Ehs_l_text(sigma-h0

SÄKERHETSDATABLAD Detta faktablat om säkerhet har utarbetats i enlighet med EU-directiv 91/155/EC, ändrat av direktiv 2001/98/EC SIGMA RENOVA ISOTOP MATT
1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET
Produktinformation
Varumärke
Tekniskt datablad, nummer

Rekommendation beträffande
Matt färg för väggar och tak inomhus (glans <25@60°), vattenbaserad användning
Leverantör
Sigma Coatings BV Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Nödtelefonnummer
+31204075210

2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR
För komponter med ett gränsvärde för exponering vid arbete, se kapitel 8.
Om flera komponenter med identiska data visar sig, så har dessa olika riskegenskaper, t ex flampunkt.

3. FARLIGA EGENSKAPER
Anmärkning
Ej någon farlig substans eller beredning enligt EG-direktiven 67/548/EEG eller 1999/45/EG. 4. FÖRSTA HJÄLPEN
Generell rekommendation
När symptom kvarstår eller vid minsta tveksamhet bör läkare uppsökas. Ge aldrig en medvetslös person något via munnen. Stänk i ögon
Håll isär ögonlocken och skölj rikligt med rent och friskt vatten i minst 10 minuter. Ta ut kontaktlinser. Kontakta läkare. Hudkontakt
Tag genast av nedstänkta kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller ett därför avsett hudrengöringsmedel. Använd INGA lösningsmedel. Inandning
För ut i friska luften. Håll patienten varm och i vila. Om andningen är oregelbunden eller helt saknas bör du ge konstgjord andning. Vid medvetslöshet, placera patienten i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Förtäring
Vid förtäring ska läkare omedelbart kontaktas. Håll i vila. Framkalla inte kräkning. SÄKERHETSDATABLAD Detta faktablat om säkerhet har utarbetats i enlighet med EU-directiv 91/155/EC, ändrat av direktiv 2001/98/EC SIGMA RENOVA ISOTOP MATT

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
Särskilda risker vid
Kyl ned slutna behållare som utsatts för eld med vattensprej. Förhindra att brandbekämpning
vatten från brandbekämpning rinnner ned i avloppet eller vattendrag. Speciell skyddsutrustning för
brandpersonal
Lämpliga

brandsläckningsmedel
Brandsläckningsmedel som av

säkerhetsskäl inte får användas
6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Personliga
Använd personlig skyddsutrustning. Ventilera området. Se skyddsåtgärderna försiktighetsåtgärder
i avsnitt 7 och 8. Materialet kan ge upphov till mycket hala ytor. Miljöskyddsåtgärder
Försök att förhindra att materialet rinner ut i avloppet eller vattendrag. Om produkten förorenar vattendrag eller avlopp bör ansvarig myndighet kontaktas. Saneringsmetoder
Rengör med tvättmedel. Undvik lösningsmedel. Inneslut och samla in spill med icke brännbart absorberande material (till exempel sand, jord, kiselgur eller vermiculit) och placera i en behållare för deponering enligt lokala/nationella regler (se avsnitt 13). Övrig information
Se avsnitt 15 för särskilda nationella regler. 7. HANTERING OCH LAGRING
Hantering
Rekommendation för säker
Överskrid ej den föreskrivna gränsen för exponering vid arbete (se avsnitt 8). hantering
Använd endast i lokaler med tillräcklig ventilation. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder Rökning samt inmundigande av mat och dryck bör vara förbjudet i appliceringsområdet. Undvik inandning av ånga eller dimma. För personligt skydd, se avsnitt 8. Krav på lagerutrymmen och
Iakttag skyddsföreskrifter på etiketten. Förhindra att obehöriga får tillgång. behållare
Behållare som öppnats måste noggrant återförslutas och förvaras stående för att förhindra läckage. Förvaras mellan 5 och 25°C i en torr och välventilerad lokal, utom räckhåll för värmekällor, tändmaterial och direkt solljus. Aktas för frysning! Förvaras i enlighet med de särskilda nationella reglerna (se avsnitt 15). Anvisningar för gemensam
Förvaras åtskilt från oxiderande ämnen och starka syror eller baser. 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD
FÖR ATT NÅ 10 % LEL

Komponenter ingående i nationella MAC listan och / eller Europeiska TLV listan (98/24/EC):

Komponenter CAS-Nr.
Personlig skyddsutrustning
SÄKERHETSDATABLAD Detta faktablat om säkerhet har utarbetats i enlighet med EU-directiv 91/155/EC, ändrat av direktiv 2001/98/EC SIGMA RENOVA ISOTOP MATT
Generell rekommendation
Andningsskydd
Vidta tekniska åtgärder för att uppfylla gränsvärdena för exponering vid arbete. Detta bör uppnås genom en god allmän utsugning och "om praktiskt möjligt" med en lokal utsugsventilering. Om gränsvärdena för exponering vid arbete inte kan uppfyllas kan andningsutrustning bäras under en kort tidsperiod i exceptionella fall. Skyddshandskar
Vid långvarig eller upprepad kontakt ska skyddshandskar användas. Skyddskrämer kan hjälpa till att skydda exponerad hud, men bör inte användas efter kontakt med ämnet. Huden bör rengöras efter kontakt med ämnet. Ögonskydd
Kemiskt resistenta skyddsglasögon ska bäras. Skyddskläder
Personal bör använda skyddskläder. Huden bör rengöras efter kontakt med ämnet. Arbetskläder får inte bestå av textiler som riskerar att smälta vid eldsvåda Övrig information
Miljöskydd:
Hänvisar till nationella regler i kapitel 15 i föreskrifter om miljöskydd. Personliga skyddsåtgärder
SigmaKalon Internal Safety

