamvrij.nl - een vrijwilligersorganisatie die in buitengewoon korte tijd door alle relevantepartijen, tot aan de OPTA toe, tot een serieuze gesprekspartner is gepromoveerd - krijgtslechts een korte vermelding. De minister dient te weten dat als Spamvrij.nl niet op kortetermijn structurele financiering vindt, de organisatie ten onder zal gaan. Wij kunnen immersniet onbeperkt vrij nemen van ons betaalde werk om de zooi van anderen op te ruimen: ook zelfregulering kost geld.
Het is de minister daarnaast klaarblijkelijk ontgaan dat spam zich, ook in Nederland,crimineel ontwikkelt. Steeds vaker maken de grote spammers zich schuldig aan hetrondsturen van virussen teneinde de computers van eindgebruikers te kunnen inzetten. Groteverstoringen van het normale e-mailverkeer zijn daarvan het gevolg.
Spammers versturen voorts zeer geregeld spam via gekaapte computers (in Nederland is inmiddels de tweede groep spammers opgestaan die zich aan dit vergrijp schuldig maakt),en misbruiken de voorzieningen van legitieme providers en jagen die op kosten. Tenslottevoeren zij ook aanvallen uit op de zelfregulerende mechanismen die op internet zijnontwikkeld (onder meer door de machines die zogeheten 'blacklists' bijhouden waarop notoirespammers staan geïnventariseerd, via DDoS-aanvallen buiten werking te stellen).
Binnen deze (semi-)criminele context is het op zijn zachtst gezegd curieus om zelfregulering als verlossende methode te zien. Immers, enerzijds tracht een groep (ookNederlandse) hard-core spammers wát er aan zelfregulering is te vernietigen, en anderzijds kan van (semi-)criminelen geen zelfregulering worden verwacht.
Voorts herdefinieert de minister het zorgwekkende probleem van massa-virussen die computers transformeren in spammachines te makkelijk tot de persoonlijkeverantwoordelijkheid van de eindgebruiker om zijn computer te beveiligen. Virusfilters lopen per definitie achter de feiten aan, en ook al zouden (sommige) eindgebruikers zich beterkunnen wapenen, het gaat niet aan om de criminaliteit van spammers weg te strepen tegen deeventuele naïviteit van eindgebruikers.
Met betrekking tot de handhaving van de nieuwe wet legt de minister de verantwoordelijkheidgeheel bij de OPTA, zonder aan te geven waar deze organisatie tijd, geld en expertise zoukunnen vinden om die taak naar behoren uit te voeren.
Uit de brief van de minister blijkt voorts niets van bereidheid de OPTA (al dan niet rechtstreeks, al dan niet door uitbesteding aan derden) in staat te stellen deze kennis teverwerven of een budget uit te trekken voor het intensieve werk dat met klachtenonderzoek endossiervorming gemoeid is.
De minister meent dat het oprichten van een meldpunt valse verwachtingen wekt, namelijkdat aan alle klachten gevolg zal worden gegeven. De OPTA heeft al aangegeven dat meldingenzeer nuttig en noodzakelijk zijn, ook zonder op individuele klachten in te gaan. Immers, meldingen zijn het het aangewezen instrument om inzicht te krijgen in omvang en origine van het spamprobleem. Wie een meldpunt afwijst kan vervolgens niet ingemoede zeggen onderzoek naar de reikwijdte van het probleem te willen stimuleren.
De minister ziet tevens over het hoofd dat een meldpunt dat gedocumenteerde klachten publiceert - zoals Spamvrij.nl dat doet - juist door die publicatie al helpt het probleem teverkleinen. Bedrijven schrikken gewoonlijk van hun publieke vermelding bij zo'n meldpunt envinden daarin een extra motief om hun beleid aan te passen. Daarnaast gaat van een dergelijkeen preventief effect uit: bedrijven willen voorkomen op zo'n lijst te belanden, en onderzoekenbetere - legale - manieren om hun publicitaire mailingen te verzorgen. Een meldpunt is om diereden nimmer slechts 'symbolisch', ongeacht wat de minister daarover opmerkt.
De minister herhaalt opmerkelijk vaak dat spam vaak van buitenlandse (in casu: niet-Europese) origine is. Hij onderkent onvoldoende dat óók buitenlandse spam een probleem isvoor Nederlandse bedrijven. Voor ISPs, omdat zij nog steeds al dat e-mail verkeer moetenverwerken; voor bedrijven in andere sectoren, omdat hun product in een kwaad daglicht komtte staan doordat derden ervoor spammen. Zo verwijst de minister in zijn brief naar dezogeheten 'viagra spams'. Pfizer, het bedrijf dat Viagra produceert, heeft - ook al spamt het zelfnooit - zelf zeer te lijden onder door de slechte reputatie die zij krijgt vanwege het misbruikvan zijn goede naam en product. Pfizer hoopt om die reden om een stringenter, en betergehandhaafde, anti-spamwetgeving dan Nederland momenteel biedt.
Spamvrij.nl nodigt de minister tenslotte van harte uit eens een kijkje te nemen op haarpagina's met registraties van Nederlandse spammers. Wij zijn, zoals altijd, gaarne bereid eenen ander mondeling toe te lichten.
Stichting Spamvrij.nlScheepmakershaven 47F3011 VC Rotterdam

Source: http://www.spamvrij.nl/nieuws/2004-02-04-minister.pdf

Eau & rivi‘res/140/

Un jardin de papillons L a p l u p a r t d e n o s p a p i l l o n s s o n t a u j o u r d ’ h u i e n s u r s i s . L e s p e s t i c i d e s, l e s d e s t r u c t i o n s d ’ h a b i t a t s e t l ’ a r t i f i c i a l i s a t i o n d e n o s p a y s a g e s e n s o n t l e s p r i n c i p a u x r e s p o n s a b l e s . N o s j a r d i n s p e u v e n t c o n

Untitled

Long-term Antipsychotic Treatment and Brain Volumes A Longitudinal Study of First-Episode Schizophrenia Beng-Choon Ho, MRCPsych; Nancy C. Andreasen, MD, PhD; Steven Ziebell, BS;Ronald Pierson, MS; Vincent Magnotta, PhD Context: Progressive brain volume changes in schizo- Main Outcome Measure: Brain volumes. phrenia are thought to be due principally to the disease. However, recen

Copyright © 2010 Health Drug Pdf