Energyflow.be

Vaccineren of niet vaccineren?
Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze Dit artikel is ontstaan vanuit bezorgdheid over tegenstrijdige informatie van de verschillende bronnen, zoals overheid, reguliere media en gezondheidsinstanties. Het wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’. De werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit uitgebreide artikel primair een brede discussie op gang te brengen in Nederland en België. Het gaat om een buitengewoon ernstige kwestie, die ieders aandacht verdient.
De werkgroep geeft geen persoonlijke adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt.
Gezien de buitengewone urgentie van het onderwerp, wordt dit artikel ter beschikking gesteld aan websites in binnen- en buitenland. Er is geen tijd te verliezen. Het is ook verzonden naar diverse politici, overheidsinstanties, media, tijdschriften en kranten in Nederland en België, zodat een groot publiek zich op de hoogte kan stellen van wat zich momenteel afspeelt. Iedereen is vrij dit artikel te kopiëren en te Het copyright ligt bij de werkgroep.
Nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen inverwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, overheidskanalenniet over de werkelijke achtergronden vertellen en/of hiervan niet op de hoogte zijn, maar wel vaccinatiepropageren, proefpersonen zich reeds aanmelden voor de eerste vaccintests en het tijdstip van al danniet verplichte vaccinatie dichterbij komt, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is.
Achtergronden van de Mexicaanse griep
De Mexicaanse griep heette voorheen ‘varkensgriep’ en zou in Mexico zijn ontstaan. Het virus leek
afkomstig uit het dorpje Perote in de staat Veracruz, waar men leeft van intensieve varkensfokkerij.
Sinds december 2008 is er een vernietigende golf van ademhalingsproblemen. In maart 2009 hadden
1600 van de 3000 inwoners daar last van. Twee baby’s overleden aan longontsteking. Volgens een
woedende gouverneur Fidel Herrera kwam het virus niet uit Perote, maar uit Azië. (Volkskrant 29 april
Om de varkenssector niet te schaden en omdat er nu ook ménsen door het virus werden geïnfecteerd en
het niet aangenaam klinkt als iemand moet zeggen dat hij de ‘varkensgriep’ heeft, wordt er vervolgens
gesproken van de nieuwe griep, wat op een geheel nieuw virus wijst, aangeduid als H1N1. Deze
nieuwe griep is overigens geen gewone seizoensgriep. Omdat volgens de WHO Mexico de haard was,
werd uiteindelijk besloten om te kiezen voor de benaming ‘Mexicaanse griep’. In feite is het H1N1-virus
van deze griep tot op de dag van vandaag noch door de WHO, noch door enig CDC (Centre for Disease
Control) met een elektronenmicroscoop geïsoleerd en het muteert nog steeds. Dit roept natuurlijk
meteen de vraag op welke bescherming de honderden miljarden kostende vaccins kunnen bieden tegen
een zich muterend virus, waarvan de structuur niet eens volledig bekend is. Onder virologen en
epidemiologen is er bovendien ook nog een verschil van mening over dit H1N1-virus, zo blijkt uit
commentaar van Dr. Christian Sandrock, assistent-professor klinische geneeskunde van de afdeling
besmettelijke ziektes van de UC Davis School of Medicine in de VS. Woordvoerder Thomas Abraham van
het Amerikaanse CDC verklaarde dat men zich ‘zeer, zeer veel zorgen’ maakt. Het openbare leven in
Mexico-Stad en deels daarbuiten kwam al spoedig bijna geheel tot stilstand door de wurggreep van de
angst. Mexico-Stad veranderde in een spookstad. Paniek alom. Geen beste zaak voor het economisch
toch al verzwakte land, dat bovendien met de VS nog steeds op gespannen voet leeft.
Gevreesd werd trouwens dat Obama mogelijk besmet zou zijn, die op 16 april (exact op het tijdstip van
de uitbraak) in Mexico-Stad een rondleiding in het Nationaal Antropologisch Museum kreeg van directeur
en archeoloog Felipe Solís. Gelukkig was er niets aan de hand. Voor de BBC verklaarde Obama dat hij
nergens last van had en vernomen had dat op 23 april, na zijn bezoek aan het museum, de directeur,
wiens hand hij nog had geschud en die kennelijk al langer verkouden was, overleden was. Even werd er
gedacht aan een bioterroristische aanslag op Obama, hoewel het toch zijn gastheer was die stierf en niet
Obama.
De griep verspreidde zich snel. Van Mexico naar de VS, Europa, Nieuw-Zeeland, Azië, Rusland, de
Arabische wereld… Enkele maanden later was er al sprake van een pandemie. In Caïro kwam het tot
heftige botsingen tussen oproerpolitie en varkensboeren. 400.000 varkens moesten worden afgeslacht.
Op 28 april waren er ‘al’ 159 dodelijke slachtoffers van de Mexicaanse griep, aldus de officiële kanalen,
waaronder de WHO. Ook in andere landen vielen nu slachtoffers, al waren het er nog maar weinig. Al
snel bleken ziekte- en sterftecijfers niet te kloppen. Er was sprake van desinformatie en verkeerde
tellingen. Niet 159 mensen waren gestorven, maar 7. De molens van de WHO, regeringen en
gezondheidsraden begonnen plotseling snel te draaien. De ‘echte griepgolf’ kon wel eens dit najaar of in
de winter komen, als het virus zou muteren en dan vele malen gevaarlijker zou zijn. Het Spaanse virus,
zo weet men nu door reconstructie, bestond uit een combinatie van het varkensgriepvirus, het
vogelgriepvirus en het menselijke griepvirus. Hoe zit het dan met het virus van die nieuwe griep,
voorheen varkensgriep genoemd en nu officieel Mexicaanse griep geheten?
Influenzapandemie voorspeld in U.S. Airforce 2025-onderzoeksrapport
Air Force 2025 is een militaire studie, gemaakt door hooggeplaatste kolonels, luitenant-kolonels en
majoors en gepubliceerd op 17 juni 1996. Dit in opdracht van het hoofd van de staf van de Amerikaanse
luchtmacht om concepten, mogelijkheden en technologieën te onderzoeken die de VS nodig hebben om
de hegemonie in het luchtruim en in de ruimte voor de toekomst te behouden. Voor hen die
geïnteresseerd zijn waar de miljarden dollars belastinggeld van het Pentagon en DARPA (Defense
Advanced Research Projects Agency), het wetenschappelijk onderzoeksbureau van het Pentagon,
naartoe gaan, licht het rapport de lezer in over wereld‘surveillance’ (anders gezegd: controle van de
wereld door o.a. satellieten), aanvalswapens die de hele wereld omspannen, onbemande
luchtstrijdvoertuigen, geavanceerde lasersystemen (voor ruimteoorlogen), aanvalsgerichte microrobots,
fusie van databanken, geavanceerde energiesystemen.
