H_lb_1_08_14 fiber ÜvegszÁlas gitt; fiber micro ÜvegszÁlas gitt

Elkészítés idıpontja: 2008. szeptember 11. Felülvizsgálat idıpontja: - B I Z T O N S Á G I A D A T L A P
AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA
H_LB_1_08/14 FIBER ÜVEGSZÁLAS GITT; FIBER MICRO ÜVEGSZÁLAS GITT

Felhasználás (ipari, foglakozásszerő, magán): Az anyag/készítmény szerepe: festés elıtt álló felületek simításához, kiegyengetéséhez, tömítéséhez. NOVOL Sp.z.o.o.
62-052 Komorniki, ul. śabikowska 7/9, Lengyelország Tel.: +48 61 810-98-00; Fax: +48 61 810-98-09 Novomix Color Kft.
Tel.: +36 30/560-0570; Fax: +36 28/453-551 Beöthy Géza
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA
R 10 – Kevésbé tőzveszélyes
R 20 – Belélegezve ártalmas
R 36/38 – Szem- és bırizgató hatású
A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt egyéb veszélyek: A mérgezés tünetei: fejfájás, szédülés, fáradtság, izomgyengeség, aluszékonyság, ritkább esetekben eszméletvesztés. Gızei az idegrendszer károsodását okozhatják. Vízveszélyességi osztály (wgk): 2 (vízveszélyes). ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ
Leírás: a gittek két komponenső telítetlen poliészter gyanta alapú termékek.
CAS-szám
ELSİSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK: Nincs különleges utasítás.
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ORVOS RÉSZÉRE: Nincs különleges utasítás.
Tünetek: irritálja a bırt, a szemet, az emésztırendszert és a nyálkahártyákat. Lenyelve hányingert, hányást és hasmenést okozhat.
Kezelés: nincs különleges utasítás.
LENYELÉS:
Teendık:
A sérülthöz azonnal hívjunk orvost, és mutassuk meg a címkét! Helyezzük kényelmes testhelyzetbe a sérültet! Novomix Color Kft.
H_LB_1_08/14 FIBER ÜVEGSZÁLAS GITT;
FIBER MICRO ÜVEGSZÁLAS GITT
A ToxInfo Bt. által elkészített biztonsági adatlap egyes részeinek megváltoztatása, illetve bármilyen egyéb módon történı felhasználása kizárólag a ToxInfo Bt. írásos engedélyével lehetséges. Elkészítés idıpontja: 2008. szeptember 11. Felülvizsgálat idıpontja: - Hánytatni tilos! (Fulladásveszély áll fenn.) Öblítsük ki a sérült száját tiszta, langyos vízzel! A sérülttel itassunk 1-2 pohár langyos vizet! Tilos az eszméletlen sérültnek bármit szájon át beadni, illetve hánytatni! A sérültet vigyük friss levegıre, lazítsuk meg ruházatát, és helyezzük kényelmes testhelyzetbe! A sérültnek biztosítsunk nyugodt, csendes környezetet. Alkalmazzunk Dexamethason (Auxiloson, Pulmicort) inhalációs aeroszolt. Távolítsuk el a szennyezett ruházatot! Tisztítsuk meg a bırfelületet bı, langyos, szappanos folyó vízzel (15 percen át)! Tünetek jelentkezése esetén a sérülthöz hívjunk orvost! Öblítsük ki a szemet a szemhéjszélek széthúzásával és a szemgolyó egyidejő mozgatásával (legalább negyed órán át) bı, langyos vízzel! TŐZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
Kevésbé t
őzveszélyes!
Oltóanyag: CO2, oltópor, alkoholálló hab vagy vízköd. Biztonsági szempontból alkalmatlan oltóanyag: Nem ismert. Tőzoltáskor használatos védıruházat: Az elıírásoknak megfelelı teljes védıöltözet és külsı levegıtıl függetlenített légzıkészülék alkalmazandó. Tőz esetén keletkezı veszélyes bomlástermékek: Füst és egyéb égéstermék (hıbomlása során CO és egyéb toxikus gázok keletkeznek), ezek belégzése súlyosan károsíthatja az egészséget! Egyéb: Az oltáshoz használt folyadék a csatornahálózatba, vízfolyásokba nem kerülhet. A közelben lévı tartályok, biztonságos távolságból, vízzel hőtendık! Magas hımérséklet hatására erısen exoterm polimerizáció következhet be. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN
SZEMÉLYI VÉDELEM: A baleset helyszínén csak a szükséges teendıket jól ismerı, kiképzett, megfelelı egyéni védıeszközöket (l.: 8.4 pont) viselı személyzet tartózkodhat. A gyújtóforrásokat távolítsuk el a helyszínrıl. Gondoskodjunk a megfelelı szellıztetésrıl! Kerülni kell a szabadba jutott termékkel való közvetlen érintkezést. Kerülni kell a bırrel való érintkezést és a szembe jutást. KÖRNYEZETVÉDELEM: A környezetbe jutott anyagot, illetve a képzıdı hulladékot a hatályos környezetvédelmi elıírásoknak megfelelıen kell kezelni. A termék és a belıle származó hulladék élıvízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni. Amennyiben környezetszennyezıdéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot. Nagy mennyiség szabadba jutása esetén az érintett területet körül kell határolni. SZABADBA JUTÁS ESETÉN: A szabadba jutott terméket közömbös, ásványi eredető nedvszívó anyaggal (föld, homok, kovaföld, vermikulit, csillám, faliszt) kell letakarni, mechanikusan összegyőjteni, és a hulladékot szakszerő eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelı, címkével ellátott, zárható veszélyes hulladék győjtı tartályba helyezve kell tárolni. A hulladék összegyőjtése, elhelyezése, ártalmatlanítása közben megfelelı egyéni védıeszközök használata szükséges. A sérült tárolóedényeket helyezzük veszélyes hulladék győjtı tartályba. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
Kezelés: A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések: A szokásos higiénés eljárások betartása kötelezı. Csak jól szellıztetett helyen használható. Mőszaki intézkedések: Gondoskodjunk a megfelelı szellıztetésrıl! Általános légcsere és helyi elszívás alkalmazandó. Tőz- és robbanásvédelmi elıírások: Az elektrosztatikus feltöltıdés ellen védekezni kell. Novomix Color Kft.
H_LB_1_08/14 FIBER ÜVEGSZÁLAS GITT;
FIBER MICRO ÜVEGSZÁLAS GITT
A ToxInfo Bt. által elkészített biztonsági adatlap egyes részeinek megváltoztatása, illetve bármilyen egyéb módon történı felhasználása kizárólag a ToxInfo Bt. írásos engedélyével lehetséges. Elkészítés idıpontja: 2008. szeptember 11. Felülvizsgálat idıpontja: - Tárolás: A biztonságos tárolás feltételei: A termék csak az eredeti, zárt és megfelelı jelöléssel ellátott edényben tárolható. A tároló helyiség megfelelıen szellıztethetı és takarítható legyen! Tartsuk be a címkén feltüntetett utasításokat! Hı-, és gyújtóforrásoktól távol tartandó. - Tilos a dohányzás. Szorosan zárt edényzetben tárolandó. Hővös, jól szellıztethetı helyen tárolandó. Nem összeférhetı anyagok: erıs oxidálószerek, savak, bázisok, szerves peroxidok, fémsók, réz és rézötvözetek . A csomagolásra/tárolásra használt anyag típusa: nincs különleges elıírás. Különleges felhasználások: Lásd a termék technikai adatlapját. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENİRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM
Expozíciós határértékek:
Sztirol (CAS-szám: 100-42-5) ÁK-érték: 50 mg/m3, CK-érték: 50 mg/m3
A foglalkozási expozíció ellenırzése: A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a munkáltató köteles a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása. A munkavégzés feltételei: A munkavégzés során megfelelı körültekintés szükséges a készítmény kiömlésének, padozatra, ruházatra, bırre, illetve szembe jutásának elkerülésére (védıszemüveg viselése ajánlott). Munka közben enni, inni, dohányozni tilos! A keletkezı gızöket belélegezni nem szabad. Kerülni kell a bırrel való érintkezést és a szembe jutást. Szokásos alkalmazási feltételek mellett és megfelelı szellıztetés mellett használható. Légzésvédelem: „A” típusú szőrıbetéttel ellátott légzıkészülék. Bır- és testfelület védelme: antisztatikus, impregnált munkaruházat Kézvédelem: oldószerálló, nitril, gumi, vagy viton anyagú védıkesztyő. A környezeti expozíció ellenırzése:
Nincs különleges utasítás.
A 8. pont alatti elıírások átlagosnak tekinthetı körülmények között, szakszerően végzett tevékenységre és rendeltetésszerő
felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ett
ıl eltérı viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a
munkavégzés, a további szükséges teend
ıkrıl és az egyéni védıeszközökkel kapcsolatban szakértı bevonásával ajánlott
dönteni.

FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
1. Halmazállapot:
Novomix Color Kft.
H_LB_1_08/14 FIBER ÜVEGSZÁLAS GITT;
FIBER MICRO ÜVEGSZÁLAS GITT
A ToxInfo Bt. által elkészített biztonsági adatlap egyes részeinek megváltoztatása, illetve bármilyen egyéb módon történı felhasználása kizárólag a ToxInfo Bt. írásos engedélyével lehetséges. Elkészítés idıpontja: 2008. szeptember 11. Felülvizsgálat idıpontja: - 2. Szín:
3. Szag:
11. Öngyulladási hımérséklet: 12. pH-érték, vizes oldat (20 oC): pH-érték, szállított állapotban (20 oC): 17. Párolgási sebesség (butil-acetát = 1): 18. Megoszlási koefficiens (n-oktanol/víz): 19. Gızsőrőség (levegı = 1): 20. Robbanáshatár (alsó/felsı): Egyéb információk: Nem áll rendelkezésre adat. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG
Stabilitás: 1. Normál hımérsékleten, általános munkakörülmények között stabil. 2. Veszélyes bomlástermékek: hıbomlása során CO és egyéb toxikus gázok keletkeznek. 3. Veszélyes reakciók, összeférhetetlen anyagok: erıs oxidálószerek, savak, bázisok, szerves peroxidok, fémsók, réz és 4. Veszélyes polimerizáció: magas hımérséklet, erıs oxidálószerek, savak, bázisok, fémsók, réz és rézötvözetek hatására erısen TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
Akut toxicitás (LD50):
Sztirol (CAS-szám: 100-42-5):
LD50 (orális, patkány): 5000 mg/kg
LD50 (orális, egér): 316 mg/kg
LCL0 (inhalatív, humán): 10000 ppm/0,5 h
Egyéb:
A mérgezés tünetei: fejfájás, szédülés, fáradtság, izomgyengeség, aluszékonyság, ritkább esetekben eszméletvesztés. Gızei az
idegrendszer károsodását okozhatják. A termék toxikológiai tulajdonságait nem vizsgálták meg behatóan.
Akut hatások:
Lenyelés: hányinger, hányás és hasmenés.
Belégzés: nem áll rendelkezésre adat.
Bırrel érintkezés: nem áll rendelkezésre adat.
Szembe jutás: nem áll rendelkezésre adat.
Irritáció: irritálja a bırt, a szemet, az emésztırendszert és a nyálkahártyákat.
Szenzibilizáció: szenzibilizáló hatása nem ismert
Szubakut és krónikus toxicitás:
Hosszas ill. ismételt expozíció esetén jelentkezı tünetek: nem ismertek
CMR hatások:
Karcinogenitás: nem ismert
Reprodukciótoxicitás: nem ismert
Mutagenitás: nem ismert
Regisztrálásköteles anyagok CMR tulajdonságainak összefoglalása: -
Állatkísérletekben megfigyelt hatások:
nem ismertek
ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
Tilos a készítményt élıvízbe, vízfolyásokba és a talajba juttatni. A termék ökotoxikológiai tulajdonságait nem vizsgálták meg
behatóan.
Ökotoxicitás:
Sztirol (CAS-szám: 100-42-5):
Novomix Color Kft.
H_LB_1_08/14 FIBER ÜVEGSZÁLAS GITT;
FIBER MICRO ÜVEGSZÁLAS GITT
A ToxInfo Bt. által elkészített biztonsági adatlap egyes részeinek megváltoztatása, illetve bármilyen egyéb módon történı felhasználása kizárólag a ToxInfo Bt. írásos engedélyével lehetséges. Elkészítés idıpontja: 2008. szeptember 11. Felülvizsgálat idıpontja: - LC50 (hal): 4-10 mg/l/96 h
Mobilitás:
vízben nagyon gyengén oldódik.
Perzisztencia és biológiai lebonthatóság: nem áll rendelkezésre adat.
Bioakkumulációs képesség: nem áll rendelkezésre adat.
A PBT-értékelés eredményei: nem áll rendelkezésre adat.
Egyéb káros hatások: Sztirol (CAS-szám: 100-42-5): vízveszélyességi osztály (wgk): 2 (vízveszélyes).
ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK
A termék maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendeletben [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm.
rendelet; 313/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet] és a 16/2001 (VII. 18) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM
rendelet] foglaltak szerint.
Termék: Az ón tárolóedényben maradt termékmaradványokat megfelelı szerrel keményíteni kell. A keményített termék nem
veszélyes, mőanyag hulladékként kezelhetı, a helyi elıírásoknak megfelelıen.
Hulladékjegyzék-kód: 08 01 11*
szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk- hulladékok.
Csomagolás: 15 01 04
fém csomagolási hulladékok. A gondosan kitisztított ón tárolóedény nem veszélyes hulladék. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK
Az 1. (kivétel az 1.4S) osztályba tartozó termékekkel, a 4.1, ill. 5.2 osztályba tartozó néhány termékkel nem szállítható
együtt. Az 5.1 és az 5.2 osztály termékeivel való közvetlen érintkezést kerülni kell a szállítás során. Dohányzás, és nyílt láng
használata tilos!

