Documento-guÍa para a constituciÓn dunha asociaciÓn de tipo xeral (de fins asistenciais, de veciÑos, de pais de alumnos, culturais, recreativas, etc,…)

Asociación Cultural Chuza!
CAPÍTULO I
DA ASOCIACIÓN EN XERAL
Artigo 1º
1.-Procédese a crea-los estatutos da asociación denominada “ASOCIACIÓN
CULTURAL CHUZA!”
.
2.-A asociación rexerase polos devanditos estatutos, pola Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociacións e pola demais lexislación existente en materia de asociacións que lle sexa aplicable.
Artigo 2º.- O domicilio principal e permanente da asociación radicará na
localidade de AS PONTES rúa de SAÚDE, nº 15,17. C.P.15320 teléfono
679899207 apdo. de correos …………., correo electrónico
……………………………………….
Artigo 3º.- A asociación en funcións dos seus fins e do emprazamento do seu
domicilio social, exercerá fundamentalmente as súas actividades no ámbito
territorial de Galiza.
Artigo 4º.
1.-A asociación constitúese por tempo indefinido e só se disolverá, conforme a
estes estatutos, pola vontade dos asociados expresada en Asemblea Xeral
Extraordinaria ou polas causas previstas na lexislación vixente.
2.-A asociación rexerase segundo os principios democráticos contidos no marco
da Constitución e o resto do ordenamento xurídico.
Artigo 5º
1.-Son fins principais da asociación:
a. Crear unha comunidade virtual arredor da rede social Chuza!, asumindo o mantemento, custodia e responsabilidades derivadas dos os dominios ros dominios que no futuro se puideran crear.
b. Promover a cultura galega nas demais redes sociais.
c. Promover e favorecer o uso la lingua galega no mundo a través das ferramentas que nos ofrecen as Tecnoloxías da Sociedade da Información e o Coñecemento.
d. Incidir sobre o respecto as linguas e culturas do mundo e, en especial, as linguas minoritarias e minorizadas, favorecendo a diversidade cultural.
2.-Para levar a cabo os seus fins, poderá a asociación organiza-las seguintes
actividades:
a. Manter aberta a rede social Chuza!
b. Achegar a Chuza! novas, artigos, relatos, vídeos, imaxes, e calquera outro
elemento que poida resultar de interese para os usuarios desta comunidade virtual.
c. Fomentar o debate de ideas ao abeiro das novas enviadas, sen discriminar a ninguén polas súas opinións, cultura, lingua,… d. Utilización das novas tecnoloxías, achegando aos usuarios tódalas novas ao respecto, permitindo así un mellor coñecemento e dominio das mesmas.
Os beneficios que se obteñan por calquera concepto destinaranse exclusivamente ó cumprimento destes fins, sen que se poidan repartir entre os asociados nin outras persoas físicas ou xurídicas con interese lucrativo.
CAPÍTULO II
DOS ASOCIADOS
Artigo 6º.
1- Poderán ser integrantes da asociación todas aquelas persoas físicas, con plena
capacidade de obrar e as persoas xurídicas tralo acordo do seu órgano
competente, que non teñan débedas pendentes coa asociación e que reúnan os
seguintes requisitos:
a) Ser maior de idadeb) Participar das actividades que organice a asociación.
c) Aboar as cotas de socio na periocidade acordada.
2.- Poderán ser integrantes da asociación na súa sección xuvenil, os menores
non emancipados de máis de 14 anos co consentimento, documentalmente
acreditado, das persoas que deban supli-la súa capacidade.
3.-Os acordos de admisión de asociados e asociadas tomaraos a Xunta Directiva,
unha vez recibida a petición por escrito da persoa que desexa ser admitida.
Artigo 7º. - Dentro da asociación poderán existi-las seguintes clases de
asociados:
a) Fundadores, aquelas persoas que subscribiron a acta fundacional.
b) Numerarios, aquelas persoas que ingresaron con posterioridade á c) Honorarios, aquelas persoas que, a xuízo da Asemblea Xeral, axuden de xeito notable ó desenvolvemento dos fins da asociación.
uvenís , aquelas persoas menores de 18 anos que participen na
asociación, que estarán integradas na sección xuvenil, no seu caso.
Artigo 8º.
