Húsos krónika 0926

I. évfolyam 8. szám ! 2003. október KRÓNIKA
! Információs kiadvány ! Megjelenik minden hónapban
Élelmiszerbiztonsági rendszerek a Gyulai Húskombinátban Polgár Bettina, a húskombinát laboratóriumának vezetõje
gyakran használja a fehérjetartalom-meghatározó készülé-
ket napi munkája során. A szakemberek a mûszerrel a nyers-
anyagtól a készáruig valamennyi fázisban meg tudják hatá-
rozni a készítmények fehérjetartalmát, ellenõrzik, hogy az
megfelel-e az elõírás szerinti értéknek
Támogatás oktatási eszközök fejlesztésére 2003. szeptember 1-én indult héthetes promóciós játékunk, de (Vác), Szabó József (Szentes), Turzó Andrea (Debrecen), amelynek során minden héten 20 darab, egyenként 5 000 Breznyiczky Jánosné (Debrecen), Pálfi Ildikó (Dévaványa), Ft értékû kolbászcsomagot sorsolunk ki a pályázók között, a Bonta Alexandra (Gyöngyös), Nadabán Ferencné (Budapest), Gyulai Húskombinát Rt. legfinomabb termékeibõl összeállít- Juhász Zoltán (Bicske), Gyenes Zoltán (Novaj), Kanizsai va. Az október 22-i, végsõ sorsoláson, ahol a fõdíj egy 500 Vilmosné (Mánfa), Bogdánné Boda Márta (Érsekvadkert), 000 Ft értékû kétszemélyes külföldi utazási utalvány minden Rozs László (Nyíregyháza), Bedõ Ferencné (Letenye), Vida beérkezett nyertes és nyeretlen pályázat részt vesz.
Andrea (Veresegyháza), Sztankó Martina (Gyöngyös).
A sorsolásokat minden alkalommal a meghirdetett helyen 5. hét (szeptember 29-tõl október 5-ig): Kovács István (Sop-
(Gyula, Kétegyházi út 3. szám alatti kisbolt) közjegyzõnk, ron), Kohut Istvánné (Kiskõrös), Szabó Kálmánné (Budaörs), Huliné dr. Susora Márta jelenlétében, a sorsolási bizottság Héji Ferencné (Vértesacsa), Numan Réka (Bélapátfalva), (elnök: Vidó Kinga, tagok: Béres Józsefné, dr. Csarnai Jó- Berkó Ernõné (Ludányhalászi), Molnár Jánosné (Dunaújvá- zsef, Vincze Árpád) felügyeletével tartjuk.
ros), Kolozsvári Lajos (Komádi), Szabó Mihály (Hollókõ), Ko- Az alábbiakban ismertetjük az 3–6. heti nyerteseink nevét zák Imréné (Sajószentpéter), Dávid Ernõ (Tunyogmatolcs), és lakhelyét: 3. hét (szeptember 15–21-ig): Csikós Illésné
Máder Ferenc (Esztergom), Vicellár Réka (Sarkadkeresztúr), (Budapest), Jenes Lászlóné (Gyöngyös), Oláhné Dajka Pi- Szalai Lajosné (Komádi), Sárándi Izolda (Kosd), Tóth Ágnes roska (Bakonszeg), Kátai István (Kecskemét), Aranyi Mihályné (Budapest), Hámbor Tiborné (Ecséd), Pallás Edit (Konyár), (Bakonszeg), Balogné Sallós Irma (Törökszentmiklós), Bánhidi Németh Gáborné (Szolnok), Kurek Péter (Nyíregyháza).
Péterné (Pécs), ifj. Söregi József (Kartal), Sági Lajosné (De- 6. hét (október 6–12-ig): Gschwind Imre (Budapest), Pin-
