Öppen polisens lägesbild av grov organiserad brottslighet 2012 version 8_4 november.docx

Innehållsförteckning
INLEDNING . 3
DE KRIMINELLA STRUKTURERNA . 3
STRUKTURER BASERADE PÅ MEDLEMSKAP. 4STRUKTURER BASERADE PÅ GEMENSAM ETNICITET ELLER SLÄKTSKAP. 4STRUKTURER BASERADE PÅ GEMENSAM UPPVÄXT ELLER BOSTADSOMRÅDE. 4 DE KRIMINELLA VERKSAMHETERNA . 5
NARKOTIKA, DOPNING OCH EJ KLASSADE PREPARAT . 5MÄNNISKOSMUGGLING. 6MÄNNISKOHANDEL . 7UTPRESSNING . 7ILLEGAL HANTERING AV PUNKTSKATTEPLIKTIGA VAROR . 7RÅN . 7VAPENBROTT. 8MILJÖBROTT . 8HÄLERI. 8PENNINGTVÄTT/PENNINGHÄLERI. 8SERIEBROTTSLIGHET . 9 DE KRIMINELLA METODERNA OCH VERKTYGEN. 10
VÅLD OCH HOT. 10FÖRETAG I BROTTSLIG VERKSAMHET . 10OTILLÅTEN PÅVERKAN . 11INSIDERS. 11ANVÄNDNING AV TEKNISKA HJÄLPMEDEL. 11 AVSLUTANDE DISKUSSION. 12
Utgivare: Rikskriminalpolisen, Box 12256, 102 26 StockholmDiarienr: A-492-592/12 POLISENS LÄGESBILD A V GROV ORGANISERAD BROTTSLIGHET 2012 Inledning
en sådan person som företagaren har ett sedan tidigare högt förtroende för. Detsamma gäller kriminella individer – de väljer att samarbeta med de Den organiserade brottsligheten består av komplexa som de har förtroende för. Förtroendet kan strukturer och är i ständig förändring. Det finns ingen exempelvis ha sitt ursprung i en gemensam uppväxt, enskild förklaringsmodell som inbegriper alla släktskap, gemensamt etnicitet eller att de har vistats dimensioner av organiserad brottslighet. För att förstå en tid på anstalt tillsammans. Inom strukturer den måste flera infallsvinklar tillämpas. I denna baserade på medlemskap är själva medlemskapet lägesbild beskrivs den organiserade brottsligheten ur garantin, eftersom medlemmarna under en tid har tvingats bevisa att de är att lita på, dvs. att de har De kriminella strukturerna. I kapitlet beskrivs de
kriminella med tonvikt på i vilka sammanhang Det är viktigt att polisen har insikt i respektive individs som individerna samarbetar och varför de gör kriminella kontaktnät för att förstå varför de kriminella individerna genomför ett brottsupplägg tillsammans De kriminella verksamheterna. I kapitlet beskrivs
och vad de tillför varandra. Förutom det egna brottslighet och tillvägagångsätt som förknippas kriminella kontaktnätet ingår individerna i mer eller mindre föränderliga större kriminella nätverk. Ofta hålls större nätverk ihop av flera olika typer av De kriminella metoderna och verktygen. I
relationer och förtroenden. Emellertid kan det normalt kapitlet beskrivs på vilket sätt de kriminella skönjas att nätverket domineras av en viss typ av använder våld, otillåten påverkan och företag i relation mellan de kriminella. I detta kapitel diskuteras brottslig verksamhet som ett medel för att främja dessa olika typer och de sammanhållande faktorerna.
den vinstgivande brottsligheten. Även andra metoder och verktyg som kriminella använder En framgångsfaktor för underrättelse- analysarbete är att det sker långsiktigt, metodiskt och planlagt samt att det utgår från ett individperspektiv. Genomgående i denna lägesbild handlar det om att Exempelvis är det viktigt att Polisen förstår innebörden beskriva på vilket sätt den organiserade brottsligheten, och varaktigheten i relationerna till de enskilda såväl inhemsk som internationell, påverkar eller kan kriminella kontakterna i individens kontaktnät. Med komma att påverka det svenska samhället.
den kunskapen kan polisen mer precist förutspå vilka som kommer att begå brott ihop och vilka roller de sannolikt kommer att ha. De kriminella strukturerna
De kriminella individerna använder sig även av specialister1 och personer med särskilda yrkesroller2 Individer som samarbetar för att begå brott – dvs. de för specifika uppgifter inom den kriminella kriminella strukturerna – är de som i praktiken verksamheten. Specialisterna och personerna med definierar organiserad brottslighet. Incitamentet för särskilda yrkesroller får sällan helhetskunskap om att samarbeta påminner starkt om ett av incitamenten till att individer bedriver företag ihop. Inom De kriminella nätverken är vanligtvis multikriminella till företagandet i samhället kan exempelvis en sin karaktär och de mest förekommande brotten är egenföretagare välja att inkludera ytterligare en bl.a. misshandel, narkotikabrottslighet, utpressning delägare med kompletterande kompetens för att företagaren anser att det kommer att ha en gynnsam beskyddarverksamhet) och ekobrott. De kriminella effekt på företagets avkastning. Samma incitament gör försöker på olika sätt skydda den vinstgivande att kriminella väljer att samarbeta kring vissa kriminella verksamheten med hjälp av annan brottsupplägg, dvs. olika typer av kompetens krävs för brottslighet, t.ex. våld och hot om våld mot att kunna genomföra brottet och den genomsnittliga förväntade avkastningen per kriminell förväntas öka i och med samarbetet.
Vilka vänder sig då en kriminell individ till för att erhålla den nödvändiga kompetensen som krävs för 1 Personer som besitter en särskild kompetens, till exempel brottsupplägget? Återigen finns det likheter med advokater, revisorer, fastighetsmäklare.
företagsverksamhet. En företagare vänder sig till en 2 Personer som innehar en funktion som ger dem möjlighet att person som inte bara besitter kompetensen utan även utföra specifika handlingar, till exempel säkerhetspersonal, banktjänstemän, statligt anställda.