1.-A condición de asociado pérdese:
a) Por vontade propia.
b) Por falta das cotas correspondentes a un ano.
c) Por incumprimento das súas obrigas ou a realización de accións que prexudiquen gravemente ós intereses da Asociación, previo expediente disciplinario, con audiencia do interesado.
d) Por falecemento da persoa física ou extinción da persoa xurídica.
2.-A expulsión de asociados e asociadas nos supostos dos apartados b) e c) do parágrafo anterior, será acordada pola Xunta Directiva, logo da audiencia do interesado. O acordo de expulsión deberá ser ratificado pola Asemblea Xeral Extraordinaria e contra a súa resolución poderase recorrer ante a xurisdición ordinaria.
Artigo 9º.- Os asociados e asociadas teñen os seguintes dereitos:
1. Participar nas actividades da asociación e nos órganos de goberno e
representación, exerce-lo dereito de voto, así como asistir á Asemblea xeral, de
acordo cos estatutos.
2. Ser informado da composición dos órganos de goberno e representación da
asociación, so seu estado de contas e do desenvolvemento da súa actividade.
3. Ser oído con carácter previo á adopción de medidas disciplinarias contra el e
ser informado dos feitos que dean lugar ás ditas medidas, debendo motivarse o
acordo que, no seu caso, impoña a sanción.
4. Impugna-los acordos dos órganos da asociación que estime contrarios á lei ou
ós estatutos.
Os asociados e asociadas honorarios e xuvenís non intervirán na dirección da
asociación nin nos órganos de representación dela. Os asociados e asociadas
honorarios
están facultados para asistir ás asembleas xerais con voz, pero sen
voto.
Artigo 10º.- Son obrigas dos asociados e asociadas:
1. Comparti-las finalidades da asociación e colaborar para a súa consecución.
2. Paga-la cotas que se establezan.
3. Desempeña-los cargos para os que foron elixidos.
4. Acatar e cumpri-los acordos validamente adoptados polos órganos de goberno
e representación da asociación.
5. Acata-lo contido dos estatutos.
6. Ter unha boa conduta individual e cívica.
CAPÍTULO III
DOS ÓRGANOS DA ASOCIACIÓN
Artigo 11º.- A dirección e administración da asociación serán exercidas polo
presidente, a Xunta Directiva e a Asemblea Xeral.
Artigo 12º.
1.-O presidente da asociación será designado pola Asemblea Xeral entre os
asociados e o seu mandato durará 2 anos. Será asistido nas súas funcións por un
vicepresidente, que o substituirá nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade.
2.-O presidente terá as seguintes atribucións:
a) Representa-la asociación diante de calquera organismo público ou b) Convocar e presidi-las sesións que celebre a Xunta Directiva; presidi- las sesións da Asemblea Xeral; dirixi-las deliberacións dunha e outra, decidindo con voto de calidade, en caso de empate.
c) Executa-los acordos adoptados pola Xunta Directiva e a Asemblea d) Ordena-los pagamentos acordados validamente.
e) Asina-las actas, certificados, pagos e outros documentos da asociación xunto co secretario ou membro da Xunta Directiva a quen lle corresponda a elaboración do documento de que se trate.
Artigo 13º.
1.-A Xunta Directiva estará formada polo presidente da asociación, un
vicepresidente, un secretario, un tesoureiro e 2 vocais.
2.-Os cargos que compoñen a Xunta Directiva serán desempeñados de forma
gratuíta, sen prexuízo do dereito a ser reembolsados dos gastos debidamente
xustificados en que poidan incorrer por actuacións relacionadas coa asociación.
As persoas elixidas para estes cargos deberán carecer de interese económico nos
resultados da actividade levada a cabo pola asociación.
3.-A Asemblea Xeral será a competente para elixi-los cargos da Xunta
Directiva. A súa duración será por un período de 2 anos, aínda que poden ser
obxecto de reelección indefinidamente.
4.-Os cargos cesarán na súa función por:
a. facelemento da persoa física ou extinción da persoa xurídica.
b. renuncia voluntaria.
c. transcurso do prazo para o que foron elixidos.
d. acordo de cesamento de toda a Xunta Directiva adoptado por 2/3 dos
asociados reunidos en Asemblea Xeral Extraordinaria convocada para tal efecto.
A renuncia e o transcurso do prazo non dan lugar ó cese automático, senón que se deberá facer un efectivo traspaso de poderes con entrega de documentación e posta ó día do sucesor.
