(chemtox milj\370system 6.0 - printmappe)

Sikkerhedsdatablad
Revision: 30-05-2013Erstatter: 11-12-2012Version: 07.01/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator
Handelsnavn:
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes
Anbefalede anvendelser:
Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug. Dette sikkerhedsdatablad indeholder generel information vedrørende kemikaliet, men specifik instruktion og vejledning fremgår af produktets etiket og brugsanvisning. 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
1.4. Nødtelefon
PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
DPD-klassificering:
Se punkt 16 for ordlyd af R- og H-sætninger. Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. Gentagen udsættelse kan give tør el er revnet hud.
2.2. Mærkningselementer
Kulbrinte C12-C16, isoalkaner, cycliske forbindelser, < 2% aromatiske forbindelserKulbrinte C11-C13, isoalkaner < 2% aromatiske forbindelser Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosoltåger (den el er de pågældende betegnelser angives Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning, kontakt omgående læge og vis denne Batchnummer og udløbsdato fremgår af embal agen. 2.3. Andre farer
Vurdering for PBT og vPvB er ikke foretaget. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
3.2. Blandinger

Registrerings- CAS/
DSD-klassificering/
EF-nummer
CLP-klassificering
Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 Acute Tox 4;H302 Acute Tox 4;H312 Acute Tox 4 ;H332 Aqua Acute1;H400 Aqua Chronic1;H410 13) Stoffet har en national grænseværdi. Se punkt 16 for ordlyd af R- og H-sætninger. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Indånding:
Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag. Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet så lavt, at der ikke kommer maveindhold i lungerne. Fjern forurenet tøj, ur og smykker. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende Hvis produktet kommer i øjnene skyl es med vand (helst fra øjenskyl er) til irritationen ophører. Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen. Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad el er etiket. 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Symptomerne er rødme, hævelse, vabler og sårdannelse - udvikles oftest langsomt. Kan fremkalde kemisk lungebetændelse ved indtagelse el er opkastning. 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig. Behandl symptomer. PUNKT 5: Brandbekæmpelse
5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler
Sluk med pulver, skum, kulsyre el er vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
5.3. Anvisninger for brandmandskab
Anvend luftforsynet åndedrætsværn og kemisk beskyttelsesdragt, hvis personlig (tæt) kontakt er Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Kontamineret slukningsvand sendes til destruktion. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
For ikke-indsatspersonel:
Stop lækagen, hvis dette kan gøres uden risiko. Stå i vindsiden/hold afstand til kilden. Brug handsker. Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn. Brug beskyttelsesbril er ved risiko for stænk i øjnene. Beskyttelsesdragt svarende til EN 368, type 3 anbefales. 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Spild må ikke udledes til kloak og/el er overfladevand. Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak. 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Spild inddæmmes og opsamles med sand el er andet absorberende ikke brandbart materiale og 6.4. Henvisning til andre punkter
Se punkt 13 for bortskaffelse. Se punkt 8 for værnemiddeltype. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Arbejdet skal foregå under effektiv procesventilation (f.eks punktudsugning el er lokaludsugning). Der bør være adgang til rindende vand og øjenskyl er. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Brandfareklasse III-1, oplagsenhed 50 liter. 7.3. Særlige anvendelser
PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1. Kontrolparametre
Grænseværdier:
Kulbrinte C11-C13, isoalkaner < 2% aromatiske forbindelser Kulbrinte C12-C16, isoalkaner, cycliske forbindelser, < 2% aromatiske Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 507/2011. Senest ændret ved nr. 976/2012. E: Betyder at stoffet har en EF-grænseværdi *Grænseværdi for petroleum. Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrol eres ved arbejdshygiejniske målinger.
Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 0,047 mg/kg bw/day (RCR Inhalation DNEL, 0,0028 mg/m³ (RCR 0,0007), Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 0,0081 mg/kg bw/day (RCR Inhalation DNEL, 0,0975 mg/m³ (RCR 0,0252), Øvrige data: Se eksponeringsscenarier.
PEC aqua (ferskvand) 0,0000698 mg/l RCR 0,0233, PEC aqua (ferskvand, sediment) 0,00215 mg/kg dw, RCR 0,111, PEC aqua (ferskvand) 0,000445 mg/l RCR 0,148, PEC aqua (ferskvand, sediment) 0,0137 mg/kg dw, RCR 0,706, Øvrige data: Se eksponeringsscenarier.
8.2. Eksponeringskontrol
For yderligere information se eksponeringsscenarier. Brug beskyttelsesbril er ved risiko for stænk i øjnene. Øjenværn skal følge EN 166. Brug handsker. Materialetype: Nitrilgummi. Gennembrudstiden er ikke bestemt for produktet. Skift handsker ofte. Handsker skal følge EN 374. Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn. Filtertype: A. P. Åndedrætsværn skal følge en af følgende standarder: EN 136/140/145. Foranstaltninger til begrænsning af Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes. eksponering af miljøet: PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Tilstandsform:
9.2. Andre oplysninger
PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. 10.3. Risiko for farlige reaktioner
10.4. Forhold, der skal undgås
10.5. Materialer, der skal undgås
Stærke oxidationsmidler/ Stærke baser/ Stærke syrer. 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Akut toksicitet - oral:
Produktet er ikke klassificeringspligtigt. 8003-34-7: Rotte: LD50 = 1,03 g/kg (NOEL: 0,32 g/kg) Produktet er ikke klassificeringspligtigt. 8003-34-7: Kanin: LD50 >2 g/kg (Lev. SDS) Produktet er ikke klassificeringspligtigt. 52645-53-1: Rotte, 3h: LC50 = >685 mg/m³ Affedter og udtørrer huden. Gentagen udsættelse kan give tør el er revnet hud. Testdata Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. 8003-34-7: Kanin, 48h: Ikke irriterende (Lev. SDS) Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Symptomerne er rødme, hævelse, vabler og sårdannelse - udvikles oftest langsomt. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. 8003-34-7: Ingen mutagene effekter observeret. 52645-53-1: Ingen mutagene effekter observeret. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. 8003-34-7: Ingen carcinogene virkninger fundet. 52645-53-1: Ingen carcinogene virkninger fundet. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. 8003-34-7: 90 dage: (Inhalation) NOAEL 11 mg/m3 (Lev. SDS) Kan fremkalde kemisk lungebetændelse ved indtagelse el er opkastning. Testdata foreligger 52645-53-1: ADI (mennesker) 0,05 mg/kg bw/dag PUNKT 12: Miljøoplysninger
12.1. Toksicitet

