Roelofsgroep.nl

Door Peter Wonink, Jan Wessels en Erik van der Garde* “het zijn de kleine dingen die het doen…,” zongen Saskia en Serge al in 1971, maar ruim 40
jaar later is het nog steeds actueel. ook bij keuzes voor het beheer en onderhoud van riolerings-
systemen, stellen ingenieur Peter Wonink (Roelofs advies en ontwerp), adviseur Jan Wessels
(Kijlstra Riolering) en adviseur erik van der garde (Vereniging VPB). aan de hand het design &
construct-project in gemeente ommen komen de ingenieur, fabrikant en brancheorganisatie tot
een gezamenlijke conclusie: het zijn de kleine dingen die het doen!

de details van beheer en onderhoud van rioleringssystemen
sequenties van de keuzes moeten voor de van historische ge-beheerder helder zijn. Dat vraagt om een gevens een curve van Het zijn de kleine
hoger abstractieniveau. Veel rioolbeheer- ders vinden dit mogelijk lastig of hebben kunnen stellen,” vindt onvoldoende kennis van de nieuwe renova- dingen die het doen…
tie- en reparatietechnieken. Erik van der
Garde vult aan: “Beheerders hebben nu al Welke van de drie?
regelmatig te maken met een grote diversi-
Centraal in het gesprek staan de keuzes koppelen. Om meer berging te creëren in (diameter 300 mm) als droogweerafvoer. teit in te beheren objecten.” Daardoor zijn alleen afvragen hoe die worden gemaakt bij renovatie of ver- “Het project toont aan dat in het kader van in het recente verleden veel verschillende lang het riool tech- vanging van rioleringssystemen. Waarom, om beoogd om hier een nieuw riool aan te een Design & Construct project een opti- technieken in de grond gestopt zonder nisch gezien nog mee hoe en door wie worden bepaalde keuzes leggen met een grotere diameter.
maal ontwerp is gemaakt, waarin zowel ver- goed over beheer na te denken. Wat be- gemaakt? De drie marktpartijen zijn eens- vangen als relinen voorkomen. Hieruit kan tekent dat richting de toekomst? Wonink: lang het systeem nog gezind over hun rol voor opdrachtgevers: Uitgebreide kostenopstelling
worden afgeleid dat beiden in één project, “Dat we hieruit lessen moeten kunnen leren moet kunnen functio- werken aan de optimale oplossing. Dat kan De aannemers hebben, in het kader van door de markt gestuurd, prima naast elkaar voor ondergrondse, maar ook bovengrondse neren. Stel dat we een in de ene situatie uitpakken in het voordeel de Design & Construct aanvraag, binnen kunnen bestaan. Hier bepalen omgevings- van relining en in het andere geval leiden de daarvoor gestelde eisen een alterna- factoren de optimale keuze,” aldus de in- tief aangeboden waarbij het verkeer op de genieur.
Maatwerk op de postzegel
drukke Stationsweg minimaal wordt beïn- Dat vraagt om een uniform beleid van een van de inspecties over meerdere jaren - dan van een rioleringssysteem biedt kansen om vloed en daarmee de verkeersoverlast zo- niet doorschuiven, maar aanpakken
rest ons de vraag: wanneer onderneem je ook bovengronds de bestaande omgeving Bijvoorbeeld… Gemeente Ommen
veel mogelijk wordt beperkt. Hoe is deze Wat zegt dit voorbeeld ons als het gaat hoc maatregelen voor willen staan of zich actie? En welke actie onderneem je dan? Er te revitaliseren. Denk daarbij aan de we- Een mooi voorbeeld is het Design & Con- keuze tot stand gekomen? “In dergelijke om de toekomst? Wonink: “Het wordt tijd laten leiden door trendgevoelige ontwik- zijn globaal 3 opties: reparatie, renovatie gen, begroeiing en snelheidsbeperkende struct project in Ommen dat is uitgevoerd situaties wordt een uitgebreide kostenop- voor een nieuw beleid van de wateropgave. kelingen en materialen. “Anders bedrijven of vervanging.
door de combinatie Roelofs/Nonak. In dit stelling gemaakt, gebaseerd op een aantal De basisinspanning is veelal behaald. Ge- we maatwerk op een postzegel,” stelt de project is een deel van de riolering in 2012 parameters. Denk aan overlast, van zowel meenten beraden zich over de toekomst.” ingenieur. “Maar dan vergeten we om deze Wonink: “We moeten oppassen met het Toekomstbestendige conclusie
voorzien van relining. Een ander deel van het verkeer als ook maatschappelijk, maar Wessels merkt dit ook in de dagelijkse postzegel op een goede wijze in het gehele teveel willen repareren van een systeem, Ingenieur, fabrikant en adviseur zijn het het rioleringssysteem is vervangen door ook aan de diepte en diameter van het ri- gesprekken bij gemeenten over riolerings- systeem in te passen.” Met als gevolg dat ofwel het pleisters plakken.” Wonink doelt erover eens dat er gezamenlijk met ge- twee nieuwe leidingen waarvan er één als ool, het grondwater, de risicobenadering vraagstukken: “Grenzen vervagen. Door het de gefragmenteerde aanpak kan leiden tot daarmee op de situaties waarin het beter meenten invulling aan het nieuwe beleid en de actuele schadetoestand met de vraag integrale beheer betaalt de rioolbeheerder suboptimale totaaloplossingen. Belangrijk is om eerder te besluiten om een grotere gegeven moet worden. Dat betekent con- of het riool te relinen is,” vertelt Wonink.