recske), Pethõ Lajosné (Székesfehérvár), Taba Józsefné (Gyu- tér Ferenc (Tárnok), Hársházi Zsuzsanna (Kaposvár), Mada- la), Hirsch Henrik (Rábapaty), Tasnádiné Benke Hajnalka (Mis- rász Károlyné (Ecsegfalva), Kovács László (Orosháza), kolc), Szelezsán Jánosné (Békéscsaba), Góg Imre (Gyula), Hidvégi Józsefné (Gyõr), Bertók Valéria (Miskolc), Királyné Gál Zsoltné (Szeghalom), Dalmadi János (Gyula), Nagy Já- Berta Katalin (Veszprém), Fodor Ibolya (Gyula), Pintér Szil- (Budapest), Bokorné Németh Ibolya (Csákvár), Pá- via (Nagykanizsa), Kozma Dezsõ (Budapest), Gerlei Zsuzsa (Budaörs), Farkas Sándor (Tát), Varga Sándor (Karcag), Sa- 4. hét (szeptember 22–28-ig): Kovács Lászlóné (Tapolca),
lamon Erzsébet (Gyula), Zsitmányi Ágnes (Budapest), Wes- Hegyesi család (Budapest), Kovács Erika (Gyula), Forgó Ti- selényi Albert (Budapest), Rózsa Lajos (Budapest), Málnás bor (Budapest), Molnár Marianna (Balatonboglár), Izsó Tün- Zsófia (Debrecen), Györkös Tiborné (Rábapatona).
Élelmiszerbiztonsági rendszerek a Gyulai Húskombinátban Dr. Miskucza Mária
Húsos Históriák – Hentesdinasztiák
Hadikommunizmus és személyi kultusz (1945–1953) Ha valaki gyulait mond, mondjon kolbászt is. A Gyulai kol-
bász hazánkban – s reméljük, máshol is – fogalom. De vajon
sok más rokont, komát, jó barátot.
tudják, tudjuk-e, hogy ez a nagyszerû szárazkolbász hon-
nan ered, ki adhatta az elsõ receptjét, milyen utat járt be,
amíg eljutott a hazai piacvezetõ szerepig, s a máig élvezett
világhírnévig? Sorozatunkkal igyekszünk bemutatni a Gyu-
posztért, ahová állította a párt.
lai kolbász történetét – kezdetektõl a reményteljes jövõig.
Mert nem igaz, hogy több nap, mint kolbász!
tek be, bõvítették a kazánházat is.
gozó nép iránt. „Az alulról jövõ bí- zõ és fürdõhelyiséget építettek…” (A Gyulai Húsipari Vállalatnál 1961.
július 2–15-ig tartó társadalmi gya- ki sem lehetett próféta – klerikális tése, kút létesítése. A vállalat re- korszerûsítésével vette kezdetét.
lalat élére. Igyekezett „jól” dolgoz- ni. Az állatszállás megépítése, va- azt a részben már múlttá vált jövõ feltételeit öltözõ, fürdõ és ebédlõ létesítésével, a meglévõ épületek üzemben.” Nem tiltakozott senki, átalakításával. A vágóhídi gõzka- ván közéjük állítsa Gyarmati István február 18-án új vezetõ érkezett – déssel elérték azt is, hogy a fürdõ- (csarnai)
a füstölõt irányította. Õket és még Hírmozaik
A PROVERA kétnapos
budapesti rendezvénysoro-
zatán,
október 6-7-én Martos
Hozzávalók 4 személyre:
Géza, Pereszlényi Zsolt és beszállító cégek kiállításain túl Janics Antalné
Továbbra is várjuk jellegzetes gyulai és/vagy lási utalványt nyer, amely a gyulai húsáruháza- környékbeli ételek elkészítését tartalmazó re- inkban vásárolható le. Címünk: Gyulai Húskom-
kerékpárshow-t, helyszíni haj-formázást vagy a legújabb ceptjeiket, amelyekbõl a legjobbakat folyama- binát Rt. – Marketing Osztály, 5700 Gyula, Két- tosan ismertetjük a Húsos Krónikában; s a meg- egyházi út 3. A borítékra írják rá: „Receptro-
jelentetett recept szerzõje 3000 forintos vásár- vat”. Várjuk leveleiket!
