Regionaal distributieplan antivirale middelen influenzapandemie

22.
Proces 2: Regionaal distributieplan antivirale middelen

Regionaal distributieplan antivirale middelen Proces 2:
Regionaal distributieplan antivirale middelen

Inleiding en achtergrond
Door de aanschaf van een (beperkte) hoeveelheid antivirale middelen (neuraminidaseremmers) heeft de Nederlandse overheid op bescheiden schaal de mogelijkheid te interveniëren tijdens een influenzapandemie bij gebrek aan een pandemisch vaccin. De huidige voorraad bestaat uit 55.700 kuren Tamiflu (10 capsules in blisterverpakking) en 170.000 kuren oseltamivir als grondstof in bulkverpakking (170 Deze middelen worden beschikbaar gesteld voor de therapeutische inzet bij een pandemie aan patiënten uit diverse groepen. Het voorschrijven van antivirale middelen gebeurt op basis van de door de Gezondheidsraad geformuleerde richtlijn of anders op basis van een door het Outbreak Management Team (OMT) geformuleerd advies.
Procedure
De distributie van de bestaande voorraad antivirale middelen tijdens een pandemie verloopt volgens onderstaande procedure.
Op voorschrift
Antivirale middelen worden alleen op voorschrift van een arts (huisarts, specialist) uitgeschreven. Tamiflu of oseltamivir wordt op recept voorgeschreven. De Active Pharmaceutical Ingredient (API) oseltamivirfosfaat is alleen aan het NVI geleverd voor gebruik tijdens een influenzapandemie en als zodanig niet geregistreerd als Oseltamivir kan alleen door een arts door middel van een recept worden voorgeschreven en door een (ziekenhuis)apotheker magistraal worden bereid. Patiënten dienen ervan op de hoogte te zijn dat voor de levering van deze antivirale middelen een aparte procedure kan gelden. In de praktijk zal het er op neer komen dat een patiënt zich telefonisch bij zijn huisarts meldt. De (assistent van) de huisarts beoordeelt door middel van telefonische triage of er sprake is van influenza en de noodzaak om antivirale medicatie voor te schrijven. Beoordeelt dient te worden of de 1 In april 2005 heeft het kabinet, op advies van de Gezondheidsraad besloten om de bestaande voorraad antivirale middelen uit te breiden naar 5 miljoen kuren. Tot aan de levering van deze voorraad geldt dit distributieplan. Een distributieplan voor de nog te ontvangen grote voorraad is in ontwikkeling door het Ministerie van VWS. Gezondheidsraad. Antivirale middelen bij een grieppandemie. Inzet bij schaarste. Den Haag: Gezondheidsraad, 2004; publicatie nr 2004/05. Regionaal distributieplan antivirale middelen patiënt tot de groep behoort die in aanmerking komt voor antivirale middelen en of de patiënt dit wenst. Hierna vindt verwijzing plaats naar het regionale uitgiftepunt. Therapeutische inzet van antivirale middelen dient zo spoedig mogelijk, maar bij voorkeur binnen 48 uur na het begin van de symptomen, gestart te worden. Voor de in het ziekenhuis opgenomen patiënten verloopt de uitgifte van de antivirale middelen via Het OMT zal op basis van internationale en landelijke surveillance (zie ‘Beleidsdraaiboek influenzapandemie’) een advies uitbrengen over het moment waarop de voorraad antivirale middelen vanuit de opslag gedistribueerd zal worden naar de ziekenhuizen. Het advies om de distributie in gang te zetten zal worden voorgelegd aan het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO). Op basis hiervan beslist de Minister van VWS
Ziekenhuisapotheken
De ziekenhuisapotheken (Deventer en Zwolle) ontvangen de antivirale middelen vanuit het centrale depot. Vanuit de ziekenhuisapotheek zal op voorschrift van de behandelende arts de medicatie verstrekt worden aan geïndiceerde patiënten uit de De ziekenhuizen richten tijdens een pandemie en gedurende de beschikbaarheid van antivirale middelen een uitgiftebalie in of leveren weer door aan een alternatief
Capsules en poeder