mee aan de herinrichting van de wegen, en is wel dat het uniforme beleid niet moet investering te doen in het riool en het riool creet: niet gaan voor korte termijn inkoop, men-Zuid en strekt zich uit aan weerszijden de wegenbeheerder op zijn beurt aan de betekenen dat de innovatie wordt geremd. te vervangen of te renoveren. Te lang uit- maar een afgewogen besluit nemen voor re- van de Stationsweg, de doorgaande weg De kwalitatieve parameters zijn vervolgens opknapbeurten van de riolering.” Kortom, dit is best een lastig thema.
stellen van elke vorm van reparatie is ook novatie of vervanging. Er is niet één beeld tussen Ommen en Den Ham. Een verbinding gekwantificeerd en de financiële conse- weer niet verstandig, dan komt het zover van de juiste aanpak. De keuze voor repara- met veel verkeer en een bomenrij (in het quenties stellen opdrachtgever Gemeente Inmiddels staan voor beide afdelingen Een goed vertrekpunt is de restlevensduur dat ook renoveren niet meer mogelijk is en tie, renovatie of vervanging zijn sterk situ- blauw weergegeven op figuur 1 en 2). Bij Ommen in staat om inzicht te krijgen in de de budgetten in veel gevallen onder druk van de riolering. Wonink: “Vanuit de inspec- alleen vervangen nog een reële optie is. Zo atieafhankelijk. Twee bijna gelijkwaardige eventuele aanpassingen van het riolerings- keuzes van het ontwerp. “In dit project is en bieden reparatie en renovatie van het ties moeten we gezamenlijk een inschatting heb je dus drie keuzes en zo nog maar één.
situaties kunnen ervoor zorgen dat er (zelfs systeem moet rekening gehouden worden voor de drukke weg de keuze gevallen op systeem mogelijk uitkomst. De kosten op maken.” Dit moet dus een samenwerking binnen één project) toch volledig andere met het verkeer maar ook met een grote relining met een glasvezel versterkte kous korte termijn spelen daarbij een steeds pro- zijn tussen beheerder, inspectiebedrijven Hij ziet in nieuwere GRP’s steeds vaker de keuzes gemaakt worden. Aanbestedings- met een wanddikte van 5 mm,” vervolgt hij minentere rol. Slim omgaan met het budget en leveranciers. Er zijn voorbeelden bekend prijzen van renovatie terugkomen. Renova- vormen zoals Design & Construct dwingen Het rioleringssysteem onder de rijbaan zijn verhaal.
door te repareren - dat kan heel lokaal - of van gemeenten die met regelmaat boor- tie gaat een steeds grotere rol spelen naast de markt te kiezen voor innovatieve tech- bestaat uit betonbuizen met een grootste te renoveren in plaats te kiezen voor ver- kernen gebruiken om daarmee een goede de vervangingsopgave. Hij voorziet dan nieken. Daar is ook de opdrachtgever bij diameter van 800 mm. Aan de zuidoost- vanging kunnen op korte termijn besparin- inschatting te kunnen maken van de toe- ook een groei voor deze markt. Het blijkt gebaat. Het zijn dus de kleine dingen die zijde van de Stationsweg bevinden zich de de stelsel vervangen door twee nieuwe gen betekenen voor de gemeente.
stand van het bestaande riool. Uiteraard ook dat renoveren veelal goedkoper is. Be- Schammelte en Wilhelminastraat (beiden leidingen, mede in verband met het afkop- in combinatie met andere inspectiegege- langrijk is wel dat naast de kosten voor de in groen weergegeven op figuur 1 en 2). pelen. Daar is een kunststofleiding toege- Over de kosten heen kijken
vens, gebruiksgegevens, samenstelling van renovatie van de strengen ook de revitali- *) Auteurs zijn respectievelijk ingenieur bij De gemeente Ommen heeft de doelstelling past met een diameter van 315 mm voor de “De rioolbeheerder moet over de kosten het water, ondergrond en bijvoorbeeld de sering van de bovengrondse infrastructuur Roelofs Advies, adviseur bij Kijlstra Rio- gehad om deze twee straten volledig af te hemelwaterafvoer en een betonnen leiding heen kunnen kijken,” stelt Wonink. De con- belastingen. “Elke gemeente zou op basis moet worden meegenomen. Het vervangen lering) en adviseur van Vereniging VPB.

Source: http://www.roelofsgroep.nl/images/uploads/downloads/WRE_VakbladRiolering_publicatie_HetZijnDeKleineDingenDieHetDoen_2012.pdf

montclair.edu

PRAVIN PUNAMIYA Earth and Environmental Studies Department Montclair State University, Montclair, NJ 07043 Phone: (973) 655-3457, FAX: (973) 655-6810 Education/Training Ph.D. (Environmental Management) Best Doctoral Student Research Award Thesis: Green remediation of veterinary antibiotics in soil-water systems. Chair/Advisor : Dr. Dibyendu Sarkar M.S. (Environmental

801249 893.898

International Journal of Obesity (2000) 24, 893±898ß 2000 Macmillan Publishers Ltd All rights reserved 0307±0565/00 $15.00www.nature.com/ijoEffective long-term treatment of obesity:JD Latner1*, AJ Stunkard2, GT Wilson1, ML Jackson3, DS Zelitch3{ and E Labouvie11Department of Psychology, Rutgers University, Piscataway, NJ, USA; 2Department of Psychiatry, University of Pennsylvania,Philadelp

Copyright © 2010 Health Drug Pdf