Microsoft word - plastlistan_060824.doc

PLASTLISTAN
Plasterna, Ftalaterna, Mjukgörarna samt Latex och Nitril. INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Ordlista/Förklaringar
Mjukgörare s. 18
Plaster s. 4
Latex och Nitril s. 24
Förklaringar till listan för plast s. 10
Ftalater s. 11
(Landstingsstyrelsens förvaltning Miljö) i samarbete med Ragn-Sells Miljökonsult AB ORDLISTA / FÖRKLARINGAR

En ideell förening inom arbetsmiljöområdet som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Prevent saluför en kemisk databas där information om olika kemiska ämnen kan hittas. European Council for Plasticisers and Intermediates, www.plasticisers.org mycket av ämnet som kan tas upp av kroppen. Uppgifterna i listan är hämtade från Prevent. Anger hur mycket av ämnet en råtta kan äta innan hälften (50%) av populationen dör. Mycket giftig: < 25 mg/kg kroppsvikt. Giftig: <100 mg/kg kroppsvikt. Uppgifterna i listan är hämtade från Prevent och KemI. Egenskaper som gör att avfall klassificeras som farligt. Anges i bilaga 3 i Avfallsförordningen (2001:1063) Synonymerna till ämnena i listorna är hämtade från KemIs databas Ämnesregistret. Ytterligare produktnamn för ämnena i listorna kan hittas i t ex kemikaliedatabasen Prevent. Miljöaspekter vid
Synonymer
Egenskaper /
tillverkning
Ämne CAS-nr
Humanpåverkan Miljöpåverkan
utredningar
/Produktnamn
Användnings-område
respektive
inom området
avfallshantering
Epoxi - Epoxiharts
Diglycidyleter av bisfenol A, reaktionsprodukt med medelmolekylvikt <=700 (Chloromethyl) oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol copolymer Diphenylolpropane-epichlorohydrin polymer bisfenol A och epiklorhydrin, reaktionsprodukt med medelmolekylvikt <= 700 Polyamid – PA
ketoner, estrar, kväveoxider, cyanväte. (RVF) Polyeten – PE
Moplen RO-QG 6015 Polymerbas inom Polyethylene Polyeten, låg densitet Lokalrengöringsmedel Polyetentereftalat –
25038-59-9 (C10H8O4)n Poly(oxy-1,2-ethane- dicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol Terephthalic acid, dimethyl ester, polyester with ethylene glycol Polymetylmet-
akrylat – PMMA
Polypropen – PP
Polystyren – PS
Polytetrafluoreten
Naturvårds-verk, SNV ref. 605-76-95sk, 1995 Polyuretan – PUR
(RIM, RRIM, TPE-
U (tidigare även
TP-U, TPU))
(Arbetsmiljö-medicin, Isocyanater, feb. 2002) Polyvinylklorid –
Förbränning bidrar även till bildning av FÖRKLARINGAR TILL LISTAN FÖR PLAST
AEnergiförbrukning vid tillverkning/ Energiinnehåll vid förbränning:
BKategori 1 = de minst miljöbelastande plasterna
Kategori 3 = de potentiellt mest miljöbelastande plasterna
Kriterierna för bedömningen är:
• Ingående ämnen som är miljöbelastande Uppgifterna är hämtade från STI Plast AB (www.stiplast.se/sida2/mil.html) 1Amorfa plaster Positiva egenskaper 2Delkristallina plaster Positiva egenskaper Större deformation/krypning vid långvarig mekanisk belastning än amorfa plaster. Större formkrypning än amorfa plaster. Tål större långvarig dragtöjning än amorfa plaster. 3Termoplast = Plast som kan smältas och användas på nytt. FTALATER

Miljöaspekter
vid tillverkning
Ämne CAS-nr
Synonymer Egenskaper Humanpåverkan Miljöpåverkan
utredningar
respektive
inom området
avfallshantering
Butylbensylftalat – 85-68-7 C19H20O4 1,2-Benzene-
Misstankar finns att halter över 2 mg ftalat/m3 kan orsaka perifera nervskador. (A&H 1983:35) Möjlig risk för nedsatt fortplantnings-förmåga Dibutylftalat –
Klassat som: Reproduktionstoxisk kat. 2+3 Möjlig risk för nedsatt fortplant-ningsförmåga. Dietylhexylftalat –
Dietylftalat – DEP 84-66-2 C12H14O4 1,2-Benzene-
Dihexylftalat –
Misstankar finns att halter över 2 mg ftalat/m3 kan orsaka perifera nervskador. (A&H 1983:35) Diisobutylftalat –
halter över 2 mg ftalat/m3 kan orsaka perifera nervskador. (A&H 1983:35) Diisodecylftalat –
Misstankar finns att halter över 2 mg ftalat/m3 kan orsaka perifera nervskador. (A&H 1983:35) Diisononyftalat –
Misstankar finns att halter över 2 mg ftalat/m3 kan orsaka perifera nervskador. (A&H 1983:35)
Dimetylftalat -
halter över 2 mg ftalat/m3 kan orsaka perifera nervskador. (A&H 1983:35) Dioktylftalat –
Misstankar finns att halter över 2 mg ftalat/m3 kan orsaka perifera nervskador. (A&H 1983:35) MJUKGÖRARE
Miljöaspekter
Humanpå-
vid tillverkning
utredningar
Synonymer Egenskaper
Miljöpåverkan
respektive
avfallshantering
området
Adipater
(Hexandisyraestrar
Adipinsyraestrar)
låga temperaturer. Flyktigare än ftalater. Hexanedioic acid, polymer with 1,2-propanediol Citrater
1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, triethyl ester 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-(acetyloxy)-, triethyl ester Dietylenglykol-
dibensoat
Klorparaffiner
(Sekundära
mjukgörare)
Organiska fosfater
Alkylarylfosfater
Arylfosfater
skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Phenol, isopropylated phenol, phosphorus oxychloride reaction product Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. (Prevent) Sebacater/Azelater
Sekundära
mjukgörare
Trimellitater

LATEX OCH NITRIL

Miljöaspekter
Egenskaper /
vid tillverkning
Ämne CAS-nr
Synonymer
Användnings-
Humanpåverkan Miljöpåverkan
utredningar
respektive
inom området
avfallshantering
tillsatserna) (Rapport: Miljöpåverkan från sjukvårdens förbruknings-artiklar, Kemi&Miljö) Nitrilgummi
Acrylonitrile, polymer with 1,3-butadiene

Source: http://www.medicarrier.se/Global/MediCarrier/Dokument/Plastlistan_060824.pdf

parks.tas.gov.au

Horizontal Icicles Cling to Wreck: B encleugh Captain J. S.I. Thomson and his brother owned the whalingand sealing schooners, Bencleugh and Friendship . John Thomsonwas aboard the Bencleugh in 1877 when she was shipwrecked onMacquarie Island. Bencleugh was a schooner of 66 tons, built at Port Chalmers by Sutherland and Co. in 1872, registered at Dunedin in the namesof Andrew a

laboratorioprivitera.it

12176190001V15 Estradiol II Estradiolo – E2 03000079 122 Estradiolo-peptide~Ru(bpy)2+ (tappo nero), 1 flacone, 8 mL:derivato dell’estradiolo marcato con un complesso di rutenio• Indica gli analizzatori su cui la confezione può essere usata2,75 ng/mL; tampone MES 50 mmol/L, pH 6,0; conservante. cobas e 411 cobas e 601 Precauzioni e avvertenze Osservare le precauzioni no

Copyright © 2010 Health Drug Pdf