Nytt3-99

Information från Nordvästra Läkemedelskommittén
Nr 3 april 1999
Viagra - anden i flaskan - och sen…Sökande efter ett elixir som återför eller nervförsörjning skapar en vävnadssitu- traherade all den tid män inte har erek- konstant påverkan av adrenerga ”stress”- tid till annan vunnit uppskattning i oli- Klassiskt brukar man indela
genesen till erektionssvikt i:
Kväveoxid (NO) nyckeln till
som både ökar viljan, förmågan och helst Organisk, vilket förklaras av arteriell erektion
även påverkar partnerns affektion gäckar förträngning eller venös insufficiens, dvs mänskligheten och förblir tillsvidare en blodet läcker ut ur svällkropparna, neu- mytisk företeelse. Introduktionen av Vi- rogen och slutligen endokrin, brist på dysfunktion har stundtals förväxlats med trådar som lämnar ryggmärgen i bröst- inga gränser. I denna artikel belyses oli- na” och förhindrar ökning av aktivitet i mån behovet av andra åtgärder nödvän- frisätts från epitelceller medverkar i er- visat att förändringar i svällkroppsväv- naden med ökad fibrotisering är en vik- Erektil dysfunktion – bakgrund
ringen leder till att svällkropparna blir Viagra förstärker effekten av NO
Viagra® eller sildenafil verkar intracel- venösa insufficiensen är i de flesta fall teras V, vilket bryter ned den intracellu- far ökade svårigheter att få och behålla erektionen i takt med stigande ålder. Epi- demiologiska data från män i åldern 40 lighet leder till otillräcklig tumescens –70 år visar att cirka 5 procent av 40- åringar och 15 procent av 70-åringar ald- tiverar i sin tur bildning av cykliskt gu- rig kan få erektion medan 40 – 70 pro- uppstår ett funktionellt läckage av blod.
Stelare vävnad gör också att kravet på intracellulära faktor som ger relaxation arteriellt inflöde ökar och därmed mins- av Viagra® förstärks effekten av erek- ha fullgod erektion för genomförande av tionsnervsaktivitet vilket underlättar er- ektion, ungefär som att vrida upp volym- som stöd för att psykiska faktorer, stress, knappen på en förstärkare – samma sig- glatta muskulaturen i tillförande artärer, nal kommer in men ljudstyrkan ökar.
de på erektionsförmågan och att käns- Man måste gnida på flaskan för få
ligheten för detta ökar drastiskt med sti- är den åldersrelaterade ökningen i käns- Effekten av Viagra® förutsätter alltså giska sjukdomar ökar risken för erektil dysfunktion. Detta i sin tur talar för att RigiDur®) eller transuretral tillförsel av blodkärl och svällkroppar är toniskt kon- effekten i större utsträckning betingas av av Viagra® uttrycker ”att det känns som förr”, det vill säga man får erektion på ell stimulering hjälper till att förstärka ett normalt sätt i erotiska situationer.
Det är väsentligt att påpeka att Viag- Dödsfall och Viagra®
Några specifika effekter på hjärtats rytm fekt på erektionsförmågan och inte nå- gon direkt lusthöjande effekt. Det är inte dvs ju längre tid man rökt desto större risk. Hos 40-åringar är erektionsproblem tre gånger vanligare hos rökare och hos 70-åringar 7 gånger vanligare. Detta tor- effekt förstärks kraftigt. Detta kan leda Har Viagra® någon effekt på
till dramatiska blodtrycksfall, i olyckli- rökning har på aterosklerosprocessen.
ga fall komplicerat av hjärn- eller hjärt- till ändring av livsstil och prevention av tensivt arbete för att klarlägga den neu- Behandling
till försiktighet vid sexuell aktivitet kort Insättande av behandling för erektions- aterar effekten av kärlvidgande läkeme- del dvs alla de terapier som används för geln sex månaders väntan efter hjärtin- män är redan påbörjade. I dagsläget finns farkt för kirurgiska ingrepp har överförts inte annat än anekdotiska rapporter vars värde är tveksamt. Det finns dock myck- korrigerat erektionsproblemet går ridån för Viagra®. Några kliniska studier som fattningsvis är Viagra® inte förknippat din i lokal beredning kan ha terapeutiskt erektionsbehandling inte att leda till ett med någon specifik risk för hjärtdöd.
rikare sexualliv. Inte heller botar det ett erfarenhet har jag ofta stött på en fixe- Hur utreds män inför eventuell
staka övergående blåtoning av synen. Få erektionsbehandling?
inte tillräckligt styv – medan det i själva härdliga att man väljer att avbryta tera- sen. Det är nödvändigt att klargöra vil- Sammanfattning
till ett ökat behov av sexologisk terapi, Vi har numer tillgång till ett urval av te- besväras av, hur partnern ser på proble- då män och deras partner upptäcker att rapiformer för behandling av erektil dys- funktion. Valet av terapi baseras på pa- tientens preferenser och förväntningar, de faktorer etc. Denna del skiljer sig inte från vad man alltid bör ha gjort vid hand- dikationer. Det är av vikt att utreda pa- läggning av sexuella funktionsproblem.
tienten på ett adekvat sätt och skaffa en standard batteri av ”hälsoprover” – Hb, mål så att man kan erbjuda terapeutiska alternativ som i slutänden ger ett håll- testosteron för att utesluta en bakomlig- barare och mer tillfredställande resultat.
hand seriöst och patienten skall beredas Specifikt om Viagra®