As vacantes que se puideran producir durante o mandato de calquera dos membros da Xunta Directiva, serán cubertas provisoriamente entre os ditos membros ata a elección definitiva pola Asemblea Xeral. En calquera caso, a Xunta Directiva debe estar integrada como mínimo por 3 persoas, que exercerán as funcións de presidente, secretario e tesoureiro.
Artigo 14º.-A Xunta Directiva terá as seguintes atribucións:
1.Programar e dirixi-las actividades asociativas.
2.Leva-la xestión administrativa e económica da asociación.
3.Someter á aprobación da Asemblea Xeral o orzamento anual de ingresos e
gastos, así como o estado de contas do ano anterior.
4.Convocar e fixa-la data da Asemblea Xeral.
5.Propoñer á Asemblea Xeral a fixación de cotas ordinarias e extraordinarias
para os asociados.
6.Designa-las comisións de traballo ou seccións que se estimen oportunas para o
bo funcionamento da asociación.
7.Ditar normas interiores de organización e exercer cantas funcións non estean
expresamente asignadas á Asemblea Xeral.
8.Resolver sobre as solicitudes de ingreso de novos asociados.
9.Propoñe-lo plan de actividades da asociación á Asemblea Xeral para a súa
aprobación, impulsando e dirixindo as súas tarefas.
10.Resolve-los procedementos disciplinarios que se instrúan.
11.Aquelas que non veñan atribuídas expresamente á outro órgano da
asociación.
Artigo 15º.
1.-A Xunta Directiva será convocada polo presidente, a iniciativa propia ou a
petición de calquera dos seus compoñentes.
2.-Para que os acordos da Xunta Directiva sexan válidos, deberán ser adoptados
pola maioría de votos dos asistentes, sendo necesaria a concorrencia, polo
menos, da metade máis un dos seus membros e, en todo caso, do presidente ou
vicepresidente e o secretario ou persoa que o substitúa.
O secretario ou, no seu defecto, o vocal que o substitúa, levantará acta das
sesións, que se transcribirá ó libro de actas.
Artigo 16º.- Os membros da Xunta Directiva presidirán as comisións que a
propia Xunta acorde constituír, co fin de delegar nelas a preparación de
determinados actos ou actividades, ou de acadar delas as informacións
necesarias. Formarán parte das ditas comisións o número de asociados que
acorde a Xunta Directiva, a proposta dos seus respectivos presidentes.
Artigo 17º.- A Asemblea Xeral de asociados e asociadas é o órgano de
expresión da vontade da asociación e estará formada por tódolos integrantes da
mesma. O presidente e o secretario da asemblea serán tamén o presidente e
secretario da Xunta Directiva.
Artigo 18º.- A Asemblea Xeral reunirase con carácter ordinario como mínimo
unha vez ó ano, e con carácter extraordinario cantas veces o acorde a Xunta
Directiva, ou o soliciten o 10% dos socios. Neste último caso realizarase por
medio de escrito dirixido ó presidente, autorizado coas firmas dos solicitantes,
no que se expoña o motivo da convocatoria e a orde do día.
Artigo 19º.
1.- A Asemblea Xeral Ordinaria reunirase necesariamente no período que vai
desde o mes de xaneiro ata o de decembro. Tanto a Asemblea Ordinaria como a
Extraordinaria serán convocadas con 15 días de antelación polo/a presidente/a
da Xunta Directiva.
2.- A notificación farase nos locais da asociación para as asembleas ordinarias e no enderezo do domicilio dos asociados para as asembleas extraordinarias.
3.- As asembleas poderán realizarse de xeito presencial ou virtual. Igualmente, as notificacións das convocatorias poderán ser realizadas nun enderezo físico ou electrónico.
Artigo 20º.- Serán competencias da Asemblea Xeral Ordinaria:
1. Aproba-lo plan de actividades.
2. Examinar e aproba-las contas e balances do exercicio anterior.
3. Aproba-los presupostos de ingresos e gastos para cada exercicio.
4. Exame e aprobación das cotas.
Artigo 21º.- Serán competencias da Asemblea Xeral Extraordinaria:
1. Modifica-los estatutos da asociación.
2. Elixir e cesa-los membros integrantes da Xunta Directiva.
3. Aproba-la federación con outras asociacións.
4. Autoriza-lo alleamento, gravame ou hipoteca de bens sociais.
5. Acorda-la disolución da asociación.
6. Designa-los/as liquidadores/as.
7. Ratifica-la expulsión de asociados e asociadas a proposta da Xunta
Directiva.