In hoofdstuk 5 van dit rapport is een tijdlijn opgenomen, die een ‘mogelijke geschiedenis’ voorstelt.
Volgens dit schema zullen in 2009 30 miljoen mensen sterven aan een griepepidemie. Hierbij wordt de
vergelijking gemaakt met de Spaanse griepepidemie van 1918-1919, die volgens het rapport ‘een van de
ergste menselijke catastrofes ooit’ was, waarbij volgens schatting ‘meer dan 20 miljoen mensen over de
hele wereld tijdens deze epidemie stierven, waarvan alleen al in de VS ongeveer 850.000 mensen’.
In een voetnoot is vermeld: ‘Het influenzavirus is in die zin uniek onder de virussen, dat het in staat is
om zoveel antigenetische verandering te ondergaan, dat een antigenetisch nieuw virus binnen een jaar
of twee over de hele wereld kan razen, waarbij ziekte- en sterftecijfer hoog kunnen oplopen.’
De ‘bron’ van deze gefingeerde pandemie wordt in het rapport als ‘onbekend’ omschreven en het staat
niet vast ‘of het virus een natuurlijke mutatie is of door bio-engineering ontstaan. Velen vrezen het
laatste’.
Is het louter toeval dat het Pentagon zich een dodelijke grieppandemie als mogelijk doel stelde voor2009, terwijl levende H5N1-vogelgriepvirussen zijn ontdekt in vaccins die ontwikkeld zijn door eenbedrijf van farmagigant Baxter International in Oostenrijk, vraagt Kurt Nimmo zich af. ‘Het feit datBaxter het dodelijke H5N1-virus mengde met menselijke seizoensgriepvirussen is de lont in het kruitvat’, schrijft Paul Joseph Watson.
Kan het H5N1-virus op zich al dodelijk zijn, gecombineerd met het H3N2-virus is het ronduit een dodelijkbiologisch wapen, omdat een dergelijk virus, in tegenstelling tot het H5N1-virus, gemakkelijk door delucht verspreid wordt.
Bekend is dat het militaire apparaat van de VS over talloze geavanceerde militaire laboratoria beschikt(waar o.a. antrax wordt gemaakt). Zou het mogelijk zijn om de ‘onbekende bron’ te traceren, waaroverhet Airforce 2025-onderzoeksrapport spreekt? In dat geval zou de ‘onbekende bron’ al in juni 1996voorkennis hebben gehad van een nieuw virus dat zich nu lijkt te openbaren. Horrorverhaal of mogelijkwrange werkelijkheid? WHO en alarmfase 6
Sprak Margaret Chan, directeur-generaal van de WHO, in de derde week van april nog over een ‘matig
ernstige pandemie’, waarbij ze er wel voor waarschuwde dat het H1N1-virus zich kon vermengen met
het HIV-virus (AIDS), enkele dagen later kondigde ze alarmfase 5 af. Op 18 mei spreekt mevrouw Chan
op de 62ste vergadering van de WHO in Genève haar grote zorg uit over de zich ontwikkelende epidemie
en de invloed die deze vooral op de ontwikkelingslanden zal hebben in een wereld die niet meer in
balans is. Ze wees erop, dat de wereld dankbaar mocht zijn dat de leiders van 189 landen de
Millenniumverklaring en haar doelen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid ondertekend hebben.
(Een vooruitlopen op een mogelijk verplichte vaccinatie als de pandemie haar hoogtepunt bereikt?) In
dezelfde toespraak zei mevrouw Chan dat de wereld te maken heeft met verscheidene crises
(energiecrisis, voedselcrisis, financieel-economische crisis en klimaatcrisis) waarbij dan ook nog de
dreiging komt van ‘de eerste pandemie van deze eeuw’.
‘Al vijf jaar lang hebben de uitbraak van het ziekteverwekkende H5N1-vogelgriepvirus onder gevogelte
en de met een zekere regelmaat sporadisch voorkomende fatale ziektegevallen bij mensen de wereld
zover gebracht, dat ze is voorbereid op een mogelijke grieppandemie met een hoog sterftecijfer. Als
resultaat van deze jarenlange conditionering is de wereld beter voorbereid en erg bang geworden. Zoals
we nu weten, is er vanuit een andere bron en van een andere kant van de wereld een nieuw griepvirus
opgekomen, dat de mogelijkheid heeft zich over de hele wereld te verspreiden: de nieuwe A-griep H1N1-
stam. Verschillend van het vogelgriepvirus, verspreidt het nieuwe H1N1-virus zich heel gemakkelijk van
de ene persoon naar de andere. Als het zich eenmaal in een land heeft genesteld, verspreidt het zich
daar zeer snel en het verspreidt zich ook heel snel naar nieuwe landen. We verwachten dat dit patroon
zich voortzet.’ Mevrouw Chan refereert aan het feit dat ze op 29 april het niveau van de grieppandemie
van alarmfase 4 naar 5 bracht en noemt als kenmerkende eigenschap van een pandemie ‘de bijna
universele kwetsbaarheid van de wereldbevolking voor infecties’. Verder zegt ze dat de taak om polio uit
te roeien afgerond dient te worden en dat de omvangrijke surveillerende netwerken en infrastructuur,
die al klaarlagen om polio uit te roeien, nu gebruikt kunnen worden om ‘de surveillance’ van de H1N1-
infectie te vergroten, vooral in het gebied van de Afrikaanse Sahara en het Aziatisch subcontinent. Om
het vaccinatieprogramma goed te kunnen uitvoeren, is geld nodig, laat ze impliciet weten. Aan het eind
van haar toespraak merkt ze op: ‘Influenzavirussen hebben het grote voordeel van de verrassing. Maar
virussen zijn niet slim. Dat zijn wij.’