In de beginfase van de pandemie zal gebruik worden gemaakt worden van de distributie van capsules in blisterverpakking. De eerste distributieronde zal bestaan uit het bevoorraden van de op de lijst voorkomende ziekenhuisapotheken met een basisvoorraad van 1000 kuren Tamiflu. Afhankelijk van het geografische verloop van de influenzagevallen en het daarmee samenhangende gebruik zal er in een bepaalde regio weer vraag ontstaan. Op geleide van de vraag (voorraad kleiner dan 500 kuren) en door middel van de aan de NVI geleverde registratie van het verbruik per (ziekenhuis)apotheek (overzicht van door arts uitgeschreven recepten) levert het NVI opnieuw 1000 kuren aan de desbetreffende ziekenhuisapotheek. Wanneer de voorraad Tamiflu in blisterverpakking verbruikt is gaat het NVI over tot de distributie van het Oseltamivir wordt aan de ziekenhuisapotheek geleverd in bulkverpakkingen van 1000 doses. Bij deze aflevereenheid wordt tevens 50 gram natriumbenzoaat (conserveermiddel), etiketten, een bijsluiter, 1000 flesjes en maatbekertjes De grondstof wordt daar opgelost in water conform de instructie van de fabrikant en het NVI en uitgevuld in een voor de patiënt juiste dosering. Kleinere aantallen bereiden 3 : Beleidsdraaiboek influenzapandemie juli 2004. Regionaal distributieplan antivirale middelen is goed mogelijk. Hiermee kan de apotheker de productie van oseltamivir afstemmen op De bereidende ziekenhuisapotheek heeft een protocol dat de werkwijze van het aanmaken van de oplossing beschrijft, gebaseerd op de werkinstructie van de fabrikant. Daarbij dient er kwaliteitscontrole plaats te vinden op de bereide oplossing door bijvoorbeeld een osmolariteitmeting. De aangemaakte oplossing is drie weken stabiel op kamertemperatuur en zes weken
Gebruiksregistratie en herdistributie
Door regionale verschillen van de influenza-activiteit kan er in een bepaalde regio tekort aan antivirale middelen ontstaan terwijl er nog een overschot in een andere regio is. Tijdens een pandemie is het noodzakelijk om een dagelijks beeld te hebben van het aantal uitgegeven kuren om herverdeling mogelijk te maken. De ziekenhuisapotheek houdt een nauwgezette registratie bij van de verstrekte medicatie en is in staat dagelijks een overzicht van het aantal verstrekte kuren aan het NVI te geven. Het NVI houdt hierover dagelijks contact met het crisisteam op het Ministerie of het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) (afhankelijk van de verdeling van verantwoordelijkheden). Zij bepalen of en wanneer herdistributie van onverwerkte grondstof en medicatie in
Communicatie
In de aanloop naar een pandemie dient de werking en de beschikbaarheid van antivirale middelen gecommuniceerd te worden naar publiek en professionals. De nationale en regionale communicatie over de inzet van antivirale middelen dient in overeenstemming
Beperkte voorraad
De huidige voorraad antivirale middelen is bij lange na niet voldoende om tijdens een influenzapandemie het middel aan iedereen die daar conform het advies van de Gezondheidsraad voor in aanmerking komt, voor te kunnen schrijven. Door het toepassen van een engere definitie van de risicogroepen of het alleen voorschrijven aan patiënten die een combinatie van risicofactoren bezitten kan van enige regulatie van de inzet van antivirale middelen sprake zijn. Het indicatiegebied van de inzet van antivirale middelen kan dus in de loop van de pandemie fluctueren. Het OMT/BAO is verantwoordelijk voor de omschrijving van de risicogroepen en de aanpassing gedurende de pandemie. Ook dit is dan een belangrijk communicatieaspect.
Convenant
Tussen het ministerie van VWS en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in samenwerking met de koepel van Nederlandse ziekenhuisapotheken (NVZA) is een 4 Bijlage II en III van het landelijk draaiboek bevatten hiervoor de werkinstructie. De instructie van de bereidingswijze is ook op CD rom beschikbaar via de fabrikant van oseltamivir. Regionaal distributieplan antivirale middelen convenant gesloten waarin de inzet voor de distributie van de voorraad antivirale
Distributiesystematiek bij incidentele introductie of aviaire influenza