POLISENS LÄGESBILD A V GROV ORGANISERAD BROTTSLIGHET 2012 Strukturer baserade på medlemskap
nätverk som sker på andra sätt, exempelvis genom Strukturer baserade på medlemskap, även kallade självmarkerande gäng, bär ofta markeringar som självmarkerande gäng. En faktor som försvårar arbetet tydliggör medlemskapet i gänget. Det finns även gäng mot rekrytering som sker inom släkter är bl.a. att som inte har synliga symboler, men vars medlemmar rekryteringen sker slutet. Vidare är det svårt att genom är välkända kriminella i lokalsamhället. Dessa kan ha olika samhällsinsatser bryta kriminella mönster hos samma typ av påverkan på samhället som de med unga individer eftersom tongivande och normsättande kriminella personer finns i barnets eller ungdomens direkta närhet. Sådana omständigheter ökar sannolikt De självmarkerande gängen är, precis som etniska risken för att dessa ungdomar på sikt etableras som nätverk och territoriella nätverk, multikriminella och grovt kriminella genom släktens kriminella verksamhet.
begår brott av varierande karaktär. En oroande
utveckling är att självmarkerande gäng under året allt
oftare har utsatt näringsidkare för s.k. Strukturer baserade på gemensam uppväxt
beskyddarverksamhet och även pressat dem på
eller bostadsområde
pengar. Det har även förekommit påtryckningar mot Kriminella strukturer baserade på gemensam uppväxt vittnen och målsägande vilket har resulterat i att dessa eller bostadsområde benämns territoriella nätverk. De tagit tillbaka sina anmälningar och vittnesuppgifter.
territoriella nätverken bygger sin makt, kontroll och Det har pågått – och pågår – en större konflikt inom status i bostadsområdet på våld. Våldet är kraftigt för den självmarkerande kriminella miljön. Konflikten har att bestraffa, skrämma och kränka andra i syfte att eskalerat under 2012. I samband med de grova bygga ett våldskapital som skydd mot andra, men är våldsdåd som utförs i samband med konflikten ser också ett maktmedel att kontrollera andra med. Under polisen en förhöjd risk att såväl de individer som är den tid de territoriella nätverken har verkat i området inblandade i konflikten som att andra individer ur har de befäst sin kriminalitet och utvecklat den, exempelvis genom att den brottsliga verksamheten övergått till att vara av mer dold karaktär, att metoderna förfinats och/eller att den kriminella Strukturer baserade på gemensam etnicitet
verksamheten har utökats geografiskt. Komplexiteten i eller släktskap
och mognaden av den kriminella verksamheten innebär att det med tiden också blir allt svårare att I Sverige finns det idag otaliga kriminella nätverk vars följa företeelser och strategiskt viktiga kriminella huvudsakliga sammanhållande faktor är den individer inom nätverken. Segregering och känslor av gemensamma etniciteten eller släktskapet. Språk och utanförskap är viktiga förutsättningar för att de kultur förenar människor i samhället, vilket även gäller territoriella nätverken ska kunna växa sig starka, inom den organiserade brottsligheten. Av den rekrytera och bibehålla sitt direkta inflytande över anledningen är det vanligt att kriminella nätverk består människorna i ett område. De kriminella individerna i av i huvudsak en gemensam etnicitet. Ursprungen i de de territoriella nätverken blir normsättande för de kriminella nätverken representerar i stort sett det boende i området och då särskilt för barn och svenska samhället. Kriminella nätverk med kopplingar ungdomar vilket i vissa fall sker medvetet och till utlandet är betydligt vanligare idag jämfört med för strategiskt för att stärka sin makt i området.
några år sedan. Somliga av nätverken är i huvudsak baserade i Sverige medan andra är i huvudsak De territoriella nätverken är utspridda över hela landet baserade utomlands. Kriminella nätverk från varje i såväl storstäder som i mellanstora städer och är av världsdel finns idag närvarande i landet, med en den anledningen att anse som en nationell övervikt av kriminella nätverk från det europeiska angelägenhet. Även om territoriella nätverken i huvudsak verkar och påverkar lokalt har de ofta internationella förgreningar.
Inom den gemensamma etniciteten finns det även släkter som en ytterligare sammanhållande faktor för Det är viktigt att poängtera att territoriella nätverk nätverket. Det som karaktäriserar dessa nätverk är att skiljer sig åt från varandra och att åtgärderna måste de är mycket slutna och att lojaliteten mellan specialdesignas utifrån hur problematiken ser ut. I individerna är hög. Rekrytering som sker inom en vissa bostadsområden kan segregationen vara roten till släkt kan beskrivas som en process där kriminaliteten problemet eller utgöra en underlättande faktor för den går i arv. Denna typ av infasning i grov kriminalitet är kriminella verksamheten och kan då inte bekämpas en mer komplex problematik att arbeta emot för enbart inom ramen för Polisens arbete. Det går inte Polisen i jämförelse med rekrytering till kriminella heller att förebygga problemet utan ett nära POLISENS LÄGESBILD A V GROV ORGANISERAD BROTTSLIGHET 2012 strukturerat arbete med andra myndigheter och än efterfrågan men även på att det pågår en kamp om samhällsaktörer och arbetet bör sträva efter att skapa marknadsandelar. Utbudssidan i Sverige präglas av en myndighetsgemensam samsyn på problematiken. flera olika typer av nätverk som tillhandahåller kokain.