Dr. Keiji Fukuda, ad-interimassistent directeur-generaal voor Gezondheid, Veiligheid en Milieu (nauwverbonden met de WHO), verklaart tijdens een virtuele persconferentie op 26 mei 2009 (waaraan ookGregory Hartl deelneemt als woordvoerder van de WHO voor epidemische en pandemische ziektes), datde WHO goede contacten onderhoudt met (farmacie)bedrijven, samenwerkende gezondheidscentra,regulerende instanties en SAGE. SAGE (Scientific Advisory Group for Emergencies) is dewetenschappelijke raad van de WHO, die advies geeft in noodtoestanden en uit een aantal topadviseursbestaat die goede contacten onderhouden met de farmacie en de WHO adviseren inzake vaccins envaccinatieprogramma’s.
Op basis van ‘wetenschappelijke criteria’ verklaart Magaret Chan in een conferentie van 11 juni 2009 datze besloten heeft om het niveau van alarmfase 5 te verhogen naar alarmfase 6: ‘De wereld staat nu aanhet begin van de 2009-influenzapandemie.’ Dit citaat vermeldt Chussodovsky in Martial Law and theMilitarization of Public Health: The worldwide H1N1 Flu Vaccination Programm.
In de westerse media verschijnen in juli berichten dat de komende twee jaar wel eens 2 miljard mensenbesmet zouden kunnen worden. Dat is bijna eenderde van de wereldbevolking. Goede bronnen metbetrekking tot deze bewering ontbreken. Mevrouw Chan zegt dat de vaccinproducenten in het allerbestegeval 4,9 miljard griepvaccins tegen de pandemie kunnen vervaardigen. Kennelijk stond de helefarmaceutische industrie al geruime tijd vóór alarmfase 6 in de startblokken (gezien hun ‘zakelijke’contacten en contracten met de WHO erg aannemelijk) om straks de noodlijdende mensheid te hulp tekunnen komen. Zo beloofde de firma Baxter aan de WHO dat ze zeer snel vaccins kon maken. In plaatsvan de gebruikelijke 26 weken kon het ook in 13 weken.
Parallel aan alarmfase 6 van de WHO nam bij velen de angst toe, mede aangewakkerd door de media enallerlei verwarrende en soms elkaar tegensprekende berichten. Juist in zo’n situatie is alertheid vangeest nodig.
Steeds opnieuw wordt er door overheidsinstanties op gehamerd dat straks eerst de ‘medische
risicogroepen’ (jonge kinderen, jongvolwassenen, zwangere vrouwen, zieken en bejaarden)
gevaccineerd moeten worden. Vaccineren, dát is het sleutelwoord.
Razendsnel neemt de WHO maatregelen. Alarmfase 6 houdt in dat nu definitief vaststaat dat er sprake is
van een dierlijk of dierlijk-menselijk virus dat over de hele wereld van mens op mens overspringt, vooral
via de lucht (vandaar de vele luchtaandoeningen). Volgens de WHO kan de ziekte echter niet meer
worden ingedamd, gezien de grote mobiliteit van de wereldbevolking. Het kwik van de
angstthermometer stijgt wereldwijd.
Samenvattend: in de derde week van april verklaart de WHO dat er sprake is van een ‘matig ernstige
epidemie’. Op 29 april wordt alarmfase 4 verhoogd naar 5 en op 11 juni wordt de griepepidemie officieel
tot pandemie verklaard, terwijl mevrouw Chan in haar toespraak van 18 mei in Genève herhaaldelijk het
woord nieuw gebruikt in relatie tot de griep en het virus. Wist de WHO iets wat het grote publiek niet
wist? Had de WHO wellicht al eerder het Airforce 2025-onderzoeksrapport bestudeerd, waarin dit
nieuwe virus werd voorzien? Misschien in handen gekregen van iemand die relaties onderhoudt met het
Pentagon én de farmacie?
Rol van de WHO en het klimaat van de angst
Gebaseerd op verklaringen van de WHO, ministeries van gezondheid, gezondheidsraden en vele
commissies, werden wereldwijd pijlsnel maatregelen genomen. Australië koopt 40 miljoen mondkapjes in
en plaatst eind april van dit jaar op de luchthavens luchtscanners die verhoogde temperatuur via de
ademhaling kunnen meten. Indien nodig moeten passagiers een uitstrijkje toestaan van mond of neus
(mooi meegenomen voor de DNA-databank!) en worden er kaarten uitgereikt aan hen die gezond
worden bevonden (maar pas na invulling van veel gegevens). ‘Verdachte’ passagiers kunnen gedwongen
in quarantaine worden gehouden, mogelijk gemaakt door voorschriften van de WHO. Big brother volop in
actie. Voor ons aller gezondheid natuurlijk. Anne Kelso, directeur van het WHO Influenza Centrum in
Noord-Melbourne, had al in april bij studenten uit Nieuw-Zeeland monsters laten nemen van het virus.
Deze monsters werden gecultiveerd in warme embryo’s van kippeneieren, zodat farmaceutische
bedrijven snel een vaccin konden maken. Begin mei bericht de Britse regering dat ook in Groot-
Brittannië quarantaine tot de mogelijkheden behoort (Daily Express, 6 mei 2009). Er circuleren berichten
dat er wel eens 18 miljoen mensen in Groot-Brittannië getroffen zouden kunnen worden. (Mogelijk een
welkome afleiding van de ernstige declaratieschandalen van de regering-Brown?) Er wordt een klimaat
van angst gecreëerd, vooral door de WHO, overheidsinstellingen, farmaciebedrijven en virologen. Het
Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), verantwoordelijk voor het
Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in Nederland, heeft al een draaiboek klaarliggen, dankzij de alertheid
van viroloog Ab Osterhaus en epidemioloog Roel Coutinho.
Draaiboeken om bedrijven in actie te houden, worden verzonden, in België bijvoorbeeld de paper:
‘Installatie van een Business Continuity Planning: voorbereiding op de uitbraak van een grieppandemie’.
