Hypogel

oldalszám: 1/6
Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 14.02.2008
Felülvizsgálat 14.02.2008
1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· A termékkel kapcsolatos adatok
· Kereskedelmi megnevezés: HYPOGEL
· Ref. VG08-03
· Anyag/készítmény használata Tisztító- / ápolószer, intézményi felhasználásra
· Gyártó/szállító:

JohnsonDiversey Magyarország Kft.
Puskás Tivadar u. 62040 Budaö[email protected]
· Információt nyújtó terület:
JohnsonDiversey Magyarország Kft.
Tel: (23) 509100Fax: (23) 509101
· Szükség esetén nyújtott információ:
Sürgısségi telefonszám: ETTSZ 06-80-201199Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 2 A veszélyek azonosítása
· A veszély megjelölése:
· Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk
R 31 Savval érintkezve mérgezı gázok képzıdnek.
R 35 Súlyos égési sérülést okoz.
· Osztályozási rendszer:
Az osztálybasorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból származó és a cégek általmegadott adatok. 3 Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ
· Kémiai jellemzés
· Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.

· Veszélyes alkotórészek:
nemionos felületaktív anyag (N,N-dimethyltetradecylamine N-oxide) Nátrium-hipoklorit oldat (B) aktív klór >10% anionos felületaktív anyag (sodium alkylbenzenesulphonate) · Összetétel a 648/2004/EK Mosószer Rendelet szerint
anionos felületaktív anyagok, szappan, nemionos felületaktív anyagok, polikarboxilátok, foszfátok, klór alapú fehérítıszer · További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.
oldalszám: 2/6
Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 14.02.2008
Felülvizsgálat 14.02.2008
Kereskedelmi megnevezés: HYPOGEL
4 Elsısegélynyújtási intézkedések
· Általános információk: A termék által szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul távolítsuk el.
· Belélegzés után:

Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék.
A sérültet a helyszínr
ıl el kell távolítani. Súlyosabb esetben forduljunk orvoshoz. · Bırrel való érintkezés után:
Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le.
Orvoshoz kell fordulni.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük ki, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk és kérjünk orvosi tanácsot. · Lenyelés után: Itassunk sok vizet és gondoskodjunk friss levegırıl. Azonnal hívjunk orvost.
5 Tőzvédelmi intézkedések
· Megfelelı tőzoltószerek:
CO2, poroltó vagy vízsugár. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltsuk. · Különleges védıfelszerelés:
Használjunk védıálarcot.
T
őz esetén légzırendszert védı felszerelést és vegyszerálló ruhát kell viselni. 6 Intézkedések véletlenszerő környezetbe engedés esetén
· Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések:
Használjunk védıálarcot.
Viseljünk véd
ıfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket. · Környezetvédelmi intézkedések: Akadályozzuk meg a csatornába, árkokba és pincékbe való bejutást.
· Tisztítási/eltávolítási eljárások:

Folyadékot megkötı anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötı anyag, univerzális megkötı anyag) itassuk fel.
Gondoskodjunk megfelel
ı szellıztetésrıl. 7 Kezelés és tárolás
· Kezelés:
· Információk a biztonságos kezeléshez:

A vegyszerrel végzett munka általános szabályai az irányadók.
Ne keverje más tisztítószerekkel.
· Tőz- és robbanásvédelmi információk: Különleges intézkedés nem szükséges.
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:

Csak eredeti csomagolásában tároljuk.
A helyi szabályozás szerint.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Ne tároljuk savakkal együtt.
A helyi szabályozás szerint.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Az edényeket jól lezárt állapotban tartsuk.
8 Az expozíció ellenırzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a mőszaki berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
oldalszám: 3/6
Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 14.02.2008
Felülvizsgálat 14.02.2008
Kereskedelmi megnevezés: HYPOGEL
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képezı határértékekkel:
1310-58-3 Kálium-hidroxid C>25%
TLV () CK (megengedett csúcskoncentráció): 2 mg/m3 ÁK (megengedett átlagos koncenráció): 2 mg/m3 1310-73-2 Nátrium-hidroxid
TLV () CK (megengedett csúcskoncentráció): 2 mg/m3 ÁK (megengedett átlagos koncenráció): 2 mg/m3 · Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· Személyes véd
ıfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:

Tartsuk távol élelmiszerektıl, italoktól és takarmányoktól.
A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.
Munkahelyi szünetek el
ıtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Kerüljük a szemmel és b
ırrel való érintkezést. · Légzésvédelem: Általában nem szükséges. Mindazonáltal gızei belégzését kerülni kell.
· Kézvédelem:

A kesztyő anyagának át nem eresztı képességőnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben ellenállónak kelllennie. · Kesztyőanyag Nitrilkaucsuk
· Áthatolási id
ı a kesztyőanyagon
A pontos áthatolási idıt a kesztyő gyártójától kell megkérdezni és azt figyelembe is kell venni. · Szemvédelem:
Jól záró védıszemüveg. 9 Fizikai és kémiai tulajdonságok
· Általános adatok
Forma:
Szín:
Szag:
Olvadáspont/olvadási tartomány:
Forráspont/forrási tartomány:
· Robbanáspont:
· Gyulladási hımérséklet:
· Öngyulladás:
· Robbanásveszély:
Az anyag nem jelent robbanásveszélyt. · Gıznyomás:
· Sőrőség 20°C-nál:
· Oldhatóság/keverhetıség az alábbiakkal:
Víz:
Teljes mértékben keverhetı. · Alkoholok:
· Ketonok:
· Poláris oldószerek:
· Nem poláris oldószerek:
oldalszám: 4/6
Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 14.02.2008
Felülvizsgálat 14.02.2008
Kereskedelmi megnevezés: HYPOGEL
· Aliphás szénhidrogének:
· Aromás szénhidrogének:
· Szerves oldószerek:
· Klórozott szénhidrogének:
· Növényi olajok:
· Glykonok:
· Paraffinolaj:
· pH-érték 20°C-nál:
· Eloszlási együttható (n-Oktanol/víz):
10 Stabilitás és reakcióképesség
· Termikus bomlás/kerülendı feltételek: Rendeltetésszerő használat esetén nincs bomlás.
· Kerülend
ı anyagok:
· Veszélyes reakciók Savakkal történ
ı érintkezés mérgezı gázokat szabadít fel.
· Veszélyes bomlástermékek: Klór

11 Toxikológiai információk
· Akut toxicitás:
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:

LD50 (becsült érték) A termék maró tulajdonsága miatt ezen becsült értéknek nincs gyakorlati jelentısége. 1310-58-3 Kálium-hidroxid C>25%
1310-73-2 Nátrium-hidroxid
· Primer ingerhatás:
· A b
ırön: A bırre és nyálkahártyákra gyakorolt erıs maró hatás.
· A szemben: Er
ıs maróhatás.
· Belélegzés:

Súlyosan irritáló, tüdıvizenyıt okozhat.
Súlyosan irritáló, tüd
ıvizenyıt okozhat, klórérzékeny egyéneknél hörgıgörcsöt okozhat. · Szenzibilizáció: Nem ismeretes
· További toxikológiai információk:

A készítményekre vonatkozó általános besorolási irányelvek érvényes kiadásában közölt számítási eljárás alapján a termékaz alábbi veszélyekkel jár:MaróAz anyag lenyelése erıs maróhatást fejt ki a szájban és a gégében, valamint a nyelıcsı és a gyomor perforációjánakveszélyével jár. 12 Ökológiai információk
· Adatok az eliminációhoz (makacsság és leépíthetıség):
· Az elimináció foka: Nincs meghatározva
· Mobilitás és bioakkumulációs potenciál: nem meghatározható
· Ökotoxikus hatások: nem meghatározható
· A derít
ı berendezésekben tapasztalt viselkedés: Nincs meghatározva
· Általános információk:

Higítatlan, illetve semlegesítetlen állapotban nem engedhetı bele a szennyvízbe, illetve a befogadóba.
El
ıírás szerint használva nem okoz jelentıs környezeti hatást. oldalszám: 5/6
Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 14.02.2008
Felülvizsgálat 14.02.2008
Kereskedelmi megnevezés: HYPOGEL
· PBT tulajdonságok -
13 Ártalmatlanítási szempontok
· Termék:
· Ajánlás: A helyi el
ıírásoknak megfelelıen.
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági el
ıírások szabják meg.
· Ajánlott tisztítószer:

Víz, adott esetben tisztítószerekkel együtt.
Víz.
14 Szállítási információk
· ADR/RID szerinti közúti szállítás (határátlépéssel):
· ADR/RID-GGVS/E osztály: 8 Maró anyagok
· Kemler-szám:

· UN-szám:
· Csomagolási csoport:
· Az áru megjelölése:
1719 MARÓ, LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. · Tengeri szállítás IMDG:
· Marine pollutant:

15 Szabályozási információk
· Besorolás az EU elıírásai szerint:
A termék besorolása és jelölése az EK irányelvek/GefStoffV szerint történik.
A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:Munkavédelem: 1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemr
ıl és vonatkozó módosításai és rendeletei.
Veszélyes anyagok: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII.27) EüM.
rendelet.
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.
Veszélyes hulladék: 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésénekfeltételeir
ıl,16/2001.(VII.18.) KöM. rendelet a hulladékok jegyzékérıl, 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról.
Vízszennyezés: 203/2001 (X.26.) Korm. rendelet; 204/2001 (X.26.) Korm. rendelet a felszíni vizek min
ısége védelménekegyes szabályairól. · A termék megjelölı betője és veszélyjelölése:
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Kálium-hidroxid C>25%Nátrium-hidroxidNátrium-hipoklorit oldat (B) aktív klór >10% oldalszám: 6/6
Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 14.02.2008
Felülvizsgálat 14.02.2008
Kereskedelmi megnevezés: HYPOGEL
· R-anyagok:
31 Savval érintkezve mérgezı gázok képzıdnek.
35 Súlyos égési sérülést okoz.
· S-anyagok:
Ha szembe jut, bı vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Ha az anyag a bırre kerül, vízzel bıven azonnal le kell mosni. 36/37/39 Megfelelı védıruházatot, védıkesztyőt és szem-/arcvédıt kell viselni.
45
Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. 16 Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nemalapoznak meg szerzıdéses jogviszonyt. · Lényeges R-mondatok
22 Lenyelve ártalmas.
31 Savval érintkezve mérgez
ı gázok képzıdnek.
34 Égési sérülést okoz.
35 Súlyos égési sérülést okoz.
38 B
ırizgató hatású.
41 Súlyos szemkárosodást okozhat.
50 Nagyon mérgez
ı a vízi szervezetekre. · Az adatlapot kiállító szerv: JohnsonDiversey Technical Centre, Prague
· Kapcsolattartási partner: Tovishati Ferenc
· Ref. VG08-03
· * Az adatok az el
ızı verzióhoz képest megváltoztak

Source: http://www.pr.hu/uzenofal/biztonsagiadatlapok/adatlapok/hypogel.pdf

thuistesters.nl

INHOUD VERPAKKING BENODIGD MAAR NIET MEEGELEVERD • Keukenpapiertje of papieren zakdoekje INSTRUCTIES Totaal-Check® uitvoeren bij kamertemperatuur. Indien de test gekoeld is bewaard, deze ook eerst op kamertemperatuur laten komen (15-30ºC). Was de genitaliën zorgvuldig voordat u gaat testen. PRINCIPE 1. Verwijder de strip uit de verpakking en gebruik deze zo snel mog

Gebrauchsanweisung travelneb

CERTIFICATO DI GARANZIA VALIDITÀ 2 ANNI dalla data di acquisto CONDIZIONI DI GARANZIA • L’apparecchio e/o il pacco batteria sono garantiti contro qualsiasi difetto derivato dai materiali o dalla costruzione, a condizioneche questi non abbiano subito manomissioni da parte del cliente o da personale non autorizzato da FLAEM NUOVA S.p.A. • La garanzia copre la sostituzione o la ri

Copyright © 2010 Health Drug Pdf