tillfälle att få den hjälp som kan behö- Viagra är ett peroralt läkemedel som in- tet. Effekten sitter i upp till fem timmar, ella stimuli och det blir lättare att få er- del har sällan någon avgörande betydel- jämfört med lokala injektioner är inte de effekt. Byte av farmaka leder således ringar svarar bättre på lokala injektio- inte till någon förbättring av erektions- Försöksverksamhet med elektronisk receptöverföring och registrering av förskrivningsorsaker i NVPO
En vilande lagstiftning
ras med ett fönster där FASS-indikatio- Enligt lagen om receptregister från 1996 ner för läkemedel inom dessa tre terapi- ska Socialstyrelsen föra ett centralt re- Förskrivare i NVPO bidrar som
tionsruta) anges i klartext. Förskrivaren kritiska granskare
läkemedelsförskrivning, där även för- markerar aktuellt alternativ i indikations- Ett sådan försök kommer att genomför- fönstret. Denna information överförs i receptregistret skulle utnyttjas av för- kodad form till apoteket. En fullständig säkerheten vid överföring av uppgifter följning och även uppföljning av kost- annan avsikt är att undersöka hur åter- nadseffektivitet. Registret skulle vidare, som övriga hälsodataregister, användas Information och förankring viktig
för uppföljning och forskning på natio- läkemedelskommittér, t ex för kvalitets- nell nivå, däremot ej för myndighetstill- säkring, uppföljning och kliniska pröv- tion till förskrivarna har föregått den ningar. Det är således inte aktuellt att i ”skarpa” start av försöksverksamheten detta försök vidarebefordra data till nå- för förskrivare och övriga berörda vid Elektroniska recept och registre-
vårdcentralerna. Såväl förskrivare som till enskild patient raderas efter tre må- ringsmodul
Försöket begränsas till de sexton vård- Många ifrågasättanden
Då många förskrivare anfört betänklig- heter, bl a med hänsyn till säkerhet och ras vad gäller såväl teknisk säkerhet som förskrivningsmodul sker direkt till apo- sekretess har det dock inte inrättats nå- tillförlitlighet och praktisk användbar- teket. Registrering av primär förskriv- got centralt läkemedelsregister. Social- het, skall kunna bli vägledande för fram- ningsorsak har i detta försök begränsats tida nationella vägval när det gäller me- till att gälla hjärt-kärlpreparat och med- fått i uppdrag att tillsammans med någ- Har du frågor om läkemedel? RING KaroLine Läkemedelsinformationscentralen vid Karolinska sjukhuset Avd för klinisk farmakologi, tel 517 71608 Referenslista kan beställas från Eva Lilliehöök, Karolinska apoteket tel 517 75344
FRÅGA: Kan inhalationsbehandling
sällsynt (6). Erfaren ögonspecialist be- glaukom återfinns i litteraturen (3). I en SVAR: Det är välkänt att lokal och sys-
nyligen publicerad översiktsartikel kon- mycket sällsynt biverkning av steroidin- kunna ge upphov till intraokulär trycks- tegring och glaukom hos särskilt predis- SAMMANFATTNING
verkets biverkningsregister har inga rap- ansamling av mukopolysackarider (1).
till intraokulär tryckstegring och glau- I en nyligen publicerad fall-kontroll stu- ningsregister finns två sådana rapporter, steroider (>1600 µg/dag av budesonid, i ett av fallen erhöll patienten även pe- >3 månader vara associerat med en 1,4 gångers ökad risk för intraokulär hyper- tension eller glaukom (2). Även fallrap- Läkemedelskostnaderna ökar trots reformen
Kostnadsutveckling för NVSO
Till de boende i NVSO såldes läkeme-
del, kostnadsfria förbrukningsartiklar
och livsmedel i öppenvård för totalt
540,3 miljoner kronor under 1998.
NVSO har därmed den största förbruk-
ningen i SLL. Försäljningen har ökat
med cirka 15 procent jämfört med fö-
regående år då kostnaderna sjönk med
6,1 procent till följd av hamstringen
som orsakades av läkemedelsreformen
1996.
att den uppåtgående trenden kvarstårför läkemedelskostnader (bortsett från1997). Trenden håller sig på sammakurs för 1998 som åren före läkeme-delsreformen (1990-95), det vill sägapå cirka 15 procents årlig ökning.
Läkemedel i topp
De inbördes skillnaderna mellan tera-
piområdena kvarstår - de sex största
framgår av diagrammet.
tan. Andra preparat med hög förbruk-ningskostnad är Cipramil, PulmicortTurbuhaler, Imigran och Zocord. Till-sammans utgör de 11,8 procent av to-tala försäljningen inom NVSO.
funktion, som Caverject, Bondil ochViagra, ser man att Caverject och Bon-dil, trots det svårare administrations-sättet, inte har minskat märkbart i för-säljning trots Viagras tillkomst i sep-tember. Enbart Viagra ledde till cirka140 procents ökning av kostnaderna Ansvarig utgivare
Korrespondens
Egenvård
Övriga i redaktionskommittén
Tord Bystedt, klin diabet och endokrin, KSHarriet Nilsson, Jakobsbergs sjukhus, NVG Nicorette och Nezeril fanns också medbland de mest sålda varorna.
Distribution
Ingrid Magnusson, Informationsenheten NVPO, tel 08 587 30334, fax 08 587 30276
Nytt om Läkemedel ges ut av Läkemedelskommittén i Nordvästra Stockholm. Redaktionen tar tacksamt emot insänt material, men förbehåller sig rätten att förkorta och redigera.