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Fisk: Cyprinodon variegatus: 96hLC50 = 3,94 mg/l Krebsdyr: Daphnia magna: 48hEC50 = 0,51 mg/l Alger: Selenastrum capricornutum: 72hEC50 = 2,09 mg/l Fisk: Salmo gairdneri: 96hLC50 = 0,62 µg/l Krebsdyr: Daphnia sp.: 48hEC50 = 0,0006 mg/l 12.2. Persistens og nedbrydelighed
Produktet indeholder mindst et stof, som ikke er biologisk nedbrydeligt. 51-03-6: Ikke let bionedbrydelig. DT50 (vandfotolyse): 8,4 timer. 52645-53-1: Let bionedbrydelig. DT50 (Jord nedbrydelig:) 13 dage, 12.3. Bioakkumuleringspotentiale
52645-53-1: Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: 6,1 /BCF: 300 8003-34-7: Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: 5,9 12.4. Mobilitet i jord
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
12.6. Andre negative virkninger
Honningbi (Apis mel ifera) LD50 Acute 48 h LD50: 294 µg /bee 8003-34-7: Honningbi Acute 48 h LD50 Oral: 0,15 µg /bi PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling

Undgå udslip til kloak el er overfladevand. Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstående specifikationer. EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 16 05 08 Kasserede organiske kemikalier bestående af el er indeholdende farlige stoffer Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet: EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter Urenset embal age bortskaffes via den lokale affaldsordning. PUNKT 14: Transportoplysninger
ADR/RID
14.1. UN-nummer
MILJØFARLIG VÆSKE N.O.S. (Pyrethrum, Permethrin) (UN proper shipping name)14.3. Transportfareklasse(r) Produktet skal mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ) i embal ager over 5 kg/l. ADN
14.1. UN-nummer
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Pyrethrim, Permethrin) (UN proper shipping name)14.3. Transportfareklasse(r) Produktet skal mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ) i embal ager over 5 kg/l. IMDG
14.1. UN-nummer
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Pyrethrim, Permethrin) (UN proper shipping name)14.3. Transportfareklasse(r) Produktet skal mærkes som Marine Pol utant (MP) i embal ager over 5 kg/l. ICAO/IATA
14.1. UN-nummer
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Pyrethrim, Permethrin) (UN proper shipping name)14.3. Transportfareklasse(r) 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden
PUNKT 15: Oplysninger om regulering
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af Omfattet af: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 689/2008 af 17. juni 2008 om eksport og import af farlige kemikalier. 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
Direktiv 96/82/EF (Seveso), Miljøfarlige: Kolonne 2: 100 t, Kolonne 3: 200 t. 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er udført kemikaliesikkerhedsvurdering for følgende stoffer: Piperonylbutoxid PUNKT 16: Andre oplysninger
følgende punkter:Forklaring til forkortelser: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende). R20/21/22 Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. R20/22 Farlig ved indånding og ved indtagelse. R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. R66 Gentagen udsættelse kan give tør el er revnet hud. H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H317 Kan forårsage al ergisk hudreaktion. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning. Dette sikkerhedsdatablad er i henhold til forordning 1907/2006/EF (REACH) med senere Eksponeringsscenarie :Piperonylbutoxid: Spørg. leverandøren.
AOA/ Bureau Veritas HSE Denmark A/S Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: +45 75508811, F: +45 75508810, E-mail: [email protected], Web: www.hse.bureauveritas.dk (Made in Toxido®)

Source: http://files.matas.dk/Trinol-nr-810-Insektmiddel-Original_da.pdf

healthnews.uc.edu

Media Contact: AHC Public Relations, (513) 558-4553 Academic Health Center Discoveries and Developments Media Contact To arrange interviews or learn more about Academic Health Center discoveries and developments, please contact UC Academic Health Center Public Relations at 513-558-4553 or [email protected]. Key Leadership Thomas Boat, MD Vice President for Health Affairs and

euler.fd.cvut.cz

Faculty of Transportation Sciences, CTU PragueIn the article the genetic code is studied. A short simpified introduction of thebiochemical principles of genetics is given. Then the genetic code is introducedand significance of its degeneracy is discussed. The error-correcting capability ofthe double-stranded DNA code is referred. In the last years we can often read about research of the genetic

Copyright © 2010 Health Drug Pdf