Nieuwsbrieven met de laatste stand van zaken van het RIVM verschijnen met regelmaat en het ‘Project
De Grote Griepmeting’ (met o.a. de RIVM als partner – die zich overigens op geen enkele wijze
verantwoordelijk acht voor dit project – en Sanofi Pasteur als sponsor) houdt als ‘volstrekt
onafhankelijke’ instantie de ontwikkeling nauwkeurig bij. (‘De griep is waarschijnlijk minder gevaarlijk dan de normale griep’, zegt de Franse professor Bernard
Debré, die de vinger wijst naar de WHO, die volgens hem bewust paniek zaait. (Telegraaf, 27 juli 2009)
De WHO is bevoegd, in overleg met SAGE en andere instanties, opdrachten te geven aanfarmaciebedrijven als Baxter, Sanofi-Aventis, GlaxoKlineSmith (GSK), Novartis, Gilead-Sciences enandere firma’s. Weinigen echter zijn ervan op de hoogte dat de rol van de WHO bij een pandemiedusdanig groot is, dat niet langer de wetten van een land geldig zijn, maar de bindende afspraken vande 189 lidstaten van de WHO. Ook de EU is hieraan gebonden.
Op 28 april 2009, ruim vóór alarmfase 6 dus, verklaart Sanofi Pasteur, de afdeling vaccins van deSanofi-Aventis-Groep, in een officieel persbericht dat het Department of Health and Human Services(HHS) in de VS ‘een vracht H5N1-antigeen’ heeft overgenomen om zo’n 38,5 miljoen doses vaccins tekunnen produceren ter bescherming tegen een nieuwe stam van de vogelgriep. Sanofi Pasteur heeft eenmeerjarencontract met HHS als onderdeel van het pandemieprogramma en ontvangt voor de leveringvan de vaccins een bedrag van $ 192,5 miljoen, geboekt in het tweede kwartaal van 2008 (!). Algemeenbekend is dat HHS nauwe contacten onderhoudt met de WHO. Op 16 juni van dit jaar (vier dagen na hetuitroepen van alarmfase 6) zei Wayne Pisano, president-directeur en CEO van Sanofi Pasteur (een vande grootste vaccinproducenten) in een persbericht dat de firma voor een periode van drie jaar 60 miljoendoses van het H5N1-vaccin aan de WHO zal schenken, waardoor een wereldvoorraad aangelegd kanworden voor de arme landen waar het H5N1-virus circuleert. Pisano verklaarde: ‘Het is essentieel dat deindustrie samenwerkt met internationale organisaties als de WHO, de Bill and Melinda Gates Foundationen andere gezondheidsspelers in de wereld.’ De bekende wetenschappelijk onderzoeker William Engdahltekent in het artikel The Pentagon’s alarming project 'Avian Flu Biowar Vaccine' hierbij aan dat de Billand Milinda Gates Foundation financieel betrokken is bij de zogeheten Doomsday Seed Vault (de grootstezaadbank ter wereld, gelegen in het Arctische ijs van Svalbard in Noorwegen) en miljoenen spendeertaan bevolkingscontrole, met name in Afrika. (Doomsday Seed Vault in the Arctic) Uit Engdahl’s boek Seeds of Destruction blijkt dat de Bill and Milinda Gates Foundation samenwerkt metde Rockefeller Foundation, de Monsanto Corporation, de Syngentia Foundation en de regering vanNoorwegen. Voornoemde ‘Foundations’ hebben talloze dwarsverbindingen met farmaceutische bedrijvenen houden zich o.a. bezig met genetisch gemodificeerd voedsel, eugenetica en projecten rondombevolkingscontrole. In het uitstekend gedocumenteerde boek van Engdahl wordt het hele netwerkblootgelegd. De Rockefeller Foundation was, samen met de Rockefeller’s Population Council, deWereldbank en de National Institutes of Health (gezondheidsinstellingen) van de VS, betrokken bij eenproject van 20 jaar, dat in 1972 startte om voor de WHO in het geheim een abortusvaccin te ontwikkelenmet een tetanusdrager. De regering van Noorwegen, gastheer van de ‘Svalbard dag-des-oordeels-zaadbank’, doneerde $ 41 miljoen om het speciale abortus-tetanusvaccin te ontwikkelen.
Margaret Chan bedankte overigens Sanofi openlijk voor het ‘genereuze gebaar’ van de 60 miljoen dosesvan het H5N1-vaccin voor de WHO, waardoor volgens haar de solidariteit tussen de farmaciebedrijven ende arme landen werd aangetoond.
De WHO weigerde echter de notulen bekend te maken van het topoverleg van de ‘adviesgroep overvaccins’ op 7 juli jl., waar de belangrijkste vertegenwoordigers van de farmaceutische bedrijven dievaccins maken tegen het kunstmatige H1N1-virus bij aanwezig waren (zoals Baxter, Novartis, Sanofi).
Per e-mail werd zelfs meegedeeld dat er helemaal geen notulen waren.
RIVM, minister van volksgezondheid, Volksgezondheidsraad: neutraal?
Het RIVM, dat de minister van volksgezondheid Ab Klink (van huis uit socioloog) adviseert, stelt zich tot
doel om de burger te voorzien van ‘nuchtere, neutrale informatie’.
Het Latijnse woord neuter, waar ons woord neutraal van afkomstig is, betekent: ‘naar geen van beide
kanten’. Een woord dat echter steeds weer terugkeert bij de ‘nuchtere en neutrale informatie’ is
vaccinatie. Een keuze vooraf lijkt vast te staan. Op verzoek van de minister van volksgezondheid heeft
de Nederlandse Gezondheidsraad via de commissie ‘Vaccinatie bij een grieppandemie’ de minister
geadviseerd inzake het al dan niet opnemen van een vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De
Gezondheidsraad kan daarvoor de nodige farmaciebedrijven benaderen. Voorzitter is prof. dr. J.A.
Knottnerus, hoogleraar huisartsengeneeskunde aan de Universiteit Maastricht.
Op 29 april van dit jaar vroeg minister Klink de Gezondheidsraad om een spoedadvies betreffende deMexicaanse griep, waarbij hij vooral informeerde naar de beschermende werking van het huidigeseizoensvaccin, of deze eventuele bescherming versterkt kon worden door de ‘nieuwe generatieadjuvantia’ (versterkers), of er eventueel een nieuw vaccin geproduceerd moest worden, of dat vaccinvoldoende bescherming bood en of er eventuele bijwerkingen konden zijn. In het Briefadvies Vaccinatietegen Mexicaanse griep van de commissie ‘Vaccinatie bij een grieppandemie’ (Publicatie nr. 2009/08)komt naar voren, dat ‘vanwege het grote antigene verschil tussen het Mexicaanse griepvirus en deH1N1-seizoensstam, het onwaarschijnlijk is dat een versterkt seizoensvaccin adequate bescherming zalbieden.’ Gezien de mogelijkheid ‘dat het virus zal muteren in een meer pathogene stam’ en omdat we ineen ‘situatie van onzekerheid verkeren’, adviseert de commissie ‘ernstig gezondheidsrisico’ te beperken.
