Bijsluiter

Bijsluiter: informatie voor de gebruik(st)er
Folavit 4, 4 mg TABLETTEN
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig - Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. - Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Folavit 4 gebruikt? 2. Wanneer mag u Folavit 4 niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 3. Hoe gebruikt u Folavit 4? 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u Folavit 4? 6. Aanvullende informatie WAARVOOR WORDT FOLAVIT 4 GEBRUIKT?
Folavit 4 is een vitamine B. Het wordt gebruikt bij: Ernstige verhoging van het gehalte aan homocysteÏne (een aminozuur) in het bloed Een te hoog gehalte aan homocysteïne in het bloed verhoogt de kans op de vorming van een bloedstolsel in de slagaders. Dialysepatiënten hebben vaak een verhoogd gehalte van homocysteïne als gevolg van een langdurige onvoldoende werking van de nieren. Ook patiënten die worden behandeld met geneesmiddelen tegen epilepsie (vallende ziekte) zijn risicopatiënten. Foliumzuur kan het gehalte aan homocysteïne in het bloed doen dalen. Het nut van foliumzuur bij de behandeling van een matige verhoging van homocysteïne is niet bewezen. Voorkomen van afwijkingen in de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel van het kind zoals anencefalie (afwezigheid van hersengedeelten en schedeldak) en spina bifida (open rug). Het wordt enkel gebruikt bij vrouwen met een verhoogd risico. in geval van familiale voorgeschiedenis van de hierboven vermelde afwijkingen. bij vrouwen die vroeger al zwanger geweest zijn van een kind met dergelijke afwijkingen. Behandeling van megaloblastische bloedarmoede door foliumzuurtekort Megaloblastische bloedarmoede is een bloedarmoede te wijten aan een afwijking in de ontwikkeling van de rode bloedcellen. Foliumzuur wordt gebruikt bij de behandeling van megaloblastische bloedarmoede door foliumzuurtekort: als gevolg van alcoholisme en ongezonde voeding, vooral bij bejaarden. als gevolg van de inname van bepaalde geneesmiddelen nl. bepaalde geneesmiddelen tegen epilepsie (vallende ziekte), orale voorbehoedmiddelen, sulfasalazine (geneesmiddel gebruikt bij darmontsteking) en geneesmiddelen voor de behandeling als gevolg van een slechte opname van foliumzuur door het lichaam, door een aandoening van de ingewanden. Behandeling telkens tot wanneer normale bloedwaarden bereikt zijn. WANNEER MAG U FOLAVIT 4 NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG
ZIJN?

