Microsoft word - document

Säkerhetsdatablad
Produktnamn :
WHITE LITHIUM GREASE Utfärdande datum :
Ref.Nr.:
Bearbetning av :

Produktnamn :
WHITE LITHIUM GREASE VITT LITIUMFETT Aerosol
Applikation :

Företag :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 ZELE
Belgium
Tel.: (+32)(0)52/456011
Fax: (+32)(0)52/450034
E-mail : [email protected]

Telefon för nödsituationer : (+32) (0)52/45 60 11
Sverige : Giftinformationscentralen 08-33 12 31 i nödfall 112
CRC Industries Finland
CRC Industries France
CRC Industries Deutschland
CRC Industries Iberia
CRC Industries Sweden
Hälso- och brandrisker :
Extremt brandfarligt (Drivgas propan/butan) Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Ämnen som klassificeras som hälsoskadliga på grundval av aspirationsrisk behöver inte märkas som hälsoskadliga med R65 då de släpps ut på marknaden i aerosolbehållare eller i behållare försedda med en förseglad sprayanordning. (enligt EU-direktiv 67/548 Bilaga VI 9.4 och Allmäna råd 1999:3 24a § Miljörisker :
Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com Säkerhetsdatablad
Produktnamn :
WHITE LITHIUM GREASE Utfärdande datum :
Ref.Nr.:
Bearbetning av :

Övriga risker :
Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över + 50 °C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Explosiva ångor kan bildas vid otillräcklig ventilation. 3. SAMMANSÄTTNING OCH ÄMNENAS KLASSIFICERING Skadligt ämne
EINECS w/w % symbol R-frase*
(benzen<0.1%) destillat (petroleum), vätebehandlade tunga rika,petroleum-destillat zinc alkyl dithiophosphate 68649-42-3 272-028-3 <1 Explanation notes
A : ämnen för vilka det finns gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen B : ämnen för vilka det finns nationalgränsvärden för exponering på arbetsplatsen K : Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande, innehåller mindre än 0,1 viktprocent 1,3-butadien (Einecs-nr 203-450-8) L : Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande, innehåller mindre än 3 % DMSO-extrakt, mätt enligt IP 346 CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com Säkerhetsdatablad
Produktnamn :
WHITE LITHIUM GREASE Utfärdande datum :
Ref.Nr.:
Bearbetning av :

Skadligt ämne
EINECS w/w % symbol R-frase*
P : Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande, innehåller mindre än 0,1 viktprocent bensen (Einecs-nr 200-753-7) (* Förklaring till riskfraser ges under punkt 16) Allmän information :
Vanliga försiktighetsåtgärder för hantering av kemikalier skall iakttas Om några symptom skulle visa sig, sök medicinsk rådgivning hos läkare. Stänk i ögonen :
Om substansen har kommit in i ögonen, skölj omedelbart i rikligt med tempererat vatten Sök läkarvård om retningen kvarstår Hudkontakt :
Tvätta med tvål och vatten. Sök läkarvård om retningen kvarstår Inandning :
Frisk luft, håll varm och vid vila. Sök läkarvård omedelbart om sjukdomstecken uppstår Förtäring :
Förtäring inträffar osannolikt Vid förtäring framkalla inte kräkning eftersom det finns risk för att uppkastningen andas in i lungorna. Om det kan misstänkas att så har skett, sök läkarvård omedelbart Flampunkt :
Explosionområde : övre gräns :
undre gräns :
Släckmedel :
Brandbekämpande åtgärd :
Kyl ned behållare utsatta för brand, genom vattenbesprutning Övriga risker :
Aerosoler kan explodera vid upphettning över 50 °C. Personliga skyddsåtgärder :
Stäng av alla antändningskällor Sörj för tillräcklig ventilation, anpassad för gällande förutsättningar på arbetsplatsen CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com Säkerhetsdatablad
Produktnamn :
WHITE LITHIUM GREASE Utfärdande datum :
Ref.Nr.:
Bearbetning av :

Miljöskyddsåtgärder :
Låt inte utsläppet komma in i kloaksystem och vattendrag Om förorenat vatten når avloppssystem eller vattendrag, meddela omedelbart berörda myndigheter Saneringsmetoder :
Absorbera spill i lämpligt inaktivt material Hantering :
Används endast i välventilerade områden Förvaras avskilt från värme och antändningskällor Spraya inte mot öppen låga eller heta material. Punktera eller bränn inte sprayförpackningar ens när de har använts. Undvik inandning av ånga och dimma. Undvik kontakt med huden och ögonen. Lagring :
Tryckbehållare - skyddas mot solljus, utsätt ej behållaren för temperaturer över 50 °C. Förvaras på sval, torr och välventilerad plats Förvaras oåtkomligt för barn. 8. PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER / BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN Förebyggande åtgärder :
Sörj för tillräcklig ventilation, anpassad för gällande förutsättningar på arbetsplatsen Förvaras avskilt från värme och antändningskällor Vidtag försiktighetsåtgärder mot statiska urladdningar Personliga skyddsåtgärder :
Det kan vara lämpligt att iaktta försiktighet och undvika hud- och ögonkontakt under hantering av produkten. Används endast i välventilerade områden andningsskydd :
I händelse av otillräcklig ventilation, använd lämplig andningsapparat. (Filter type AX) hud- och handskydd :
Använd lämpliga skyddshandskar (nitrile) ögonskydd :
Exponeringsgränser :
Skadligt ämne
EU faställd exponerings gräns:
Nationell faställd exponerings gräns : Sverige
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com Säkerhetsdatablad
Produktnamn :
WHITE LITHIUM GREASE Utfärdande datum :
Ref.Nr.:
Bearbetning av :