Arbetet mot denna typ av nätverk kräver därför långsiktiga myndighetsgemensamma insatser på såväl Det konstateras att svenska medborgare siktar på att själva försöka inta en mellanhandsroll inom kokainhanteringen utomlands för den svenska och Även andra bostadsområden, som inte präglas av nordiska marknaden och i vissa fall även den segregation, kontrolleras av territoriella nätverk. I europeiska marknaden. Utvecklingen är inte oväntad denna typ av områden handlar det ofta om att ett antal kriminella som med hjälp av konsekvent utövande av hot och grovt våld mot lokalbefolkningen Hasch (cannabisharts) är en av de absolut vanligaste
har i varierande utsträckning lyckats ta kontroll över narkotikatyperna i landet, såväl i städer som på området för sina egna kriminella syften. För att angripa landsbygden. Trenden som observerats de senaste denna typ av problematik handlar det primärt om åren och som fortsätter är att fler yngre personer polisiära åtgärder för att störa och lagföra de enskilda Utbredningen och omfattningen av marijuana
Polisen behöver fortsatt vara mycket vaksam på att påminner till stor del om det som gäller för hasch. upptäcka de parallella kriminella strukturer som Emellertid verkar marijuana-bruket öka i högre utvecklas på olika platser i landet. Det råder en stor utsträckning än vad hasch-bruket gör. Ett par risk för normalisering när de parallella strukturerna förklaringar kan vara att marijuana har en högre halt av växer fram och det avvikande problemet inte syns det berusande ämnet THC samt att marijuana enkelt direkt pga. långvarig gradvis tillvänjning. Särskild kan odlas hemma. Många av hemmaodlingarna har uppmärksamhet bör därför riktas mot områden som hittats hos personer som inte har någon kriminell förefaller vara tysta, dvs. där få brott anmäls vilket kan indikera en normalisering av våldsanvändningen i hemmaodlingarna i vissa fall ingår i större området samt en rädsla för att anmäla brott. sammanhang som organiseras av kriminella nätverk. Bedömningen är att de inhemska odlingarna, alltifrån hemmaodling till större odlingar, har gjort Sverige i stort sett självförsörjande av marijuana. Precis som för De kriminella
hanteringen av hasch verkar hanteringen av marijuana verksamheterna
sysselsätta flera olika typer av kriminella nätverk och det är vanligt att samma nätverk är inblandade i både hasch- och marijuanaförsäljning. Narkotika, dopning och ej klassade preparat
Missbruket av heroin har minskat under flera år i
Som har beskrivits i tidigare lägesbilder är kat en
Sverige och trenden verkar bestå. Heroinmissbruket är narkotikatyp som i princip uteslutande används bland i huvudsak ett lokalt problem i delar av Sverige och är individer som kommer från länder där denna narkotika även relativt vanligt och utbrett i Stockholmsregionen. är vanlig. Kat förekommer i alla svenska städer där I missbrukarledet syns ofta äldre missbrukare. individer med sådan bakgrund bor och den används flitigt inom de miljöerna. Kat är en färskvara som Missbruk av opium är ett mycket avgränsat problem i
ställer speciella krav på smugglingen. Från skörd till Sverige. Missbruket återfinns bland individer där brukare bör det gå högst två dygn.
missbruket är vanligt i deras ursprungsland. Opium används ofta i slutna kretsar av ostraffade individer. Nederländernas parlament beslutade i januari 2012 att drogen kat ska förbjudas i Nederländerna. Cirka 90-95 Såväl utbredningen av kokain i landet som procent av den kat som smugglas till de nordiska
omfattningen på de platser där det finns verkar öka.
länderna kommer från Nederländerna och beslutet Dock har drogen ännu inte fått fäste i norra Sverige kommer innebära en förändring av smugglingsmodus. även om den förekommer på de större orterna där. Kat är fortfarande lagligt i Storbritannien och därmed Generellt gäller att kokain är en storstadsdrog. En är det sannolikt att smugglingen kommer att gå via trend som kan skönjas är att drogen blivit mer London istället. En första bedömning är att flygplatser accepterad i olika samhällsgrupper och används av allt med flyg från London kommer att få ett markant ökat yngre personer och även generellt av bredare grupper i inflöde. Det är inte troligt att smugglarna kommer att befolkningen. Priserna per gram har gått ner under det kunna smuggla samma mängder som idag och därmed senaste året vilket kan bero på att tillgången är större kommer förmodligen priset på gatan att öka betydligt. POLISENS LÄGESBILD A V GROV ORGANISERAD BROTTSLIGHET 2012 Även i Storbritannien överväger man emellertid ett ovan nämnda preparaten konstateras att försäljningen förbud och har tillsatt en utredning.
via internet fortsätter att vara omfattande.
Amfetamin och metaamfetamin framstår som den
Ett relativt nytt fenomen som har konstaterats är att mest utbredda och vanligaste narkotikan tillsammans unga män från Balkan utnyttjas och tvingas till att åka med hasch och marijuana. Indikationer finns även på till Sverige och sälja narkotika för att betala av skulder. att missbruket har ökat under det senaste året. En del De vistas i landet under en begränsad tid under amfetaminmissbrukare har gått över till den syntetiska drogen MDVP vilken ger ett liknande rus. Med tanke på att marknaden för amfetamin är omfattande och utbredd står flera olika kriminella nätverk för utbudet Människosmuggling
då det finns en relativt stor efterfrågan att tillgodose. Polisen gör bedömningen att människosmugglingen till Europa och Sverige har ökat kraftigt under året. Förekomsten av MDPV är särskilt vanlig i Västmanland,
Gränsen mellan Turkiet och Grekland fortsätter att vara Östergötland och längs Norrlandskusten. Till viss del den största inkörsporten till Europa. Det är sannolikt har MDPV tagit över amfetaminets dominerande att smugglingen till Sverige i allt större omfattning sker ställning i Västmanland. Drogen ska enligt uppgift ge via Västra Balkan. Att smugglingen via Ryssland och ett starkare rus och vara mer beroendeframkallande än Finland till Sverige fortsätter visas av de amfetamin och mycket destruktiv. MDPV är enkelt att ensamkommande barn, främst pojkar från Afghanistan beställa via internet och skickas med vanlig postgång.
och forna Sovjetunionen, som söker asyl i norra GHB/GBL och Ectasy är narkotikatyper som stadigt har
Sverige. Smugglingen via Egypten till Sverige har ökat minskat i utbredning och omfattning de senaste åren under året och sker både med reguljärflyg från Kairo (Ectasy i Stockholm undantaget), och det finns inget och med charterflygen från semesterorterna. Det bör som talar för att trenden ska vända.