randevú immár hagyományosrendezvényét legközelebb jö-võre tartják meg.
Az Élésker veveõankét-
ján, október 7-én, Békéscsa-
GYULAI HÚSKOMBINÁT RT.
bán a Sportcsarnokban a szo-kásokhoz híven a Gyulai Hús-kombinát Rt. is részt vett. AHúskombinát részérõl, dr.
Csarnai József, Vincze Árpád
és Csete Albert képviselte acéget. A vevõankét elõestéjénpartnertalálkozót tartottak abékéscsabai Fiume Szálló ét-termében.
A CBA Vevõankétot ren-
dezett október 11-én, Buda-
pesten a nagy beszállítói ré-
szére a Danubius Hotel Stadi-
onban. A Gyulai Húskombinát
Rt.-t Pereszlényi Zsolt képvi-
selte.
Szakmai fórumot rende-
zett szeptember 24-én a
MTESZ megyei szervezete
„EU-konform csomagolóanya-
gok és hulladékok hasznosítá-
sa” címmel. A résztvevõ több
mint harminc szakember
hosszasan tanácskozott a té-
máról. Az állami elkötelezett-
ségrõl és a magyar szabályo-
zásról dr. Balázs Gábor KVM
fõtanácsos szólt. A megyei
MÉTE szakmai elõadását
Braunné Pavelka Márta osz-
tályvezetõ tartotta a Gyulai
Húskombinát Rt-nél alkalma-
zott csomagolóanyagokról. A
tanúsított környezetközpontú
irányítási rendszer részét ké-
pezõ komplex gazdálkodás
elemeirõl dr. Miskucza Mária
környezetirányítási vezetõ be-
szélt. Cégünk környezetpoliti-
Várjuk Kedves Vásárlóinkat Húsáruházainkban, kájában deklarálja a környezetiránti gondosságot és elkötele- Gyulán a Kétegyházi út 3. és a Béke sugárút 50.,
valamint Békéscsabán az Andrássy u. 71. és a Kazinczy út 21-23. szám alatt.
A Gyulai Húskombinát Részvénytársaság kiadványa. Felelõs kiadó: Varga Ferenc vezérigaz-gató. Szerkeszti és terjeszti a Gyulai Hírlap szerkesztõsége. Szerkesztõ: dr. Csarnai József.
A szerkesztõség címe: Gyula, Kétegyházi út 3. Levelezési cím: 5701 Gyula, postafiók 22.
Telefon: (66) 463-469. Fax: (66) 463-154. E-mail: [email protected]. Honlap: www.gyulahus.hu.
Nyomtatás: Mozi Nyomda Bt., 5600 Békéscsaba, Luther utca 5/B. Felelõs vezetõ: Garai György.

Source: http://www.gyulahus.hu/static/husos/2003/2003_10.pdf

Mercado mayo 2006

O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L I T I C A S A G R A R I A S - O D E PA Mercados Agropecuarios No 173 - Diciembre de 2006 artículos disponibles en www.odepa.gob.cl Balance del Chile Apícola 2006: ¿y cómo viene la nueva temporada? Introducción Cuadro 1. Exportaciones de miel china a Japón y EE.UU. entre 2001 y 2005 Mayoritariamente Chile exporta miela gr

Layout

INFORMATION FOR PATIENTS AND CARERS ask your doctor, nurse or pharmacist. Telephone 020 8768 4500 Fax 020 8659 8680Caritas House, Tregony Road, Orpington BR6 9XASt Christopher’s Hospice is registered charity 210667Harris HospisCare is registered charity 1003903Most medicines have more than one effect on Haloperidol and levomepromazine to Dexamethasone tablets the body and for

Copyright © 2010 Health Drug Pdf