Microsoft word - polviljeinriktn _sjd förebygg_ till svn.doc

Slutförslag
Politisk viljeinriktning för tillämpning av
sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala-
Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella
riktlinjer

Antagen av Samverkansnämnden 2012-02-17
Samverkansnämndens rekommendationer och beslut i sammanfattning
Samverkansnämnden rekommenderar landstingen att
• utveckla hälso- och sjukvårdens sjukdomsförebyggande arbete så att rekommendationerna i de nationella riktlinjerna följs • säkerställa att såväl primär- som specialistsjukvården systematiskt erbjuder sjukdomsförebyggande insatser till personer med konstaterat ohälsosamma levnadsvanor • se över organisationen av det sjukdomsförebyggande arbetet så att det bedrivs kostnadseffektivt • aktivt följa upp att det sjukdomsförebyggande arbetet • för gemensam tillämpning inom regionen välja ut metoder som är granskade med avseende på evidens samt tillsammans eller var för sig erbjuda personal inom hälso-och sjukvården utbildning om dessa metoder • som mål ange att alla patienter som söker vård och som hälso- och sjukvården konstaterar har ohälsosamma levnadsvanor erbjuds relevanta sjukdomsförebyggande insatser • som mål ange att 90 % av gravida, ammande, föräldrar till små barn samt personer som skall genomgå en operation får tillgång till sjukdomsförebyggande insatser • gemensamt välja ut indikatorer för redovisning, • bidra till nationell utveckling av jämförbara redovisningar av indikatorerna för det sjukdomsförebyggande arbetet Samverkansnämnden uppdrar till
Kunskapsstyrningsgruppen/Utvecklingsgruppen att

• följa upp och redovisa arbetet med att följa den politiska g:\informatör\webben\svnmain\document\20120216-17\polviljeinriktn (sjd förebygg) till svn.doc Samverkansnämnden uppdrar till samtliga regionala specialitetsråd att
för sina respektive specialitetsområden

• föreslå hur det sjukdomsförebyggande arbetet bör utformas, stödjas och länkas samman med rekommendationerna i övriga nationella riktlinjer • ge förslag på val av gemensamma, evidensbaserade metoder för • beskriva behov av fortbildning för personalen om sjukdomsförebyggande metoder och dess tillämpning • föreslå möjligheter och lämplighet att göra gemensamma • lämna förslag på införande av sjukdomsförebyggande moment i utbildningstjänstgöringen för AT- och ST-läkare • föreslå vilka av de kvalitetsindikatorer som anges i riktlinjerna som bör • bidra till utveckling och tillämpning av redovisningssystem g:\informatör\webben\svnmain\document\20120216-17\polviljeinriktn (sjd förebygg) till svn.doc Inledning
Den politiska viljeinriktningen är ett för regionen förtydligande av Socialstyrelsens nationella riktlinjer och utgör Samverkansnämndens rekommendation till landstingen. Den har som syfte att bidra till en mer likvärdig tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder inom regionen och till att vara ytterligare stöd i styrning och ledning av hälso- och sjukvården med öppna och systematiska prioriteringar. De enskilda landstingen förväntas ta in rekommendationerna i budget- och planeringsprocesserna. Den politiska viljeinriktningen beskriver också de områden inom det sjukdomsförebyggande arbetet som Samverkansnämnden bedömer lämpar sig för ett regionalt samspel. Den riktar sig därför också till berörda specialitetsråd. Den samlade sjukdomsbördan och ohälsosamma levnadsvanor idag
Det är tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige idag. Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga 80 % av all kranskärlssjukdom och stroke och 30 % av all cancer. Den som redan är sjuk kan göra stora hälsovinster med förbättrade levnadsvanor. Därför är det viktigt att det blir en självklar del av hälso- och sjukvårdens uppgifter att arbeta med sjukdomsförebyggande insatser till den enskilda personen som söker vård. Trots det har detta arbete ingen självklar ställning i hälso- och sjukvården i dag. Det finns heller ingen enhetlig praxis och det råder stora variationer mellan landsting och vårdenheter. Riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder riktar sig till hälso- och sjukvården och gäller vuxna patienter som redan utvecklat ohälsosamma levnadsvanor. Ohälsosamma levnadsvanor – ett folkhälsoproblem
Ohälsosamma levnadsvanor är vanliga – enligt Statens folkhälsoinstitut är det
bara varannan kvinna och var tredje man i åldrarna 16-84 år som rapporterar
att det inte har några ohälsosamma levnadsvanor. De fyra levnadsvanor som
tas upp i de nationella riktlinjerna lyfts även fram i WHO:s europeiska strategi
mot icke-smittsamma sjukdomar.
Att ha flera samtidiga ohälsosamma levnadsvanor innebär inte bara att risken
för var och en adderas till de övriga utan de tycks medföra en multiplikativ
riskökning.
Förekomsten av ohälsosamma levnadsvanor är ojämnt fördelad bland
befolkningen. Det är vanligare att personer med kort utbildning, ekonomiska
problem, utan sysselsättning eller född utanför Sverige har flera ohälsosamma
levnadsvanor samtidigt.