dock tilläggas att den största delen av människosmugglingen till Sverige sker inom Schengen- En ny marknad för de kriminella nätverk som hanterar området och då särskilt via Öresundsbron.
dopningsmedel är vanliga motionärer som har börjat
intressera sig för dopning. Den låga straffskalan och de
potentiellt höga förtjänsterna jämfört med destinationsland har enligt underrättelser riktat om sin narkotikahandel gör brottstypen högintressant för verksamhet från traditionell smuggling till att istället erbjuda hjälp med utfärdandet av ”falska” arbetstillstånd. Inkomna uppgifter visar även på att Det finns även en rad läkemedel som det handlas med.
detta görs i samarbete med företag som besitter Exempel på dessa är Concerta och Ritalin, Ketamin juridisk expertis. Människosmugglarna nyttjar företag – (bedövningsläkemedel inom veterinärmedicin), Lyrica ofta utan egentlig verksamhet – och genom företaget och Iktorivil (mot epelepsi), Dolcontin, Oxycontin, beviljas ett stort antal personer arbetstillstånd baserat Metadon och Tradolan (smärtstillande), Xanor på påstådda arbetstillfällen inom företaget. (ångestdämpande) och Rohypnol och Nitrazepam Bedömningen från Europols sida är att den svenska arbetskraftslagstiftningen erbjuder gynnsamma Ej narkotikaklassade designade preparat blir allt
möjligheter för att utfärda arbetstillstånd på oriktiga vanligare och är lättillgängliga via Internet. Den s.k. grunder. Fördelarna med att få ett tillstånd utfärdat i förstörandelagen som trädde i kraft 1 april 2011 har ens egen riktiga passhandling, och på så sätt få dock haft god effekt och bidragit till att effektivisera tillståndet att framstå som äkta, är så stora att denna bekämpningen av denna typ av preparat. Lagen hantering troligtvis kommer att fortgå. Det är vanligt möjliggör för Polisen och Tullverket att beslagta farliga att människosmugglingen organiseras av nätverk som substanser med missbrukspotential som är på väg att smugglar personer med samma etniska härkomst. klassificeras som narkotika eller som hälsofarlig vara, Antalet förfrågningar från utlandet om personer som men som ännu inte blivit klassificerade. Åklagare kan är bosatta i Sverige och som på olika sätt figurerar i därefter besluta om förstörande av de beslagtagna internationella människosmugglingssammanhang visar på den betydande roll som Sverige har inom I flera delar av landet har man uppmärksammat en större acceptans bland ungdomar att prova och bruka narkotika. Den gängse bilden av drogmissbrukare som utslagna individer har ersatts av drogmissbrukande framgångsrika kändisar. När det gäller flertalet av de POLISENS LÄGESBILD A V GROV ORGANISERAD BROTTSLIGHET 2012 Människohandel
eller försöker starta legala inkassoföretag med Människohandel förekommer i hela landet. företrädare som står nära självmarkerande gäng. De Kontaktytor för försäljning av sexuella tjänster finns på självmarkerande gänger använder sitt varumärke i nattklubbar, svartklubbar, hotell och inte minst på samband med indrivningarna/utpressningarna. Det ger internet. Även gatuprostitution förekommer runt om i möjlighet att driva in skulder med subtila hot. Man vill skaffa sig rykte om att lösa problem och tvister snabbt och enkelt, som ett alternativ till de samhälleliga Underrättelser finns om misstänkt prostitution och alternativen med tingsrätt och indrivning av skulder. människohandel på en del massageinstitut. Antalet Det är viktigt att poängtera att de självmarkerande massageinstitut fortsätter att öka kraftigt.
gängen inte öppet erbjuder våldskapacitet, även om det är underförstått hos den som anlitar de kriminella.
Det finns underrättelser om att individer från andra
länder används som arbetskraft under slavlika
förhållanden inom skogsbruk men även inom Illegal hantering av punktskattepliktiga varor
dagligvaruhandeln. Även inom de grupper som sysslar Den illegala hanteringen av punktskattepliktiga varor med organiserat tiggeri, rosförsäljning och gatumusik omfattar primärt alkohol- och tobaksvaror samt vissa finns misstankar om att människohandel förekommer. energiprodukter som smugglas in i landet eller förs in Dessa grupper finns i hela landet i ökad omfattning. obeskattade legalt. Hanteringen av alkohol och tobak är utbredd i hela landet och det råder omfattande De kriminella nätverk som ägnar sig åt människohandel i Sverige kan sammantaget beskrivas som etniskt homogena och slutna. Det är vanligt att brottsoffer och Det är lönsamt att hantera punktskattepliktiga varor på gärningsmän är av samma etniska ursprung.
ett illegalt sätt; stora vinster uppstår snabbt i och med den höga beskattningen. Detta tillsammans med att straffen är låga medför att det är höintressant för Utpressning
kriminella att illegalt hantera punktskattepliktiga varor.