8. Solicita-la declaración de utilidade pública da asociación.
9. Aproba-lo regulamento de réxime interno da asociación.
10. As que sendo de competencia da asemblea ordinaria, por razóns de
urxencia ou necesidade, non poidan espera-la súa convocatoria, sen
grave prexuízo para a asociación.
11. Tódalas competencias non conferidas expresamente á Asemblea
Xeral Ordinaria ou á Xunta Directiva.
Artigo 22º. A Asemblea Xeral quedará validamente constituída sempre que
concorran a metade máis un dos asociados na primeira convocatoria ou
transcorrida media hora en segunda convocatoria, con calquera número de
asistentes pero, en todo caso, coa presenza do presidente ou vicepresidente e o
secretario ou persoa que o substitúa.
Artigo 23º.- Os acordos adoptados deberán selo polo voto afirmativo da maioría
simple dos asistentes ou representados, excepto os relativos os apartados 1 ao 7
do artigo 21º, que requirirán maioría de dous terzos. A continuación levaranse os
acordos ó libro de actas e asinará o/a presidente, o/a secretario/a da asemblea. A
acta deberá ser lida na seguinte sesión celebrada pola Asemblea Xeral e
aprobada por maioría dos presentes.
Virtualmente, a acta será enviada á caixa de correo electrónico de cada socio e este poderá contestar afirmativamente, aprobando a acta, presentar as alegacións que considere oportunas, ou non contestar. As súas respostas teranse en conta na seguinte Asemblea a sumaranse ás dos presentes.
Artigo 24º.- Os acordos adoptados conforme os preceptos anteriores obrigarán a
tódolos/as asociados/as, incluso aos/ás non asistentes.
As sesións abriranse cando así o determine o presidente. Seguidamente se
procederá por parte do secretario á lectura da acta da Asemblea anterior que
deberá ser aprobada.
Posteriormente o secretario procederá a presentar a orde do día. Cada punto será
informado polo membro da Xunta Directiva que lle corresponda, procedéndose
ó debate e a aprobación dos correspondentes acordos nos termos contidos nestes
estatutos, segundo a materia de que se trate.
Artigo 25º.- Os acordos que vaian contra estes estatutos ou infrinxan os fins da
asociación poderán ser recorridos en reposición diante da Asemblea Xeral. A
partir da resolución do recurso de reposición, quedará expedita a vía para
recorrer perante a xurisdición ordinaria
Artigo 26º.- 1. O secretario recibirá e tramitará as solicitudes de ingreso, levará
o ficheiro e o libro rexistro de asociados e terá ó seu cargo a dirección dos
traballos administrativos da entidade. Correspóndelle así mesmo notifica-las
convocatorias e custodia-las actas e expedir certificacións desta co visto e prace
do presidente. O secretario tamén levará o inventario dos bens da asociación nun libro establecido para este efecto.
2. Nos casos de ausencia, vacante ou enfermidade do secretario, o presidente designará entre os vocais a un que desenvolva esta función.
Artigo 27º.- 1. O tesoureiro recadará e custodiará os fondos pertencentes á
asociación, dará cumprimento ás ordes de pagamento que expida o presidente,
levará a contabilidade da asociación, tomará razón e levará conta dos ingresos e
dos gastos asociativos, elaborará o borrador de orzamentos da asociación así
como as contas de resultados e balances.
2. O tesoureiro ten a obriga de proceder ó peche do exercicio orzamentario antes
do 15 de decembro, co fin de que as contas estean a disposición dos membros da
asociación nos quince días anteriores á celebración da Asemblea Ordinaria.
Artigo 28º.- Os vocais terán as seguintes atribucións:
1. Realizar programas e propostas na súa área de actuación.
2. Desempeña-los traballos que lle sexan encomendados pola Xunta Directiva.
CAPÍTULO IV
RÉXIME ECONÓMICO
Artigo 29º.- A asociación non dispón de patrimonio inicial. O peche do
exercicio económico coincidirá co do ano natural.
Artigo 30º.- A asociación funcionará en réxime de presuposto anual, con
partidas diferenciadas de ingresos e gastos. O borrador de presuposto será
elaborado polo tesoureiro da asociación, que deberá de telo preparado antes do
un de xaneiro de cada ano, co fin de que poida ser aprobado na Asemblea Xeral
Ordinaria.