Source: http://www.janusinfo.se/Documents/Migrering%20av%20nyheter/Nytt%20om%20l%C3%A4kemedel/19993.pdf

Doi:10.1016/j.jinsphys.2007.03.019

Journal of Insect Physiology 54 (2008) 17–24Eicosanoids mediate melanotic nodulation reactions to viral infection inlarvae of the parasitic wasp, Pimpla turionellaeYonca Durmus-a, Ender Bu¨yu¨kgu¨zela, Burcin Terzia, Hasan Tunazb,David Stanleyc,Ã, Kemal Bu¨yu¨kgu¨zelaaDepartment of Biology, Faculty of Arts and Science, Karaelmas University, Zonguldak, TurkeybDepartment of Plant

Microsoft word - 2010 bk - cv jad final 9 20 10.doc

CURRICULUM VITAE Joseph Anthony DiPietro The University of TennesseeInstitute of Agriculture2621 Morgan Circle DriveRoom 101 Morgan HallKnoxville, Tennessee 37996-4505(865) 974-7342 (Office phone)Email) DATE OF BIRTH : PLACE OF BIRTH : MARITAL STATUS : Married Deborah Sue Brown -8/3/74Three Children: Robin Rebecca -3/10/77Joseph Alphonso -5/11/81Rose Elizabeth -2/23/83 EDUCATION:

Copyright © 2010 Health Drug Pdf