U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. Als u lijdt aan megaloblastische bloedarmoede veroorzaakt door een tekort aan vitamine B12. Er bestaat in dat geval een risico op een afbraak van het ruggenmerg bij toediening van hoge doses foliumzuur (5 mg of meer), voornamelijk bij oudere personen. Daarom is het noodzakelijk de concentratie aan vitamine B12 in het bloed en de rode bloedcellen te bepalen alvorens een therapie te starten. Als u lijdt aan een pernicieuze bloedarmoede (tekort aan rode bloedcellen of bloedkleurstof door een slechte opname van vitamine B12). Vanaf een toediening van 1 mg foliumzuur per dag, kan het tekort aan vitamine B12 niet tijdig worden opgemerkt. Hierdoor kan de aantasting van het zenuwstelsel verder evolueren. Elk tekort aan vitamine B12 samen met een tekort aan foliumzuur moet worden behandeld. Als u lijdt aan bloedarmoede veroorzaakt door geneesmiddelen zoals methotrexaat (gebruikt bij
kanker en in lage dosis bij psoriasis en gewrichtsontsteking ), trimetoprim (een antibioticum),
pyrimetamin (parasietenbestrijdend middel) en triamterene (urineafdrijvend middel). Deze
geneesmiddelen behoren tot de antifolaten (producten die de stofwisseling waarbij foliumzuur
betrokken is verstoren).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Folavit 4?
Als u nog andere geneesmiddelen neemt gelieve ook de rubriek ”Inname met andere geneesmiddelen” te lezen. In het geval van levensbedreigende megaloblastische bloedarmoede is het noodzakelijk om de concentratie aan vitamine B12 in het bloed en rode bloedcellen te bepalen alvorens een therapie te starten. Dit om een tekort aan vitamine B12 uit te sluiten, vermits dit onomkeerbare gevolgen ter hoogte van het zenuwstelsel kan hebben. Zie eveneens de rubriek “Wanneer mag u Folavit 4 niet gebruiken?” . Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
- Tijdens de behandeling van bloedarmoede met foliumzuur kunnen ijzersupplementen nodig - Bepaalde geneesmiddelen tegen epilepsie (vallende ziekte) kunnen de concentratie van foliumzuur in het bloed sterk doen afnemen.
De interactie met fenytoïne is zeer specifiek. Als gevolg van het regelmatige gebruik van
fenytoïne ontstaat een sterke daling van het foliumzuurgehalte in het bloed. Bovendien moet
men bij toevoeging van foliumzuur aan het dieet de bloedspiegels van fenytoïne laten
bepalen. Dit omdat foliumzuur kan leiden tot een verhoogde stofwisseling van fenytoïne. Bij
sommige patiënten kan de bloedspiegel van fenytoïne zo snel dalen dat de aanvallen niet
meer kunnen worden gecontroleerd.
- Foliumzuur kan de werking van fluoxetine versterken. Fluoxetine is een geneesmiddel tegen
- Orale voorbehoedmiddelen kunnen aanleiding geven tot een daling van het
foliumzuurgehalte in het bloed waarbij soms wijzigingen in het bloedbeeld kunnen optreden. - Sulfasalazine (geneesmiddel gebruikt bij darmontsteking) kan aanleiding geven tot een
slechte opname van foliumzuur in het lichaam. - Bij de behandeling met geneesmiddelen tegen tuberculose kan foliumzuurtekort optreden.
Gebruikt u naast Folavit 4 nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Waarop moet u letten met eten en drinken?
Zwangerschap en borstvoeding
Zwangere vrouwen hebben dikwijls een supplement aan foliumzuur nodig. Meestal is een dagelijkse dosis van 0,4 mg foliumzuur toereikend. Zie rubriek "Waarvoor wordt Folavit 4 gebruikt?” Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Folavit 4 heeft in therapeutische doses geen enkele invloed op de rijvaardigheid en het gebruik van machines. Stoffen in Folavit 4 waarmee u rekening moet houden
Folavit 4 bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. HOE GEBRUIKT U FOLAVIT 4?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste geburik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. - Behandeling van een verhoogd gehalte aan homocysteïne in het bloed 1 tablet per dag, oraal in te nemen tijdens de maaltijd met een glas water. - Voorkoming van afwijkingen in de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel van de foetus 1 tablet per dag, oraal in te nemen tijdens de maaltijd met een glas water. De moeder moet voor de bevruchting starten met de inname en Folavit 4 doornemen tot de twaalfde week van de zwangerschap. - Behandeling van megaloblastische bloedarmoede met foliumzuurtekort bij zwangerschap 1 tablet per dag, oraal in te nemen tijdens de maaltijd met een glas water, nadat het tekort aan foliumzuur werd bevestigd en tot wanneer normale bloedwaarden bereikt zijn. Vervolgens wordt dagelijks 400 µg foliumzuur toegediend om een nieuw tekort te vermijden. - Behandeling van megaloblastische bloedarmoede met foliumzuurtekort als gevolg van alcoholisme en onvoldoende opname uit de voeding (vooral