Utpressning är utbrett inom alla kriminella kretsar och miljöer och är att betrakta som en grundläggande inkomstkälla inom den organiserade brottsligheten. Utpressning är lätt att utföra eftersom det varken krävs Under första halvåret 2012 genomfördes ett enda organisation, investering eller andra tillgångar. Intern bankrån, vilket är en kraftig minskning jämfört med utpressning inom kriminella kretsar kan betraktas som 2011 då 16 stycken konstaterades under helåret. ett eget system. Personer utpressar andra för att kunna Minskningen har pågått under flera år. Förklaringen är betala utpressningar de själva utsätts för. På så sätt att bankkontoren hanterar kontanter i allt mindre skapas det ett internt ekonomiskt system som bygger utsträckning. De kriminella agerar rationellt så till vida på utpressning. Dessutom skapas en intern hierarki. att när de hör talas om att bankrånen inte längre ger Enda sättet att undkomma är att vara beskyddad av några större summor överger de den typen av rån någon som är ”starkare” än den som utpressar dig. På relativt snabbt. Därmed inte sagt att de slutar begå så sätt har det skapats en hierarkisk ordning i den brott. I stället blir butiker som hanterar värdefulla kriminella miljön. Skulderna har även blivit en varor och stora summor kontanter, t.ex. guld- och handelsvara som kriminella kan köpa av varandra vilket klockhandlare, intressanta. De s.k. trottoarrånen, dvs. är en symptomatisk utveckling inom den organiserade rån av värdeväskor, har ökat. Under första halvåret 2012 konstaterades 19 stycken jämfört med lika många under hela 2011. Utpressning som kan kopplas till organiserad brottslighet utgör ett samhällshot. Det som ökar En majoritet av trottoarrånen, värdetransportrånen brottets betydelse som samhällshot är att brottstypen och värdedepårånen sker i Stockholm. Att ha tillgång involverar unga i den organiserade brottsligheten till insiders är viktigt när det gäller dessa typer av rån. eftersom även de kan utföra den utan att ha särskild Exempel på kunskap som insiders förmedlar är i vilka kompetens eller erfarenhet. Därför är utpressning att objekt som det finns stora värden samt information om anse som en viktig brottstyp att bekämpa för att färdväg och rutiner. Rångrupperingarna består förhindra att ungdomar inleder en längre kriminell vanligtvis av cirka tre till fyra personer som är mycket nära vänner och helt lojala mot varandra. De äldre individerna lever ofta till synes ”normala” liv med Trenden inom utpressningsverksamhet är att den går mer och mer mot en legal marknad. Individer startar POLISENS LÄGESBILD A V GROV ORGANISERAD BROTTSLIGHET 2012 Personrån genomförda av ungdomar har ökat markant Den illegala jakten på Skandinaviens fem största
de senaste åren. Det som kan nämnas är att det inte rovdjur (björn, varg, järv, lodjur och kungsörn) och som företrädesvis handlar om det ekonomiska värdet som syftar till att decimera rovdjursstammarna fortgår. stjäls utan snarare om att visa att man vågar råna och Jakten misstänks även ha inslag av kriminella nätverk att på så vis skaffa sig status i gruppen. Precis som som gör ekonomisk vinning på brottsligheten. utpressning är detta ett brott som inte kräver någon särskild kompetens och är ett typiskt brott som Gränsöverskridande avfallstransporter är alltjämt ett
ungdomar inleder sin kriminella karriär med.
problemområde. Brottsligheten består i exempelvis export av uttjänta kylskåp och TV-apparater till företrädesvis Västafrika eller utförsel av bilbatterier Vapenbrott
Vapen bland kriminella är ett utbrett problem i hela landet. Utvecklingen som konstaterats under de senaste åren – att det är relativt god tillgång på vapen – har inte förändrats. En oroande trend är att Det finns olika typer av kriminella nätverk som har beväpningen inom den organiserade brottsligheten resurser för organiserat häleri. Skrymmande varor ökar, vilket konstaterats på flera håll i landet. Även transporteras med lastbil via färja; mindre varor göms i unga personer samt individer utanför etablerade bilar eller skickas via post- och kurirflödet. Inom flera kriminella nätverk beväpnar sig i högre utsträckning. branscher, exempelvis skrot-, detaljhandels-, och livsmedelsbranschen, finns det oseriösa aktörer som En annan trend är att personer som har tillgång till agerar som hälare. En del av de stölder som begås av vapen inte själva förvarar eller bär dessa utan det görs utländska gärningsmän är sannolikt beställningsjobb.
av personer, ofta i yngre tonåren, i de kriminellas direkta närhet. Ombyggda turkiska gaspistoler fortsätter att vara ett tilltagande problem. Särskilt unga Penningtvätt/penninghäleri
personer med små ekonomiska resurser ser de Under 2011 rapporterades 11 461 misstänkta ombyggda gaspistolerna som ett alternativ då de är transaktioner till Finanspolisen, vilket är en marginell relativt billiga och lättåtkomliga. Attrapper är ett minskning jämfört med 2010. Finanspolisen har under växande problem då de bl.a. används vid rån. året medverkat till att över 20 miljoner kronor Länder på västra Balkan är fortsatt primära återtagits från personer som varit under utredning för ursprungsländer för illegala vapen som brukas i Sverige. Det finns indikationer på att illegala vapen Många kriminella har, direkt eller indirekt, koppling till även kommer från Ryssland, länder i Mellanöstern företag och företagen ger möjligheter till penningtvätt. Kriminella använder personer i sin närhet som kontoinnehavare och ägare av egendom. Miljöbrott
Det är fortsatt vanligt att kriminella individer startar Antalet grova artskyddsbrott har ökat under senare år
företag inom kontantintensiva branscher vilket ger och efterfrågan är fortsatt stor. Artskyddsbrott innebär möjlighet att blanda legal och illegal verksamhet. exempelvis insamling av vilda fåglar och deras ägg, Andra branscher som attraherar kriminella nätverk smuggling av reptiler till och från Sverige samt införsel som vill tvätta pengar är t.ex. spelbranschen, branscher av traditionell kinesisk medicin som innehåller CITES- där punktskattepliktiga varor hanteras samt listade3 växtdelar. Inom denna marknad finns det ekonomiska incitament med internationella inslag. Det Ett nytt lagförslag innebär att en handling ska vara har även konstaterats att svenskar samlar in reptiler i straffbar som penningtvättsbrott om den innebär att andra delar av världen för kommersiellt bruk. Det någon överlåter, förvärvar, omsätter, överför eller misstänks att dessa exotiska reptiler smugglas till vidtar annan sådan åtgärd med pengar eller annan Sverige för att sedan säljas illegalt i Europa på egendom som härrör från brott. Något särskilt förbrott behöver inte utredas eller bevisas. Även s.k. självtvätt föreslås bli kriminaliserad. Detta innebär att den som begått förbrottet även kan straffas för 3 Överenskommelsen om internationell handel med hotade arter av vilda djur och växter trädde i kraft 1975. CITES är en förkortning av Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. POLISENS LÄGESBILD A V GROV ORGANISERAD BROTTSLIGHET 2012 Seriebrottslighet
signalerna att chipläsarna har haft god effekt. Bostadsinbrotten har ökat kraftigt sedan år 2000, och
Chipläsarna har medfört att det inte längre är lönt att det är särskilt villainbrott som har blivit allt vanligare. montera egna kortavläsare eftersom endast ett fåtal Dessa inbrott ökade med nästan 20 procent under 2010–2011 medan antalet lägenhetsinbrott var Tillvägagångsätten när det gäller åldringsbrott ändras
oförändrat. Problembilden ser olika ut i landet. snabbt, vilket sannolikt beror på att när media Generellt sett är det dels ett storstadsfenomen, inte rapporterar om det, så byter gärningsmännen minst i Stockholm där gärningsmännen i hög grad är tillvägagångsätt. I samband med brotten finns det lokalt baserade, dels ett glesbygdsfenomen där ibland endast vaga vittnesuppgifter eftersom de äldre kringresande kriminella nätverk från utlandet sannolikt personer som har utsatts ibland har nedsatt syn eller utgör en större andel av gärningsmännen. Det har visat hörsel, vilket också är ett av skälen till att kriminella tar sig att flera kriminella nätverk från utlandet har begått sikte på dessa. Mörkertalet bedöms vara stort, bl.a. med anledning av det anses pinsamt att bli utsatt för De personer som har gripits misstänkta för brottet vilket medför att färre anmäler brottet.
