Microsoft word - imt text 090121.doc

Klinisk kemiska laboratoriet, Universitetsdjursjukhuset och Idiopatisk immunmedierad trombocytopeni hos hund
Inger Lilliehöök, leg vet, VMD
Helene Hamlin, leg vet, VMD


Vid immunmedierad trombocytopeni (IMT) bryts trombocyter och/eller megakaryocyter
ned av immunsystemet. Vanligtvis är det IgG-antikroppar som fäster på ytantigen
(glykoproteiner) på trombocyterna, vilket leder till att de identifieras som
kroppsfrämmande och bryts ned av makrofager i mjälte, lever och benmärg
(retikuloendoteliala systemet).
Vid idiopatisk IMT finns ingen klar orsak till den immunmedierade nedbrytningen av
trombocyter. Hundar med idiopatisk IMT har ofta trombocytvärden under 30 x109/L och få
kliniska symptom utöver hemostasrubbningar.
Immunmedierad trombocytopeni kan även förekomma sekundärt många olika sjukdomar.
Systemisk lupus erythematosus (SLE), läkemedel, infektioner och neoplasier är exempel på
tillstånd som kan leda till immunmedierad nedbrytning av trombocyter.
Trombocyterna är små cytoplasmafragment som knoppats av från megakaryocyter i
benmärgen och frisätts till blodet, där de cirkulerar i 5-9 dagar. De är normalt 2-4μm i
storlek med oregelbunden cellyta, samt innehåller granula med ämnen som stimulerar
hemostasen. Deras funktion är att förhindra blödningar genom att starta upp bildningen av
koagel (primära hemostasen). Risk för blödningar finns vid trombocytvärden under 50
x109/L, men störd hemostas ses sällan förrän under 30 x109/L och vanligtvis först när
trombocytvärdena är under 10 x109/L.
Figur 1. a) Tre normala hundtrombocyter i blodutstryk färgat med diff-färgning. b) Elektronmikroskopbild på normal erytrocyt, trombocyt och T-lymfocyt hos människa. Bild från Wikipedia. (Electron Microscopy Facility at The National Cancer Institute at Frederick, NL) Klinisk kemiska laboratoriet, Universitetsdjursjukhuset och Klinisk bild Idiopatisk IMT kan förekomma hos många raser, men i internationella undersökningar har cocker spaniel, dvärgpudel, schäfer och old english sheepdog varit överrepresenterad enligt vissa studier. Det finns inga studier gjorda i Sverige. Oftast ses IMT hos medelålders hundar, men sjukdomen förekommer i alla åldrar. Tikar anses vara lite överrepresenterade. Vissa hundar med IMT är tämligen symptomfria förutom peteckier och eckymoser i hud och slemhinnor, andra har symtom som näsblödningar, orala/gastointestinala blödningar, hematuri, stelhet, mm. Blödningar i hjärnan kan leda till neurologiska symptom eller plötsligt dödsfall. Hematologiska fynd Idiopatisk IMT leder vanligen till mycket låga trombocytvärden. Av alla hundar med trombocytopeni har endast ca 5% IMT, men av hundar med trombocytvärden under 20 x109/L är IMT betydligt frekventare. Observera att det är vanligt med falsk trombocytopeni på grund av trombocyträkning i hematologiinstrument och att vissa raser normalt har lägre trombocytvärden (se nedan) Ibland ses samtidig regenerativ anemi som oftast är sekundär på grund av blödningar. Om sfärocyter och/eller spontanagglutination ses kan det vara samtidig immunmedierad hemolytisk anemi. IHA ses hos ca 20% av fallen med IMT. Har hunden regenerativ anemi är det vanligt med neutrofili och monocytos. Vanligtvis är dock leukocytantal, differentialräkningen och kemianalyser normala vid idiopatisk IMT. Även övriga hemostasanalyser såsom APTT, PT/PK o D-dimer är oftast normala. I benmärgsprov ses vanligtvis en aktiv trombopoes med många megakaryocyter. Det talar för ökad nedbrytning av trombocyter, vilket dock inte är specifikt för IMT. Ibland kan den immunmedierade nedbrytningen även drabba megakaryocyterna och ge minskad trombopoes i benmärgen. Det finns beskrivet specifika test med både flödescytometri och immunoradiometri för påvisande av trombocyt-antikroppar ( platelet-surface-associated IgG: PSAIgG). Både hundar med idiopatisk och sekundär IMT ger dock positivt utslag. Teknikerna är ofta komplicerade och i dagsläget finns ingen av metoderna tillgänglig på något laboratorium i Sverige. Behandling och prognos Prednisolon (ingångsdos ca 2-4 mg/kg och dag) har flera funktioner, med bland annat stabilisering av kärlepitel och minskad nedbrytning av trombocyter i mjälte/lever. Dosen sänks successivt under veckor till månader. Om kortisonet inte har fullgod effekt kan det kombineras med azatioprin. Även cyklofosfamid, vincristine, danazol, cyklosporin och humant gammaglobulin har provats internationellt med varierande resultat. Mjältextripation som behandling anses vara kontroversiellt. Klinisk kemiska laboratoriet, Universitetsdjursjukhuset och Vid livshotande blödningar krävs transfusion av färska trombocyter, i form av blod eller trombocytrik plasma. Trombocyter bryts ned mycket snabbt, så effekten är kortvarig. Undvik trauma och kontrollera att inga läkemedel med trombocytpåverkan används. Prognosen är osäker. Många patienter tillfrisknar, medan andra ej svarar på behandlig. Återfall efter avslutad behandling är inte ovanligt. Det är mycket viktigt att försöka klarlägga om det finns någon bakomliggande orsak till den immunmedierade nedbrytningen av trombocyterna. Andra immunmedierade sjukdomar Vid SLE förekommer ibland immunmedierad nedbrytning av trombocyter och/eller erytrocyter, men SLE är ingen vanlig orsak till IMT. Vid immunmedierad hemolytisk anemi ses ofta låga trombocytvärden. De låga trombocytvärdena kan vara tecken på IMT, men även DIC anses vara en vanlig orsak till trombocytopeni vid IHA. Sekundär immunmedierad trombocytopeni Många läkemedel kan orsaka immunmedierad nedbrytning av trombocyter, som t.ex. sulfonamider, trimetoprim, cefalosporiner och heparin. Vanligtvis normaliseras trombocytvärdet snabbt efter utsättande av medicinen. Det är även vanligt att läkemedel kan orsaka trombocytopeni via direkt benmärgsskada (vanligtvis inte immunmedierad mekanism) som t.ex. östrogener, sulfonamider och kloramfenikol. I dessa fall tar det oftast längre tid för avläkning och ibland är skadan irreversibel. Andra orsaker till immunmedierad nedbrytning av trombocyter är neoplasier och flera olika infektioner. Falsk trombocytopeni Det är mycket vanligt med falskt låga trombocytvärden vid användande av olika hematologiinstrument. Speciellt vanligt är detta i s.k. impedansinstrument (Medonic, Sysmex Poch, Vet abc, etc.). Låga trombocytvärden skall alltid kontrolleras med manuell räkning i cellräkningskammare eller åtminstone kontroll i blodutstryk. Man bör börja med att kontrollera att det inte finns trombocytaggregat, som ger felaktigt låga värden med alla trombocyträkningsmetoder, genom att titta i fransen på blodutstryket med låg förstoring. Man kan sen uppskatta antalet trombocyter genom att räkna dessa i 10 synfält (hög förstoring 100x oljelins), beräkna medelvärdet och multiplicerar detta med 15. Räkningen skall ske i det s.k. monolagret, där erytrocyterna ligger en och en. Normalt antal trombocyter per synfält 100x oljelins är 8-30 hos hund och 10-30 hos katt. Klinisk kemiska laboratoriet, Universitetsdjursjukhuset och
Figur 2. a) Två trombocytaggregat i ett blodutstryk. b) Tre stora trombocyter hos en
Cavaljer King Charles spaniel. Jämför trombocyternas storlek med erytrocyterna.
Rasskillnader
Många Cavaljer King Charles spaniel har en medfödd genetisk defekt vilket leder till att de
har få men mycket stora trombocyter. Observera att de har en normalt fungerande hemostas
eftersom trombocytvolymen är normal. Vissa av dessa hundar får trombocytvärden <10
x109/L vid räkning i impedansinstrument. Det är mycket viktigt att känna till denna egenhet
hos Cavaljer så de inte behandlas i onödan. I detta läge rekommenderas blodutstryk. Om
det finns >1 stor trombocyt per synfält (100x oljelins), och hunden inte har några tecken på
blödningar kan man nog utgå från att det är normalt. Vid analys av blodprov i
hematologiinstrument baserade på volym (som tex QBC-vet) får Cavaljerer normala
trombocytvärden.
Även greyhound kan ha lite lägre trombocytvärden än andra hundraser, men oftast
överstiger trombocytantalet 100 x109/L.