g:\informatör\webben\svnmain\document\20120216-17\polviljeinriktn (sjd förebygg) till svn.doc Större risk vid vissa tillstånd och situationer
I ett antal tillstånd är ohälsosamma levnadsvanor förknippat med särskild risk:
ƒ Inför operation, vid graviditet, vid amning och när man är förälder ƒ Vid biomedicinska förändringar eller sjukdomar (ex högt blodtryck,
För personer med dessa tillstånd är det av särskild vikt att de får hjälp och
stöd att ändra sina ohälsosamma levnadsvanor.
Rådgivande samtal är grunden för åtgärderna
Grunden för alla åtgärder i riktlinjerna är att de personer som hälso- och sjukvården konstaterat har ohälsosamma levnadsvanor erbjuds någon form av rådgivning eller samtal om sin levnadsvana. Åtgärderna indelas i tre övergripande nivåer Åtgärderna kan kompletteras med t ex skriftlig information, olika verktyg och hjälpmedel, mm. Endast för kvalificerat rådgivande samtal har metoder och teorier beskrivit i riktlinjernas vetenskapliga underlag. Socialstyrelsen har inte tagit ställning till evidens då tillräckligt vetenskapligt underlag saknats. Likvärdig vård
Samverkansnämndens syfte med den politiska viljeinriktningen är att landstingen i regionen tillsammans erbjuder sjukdomsförebyggande metoder likvärdigt till praxis och resultat mellan olika enheter. Rättvisande och öppna jämförelser är ett sätt att uppmärksamma skillnader i praxis och resultat, vilket kan bidra till utjämning av skillnader. Samverkansnämnden rekommenderar att landstingen antar som mål att riktlinjerna rutinmässigt tillämpas inom hälso- och sjukvården. De kvalitetsindikatorer som anges i riktlinjerna är alla s.k. utvecklingsindikatorer, då det i dagsläget saknas nationella datakällor. Samverkansnämnden rekommenderar därför landstingen att välja ut gemensamma indikatorer och klargöra hur redovisning och jämförelse av dessa skall ske samt bidra till utveckling av former för nationell redovisning. g:\informatör\webben\svnmain\document\20120216-17\polviljeinriktn (sjd förebygg) till svn.doc Mål och rekommendationer
Övergripande mål för sjukdomsförebyggande arbete
ƒ Minskad sjuklighet och dödlighet på grund av tobak, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor genom aktivt sjukdomsförebyggande arbete. ƒ Det sjukdomsförebyggande arbetet sker med kunskapsbaserade metoder och god kvalitet. ƒ Patienter/anhöriga/närstående anser att man får goda råd och ƒ De patienter som sökt vård och som vården har konstaterat har ohälsosamma levnadsvanor erbjuds relevanta sjukdomsförebyggande åtgärder ƒ 90 % av gravida och föräldrar med små barn samt personer som skall genomgå operation får information om och del av de rekommenderade åtgärderna
Generell åtgärd
Landstingen bör skapa förutsättningar och ställa krav på

• att såväl primärvården som specialistsjukvården rutinmässigt • att såväl primär- som specialistsjukvården erbjuder personer som har konstaterade ohälsosamma levnadsvanor rådgivning eller samtal enligt riktlinjerna • att hälsofrämjande insatser i övrigt vidtas i överensstämmelse