Skadligt ämne
nafta (petroleum), vätebehandlad lätt (benzen<0.1%) 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER (Aerosoler utan drivgas) Utseende : aggregationstillstånd :
Kokpunkt/kokpunktsintervall:
Relativ densitet :
Ångtryck :
Relativ ångdensitet :
Löslighet i vatten :
Olöslig / olösligt/ olösliga i vatten Flampunkt :
Tändtemperatur :
Viskositet :
Avdunstningshastighet :
Förhållanden som bör undvikas :
Tryckbehållare - skyddas mot solljus, utsätt ej behållaren för temperaturer över 50 °C. Material som bör undvikas :
Farliga omvandlingsprodukter :
Inandning :
Inandning av ångor från lösningsmedel kan ge upphov till illamående, huvudvärk och yrsel Förtäring :
Förtäring inträffar osannolikt Efter uppkräkning av svald produkt är inandning i lungorna trolig. Lösningsmedel kan framkalla kemisk pneumoni CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com Säkerhetsdatablad
Produktnamn :
WHITE LITHIUM GREASE Utfärdande datum :
Ref.Nr.:
Bearbetning av :

Hudkontakt :
Långvarig hudkontakt resulterar i avfettning av huden, vilket leder till irritation, och i vissa fall dermatit Ovriga effekter :
Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Låt inte utsläppet komma in i kloaksystem och vattendrag Produkt :
Släpp inte ut i avlopp eller miljön, utan frakta bort till godkänt avfallsuppsamlingsställe. Detta material och dess behållare måste bortskaffas på säkert sätt. Bortskaffning skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter UN-Nummer :
Väg/Järnväg - ADR/RID :
UN1950 Aerosoler Klasse: 2.1, PG : NA, Class. code : 5F, Label : 2.1, Tunnel : (B/D) Sjö - IMDG :
UN1950 Aerosols, flammable Klasse: 2.1, PG : NA, Label : 2.1 Flyg - IATA/ICAO :
UN1950 Aerosols, flammable Klasse: 2.1, PG : NA, Label : RFG Packing instr. LQ
Farosymbol(er) :
R-fraser :
R52/53: Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R67: Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com Säkerhetsdatablad
Produktnamn :
WHITE LITHIUM GREASE Utfärdande datum :
Ref.Nr.:
Bearbetning av :

S-fraser :
S2: Förvaras oåtkomligt för barn. S16: Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. S23: Undvik inandning av ånga/dimma. S35: Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. S51: Sörj för god ventilation. Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över + 50 °C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Explosiva ångor kan bildas vid otillräcklig ventilation. Klassificerad enligt direktiv 2008/47/EG om anpassning till följd av tekniska framsteg av rådets direktiv 75/324/EEG beträffande aerosolbehållare. Klassificerad enligt EU-direktiv 99/45/EU Denna produkt skall lagras, hanteras och användas enligt god industrihygienisk praxis och i
enlighet med gällande lagbestämmelser.
Denna information grundar sig på de fakta som är kända i nuläget och är avsedd att beskriva våra
produkter ur säkerhetssynpunkt. Den garanterar inte några särskilda egenskaper.
Ingen del av dessa dokument får kopieras, oavsett metod, utan skriftligt tillstånd från CRC.
Undantag från detta gäller för varje åtgärd, med ärligt uppsåt, för att studera, forska i samt bedöma
risker som berör hälsa, säkerhet och miljö.
REVIDERINGAR I KAPITEL :
*Förklaring till riskfraser:
R11: Mycket brandfarligt. R12: Extremt brandfarligt. R23/24/25: Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring. R34: Frätande. RR36/37/38 R48/20/21/22: Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring. R38: Irriterar huden. R50/53: Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R51/53: Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R65: Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R67: Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. R68: Möjlig risk för bestående hälsoskador. CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com Säkerhetsdatablad
Produktnamn :
WHITE LITHIUM GREASE Utfärdande datum :
Ref.Nr.:
Bearbetning av :
Detta säkerhets datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig vid begäran eller hittas på vår webbplats : www.crcind.com. Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida uppgraderade versioner skickade till dig automatiskt. CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

Source: http://www.duells.no/produktkatalog/produktxml/Dokument/55-353%20CRC%20Litiumfett%20vitt.pdf

Summer 2012 (june)

L eague of Women Voters of Central Vermont Bulletin Summer 2012 Message from the Central Vermont Leadership Team This spring has been an exciting time for the League of Women Voters of Central Vermont. Our Annual Meetingwas great due in part to the meeting space – the REACH office - graciously secured by longtime board member,Hedi Ballantyne; the wonderful array of food; the atten

Informe sobre las actividades oficiales del gobierno regional del callao

INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO REGIONAL 11 de abril de 2007.- Presidente del Gobierno Regional del Callao recibió al Comandante del Buque Escuela “Esmeralda”, capitán de navío Humberto Ramírez Navarro. La nave llegó al puerto en el marco del 52° expedición de instrucción que realiza. Ambos personajes destacaron situación actual de relaciones bilaterales Perú-C

Copyright © 2010 Health Drug Pdf