KATT

Primär IMT ses sällan hos katt och få vetenskapliga studier är gjorda. Sekundär IMT kan
ses bland annat vid FeLV, FIV, FIP och olika neoplasier
Det är däremot mycket vanligt med falskt låga trombocytvärden på grund av
trombocytaggregat och stora trombocyter.

Source: http://www.universitetsdjursjukhuset.se/Global/externwebben/uds/Klinisk%20Kemiska%20laboratoriet/1/immunmed_trombocytopeni_09.pdf

flipside.co.uk

you are met and transferred by staff of your arrival hotel, No visas are needed for passport holders in the UK and B&B, lodge or camp, or by someone we designate to EU countries, Australia, New Zealand, Canada, Japan meet you. Some itineraries involve flying on to another and US and many others for visits of up to 90 days. En-bush airstrip. First, though, in the luggage area, check sure

isapondicherry.in

The Internet Journal of Anesthesiology 2009: Volume 22 Number 1 PRES (Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome) and Eclampsia:-Review Sandeep Kumar Mishra MD Asst Professor Ravindra R. Bhat MD Senior Resident K. Sudeep MD Senior Resident Mahesh Nagappa MD, DNB Senior Resident Anwesa swain MD Senior Resident AS Badhe MD, DA Professor and Head Department of Ana

Copyright © 2010 Health Drug Pdf