‘Om te vermijden dat geld besteed wordt aan een vaccin dat niet gebruikt hoeft te worden, zou kunnenworden overwogen om de aanschaf, indien mogelijk, zodanig te regelen dat het voor dit vaccin tegebruiken antigeen (virus) kan worden ingewisseld voor een ander antigeen, mocht zich een dreigingvan een pandemie door een ander griepvirus voordoen.’ Het advies luidt dat waarschijnlijk twee dosesnodig zijn voor een effectieve bescherming. Niet geheel wordt uitgesloten dat geadjuveerde vaccins ‘inzeldzame gevallen ernstige bijwerkingen veroorzaken’. Als voorbeeld wordt de vaccinatie tegenvarkensinfluenza in 1976 in de VS gegeven, waarbij zich het syndroom van Guillain-Barré voordeed. Decommissie wijst erop, dat het besluit om de fabrikanten te verzoeken om van de productie van hethuidige seizoensvaccin over te stappen op een pandemisch vaccin, bij de WHO ligt, alhoewel hierbij ‘ookeen eigen Nederlandse verantwoordelijkheid geldt’. In ieder geval wordt een ‘monitoringsysteem’ sterkaanbevolen in verband met eventuele bijwerkingen van vaccinatie en wordt geadviseerd, indien beslotenwordt tot vaccinatie en er onvoldoende vaccins zouden zijn voor de gehele bevolking, allereerst ‘demedische risicogroepen te vaccineren’ en ‘alle gezondheidswerkers met direct patiëntencontact’.
In voornoemde commissie zetelden diverse specialisten, zoals prof. dr. R.A. Coutinho,ambtelijk adviseur, hoogleraar epidemiologie en preventie van infectieziekten (Academisch MedischCentrum te Amsterdam) en directeur Infectieziektebestrijding van het RIVM dat onder zijnopdrachtgevers o.a. de EU en de VN telt. Verder zit in deze commissie prof. dr. A.D.M.E. Osterhaus,internationaal bekend viroloog, voorheen directeur van het RIVM. Van een aantal commissieleden is nietbekend of zij al dan niet relaties onderhouden met de farmacie of de WHO. Door opening van zaken tegeven, wordt bij de burger iedere schijn van mogelijke partijdigheid weggenomen, zodat men erinderdaad zeker van kan zijn dat er ‘nuchtere, neutrale informatie’ wordt verstrekt, of men het er numee eens is of niet.
Op grond van het advies van de commissie bestelde minister Klink 34 miljoen vaccins (voor iedereburger dus 2) bij de Zwitserse farmaceuten GSK en Novartis. Het precieze bedrag voor deze vaccins weigert hij te noemen, maar het wordt geschat op € 400 miljoen. België heeft een voorraad ingeslagendie het bevolkingsaantal overschrijdt (voorlopig tegen de 11,5 miljoen doses). De overheidsinstantieszijn door hun van tevoren reeds bepaalde keuze voor vaccinatie niet neutraal. Andere benaderingen vande pandemie komen niet eens ter sprake, laat staan dat er onderzoek is gedaan naar de achtergrondenvan de pandemie. Ondanks grootschalige vaccinatieprogramma’s in het verleden, voornamelijkaangestuurd door de WHO, is het algemeen bekend dat vele vroegere infectieziekten zijn teruggekeerd,zoals de pokken, de pest – onlangs nog in China – cholera, tuberculose, knokkelkoorts, tyfus en malaria,die honderden miljoenen slachtoffers eisen, terwijl er tegelijkertijd ook nog eens overal nieuwe ziektesopduiken, zoals aids en ebola, om maar niet te spreken van bacteriële infecties in ziekenhuizen.
Op 21 maart dit jaar verklaarde prof. Coutinho in de NRC: ‘Wetenschappers die de effectiviteit in twijfelblijven trekken van het vaccin tegen het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt ondergraven ookhet vaccinatiebeleid bij andere ziektes.’ En als reactie op de kritische houding van onderzoekers, zoalsprof. dr. F. van Leeuwen van het Nederlands Kankerinstituut, zegt hij: ‘Die wetenschappers legitimerenhet optreden van de antiprikbeweging. Zij legitimeren een groep die irrationeel is en aan misleiding doet.
Dat kan nadelige gevolgen hebben voor de hele vaccinatiegraad.’ Het liefst zou Coutinho wettelijk willenoptreden tegen al die mensen die op internet alleen maar ‘nonsens’ verspreiden.
Osterhaus, die al vele jaren herhaalde dat niet de vraag ‘óf’, maar wel ‘wannéér’ de pandemie zouuitbreken van belang was, voert een voor velen nogal ‘drammerig’ beleid, dat erop gericht is datiedereen zich zou moeten laten vaccineren. Hij schroomt niet daarbij de door de WHO gezaaide angstaan te wakkeren. In het Radio 1-programma ‘Dit is de dag’ (10 juli 2009) vroeg de interviewer hoe hijerover dacht dat hij bij een aantal mensen bekend stond als een ‘drammer’. Daarop antwoorddeOsterhaus dat hij dit wel begrijpen kon, maar dat hij al 15 jaar met de WHO in gesprek is overmaatregelen die getroffen dienen te worden bij een naderende pandemie. Osterhaus heeft haast. Datblijkt ook uit ‘Antwoorden op kamervragen van Sap (GroenLinks) over het bestellen van een vaccintegen varkensgriep (Nieuwe Influenza A H1N1)’, Kamerstuk, 18 mei 2009, waarbij minister Klinktoegeeft dat Osterhaus er al vroeg in het openbaar voor pleitte om voor Nederland een bestelling teplaatsen voor het – nog in ontwikkeling zijnde – vaccin tegen de varkensgriep. Weliswaar deedOsterhaus dat op persoonlijke titel, maar de minister betrok wel diens advies bij zijn besluit. De ministergaf ook toe dat vergaderingen van het ‘Outbreak Management Team’ (OMT), waar Osterhaus ook in zit,een vertrouwelijk karakter hebben, waarbij onmiddellijk de vraag rijst of kamerleden niet van debesluiten op de hoogte dienen te zijn.