Szárazföldi szállítás: 1. ADR/RID-osztály: 3 2. UN-szám: 1866 GYANTA OLDAT, gyúlékony 3. Csomagolási csoport: III. 4. Osztályozási kód: F1 5. Bárca: 3 6. Veszélyt jelölı szám: 30 Vízi szállítás: 1. IMDG-osztály: 3 2. UN-szám: 1866 GYANTA OLDAT, gyúlékony 3. Csomagolási csoport: III. 4. Marine pollutant: - 5. EmS-szám: F-E, S-E Légi szállítás: 1. ICAO/IATA-osztály: 3 2. UN-szám: 1866 GYANTA OLDAT, gyúlékony 3. Csomagolási csoport: III SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK
Címkézésre vonatkozó elıírások: Veszélyszimbólum:
A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok:
R 10 – Kevésbé tőzveszélyes
R 20 – Belélegezve ártalmas
R 36/38 – Szem- és bırizgató hatású
A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S-mondatok:
S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 22 – Az anyag porát nem szabad belélegezni
S 23 – A keletkezı gızt nem szabad belélegezni
Novomix Color Kft.
H_LB_1_08/14 FIBER ÜVEGSZÁLAS GITT;
FIBER MICRO ÜVEGSZÁLAS GITT
A ToxInfo Bt. által elkészített biztonsági adatlap egyes részeinek megváltoztatása, illetve bármilyen egyéb módon történı felhasználása kizárólag a ToxInfo Bt. írásos engedélyével lehetséges. Elkészítés idıpontja: 2008. szeptember 11. Felülvizsgálat idıpontja: - S 36 – Megfelelı védıruházatot kell viselni
S 46 – Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
S 51 – Csak jól szellıztetett helyen használható
Sztirol (CAS-szám: 100-42-5): vízveszélyességi osztály (wgk): 2 (vízveszélyes).
Vonatkozó nemzeti és közösségi törvények és rendeletek: 1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról,
értékelésérıl, engedélyezésérıl és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az
1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a
76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül
helyezésérıl
2. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. tv.; 2004. évi CXL. tv.; 2005. évi CXXVII. tv.]
és vonatkozó rendeletei: 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV. 26.) EszCsM; 60/2005 (XII. 20.) EüM
r.; 3/2006 (I. 26.) EüM r.; 1/2005 (I. 7.) FVM r.; 61/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 26/2007
(VI. 7.) EüM r.]
3. Veszélyes hulladékra vonatkozó elıírások: 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII. 22.) Korm. r.; 313/2005 (XII. 25.) Korm. r.]
16/2001 (VII. 18.) KöM rendelet 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]
4. Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII. 26.) Korm. r.; 340/2004 (XII. 22.) Korm. r.; 208/2006 (X.
16.) Korm. r.]
5. Munkavédelemre vonatkozó elıírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei
EGYÉB INFORMÁCIÓK
A biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában elıforduló R-mondatok teljes szövege: -
R 10 – Kevésbé tőzveszélyes
R 20 – Belélegezve ártalmas
R 36/38 – Szem- és bırizgató hatású
Továbbképzésre vonatkozó tanácsok: -
Javasolt felhasználási korlátozások (a szállító nem kötelezı jellegő javaslata): -
Felhasznált irodalom/források: -
Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a 2000. évi XXV. törvény
a kémiai biztonságról és módosítása, valamint vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet és módosítása a 33/2004.
(V.26.) ESZCSM rendelet (a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve
tevékenységek részletes szabályairól) elıírásainak.
A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások, amelyeket a kiadás idıpontjában pontosnak, helytállónak és
szakszerőnek tartunk, hozzáértı szakemberek jóhiszemő munkájából származnak. Ezek mindössze a termék kezeléséhez adott
útmutatóként szolgálhatnak, a teljesség igénye nélkül. A termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között
további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak. Mindezekre tekintettel a biztonsági adatlap készítıje – a termék
felhasználásának, kezelésének körülményeit nem ismerve – semmilyen közvetlen vagy közvetett felelısséget vagy garanciát nem
vállal a termék minıségéért, és nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat
és ajánlás a felhasználás idıpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A biztonsági adatlap készítıje, illetve az
adatlapot kibocsátó gyártó/forgalmazó cég nem vonható felelısségre az itt leírtakért és semmilyen káresemény, veszteség, sérülés,
baleset, illetve ezekhez hasonló vagy ezekhez kapcsolódó más esemény bekövetkezéséért, amely összefüggésbe hozható az itt
megadott információk felhasználásával. A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának mérlegelése, valamint a
termék konkrét felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végzı felelıssége. A felhasználó köteles minden
olyan hatályos jogszabályi elıírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.
A biztonsági adatlapban elıforduló rövidítések teljes szövege:
DNEL: Derived no effect level. PNEC: Predicted no effect concentration. CMR hatások: karcinogenitás, mutagenitás és
reprodukciós toxicitás. PBT: perzisztens, bioakkumulatív és toxikus. n.m.: nincs meghatározva. n.a.: nem alkalmazható.
(*) Módosításra került részek.
Novomix Color Kft.
H_LB_1_08/14 FIBER ÜVEGSZÁLAS GITT;
FIBER MICRO ÜVEGSZÁLAS GITT
A ToxInfo Bt. által elkészített biztonsági adatlap egyes részeinek megváltoztatása, illetve bármilyen egyéb módon történı felhasználása kizárólag a ToxInfo Bt. írásos engedélyével lehetséges.