Sammanfattning av de rekommenderade åtgärderna
Levnadsvana Åtgärder
Rökning
Enkla råd Rådgivande samtal -med tillägg av nikotinläkemedel -med särskild uppföljning Kvalificerat rådgivande samtal -med tillägg av nikotinläkemdel -med tillägg av vareniklin -med tillägg av bupropion Proaktiv telefonrådgivning Webb-och datorbaserad rådgivning g:\informatör\webben\svnmain\document\20120216-17\polviljeinriktn (sjd förebygg) till svn.doc
Levnadsvana
Åtgärder
Rådgivande samtal -med särskild uppföljning Kvalificerat rådgivande samtal Webb- och datorbaserad rådgivning Rådgivande samtal -med tillägg av skriftlig ordination -med tillägg av stegräknare -med särskild uppföljning Kvalificerat rådgivande samtal Fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram Rådgivande samtal -med särskild uppföljning Kvalificerat rådgivande samtal
Rekommendationerna
Tobaksbruk – rökning
Vuxna dagligrökare har en kraftig till mycket kraftig förhöjd risk för sjukdom,
sänkt livskvalitet och förtidiga död. All rökning, även tillfällig och i små
mängder, är förenad med hälsorisker, men risken ökar med antalet cigaretter
man röker. Det finns en vetenskapligt belagd risk för 58 olika sjukdomar, med
bl a en kraftigt ökad risk för flera typer av cancer och en ökad risk för
sjukdomar i hjärta, kärl och lungor.

Landstingen bör ställa krav på hälso- och sjukvården att

ƒ Erbjuda kvalificerad rådgivande samtal individuellt eller i grupp till
vuxna personer som röker
ƒ Erbjuda proaktiv telefonrådgivning till vuxna personer som röker
Läkemedel som komplement till rådgivande samtal eller kvalificerat rådgivande samtal: ƒ nikotionläkemedel ƒ vareniklin ƒ bupropion
Gravida, ammande och föräldrar som röker
Utöver generella risker med rökning, så ökar rökning under graviditet risk för
avlossning av moderkakan, för tidig förlossning och försämrad fostertillväxt.
Nikotin övergår i bröstmjölken. Detta kan öka risken för plötslig spädbarnsdöd.

Landstingen bör ställa krav på hälso– och sjukvården att

ƒ Erbjuda rådgivande samtal till gravida som röker
ƒ Erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till ammande och till
föräldrar som röker.
g:\informatör\webben\svnmain\document\20120216-17\polviljeinriktn (sjd förebygg) till svn.doc

Personer som röker och skall genomgå operation
Personer som röker och skall genomgå en operation har en ökad risk att
drabbas av komplikationer huvudsakligen i form av försämrad sårläkning men
också av lung- och hjärt-kärlkomplikation.

Landstingen bör ställa krav på hälso- och sjukvården att

ƒ Erbjuda kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av
nikotinläkemedel till personer som röker och skall genomgå
operation

• se över organisationen av trombolysverksamheten, där tillgången till personal med adekvat kompetens och relevant utrustning beaktas • sträva efter att öka andelen trombolysbehandlade

Tobaksbruk – snusning
Med snusning avses dagligsnusning. För gravida och ammande inkluderas
även mer sporadiskt bruk av snus. Snusning under graviditet och amning
medför ökad risk för tidig förlossning, havandeskapsförgiftning och
andningsuppehåll hos det nyfödda barnet.
Landstingen bör ställa krav på hälso- och sjukvården att
ƒ Erbjuda rådgivande samtal till gravida och ammande som
snusar.


Riskbruk av alkohol
Med riskbruk av alkohol avses en hög genomsnittlig konsumtion eller en
intensivkonsumtion minst en gång per månad.
Landstingen bör ställa krav på hälso- och sjukvården att
ƒ Erbjuda rådgivande samtal till vuxna personer med riskbruk av
alkohol.
ƒ Erbjuda webb- och datorbaserad rådgivning till vuxna personer
med riskbruk av alkohol.

Bruk av alkohol hos gravida samt småbarnsföräldrar med riskbruk av alkohol
Landstingen bör ställa krav på hälso- och sjukvården att

ƒ Erbjuda rådgivande samtal till gravida som brukar alkohol och till
föräldrar eller andra vårdnadshavare med riskbruk av alkohol som
har späd –eller småbarn

g:\informatör\webben\svnmain\document\20120216-17\polviljeinriktn (sjd förebygg) till svn.doc
Personer som skall genomgå operation
Landstingen bör ställa krav på hälso- och sjukvården att

ƒ Erbjuda rådgivande samtal till personer med riskbruk av alkohol
som skall genomgå en operation

Otillräcklig fysisk aktivitet
Otillräcklig fysisk aktivitet definieras som mindre än 150 minuters fysisk
aktivitet i veckan på måttlig intensitetsnivå, alternativ mindre än 75 minuters
fysisk aktivitet per vecka på hög intensitetsnivå.
Landstingen bör ställa krav på hälso- och sjukvården att
ƒ Erbjuda rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination eller
stegräknare samt särskild uppföljning till personer med otillräcklig
fysisk aktivitet.