Ab Osterhaus is niet alleen hoogleraar virologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij eeninterdisciplinair team leidt van meer dan 100 wetenschappers, hij is ook nauw betrokken bij een aantalsuccesvolle BV’s die zich voornamelijk bezighouden met viraal onderzoek en innovatietechnieken. DezeBV’s staan weer in nauwe verbinding met de Erasmus Universiteit. Verder onderhoudt Osterhaus goedebetrekkingen met GSK. (NRC, 3 januari 2009) Bij deze firma hebben zowel de Nederlandse regering alsde federale regering van België een deel van de vaccins besteld. Osterhaus overlegt indien nodig met deinfluenzacommissaris van België, Marc Van Ranst. Beiden kunnen het naar hun eigen zeggen heel goedmet elkaar vinden. Marc Van Ranst adviseert de federale regering van België.
Wat betreft de BV’s waar Osterhaus mee verbonden is: van het door hemzelf opgerichte bedrijfViroclinics BV is hij wetenschappelijk hoofd en een van de bestuurders. En van ViroNovative BV enViroscope, die beide onder ViroVentures vallen, is hij medeoprichter. Verder is Osterhauswetenschappelijk hoofd van CoroNovative BV, een privaatbedrijf in Rotterdam ten behoeve van viraalonderzoek en behandelingsmethodes bij infectieziektes, dat samenwerkt met Akzo Nobel (Nobilon). Demerknaam van CoroNovative BV is Viroscope. Daarnaast levert Osterhaus bijdragen aan internationalewetenschappelijke tijdschriften, is hij lid van een aantal wetenschappelijke adviesraden voorverscheidene gezondheidsorganisaties op internationaal en regeringsniveau, zoals WHO-commissies, deNederlandse Gezondheidsraad en voorzitter van de European Scientific Working Group on Influenza. Insamenwerking met GSK heeft hij een vaccin ontwikkeld tegen H5N1 (vogelgriep).
Om te voorkomen dat er zich in deze roerige tijden bij sommigen het idee zou kunnen postvatten datmogelijke belangenverstrengeling in het spel zou kunnen zijn, lijkt volledige opening van zaken redelijk,zoals het momenteel een goed gebruik is dat politici hun eventuele commissariaten of anderenevenfuncties bekend maken. Immers, soms kan het misgaan als neutraliteit (per ongeluk) niet in achtwordt genomen. Zoals bij de Engelse professor Sir Roy Anderson, een internationale autoriteit op hetgebied van infectieziekten. Anderson bleek lid te zijn van SAGE en bestuurslid van GSK, dat naastvaccins ook antivirale stoffen levert aan het Department of Health and Human Services (HHS). Voor zijnbestuursfunctie bij GSK alleen al ontvangt hij jaarlijks £ 116.000. Doordat hij 1 mei van dit jaar in eenradio-uitzending antivirale middelen (van GSK) aanprees, kwam zijn connectie met GSK uit en werd hemverzocht op te stappen. (Daily Mail, 27 juli 2009) Een voorbeeld van neutraliteit? Farmacie te vertrouwen?
Wie diverse boeken en websites raadpleegt over farmaceutische bedrijven, belandt in een Brave-New-World-achtige wereld, waarin kosten noch moeite gespaard worden om ons gezond te houden en eenlang leven te bieden. Mochten we toch onverhoopt ziek worden, dan staat een leger van farmaceutischebedrijven klaar met ontelbare medicijnen, die we regelmatig dienen te slikken en waarvan de meestemensen de in kleine lettertjes geschreven mogelijke bijwerkingen meestal niet eens lezen. Een paarvragen:1. Hoe komt het toch dat deze menslievende bedrijven op de internationale aandelenmarkten het hoogstgenoteerd staan? (nrc.next, 24 juli 2009) Vooral Roche, GSK, Sanofi-Aventis, Novartis, Baxter en GileadSciences maken grove winsten. Big Farma blijkt ook voor Big Business te staan. Vooral vaccins enantivirale middelen scoren het hoogst op de aandelenmarkten. De pandemie komt als geroepen voor defarmacie en levert nu al tientallen miljarden op.
2. Hoe komt het toch dat ondanks de inspanningen van honderdduizenden personeelsleden in defarmacie, die zich allemaal enorm voor onze gezondheid inspannen, het aantal ziektes alleen maartoeneemt en het aantal medicijnen, die dagelijks wereldwijd worden geslikt, alleen maar stijgt(honderden miljoenen per dag!)? Nader onderzoek leert dat de farmacie diverse dwarsverbindingen heeft naar talloze bedrijven,gezondheidsinstellingen en zelfs regeringen. Tijdens de regeringsperiode van G.W. Bush verdubbeldezich het aantal farmaceutische lobbies van 500 tot ca. 1100. Bush sr. was vóór zijn presidentschapbestuurslid en grootaandeelhouder van de farmareus Eli Lilly (betrokken bij diverse medicijnschandalenals zyprexa). Als vicepresident onder president Reagan deed Bush sr. van alles om ‘zijn’ bedrijfbelastingvoordelen te geven. Toen hij presidentskandidaat werd, schoof hij als running mate Dan Quaylenaar voren, die familiebanden heeft met de familie Pulliam, een van de grootste en invloedrijksteaandeelhouders van Eli Lilly. Quale’s vader had Bush sr. overigens 11 jaar tevoren bij het bestuur van EliLilly geïntroduceerd.(1)Bekend zijn verder de zakelijke relaties van Donald Rumsfeld met Gilead Sciences. Samen met Rocheverdient dit bedrijf nu goud aan de steeds meer bekritiseerde virusremmer Tamiflu. Tamiflu, door deWHO gepropageerd als virusremmer nummer 1 en binnenkort in Nederland op recept gratis verkrijgbaar,blijkt ernstige hallucinaties, longaandoeningen, slapeloosheid, nachtmerries, diarree, misselijkheid,maagkrampen en nog een aantal andere ernstige klachten te veroorzaken, terwijl het tevens hetimmuunsysteem verzwakt. De Canadese Gezondheidsraad heeft de bevolking over de bijwerkingen vanTamiflu geïnformeerd.(2) Als voormalig minister van defensie in de regering van G.W. Bush, kende Rumsfeld ongetwijfeld hetAirforce 2025-rapport, dat, zoals we zagen, al in 1996 de huidige pandemie ‘voorspelde’. Rumsfeld envice-president Dick Cheney onderhielden beiden zeer goede contacten met het Pentagon en het militaireapparaat in het algemeen. Beiden waren nauw betrokken bij de bouw van detentiecentra in de VS doorKellog Brown & Root (KBR), een filiaal van oliegigant Halliburton. KBR bouwde ook de beruchtegevangenis in Guantánamo op Cuba(3). Enkele maanden geleden weigerde President Obama hetfotomateriaal prijs te geven van de mensonterende gebeurtenissen die in deze en andere gevangenissenhebben plaatsgevonden. Obama deelde mee dat de betrokkenen martelden omdat ze meenden juist tehandelen in opdracht van hun ‘meerderen’ (lees: Cheney en Rumsfeld). Obama wilde dit boek van hetverleden dichtslaan. Rumsfeld echter voegt er nog een pagina aan toe. Verdiende hij al vóór zijnministerschap miljoenen dollars bij het bedrijf Searle door de verkoop van het giftige aspartaam, bekendzijn ook zijn zakelijke relaties met Gilead Sciences, dat met grote broer Roche vet verdient aan deenorme verkoop van Tamiflu. Het schimmige bedrijf Monsanto heeft heel wat op zijn geweten. Het isberucht vanwege o.a. de verkoop van het giftige onkruidverdelgingsmiddel Round-up, dat alle gewassendoodt behalve het genetisch gemodificeerde gewas van het bedrijf zelf. Round-up bevat glysofaat, datals het in het grondwater terechtkomt, de bodem en het water volledig vergiftigt. Wie een onderzoekdoet naar Monsanto in India, ontdekt al gauw dat duizenden boeren die financieel volledig van Monsantoafhankelijk waren geworden, zelfmoord pleegden. Monsanto kocht het bedrijf Searle op.
