Sm 23 nl v.3

Na 44 jaar intensief gebruik was de stroomverde-
ling van het AZ Middelheim – alom bekend voor
zijn harttransplantaties - aan een grondige renova-
tie toe. De strenge door de opdrachtgever opge-
legde voorschriften i.v.m. de bedrijfscontinuïteit
werden door het studiebureel Botec vertaald in een
veeleisend lastenboek. Teneinde de grootst moge-
lijke conformiteit en garantie te kunnen bieden,
koos installateur Tevean voor de Prisma erkende
bordenbouwer Electro Entreprise. Zowel de MS-
als de LS installaties werden aan Tevean toever-
“Zero tolerance”
156 Prisma P borden: optimale gedecentrali-
Het AZ Middelheim, een fusieziekenhuis van het seerde beveiliging
OCMW Antwerpen telt zo'n 957 bedden en omvat de Twee belangrijke eigenschappen kentekenen de nieuwe installatie, aldus Ing. K. De Wit van Botec. Het Kinderziekenhuis Antwerpen) en Hoge Beuken is een integraal project dat zowel de LS als MS-instal- latie omvat (9 SM6-cellen). Een investering van ca.
Er wordt hard gewerkt aan de nieuwste ontwikkelingen 1.730.000 EUR. Een project met een niet te onder- in zorgverlening, maar Middelheim scoort ook hoog op schatten moeilijkheidsgraad. Denk maar aan kritische het vlak van de technologische innovaties. De afdelin- gebruikers zoals operatiezalen en RX-apparatuur die gen heelkunde, RX, informatica en bepaalde laborato- altijd moeten kunnen blijven werken. Bovendien eiste ria mogen nooit zonder stroom vallen. De nieuwe de opdrachtgever dat de overschakeling van het zie- elektrische installatie moet 100% betrouwbaar zijn.
kenhuis op het nieuwe systeem zonder stroomonder- Wij bezoeken de installatie die haIf februari 2002 in bedrijf werd genomen. Ing. Van Heyste, verantwoor- In nauwe samenwerking met ing. Van Heyste werd delijk voor de elektrische installaties toont ons de over- door Botec een project uitgewerkt bestaande uit een blijfselen van het oude centrale LS-bord. Van hieruit normaalnet van 2.400 kVA gevoed door drie 800 kVA verdeelde een railkokersysteem de stroom naar de TRIHAL transformatoren, een onafhankelijk RX-net verschillende secties van het ziekenhuis. Het gevolg van 250 kVA voor de Röntgen-afdeling en een nood- van deze archaïsche opstelling was dat bij lokale inter- net met een dieselgenerator van 630 kVA voor de kri- ventie of stroomonderbreking meerdere gebruikers zonder stroom vielen. Een niet te verantwoorden situ- atie voor een ziekenhuis dat 25.000 hospitalisaties Vanuit het hoofdbord wordt de stroom verdeeld naar kent per jaar, 400.000 ambulante bezoekers ontvangt 4 Prisma borden die elke vleugel van het kruisvormi- voor consultaties en dat 2.200 mensen te werk stelt in ge gebouw bedienen en naar een vijfde Prisma bord dat het centrale gedeelte van het gebouw voor zijn rekening neemt. Vanuit deze secundaire borden wor- en 1600 A en zijn er in de installatie verschillende tien- den het normaal- en het noodnet samen verdeeld tallen Compact schakelaars voor een maximale naar 156 kleine Prisma afdelingsborden tot in de ver- beveiliging van de verschillende kringen. Alle borden ste punten van het ziekenhuis. Deze configuratie zijn bestukt met modulaire apparatuur van Merlin biedt een optimale beveiliging, de grootst mogelijke selectiviteit en tegelijkertijd een hoog niveau van soe- pelheid voor wat uitbreidingen en wijzigingen betreft. 9 Masterpacts van 800 tot 1600 ampère
Rudy Stals van Tevean aan wie de installatie van het project werd toevertrouwd, koos voor Prisma erkend bordenbouwer Electro Entreprise. Dit bedrijf heeft een 50 jaar ervaring in bordenbouw en installatie en staat bekend voor zijn kwaliteit en correcte prijszetting.