Source: http://novomix.hu/uploads/file/H_LB_1_08_14%20FIBER%20%C3%9CVEGSZ%C3%81LAS%20GITT;%20FIBER%20MICRO%20%C3%9CVEGSZ%C3%81LAS%20GITT.pdf

tortcomm.org

TAMMY JOHNSTON; ROBERT JOHNSTON; )LAURA BENTLEY; RALPH BENTLEY; ) Civil No. 94-258-JOSUSAN EISELE; DARRELL DWAYNE )EISELE; MICHELLE TYTLAR; JEFFREY )TYTLAR,Keith E. TichenorJeffrey S. MutnickPeter W. PrestonJodie A. PhillipsPOZZI WILSON ATCHISON1100 S.W. Sixth Avenue, Suite 1400Portland, OR 97204Michael L. WilliamsKathleen M. DaileyWILLIAMS & TROUTWINE, P.C. 1001 S.W. Fifth Avenue, Suite 190

Safety, health and crisis management oct 2012

Safety, Health, and Crisis Management on the Mexico-US Solidarity Network’s Study Abroad Programs The health and safety of Study Abroad participants is the highest priority for the Mexico-US Solidarity Network. Staff work closely with local partners to assess current health concerns and safety issues, and we adapt quickly to changing political conditions and unfolding events. Before commenting

Copyright © 2010 Health Drug Pdf