Van Baxter International is bekend dat de eerste vier directeuren (William Graham, Vernon Loucks,Clinton Frank en A. Bartlett Giamatti) banden hadden met de beroemde én beruchte Yale Universiteit,(4)waar het geheime genootschap Skull & Bones zijn oorsprong vond, dat als een octopus zijn vangarmenover de hele wereld heeft uitgestrekt. Econoom Antony Sutton heeft hier veel over gepubliceerd .
Nog een voorbeeld uit de schandalenmedicijnkast van de farmacie. Het Zwitserse concern Ciba-Geigi,bekend om zijn milieuschandalen, productie van insecticiden en soms onrechtmatige reclamemethodes,vervaardigde een aantal jaren geleden het omstreden medicijn Voltaren tegen artritis en een medicijntegen diarree, dat alleen al zo’n 1000 Japanners het leven kostte. Novartis, een fusie van Ciba-Geigi enSandoz Laboratoria (dat LSD ontwikkelde dat door de CIA werd ingekocht voor mind-controlprogramma’s), wordt nogal eens bekritiseerd vanwege zijn gebruik van chemische middelen bijlandbouwgewassen.(5) Dat de farmacie de drijvende kracht is achter de Codex Alimentarius die binnenkort in werking treedt, isbij velen bekend, o.a. goed gedocumenteerd blootgelegd door de arts Matthias Rath. Bovendien wordt inde farmacie heel wat winst gemaakt door het ondoorzichtige spel van octrooien en licenties, waarEurocommissaris Neelie Kroes sinds kort scherp tegen optreedt. In een onthullend rapport hierovermaakt mevrouw Kroes bekend dat merkbedrijven extreem gebruik maken van het octrooirecht. In hetrapport wordt melding gemaakt van geneesmiddelen die door meer dan duizend patenten wordenbeschermd. Werd vroeger alleen het werkende bestanddeel gepatenteerd, tegenwoordig deponeren defarmaceutische bedrijven ook de hulpstoffen, conserveermiddelen, de productiewijze en de verpakkingvan het geneesmiddel.
Over de schandalen van de farmacie wordt liever niet gesproken als het om vaccincontracten gaat. Erzijn trouwens bekende methodes in sommige bedrijven om schandalen af te schermen:liefdadigheidsprojecten, sponsorschap, schimmige Foundations en soms omkoping.
Bovendien is de farmacie in nogal wat landen diep in de universitaire wereld binnengedrongen. Alleen alvan de Katholieke Universiteit Leuven werden in 2005, 36 van de 48 leerstoelen van de faculteitgeneeskunde gefinancierd door farmaceutische of biotechnologische bedrijven. Waar is de onafhankelijkekritische universiteit gebleven, waar zuivere wetenschap werd beoefend en fundamenteel onderzoekwerd gedaan i.p.v. toepassingsgericht onderzoek?(6) Nu de farmaceutische ‘gezondheidsmolen’ op volle toeren draait om massaal vaccins te produceren,vraagt bijna niemand zich af hoe zo’n vaccin gemaakt wordt en wat erin zit. Per slot van rekening komtde inhoud van deze cocktail straks in het lichaam van degene die zich wil laten vaccineren en die daardan tussen de €15,- en 20,- voor betaalt. Wie in een restaurant gaat eten wil toch ook weten wat hij opzijn bord krijgt? Hoe vaccins gemaakt worden en wat erin zit
Lange tijd dienden honderden miljoenen bevruchte eieren uit de bio-industrie als broedoven voor het
kweken van virussen, waarna de farmaceutische industrie het ‘materiaal’ in het ei ‘reinigt’ en het virus
chemisch ‘inactiveert’, zodat het niet meer levend is (hetgeen nimmer voor 100% kan worden
gegarandeerd). Na het chemisch inactiveren van het virus zou het vaccin geen ‘levend’ virus meer
bevatten, zodat we enkel ‘gevaccineerd’ zouden worden met ‘levenloze’ gebroken virusdeeltjes (en nog
andere stoffen). Gezien deze intensieve en tijdrovende methode hebben verschillende farmaceutische
laboratoria en innovatieve bedrijven inmiddels andere en snellere methodes ontwikkeld. Een van die
bedrijven is Novartis, dat in 2005 het bedrijf Chiron opkocht, dat vaccins produceert via de
‘celmethode’. In de winter van 2006 diende Chiron een verzoek in bij de Britse regering om een vaccin
tegen vogelgriep te mogen maken. Al in april 2009 volgde het contract. Omdat de schrik voor een
eventueel dodelijke vogelgrieppandemie er toen bij tallozen in zat, ook aangewakkerd door de WHO,
verliep het vaccincontract voor Chiron snel en soepel. Maar wat zit er in een ‘gemiddeld’ vaccin,
onafhankelijk van de oude of nieuwe methode?