Bovendien – aldus Karel Neyrinck, bestuurder van het bedrijf – profiteert het project van de meerwaarde die Electro Entreprise biedt als een van de meest ervaren en toonaangevende installateurs-bordenbouwers in de ziekenhuiswereld in Vlaanderen. Electro Entreprise stond in voor het ontwerp van LS borden in Autocad, maakte de netwerkberekeningen met ECODIAL (selectiviteit, kortsluitvermogen, personenbeveiliging) De heren Van Heyste en De Wit van AZ Middelheim en testte de installatie uit samen met de klant.
en de heer Andries van Schneider Electric. Godfried Herman, technisch directeur bij Electro Publiek geheim
Entreprise onderstreept dat veiligheid en bedrijfscon- Zowel de eindklant, de installateur Tevean, het studie- tinuïteit absoluut prioritair waren bij dit project. Bij het bureau Botec en Electro Entreprise zijn het er over wegvallen van het normaal net neemt de dieselgene- eens: het succes van het Prisma Actie Plan stoelt voor rator binnen de 8 seconden over en wordt de nor- een groot deel op het gecombineerde aanbod "borden maal/noodschakelaar bediend. Hierdoor worden alle en apparatuur" via één enkele leverancier. De erkende kritische gebruikers op het noodnet geschakeld met Prisma bordenbouwers zijn volledig verantwoordelijk een transfo van 630 KVA. Tijdens de overgangsperio- voor wat betreft de realisatie van hun borden volgens de neemt een in serie geschakelde UPS van 400 kVA de regels van de kunst en kunnen eveneens materiaal aanbieden conform de EN60439-1 normen en het lastenboek 400.B.03. Merlin Gerin biedt hen onder- Er wordt in de installatie veel aandacht besteed aan steuning door technische opleiding, audits en een vol- • Elektrische installatie van
rationeel energiebeheer en energiebesparing. De ver- ledige borgstelling qua veiligheid en bedrijfscontinuïteit.
AZ Middelheim wordt ver-
trekken zijn uitgerust met Digipact PM apparaten en de aankomsten met PM 300 meetcentrales met het Succesvolle samenwerking
• Hoge veiligheidscriteria.
oog op continue meting, bewaking, visualisatie… en Ing. Van Heyste is tevreden met het bereikte resultaat.
• Installateur kiest voor
dit alles gebruikmakend van de performante beheer- De kwaliteit is gegarandeerd dankzij het Prisma Actie Prisma erkende borden-
software SMS voor energiebeheer van Merlin Gerin Plan. De samenwerking tussen K. De Wit, Gunther op PC. Er wordt gedacht aan warmtekrachtkoppeling Demoulin van Tevean, Mike Wellecam en Rudy • Prisma Actieplan garan-
voor de simultane productie van energie en recupera- Andries van Schneider Electric was uitstekend en de deert kwaliteit, selectivi-
overschakeling op het nieuwe systeem verliep vlekke- teit, filiatie.
In totaal staan er in het hoofdbord 9 Masterpact scha- loos, zonder onderbreking van de activiteiten van het • Bedrijfszekerheid en norm-
kelaars met toegekende stroomsterkten tussen 800 conformiteit.

Source: http://ms.schneider-electric.be/Main/SM/SM23NL_CHU.pdf

ahca.myflorida.com

Intrathecal Baclofen (Lioresal® and Gablofen®) 1. Continuation of intrathecal baclofen therapy: a. Medication must be requested by a neurologist or related specialist. (Prescription must be signed b. Must have severe spasticity of spinal or cerebral origin ( multiple sclerosis, cerebral palsy, spinal cord injury, or traumatic brain) which has proven unresponsive or ineffective

Invest news n¡ 136f

invest VOTRE PUBLICATION SUR E C O N O M I E & B O U R S E Les Etats-Unis commencent l’année plutôt bienL’économie américaine entame l’année sous des auspices favorablespuisque les risques à court terme qui avaient surgi au début du qua-trième trimestre de 2005 se sont progressivement dissipés en fin d’an-née. Sous la pression des prix énergétiques élevés, tan

Copyright © 2010 Health Drug Pdf