Ohälsosamma matvanor
Ohälsosamma matvanor definieras som låga poäng (0-4 p av 12 möjliga) på
Socialstyrelsens kostindex. Definitionen gäller även för gravida. Ytterligare
grupper för vilka ohälsosamma matvanor är särskilt riskfyllda är t ex personer
med övervikt, högt blodtryck, depression, schizofreni, diabetes m fl. Dessa
personer bör ges högre prioritet.
Landstingen bör ställa krav på hälso- och sjukvården att
ƒ Erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till personer med
ohälsosamma matvanor

Gravida med ohälsosamma matvanor
Ohälsosamma matvanor undergraviditet utgör risk för alltför stor viktuppgång
som i sin tur ökar risken för graviditetsdiabetes, havandeskapsförgiftning och
förlossningskomplikationer som kan få hälsokonsekvenser för barnet.
Landstingen bör ställa krav på hälso- och sjukvården att
ƒ Erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till gravida med
ohälsosamma matvanor.


Uppföljning och utvärdering

• De nio (9) kvalitetsindikatorer som riktlinjerna anger är alla sk utvecklingsindikatorer vilket innebär att det i dagsläget saknas nationella datakällor. g:\informatör\webben\svnmain\document\20120216-17\polviljeinriktn (sjd förebygg) till svn.doc Landstingen bör därför gemensamt välja ut evidensbaserade metoder för
tillämpning inom regionen och tillsammans utforma redovisning för
gemensam uppföljning och jämförelser.
Landstingen bör också aktivt bidra till den nationella utvecklingen av
databaserad och likvärdig/jämförbar redovisning.
Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser
Enligt Socialstyrelsen är det svårt att beräkna vilka ekonomiska och
organisatoriska konsekvenser införandet av rekommendationerna får. Det
beror på att det i stort sett saknas underlag för hur det sjukdomsförebyggande
arbetet bedrivs idag och att nuvarande praxis är mycket varierande.
Socialstyrelsen redovisar dock beräknade kostnader gjorda som
räkneexempel och på nationell nivå. De är således osäkra och Socialstyrelsen
rekommenderar landstingen/regionerna att göra egna beräkningar grundade
på lokala data.
På nationell nivå beräknas kostnaderna uppgå till 1 094 miljoner kronor. Då
förutsätts att var femte i befolkningen med ohälsosamma levnadsvanor få de
rekommenderade åtgärderna. Till detta kommer kostnader för utbildning av
personal.
De fyra levnadsvanorna orsakar betydande kostnader för hälso- och
sjukvården. Att erbjuda de rekommenderade åtgärderna kan alltså leda till
besparingar på lång sikt, kanske som minskad kostnadsökning men detta
saknar praktisk betydelse för finansiering av kostnadsökningar under de
närmaste åren.
Enligt Socialstyrelsen blir kostnaderna betydligt lägre om regioner och
landsting lyckas organisera åtgärder i grupp samt även använda andra
yrkesgrupper än specialistläkare i arbetet.
g:\informatör\webben\svnmain\document\20120216-17\polviljeinriktn (sjd förebygg) till svn.doc

Source: http://svnuppsalaorebro.se/document/politik/Sjd_forebyggande.pdf

Shanghai expo - travel tips2

Shanghai EXPO – Travel Tips From Jimmy Lo (June, 2010) With our 2.5 days in Shanghai Expo 9-11 June and experience of our "past 60" members, some observations and suggestions We ate in ALL the restaurants and queued/visited most of the pavilions mentioned in 1. Country Pavilions in Zone A, B & C 1.1 Avoid any country pavilion that has queuing time of over 2 hour. Not

Microsoft word - litlist_short.doc

Literature 1992 - September 2005 (only peer reviewed) 1. Bulow H, Klein C, Kuehn I, Hollweck R, Nekolla SG, Schreiber K, Haas F, Bohm J, Schnackenburg B, Lange R, Schwaiger M. Cardiac magnetic resonance imaging: long term reproducibility of the late enhancement signal in patients with chronic coronary artery disease. Heart. 2005 Sep;91(9):1158-63 2. Schomig A, Mehilli J, Antoniucci D, Ndrep

Copyright © 2010 Health Drug Pdf