Code (INSACO)
Kontakta leverantören av personlig skyddsutrustning för ytterligare råd.
9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Flampunkt
Självantändningstemperatur
Övre explosionsgräns
Nedre explosionsgräns
Densitet
Vattenlöslighet
Viskositet, dynamisk
Flödestid
>= 60 s Transversal section: 6 mm Metod: ISO 2431 (EN 535) 6 mm utloppsbägare 10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Förhållanden som skall
Undvik temperaturer över 60°C, direkt solljus och kontakt med värmekällor. undvikas
Farliga reaktioner

Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, starkt alkaliska och starkt sura material för att undvika exotermiska reaktioner. Efter vattenavdunstning genererar förbränning: Koldioxid (CO2), sönderdelningsprodukter
kolmonoxid (CO), kväveoxider (NOx), tjock svart rök. SÄKERHETSDATABLAD Detta faktablat om säkerhet har utarbetats i enlighet med EU-directiv 91/155/EC, ändrat av direktiv 2001/98/EC SIGMA RENOVA ISOTOP MATT

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
Akut oral toxicitet
Kan orsaka illamående, magspasmer och irritation i slemhinnor. Akut inhalativ toxicitet
Exponering för ångor från komponentens lösningsmedel i koncentrationer som överstiger nivågränsvärdet kan vara hälsovådligt. Exempel: irritation i slemhinnor, irritation i luftvägarna, skador på njurar, lever och centrala nervsystemet. Symtom och tecken: huvudvärk, yrsel, trötthet, muskelsvaghet, dåsighet och i extrema fall medvetslöshet. Hudirritation
Upprepad eller långvarig kontakt med medlet kan göra att hudens naturliga fett försvinner och att huden därigenom blir uttorkad. Produkten kan absorberas genom huden. Kontakt med ögon
Om vätskan stänker upp i ögonen kan det orsaka irritation och varaktig skada. Ytterligare information
Inga data är tillgängliga för denna produkt. Akut giftighetsdata för komponenter
12. EKOLOGISK INFORMATION
Ytterligare information
Preparatet har bedömts enligt den konventionella metoden för direktivet för miljöfarliga preparat 1999/45/EC och har klassificerats för ekotoxikologiska egenskaper i enlighet med detta. Se avsnitt 2 och 15 för mer detaljer. 13. AVFALLSHANTERING
: Produkten får inte tömmas ut i avloppet, vattendrag eller avfall. Får inte kastas tillsammans med normalt avfall. Särskild avfallshantering krävs enligt lokala riktlinjer. Avfallsnummer
08 01 11: Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen 14. TRANSPORTINFORMATION
Transport i överensstämmelse med ADR för väg, IMDG för sjö och IATA för flygtransport: Anmärkning Inte klassificerat som farligt gods enligt transportregler. 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
SÄKERHETSDATABLAD Detta faktablat om säkerhet har utarbetats i enlighet med EU-directiv 91/155/EC, ändrat av direktiv 2001/98/EC SIGMA RENOVA ISOTOP MATT
S-fras(er)
Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Nationella föreskrifter
NER-klassificering
NER-klass O.1: 0 %(m) NER-klass O.2: 5 %(m) NER-klass O.3: 0 %(m) 16. ANNAN INFORMATION
Förklaring av R-fraser i avsnitt 2

zinc(II)oxide
Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Informationen i detta säkerhetsdatablad baserar sig på vår nuvarande kunskap och på aktuella Europeiska och nationella lagar som gällde vid utgåvans datum.Leverantören förbehåller sig rätten att ändra data i säkerhetsdatabladet utan föregående meddelande. Varje förändring av data åtföljs normalt av en ny utgåva av säkerhetsdatablad. Användaren skall kontrollera utgåvans datum och om mer än 12 månader förflutit skall uppgifterna användas endast då kontroll hos leverantörens närmaste försäljningskontor fastställt att de fortfarande är giltiga. Då de särskilda förhållandena för produktens användning är utanför leverantörens kontroll är leverantören ej ansvarig för (negativa) konsekvenser som dess särskilda förhållanden vid användning, som ligger utanför leverantörens kontroll och som ej översensstämmer med handhavande, lagring eller andra instruktioner i detta säkerhetsdatablad. Sedan samtliga komponenter uppräknade i det tillhörande tekniska databladet blandats, skall försiktighetsåtgärderna nämnda i resp komponents säkerhetsdatablad och märkning användas, för att fastställa försiktighetsåtgärderna för den blandade produkten. Ytterligare information finns på tekniskt datablad, nummer: 8223

Source: http://www.farg1an.nu/sortiment/farg/sigma/produkt/renovamatt/SSigmaRenovaIsotopMatt.pdf

Nexium i.v.

NEXIUM ® I.V. (esomeprazole sodium) for Injection Rx only DESCRIPTION The active ingredient in NEXIUM® I.V. (esomeprazole sodium) for Injection is ( S )-5-methoxy-2[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)-methyl]sulfinyl]-1 H -benzimidazole sodium a compound that inhibits gastric acid secretion. Esomeprazole is the S-isomer of omeprazole, which is a mixture of the S- and R- i

Microsoft word - dokument

http://www.gmwatch.org/archive2.asp?arcid=8498 GM Watch - 19.11.2007 MONATSRÜCKBLICK Nr. 50 - Deutsche Ausgabe (19/11/2007) ----------------------------------------------------------- GM WATCH NR 50 ------------------------------------------------------------ NEUE FORSCHUNG PROPAGANDA, BETRUG UND VERLEUMDUNG WERDE AKTIV! KONTAMINIERUNG WIDERSTAND UND GENTECH-VERBOTE VORSCHRIFTEN/KENNZEICHNUNG GM

Copyright © 2010 Health Drug Pdf