bostadsinbrott lever sällan ett lyxliv utan använder Enligt preliminär statistik ökade transportstölderna5 i
förtjänsten från brotten till vardagskonsumtion. Flera yrkesmässig trafik med drygt 20 procent 2010–2011. av personerna är multikriminella och relativt unga. En uppskattning av hur många av transportstölderna Yngre personer från socialt utsatta områden står som räknas som organiserad seriebrottslighet är svår sannolikt för en större del av bostadsinbrotten än vad att göra men det är tydligt att vissa stölder är man tidigare uppskattat. De ungdomsgäng som sysslar beställningsjobb och utgör en viktig del inom med inbrott är orädda och begår inbrott nattetid vilket häleribranschen. Brottsligheten är vanligast i och ökar risken för konfrontation och därmed risken för omkring Sveriges tre största städer och i landets södra våldsamma situationer. Med orädda menas att de delar. Majoriteten av stölderna är dock troligtvis ringer på dörren för att se om någon är hemma och slumpvisa och varorna avsätts i mindre butiker. Det väntar väldigt kort tid på att någon öppnar dörren. finns dock ett flertal fall där laster med dyrbar Flera exempel finns på att de börjar bryta upp dörren elektronik har stulits vilket sannolikt är beställnings- och insiderjobb. Tidigare erfarenheter pekar på att För att komma till roten med problemet med grov organiserad brottslighet ligger bakom en stor del bostadsinbrott är internationell samverkan av brottsligheten. Godset säljs via olika kanaler, t.ex. tillsammans med åklagare nödvändig för att identifiera svartklubbar, restauranger eller utomlands. och lagföra huvudmännen som styr de utländska I norra Sverige har de storskaliga dieselstölderna (över
nätverkens verksamhet. För att minska efterfrågan på 1 000 liter/stöld) ökat markant. En betydande andel av dieseln tillgrips via manipulerade pumpar eller häleriverksamheten, både i Sverige och utomlands. Det kortautomater. Den stulna dieseln säljs sedan via gods som är mest stöldbegärligt är guld, kontanter, pass, kameror och datorer. Godset är lätt att förvara och avyttra och svårt att spåra. Guld säljs bl.a. till Vanligt förekommande är metallstölder från företag
butiker som är mindre noggranna med att notera belägna i industriområden eller från arbetsplatser där personnummer. I Stockholm, som har en tredjedel av metall förvaras. Stöld av metall sker både i tätort, alla inbrott, är sociala insatser i socialt utsatta glesbygd och på landsbygden och pågår året om. Något områden minst lika viktigt som internationell färre stölder rapporteras dock under vinterhalvåret. samverkan då, som tidigare nämnt, yngre personer Det är primärt skrotfirmor i Sverige som köper upp den från socialt utsatta områden står för en stor del av stulna metallen, i vart fall när det rör sig om mindre mängder. Vissa av metallstölderna kräver en hög organisationsgrad för att kunna genomföras, främst Skimning4 som brottsfenomen har minskat under
med tanke på den logistik som krävs för att hantera senare år. Enligt Finanspolisen minskade tillgrepp, transport och avyttring av stöldgods som kan skimningsbrotten från ca 200 till 50 ca stycken under Det är svårt bedöma om skimning kommer att fortsätta att utgöra ett problem. Emellertid är de första 4 Skimning innebär att datainformation som finns lagrad i kortet 5 Stölder från lastbilar, släp och tåg längs de större transportlederna i POLISENS LÄGESBILD A V GROV ORGANISERAD BROTTSLIGHET 2012 De kriminella metoderna och
Dock riktas inte våldet i någon större utsträckning direkt mot samhällets institutioner, utan hotet är av verktygen
mer subtil karaktär i och med att tjänstemän vet att släkten har begått mord och andra grova våldsbrott. Kriminella nätverk använder olika metoder och verktyg Därmed påverkas deras förmåga att ta objektiva för att möjliggöra, bedriva och utveckla sin brottsliga beslut. I vissa fall har det konstaterats att barn i verksamhet. De som beskrivs i detta kapitel är ett urval släkterna använder sig av kännedomen om våldskapaciteten för att hota med, dominera andra barn med, vid rån och för att påverka vuxna i skolan med. Våld och hot
En central del för de kriminella nätverken i sin strävan att lyckas med sin kriminella verksamhet är att bygga Företag i brottslig verksamhet
upp en våldskapacitet. Våld och hot används för att Användningen av företag i brottslig verksamhet såväl försvara den befintliga kriminella verksamheten utbredd i hela landet. Överlag ägnar sig allt fler som att utöka den genom att ta markandsandelar från kriminella åt brottslighet kopplat till företag. En andra kriminella nätverk. En känd potential och tendens är att personer som tidigare sysslat med förmåga att använda våld är viktigare än själva narkotika-, vålds-, stöld- och/eller rånbrott i högre grad utövandet av våld. Men för att nå dit krävs det grova intresserar sig för ekonomisk brottslighet. Det kan våldshandlingar i etableringsfasen. Detta är en av flera nämnas att ekonomisk brottslighet även begås av anledningar till att det är viktigt att försvåra för personer som vad aldrig ägnat sig åt vålds- eller kriminella strukturer att överhuvudtaget få fäste.