bij ouderen, darmstoornissen en onevenwichtig dieet) 1 tablet per dag, oraal in te nemen tijdens de maaltijd met een glas water, nadat het tekort aan foliumzuur werd bevestigd. De behandeling wordt verder gezet tot wanneer normale bloedwaarden bereikt zijn. Vervolgens wordt dagelijks 200 µg foliumzuur toegediend om een nieuw tekort te vermijden. - Behandeling van megaloblastische bloedarmoede met foliumzuurtekort als gevolg van de 1 tablet per dag oraal in te nemen tijdens de maaltijd met een glas water, nadat het tekort aan foliumzuur werd bevestigd en tot wanneer normale bloedwaarden bereikt zijn. Vervolgens wordt dagelijks 200 µg foliumzuur toegediend om een nieuw tekort te vermijden. De dagelijkse behoefte bedraagt ongeveer 200 µg voor de man en 180 µg voor de vrouw. In geval van zwangerschap bedraagt dit 400 µg en bij borstvoeding 280 µg. Bij een gevarieerde en uitgebalanceerde voeding, bestaande uit verse groenten en fruit, worden deze waarden normaal verkregen. Uw arts zal u vertellen hoelang u Folavit 4 moet gebruiken. Heeft u te veel van Folavit 4 ingenomen?
Er zijn geen gevallen van overdosering gerapporteerd. In geval van een accidentele overdosering kunnen maagdarmklachten en eventueel een allergische reactie op een van de bestanddelen van de tablet optreden. De overmaat aan foliumzuur wordt niet opgeslagen in het lichaam, maar uitgescheiden via de urine of de stoelgang Wanneer u te veel van Folavit 4 heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het antigifcentrum (070/245.245). Bent u vergeten Folavit 4 in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u stopt met het gebruik van Folavit 4
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel, neem dan contact op met uw arts of apotheker. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Folavit 4 bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende frequentie-indeling wordt gebruikt: zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100, <1/10); soms (≥1/1000, <1/100); zelden (≥1/10000, <1/1000); zeer zelden (<1/10000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt volgens afnemende ernst. Immuunstelselaandoeningen Zeer zelden: - allergie. Dit kan optreden bij gevoelige patiënten als gevolg van één van de bestanddelen van de tablet. Allergie kan zich uiten als erytheem (rode huidvlekken), jeuk, netelroos (jeukende bultjes op de huid), vochtophoping of braken. Maagdarmstelselaandoeningen Zeer zelden (te wijten aan het gebruik van hoge doses): - buikpijn, misselijkheid, winderigheid - bittere smaak . Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. HOE BEWAART U FOLAVIT 4?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren bij kamertemperatuur (15°C-25°C). Gebruik Folavit 4 niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de buitenverpakking/blister na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Gebruik Folavit 4 niet als u merkt dat de tabletten zijn verkleurd. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Folavit 4?
De werkzame stof in Folavit 4 is foliumzuur 4 mg. De andere stoffen in Folavit 4 zijn microkristallijne cellulose - gepregelatineerd zetmeel – lactose - anhydrisch colloïdaal silicium - magnesiumstearaat. Hoe ziet Folavit 4 eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Doos met 20 of 40 tabletten in blisterverpakking. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder en verdeler KELA Pharma nv Industriepark West 68 B-9100 SINT-NIKLAAS Fabrikant KELA nv Sint-Lenaartseweg 48 B-2320 HOOGSTRATEN Registratienummer
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker. Desgewenst kan u ook contact opnemen met de contactpersoon van de registratiehouder. Algemene indeling voor de aflevering
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12/2010

Source: http://www.pharmaproducts.be/userfiles/module/dynamic_shop/products_attachment/10717/FOLAVIT_44_mg_tabletten.pdf

Microsoft word - cv elisa ughetto english-2013-x web.doc

Elisa Ughetto (Ph.D) Last update: June 2013 Politecnico di Torino 10129 Torino - ITALY E-mail: [email protected] Education  and  academic  experience   o Assistant Professor at Politecnico di Torino (DISPEA)-since August 2011 o Research Fellow at IP-Finance Institute, Politecnico di Torino-since May 2009 o Research Associate at Politecnico di Torino (DISPEA)-fr

Glaxo 2004-uk.doc

GlaxoSmithKline Sector: Health care Recommendation: BUY Analyst: Casper Runge Albæk Tel. +45 89223700 E-mail: [email protected] GlaxoSmithKline takes an optimistic view of 2005 GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline released its 2004 accounts – a year that was quite released reasonable demanding. We took special note of the following: accounts for 2004 �

Copyright © 2010 Health Drug Pdf