Artigo 31º.- A asociación manterase dos seguintes recursos:
1. As cotas periódicas dos/as asociados/as.
2. As cotas extraordinarias que propoña a Xunta Directiva e sexan aprobadas pola asemblea.
3. As doazóns ou subvencións que poidan conceder órganos públicos, entidades privadas ou particulares.
4. Os ingresos que se poidan recibir polo desenvolvemento das actividades da asociación.
5. Calquera outro ingreso admitido pola normativa vixente para actividades non lucrativas.
Artigo 32º.- A Asemblea Xeral Ordinaria, a proposta da Xunta Directiva,
aprobará tanto as cotas ordinarias como as extraordinarias que non serán
reintegrables en ningún caso. O recadado dedicarase a atende-las necesidades da
asociación.
Artigo 33º.- Anualmente con referencia ó ultimo día do exercicio económico de
cada ano, elaboraranse as contas, que se formalizarán nunha memoria, que será
posta a disposición dos/as asociados/as, durante un prazo non inferior a 15 días ó
sinalado para a celebración da Asemblea Xeral Ordinaria, que deberá aprobalas
ou censuralas.
Artigo 34º.- Para a disposición de fondos das contas que a asociación ten nas
entidades bancarias será necesaria a sinatura conxunta do presidente e do
tesoureiro.
Artigo 35º.- Como entidade sen ánimo de lucro, en ningún caso poderán ser
distribuídos entre os/as asociados/as os recursos obtidos pola asociación.
CAPÍTULO V
DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO
Artigo 36º.- O regulamento de réxime interno, no seu caso, desenvolverá
aquelas materias non contempladas directamente nos presentes estatutos, como o
procedemento de elección dos membros da Xunta Directiva e o procedemento
disciplinario, non podendo ir en ningún caso en contra do estipulado neles. En
todo caso, o funcionamento interno da asociación estará sometido ó
ordenamento xurisdicional civil.
CAPÍTULO VI
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS E DISOLUCIÓN DA
ASOCIACIÓN
Artigo 37º.- Os presentes estatutos só poderán ser modificados por acordo da
Asemblea Xeral Extraordinaria convocada para tal efecto, adoptado polas 2/3
partes dos asociados. A proposta de convocatoria deberá ir acompañada do texto
das modificacións propostas.
Artigo 38º.- A asociación disolverase voluntariamente por acordo dos asociados
adoptado polas 2/3 partes dos asistentes á Asemblea Xeral Extraordinaria
convocada para tal efecto.
Artigo 39º.- Acordada a disolución, a Asemblea Xeral extraordinaria designará
tres asociados/as liquidadores, que xunto o/a presidente e o/a tesoureiro/a,
procederán a efectuar a liquidación dos bens, pagando débedas, cobrando
créditos e fixando o haber líquido resultante.
Artigo 40º.- O haber resultante unha vez efectuada a liquidación, doarase a
outra asociación non lucrativa de obxectivos semellantes inscrita na comunidade
autónoma.
O xustificante da doazón será presentado no Rexistro de Asociacións
correspondente para proceder á inscrición da disolución da asociación.
Don MARCOS RAMAL SÁNCHEZ, na súa calidade de secretario da ASOCIACIÓN CULTURAL CHUZA fai constar que os ditos estatutos modificados en Asemblea Xeral Extraordinaria celebrada o ……….sono para cumprir cos requisitos establecidos na disposición transitoria primeira da Lei orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación.
Data, firma do secretario e selo da asociación

Source: http://chuza.gl/estatutos.pdf

Microsoft word - background br.doc

Background Briefing For those who care about the human future. All the confused talk and violence: what does it mean? Dr. Al Sears; Quote: ". Will this change? To understand why activities such The pharmaceutical giant Wyeth is being sued over its as mentioned above are allowed, even encouraged, synthetic hormone drugs Premarin and Prempro. They first learn basic logic. The c

Thomson

Second-line antiretroviral therapy in resource-limitedsettings: the experience of Me´decins Sans Frontie`resMar Pujades-Rodrı´, Daniel O’BrienPierre HumbletObjectives: To describe the use of second-line protease-inhibitor regimens in Me´de-cins Sans Frontie`res HIV programmes, and determine switch rates, clinical outcomes,and factors associated with survival. Design/Methods: We used patie

Copyright © 2010 Health Drug Pdf