narkotikabrott. Dessa personer behöver dock alltid ha direkt tillgång till kriminella som med våld kan När det gäller våld och hot om våld som används av användas för att skydda deras vinstgivande kriminella kriminella skiljer det sig mellan de olika nätverken och vilka i samhället som de kriminella riktar det emot. Dessa skillnader kan antas bottna i de olika Allt fler personer inom den grova organiserade förutsättningar och syften de kriminella nätverken har brottsligheten står som styrelseledamöter eller med sitt våld. Som exempel på hur våld och hot om firmatecknare för olika företag även om det våld används inom den organiserade brottsligheten fortfarande är vanligt med bolagsbildningar med s.k. beskrivs nedan det våld som utövas inom vissa släkter. målvakter som företrädare. Företagen skapar Våld och hot om våld utövas av alla typer av kriminella legitimitet för kriminella att ta kontakt med andra nätverk men beskrivs inte av utrymmesskäl. företag, banker, kreditinstitut samt att köpa varor och tjänster. Vidare kan företagen dölja kurirverksamhet. Med släkter i dessa sammanhang menas större Företagen används ofta för att blanda legal och illegal familjegrupper som genom våldsstrukturer tillskansar verksamhet. De mest framgångsrika kriminella i Sverige sig makt, status eller en position i samhället. Släkterna idag är de som har kompetens att bedriva flera olika har oftast genom sin familj ett internationellt typer av brottslighet för att sprida riskerna och att kontaktnät och tillgången till den kriminella världen är blanda de illegala verksamheterna med legala stor. Släktens våldskapital bärs både genom verksamheter.
släktnamnet, men även på ett individuellt plan. Alla män i släkten förväntas äga ett våldskapital och det är Företagen används till olika bedrägeribrott såsom manliga medlemmarnas samlade våldskapital som investeringsbedrägeri, fusk med lönegarantier och avgör släktens makt, inflytande och sociala status. lönebidrag, falska arbetsgivarintyg, bluffakturor, ROT-avdragsbedrägerier och bidragsbrott. Företagen nyttjas Släktens våld riktas inåt mot de egna medlemmarna även för olika former av bokföringsbrott. Företag i som inte håller sig inom släktens regelverk och utåt brottslig verksamhet används också i olika former av mot kriminella konkurrenter och tredje man i området där släktmedlemmarna bor. Våldet är ofta grovt och i vissa fall dödligt. Lokalt finns det kännedom om Vanliga branscher där företag används för kriminella släktens våldskapital och kännedomen om deras syften är bemannings-, bygg-, restaurang- och våldskapacitet skapar ett över tid bestående subtilt hot transportsektorn, mäklarbyråer, kiosker, frisörsalonger, i lokalsamhället. Släkternas våld handlar i hög assistansbolag och växlingskontor. Det finns även utsträckning om att skapa förutsättningar för exempel på att kriminella har sökt sig till ekonomisk vinning, anseende och inflytande. turistnäringen. Syftet för de kriminella är ofta att få tillgång till mycket pengar snabbt vilket medför att kontantintensiva branscher är att föredra. Indikationer POLISENS LÄGESBILD AV GROV ORGANISERAD BROTTSLIGHET 2012 finns om att kriminella i högre utsträckning intresserar myndigheter vet. De funktioner som är mest sig för att ta över företag som töms på tillgångar och intressanta är sådana som innebär att personen kan sedan försätts i konkurs. I samband sådana godkänna något, exempelvis penningtransfereringar övertaganden förekommer ibland hot mot den som eller fakturor. Även beslutsfattande funktioner inom äger företaget. Det finns uppgifter om att kriminella olika samhällsfunktioner är intressanta; särskilt med ser behandlingshem samt tillhandahållande av boende och omsorg för ensamkommande flyktingbarn som en Otillåten påverkan
Användning av tekniska hjälpmedel
Hot, trakasserier och våld mot vittnen och målsägare Internet utgör idag en viktig och naturlig del av fortgår. Det sker i stora delar av landet och samhället och därmed även inom den kriminella omfattningen är betydande. Kriminella nyttjar sin miljön. Internet har därför även kommit att spela en kända våldskapacitet genom att närvara vid allt större roll i det polisiära arbetet, både inom rättegångar där de bär sina gängsymboler i syfte att underrättelsetjänsten och inom förundersökningar. Att påverka vittnen. Andra former av otillåten påverkan kriminella använder internet på olika sätt och i olika förekommer i varierande omfattning i landet. syften utgör både fördelar och nackdelar sett ur ett polisiärt perspektiv. Den ständigt ökande Otillåten påverkan i form av korruption, dvs. användarvänligheten innebär att allt fler människor får tjänstemän som begår brott i samband med sin tillgång till enkla lösningar för anonymitet och yrkesutövning förekommer. Den kommunala sektorn krypteringar vid användning av internet, men även att utsätts från och till för försök till bestickning. Särskilt fler exponerar sig. Kriminella använder även allt oftare utsatta är tjänstemän som arbetar inom teknisk sektor olika mobilapplikationer där kommunikationen går via eller med tillståndsgivning, exempelvis datanätet istället för via det traditionella telenätet. utskänkningstillstånd.