Voorafgaand aan een pandemie zou eventueel, bij incidentiele introductie van influenza in Nederland, profylactische inzet van antivirale middelen voor contacten van een patiënt nodig zijn. De distributie van de hiervoor beschikbare voorraad vindt plaats door het versturen van door de GGD bepaalde hoeveelheden Tamiflu in blisterverpakking naar ieder willekeurig adres in Nederland door middel van een koeriersdienst. Het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) is verantwoordelijk voor deze distributie. Deze werkwijze is tijdens het influenzaseizoen 2003-2004 toegepast en blijkt te voldoen. De profylactische inzet van Tamiflu bij een uitbraak van aviaire influenza voor blootgestelden zoals ruimers, eigenaren en hun familie op een pluimveebedrijf verloopt
Distributie van centraal naar decentraal
Bij grootschalige distributie vanuit een centraal punt in het land, krijgt de RGF de betreffende materialen in de twee regionale ziekenhuizen aangeleverd (Deventer en In de (aan)loop van de pandemie zal de distributie van Tamiflu en de grondstof oseltamivir naar de ziekenhuisapotheken gestart worden ná beslissing van de minister Ziekenhuisapotheken leveren Tamiflu of oseltamivir in oplossing uit. Het laatste op basis van magistrale receptuur. Het is de bedoeling dat influenzapatiënten die in aanmerking komen voor therapeutisch gebruik de antivirale middelen zo snel mogelijk (maar binnen 48 uur) aangeboden krijgen. Het definitieve distributieplan in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) is nog
Distributie binnen regio
Vanwege de beperkte mogelijkheden van de politie om bewaking te leveren, worden de antivirale middelen alleen opgeslagen (en bewaakt) bij de twee ziekenhuisapotheken. Van daar uit worden de middelen dagelijks onder politiebegeleiding gedistribueerd naar: - patiënten in de thuissituatie die niet naar het uitgiftepunt kunnen komen. Patiënten die niet zijn opgenomen, maar wel antivirale middelen voorgeschreven krijgen, worden door de huisartsenpost doorverwezen naar het uitgiftepunt van de Voor de feitelijke distributie zou – afhankelijk van onder meer de omvang van de lading en/of speciale eisen (temperatuur, luchtvochtigheid, etc.) die aan het vervoer gesteld worden – gebruik gemaakt kunnen worden van: Regionaal distributieplan antivirale middelen - bedrijven die ook benaderd zijn voor distributie van het pokkenvaccin in geval van een uitbraak van pokken (Interpharm, Meppel) - beveiligd transport van bijvoorbeeld Brinks. Dit alles onder begeleiding van politie (motor(en), auto(‘s) afhankelijk van de mate van maatschappelijke onrust en/of andere factoren die het transport in gevaar kunnen NB: Het ministerie van VWS is in mei 2006 akkoord gegaan met het advies van de
Raad van RGF-en met betrekking tot de bereiding, distributie en uitgifte van antivirale
middelen ten tijde van een grieppandemie Het advies houdt in het kort in: Het anti-
viraal middel oseltamivir wordt afgevuld in sachets. Deze sachtes worden via het
bestaande centrale distributiesysteem gedistribueerd. De verantwoordelijkheid
hiervoor ligt bij de rijksoverheid. Dit betekent dat VWS een operationeel
distributieplan zal opstellen waarbij de Raad van RGF-en betrokken zal worden.
Tot de sachets oseltamivir beschikbaar zijn en tot het distributieplan gereed is, gaan
wij uit van het distributieplan, zoals dat nu is opgenomen in het bovenstaande plan.

Regionaal distributieplan antivirale middelen Bijlage: adressen ziekenhuisproductieapotheken
Stichting Apotheek der Deventer Ziekenhuizen Ziekenhuisapotheek Isala Klinieken (locatie Sophia)

Source: http://www.veiligheidsregio-ijsselland.nl/data/styleit/files/22___Proces_2_distributieplan_antivirale_middelen(2).pdf

Coordinatie--ziv--kb-17-10-2005--tegemoetkoming-in-de-taba…

Coordinatie--ZIV--KB-17-10-2005--tegemoetkoming-in-de-tabaksontwenning--bij-zwangere-vrouwen-en-hun-partner.doc 17 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de tabaksontwenning bij zwangere vrouwen en hun partner Artikel 1. § 1. De tegemoetkomi

Tender proposal eoc

Study on Racial Encounters and Discrimination Experienced by South Asians Executive Summary Background 1. A survey on “Study on Racial Encounters and Discrimination Experienced by South Asians” was commissioned by the Equal Opportunities Commission (EOC) to the Centre for Civil Society and Governance, The University of Hong Kong, and the Policy 21 Limited. Interviews

Copyright © 2010 Health Drug Pdf