För Polisens del är utmaningen att hela tiden hålla Såväl självmarkerande gäng som territoriella nätverk jämna steg med de kriminella och de nya metoder de och etniskt-/släktbaserade nätverk ägnar sig åt använder, oavsett om det handlar om ny teknik eller otillåten påverkan. Även enskilda individer utför andra nya tillvägagångsätt för att tjäna pengar på Insiders
Samhällets skydd mot brottslighet blir allt bättre. Samtidigt utvecklar de kriminella kontinuerligt nya tillvägagångsätt, verktyg och typer av brottslighet – allt eftersom de brister i samhällets skydd de tidigare kunde utnyttja har åtgärdats. Ett exempel på detta är samhällets åtgärd att minska kontanthanteringen på bankkontor. Detta har lett till en snabb omställning mot andra rånobjekt, brottstyper och metoder. När de yttre skydden mot brottslighet förstärks ökar incitamenten att försöka komma på insidan av objekt, företag eller samhällsfunktioner. Behovet av att placera eller rekrytera insiders ökar således. Det finns exempel på detta i olika delar av samhället: bank- och värdetransportbranschen, stat, landsting och kommun m.fl. Incitamenten till att placera eller rekrytera insiders kan grovt delas in i två: behovet av att komma åt information och behovet av att genom en funktion kunna utföra en viss handling. Den information som är mest eftertraktad är sådan information som möjliggör brott eller som avslöjar vad brottsbekämpande POLISENS LÄGESBILD A V GROV ORGANISERAD BROTTSLIGHET 2012 Avslutande diskussion
Polisens internationella samverkan bidrar till att
lagföra grovt kriminella i andra länder

Organiserad brottslighet i ständig förändring –
Den internationella organiserade brottsligheten och ständigt nya utmaningar för Polisen
dess påverkan på Sverige är påtaglig. De kriminella individer som grips och lagförs i Sverige men vars Polisen möter kontinuerligt nya utmaningar i arbetet nätverk är baserat i utlandet är dock enkla att ersätta med att förebygga och bekämpa organiserad för de kriminella nätverken. Polisens internationella brottslighet. Nya tillvägagångssätt inom befintlig samverkan är därför central för att bidra till lagföring brottslighet, nya typer av brott, nya kriminella nätverk av de kriminella högre upp i den kriminella hierarkin och nya kriminella metoder upptäcks och bekämpas. Samtidigt arbetar Polisen intensivt tillsammans med andra samhällsaktörer för att motverka att ungdomar Ny teknik – nya kommunikationsvägar
ska involveras i den organiserade brottsligheten. Polisen kan konstatera att allt fler och olika typer av De yngre kriminella har växt upp med internet och kriminella nätverk upptäcks och att återväxten verkar annan teknikutveckling och är mycket adaptiva till nya kommunikationsvägar. För dessa är det ett naturligt steg att dra nytta av denna kunskap i sin kriminella För att Polisen ska hålla jämna steg med de kriminella verksamhet. För Polisens del är utmaningen att hela krävs en organisation som kontinuerligt genomför tiden hålla jämna steg med de kriminella och de nya utbildningsinsatser internt och externt mot andra metoder de använder, oavsett om det handlar om ny samhällsaktörer, utvecklar datasystem och annan teknik eller andra nya tillvägagångsätt för att tjäna teknik, fortsätter att ytterligare öka förmågan att samverka – såväl inom Polisen som med andra myndigheter och samhällsaktörer samt internationellt Företag i brottslighet verksamhet intresserar grovt
förbättrar underrättelseinhämtningsmetoderna kriminella
ytterligare och bidrar med kunskap för att De mest framgångsrika kriminella i Sverige idag är de modernisera lagstiftningen. En viktig framgångsfaktor som har kompetens att bedriva flera olika typer av för att effektivt kunna bekämpa den organiserade brottslighet för att sprida riskerna samtidigt som de brottsligheten är att Polisens organisation är flexibel blandar illegal verksamhet med legal. En tendens som och snabbt kan anpassa sig till den organiserade noterats är att individer som tidigare har sysslat med brottsligheten som är i ständig förändring. vålds- och/eller narkotikabrott numera i högre De olika typerna av kriminella strukturer utgör ett
utsträckning ägnar sig åt ekobrott.
allvarligt hot mot samhället
Behov av insiders – en konsekvens av bättre skydd
De etniska nätverken inom den organiserade mot brottslighet
brottsligheten samt territoriella nätverk bedöms
utgöra ett allvarligt samhällshot. Bedömningen Polisen gör bedömningen att samhället blir allt bättre
grundar sig i det allt större inflytande nätverken har i
på att skydda värden mot brottslighet. Därmed ökar samhället på flera olika plan; tryggheten i behovet inom den organiserade brottsligheten att bostadsområdena påverkas negativt, de använder sig rekrytera och placera insiders att öka. Av den av sitt kända våldskapital i möten med allmänheten anledningen blir det allt viktigare att inom såväl och olika samhällsfunktioner och barn som växer upp i offentlig som privat sektor noggrant kontrollera dessa miljöer riskerar att involveras i kriminalitet. personers bakgrund innan anställning som innebär Denna typ av infasning av barn in i den organiserade tillgång till ovan nämnda information och funktion.
brottsligheten är mycket svår att förebygga ur Polisens perspektiv. I detta avseende krävs fortsatt och stärkt samverkan mellan myndigheter och andra samhällsfunktioner för att nå framgång.
POLISENS LÄGESBILD AV GROV ORGANISERAD BROTTSLIGHET 2012

Source: https://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Organiserad%20brottslighet/Polisens%20l%C3%A4gesbild%20av%20grov%20organiserad%20brottslighet%202012.pdf

Microsoft word - esser imperial.doc

JoeMeich Ministero dell’Informazione Esser Imperial Caffè Letterario Editore Prefazione In onore della festa della Costituzione (27 Ottobre) viene pubblicata questa raccolta di pensieri, che rispondono ad una semplice domanda… “Cosa significa per te essere imperiale?”. Purtroppo la partecipazione è stata bassa, 9 cittadini… anzi patrioti hanno risposto al mio app

Albert delvaux

ALBERT DELVAUX ° 31 mei 1913 Leuven (België ) HEDENDAAGS COMPONIST Albert Delvaux werd op 31 mei 1913 te Leuven geboren. Hij studeerde er aan het stedelijk Muziekconservatorium en vervolledigde zijn muziekstudies aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Luik. Daar behaalde hij het hoger diploma voor kamermuziek en de virtuositeitsprijs voor cello. Verder vervol

Copyright © 2010 Health Drug Pdf