Dr. Viera Scheibner, internationaal bekend vanwege haar onderzoek naar de relatie tussen wiegendooden vaccinatie, is van mening dat er onmiddellijk een einde gemaakt zou moeten worden aan iedere vormvan vaccinatie. In haar boek Vaccinatie schrijft ze o.a. over de inhoud van vaccins.(7) Mensen die weinigtijd hebben om zich in het onderwerp ‘vaccinatie’ te verdiepen, raden we aan in elk geval dit boek telezen. Het is niet alleen een ‘must’ voor ouders, artsen en verpleegkundigen, maar ook voor politici enbeleidsmedewerkers. Ook in het boek Baarmoederhalskanker van medisch researchjournalist Désirée L.
Röver wordt op de inhoud van vaccins ingegaan.(8) Informedchoice bevat een lijst met de ingrediëntenvan vaccins.
Vatten we deze drie bronnen samen, dan blijken vaccins uiterst giftige stoffen te bevatten, bestaande uitbacteriële of virale bestanddelen in een oplossing. Die oplossing is een water- of zoutoplossing met eenweefselfixatief (formaldehyde, aluminiumfosfaat, aluminiumhydroxide) en een conserveermiddel(thiomersal, ook geschreven als thimerosal, dat kwik bevat). Nederlandse vaccins voor het RVP zoudengeen thimerosal bevatten, behalve het tetanusvaccin; het DKP-vaccin bevat het bekritiseerdeconserveermiddel fenoxyethanol. Thiomersal wordt wereldwijd in relatie gebracht met o.a. autisme,hartziektes, hyperactiviteit en zenuwaandoeningen. Het werd in 1940 voor het eerst in vaccinsgeïntroduceerd door Eli Lillly en bevat 49,6% kwik! Kwik (ook in onze spaarlampen!) is een uiterst giftigestof. Eli Lilly kreeg voor het gebruik van thiomersal talloze processen aan zijn farmaceutische witte broeken moest hoge boetes betalen. De Washington Post nog onlangs (30 juli 2009) dat er in het vaccin tegende Mexicaanse griep, thimerosal (kwik!) zit, maar dat het CDC en het Institute for Medicine iedere relatiemet autisme ontkennen. Ook zou het het gevaarlijke squaleen bevatten, dat in verband wordt gebrachtmet o.a. het zogenoemde Golfoorlogsyndroom. Op zo’n 12.000 kinderen in de VS zullen binnenkort deeerste vaccins met o.a. thimerosal en squaleen worden getest.
Volgens Viera Scheibner vertegenwoordigt de bacteriële en virale inhoud van vaccins de voornaamsteantigene component. De bacteriën en virussen in het vaccin, waarvan men aanneemt dat die hetorganisme zullen stimuleren tot het ontwikkelen van immuniteit tegen een bepaalde ziekte, kunnen levend, dood of verzwakt zijn. Dat laatste vindt plaats door ze doorgaans met formaldehyde tebehandelen. Gedode micro-organismen bevatten echter nog steeds lichaamsvreemde nucleïnezuren(DNA en RNA), zodat zelfs gedode micro-organismen nog een schadelijke uitwerking hebben op degenedie het vaccin krijgt toegediend. Aangetoond is dat verzwakte bacteriën en virussen tijdens hunrondgang door het lichaam weer virulent kunnen worden.
Dr. Sherri Tenpenny, een internationale autoriteit op het gebeid van vaccins, waarschuwt ons voor nogeen aantal andere gifstoffen in vaccins: het conserveringsmiddel Polysorbaat 80 (handelsmerk Tween80), dat heftige allergische reacties kan geven, Triton X100 (een sterk soort zeepsop), synthetischehars, die allergieën veroorzaakt, en het antibioticum Gentamycine. In het nieuwe antigriepvaccin vanNovartis zit MF59, gebaseerd op olie en samengesteld uit o.a. het giftige squaleen en Tween80. Rattendie met MF59 werden geïnjecteerd, raakten verlamd in hun achterlijf.
Geen wonder dat er door het Department of Health and Human Services (HHS) geen enkelvoorzorgsprincipe is ingebouwd met betrekking tot mogelijke schadelijke bijwerkingen. En dat het achterde politieke schermen zo geregeld is, dat de farmacie volledig gevrijwaard is van iedere vorm vanaansprakelijkheid indien er toch onverhoopt negatieve effecten zouden optreden ten gevolge van devaccinatie tegen de Mexicaanse griep. Kennelijk vertrouwen de farmaceutische bedrijven hun eigenproducten niet en liggen de talloze processen die tegen hen gevoerd zijn nog vers in hun geheugen.
Chippen via vaccinatie?
Een extra verrassing in de vaccincocktail behoort tot de mogelijkheden. Niemand minder dan prof. Jean-
Pierre Petit, internationaal bekend astrofysicus en voormalig directeur van het CNRS (Centre National de
la Recherche Scientifique), het grootste wetenschappelijk onderzoeksinstituut van Frankrijk,
waarschuwde jaren geleden al voor ‘de nieuwe generaties vaccins’, waarbij nanotechnologie zou kunnen
worden ingezet en een (nano)chip aan het vaccin kan worden toegevoegd. Via het satellietsysteem en
uiterst geavanceerde computers is de gevaccineerde mens dan overal controleerbaar én beïnvloedbaar.
Eenzelfde waarschuwing gaf dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde, voormalig hoofdambtenaar van de Finse
Gezondheidsdienst. ‘Er is nog maar weinig tijd om de richting van de militaire geneeskunde te wijzigen
en de toekomst van de vrijheid van de mens te verzekeren', schreef zij enkele jaren geleden.(9)
En enkele decennia geleden was het Milton William Cooper, oud-marinier, topfunctionaris in hetAmerikaanse leger en de geheime dienst, die hiervoor waarschuwde. Omdat hij toegang had tot uiterstgeheime archieven, ontdekte hij tot zijn verbijstering de verborgen plannen van de Amerikaanseregering en een aantal topvertegenwoordigers van het industrieel-militair complex. In zijn boek Behold apale horse verhaalt hij over een machtselite die een nieuwe wereldorde wil creëren en het plan heeft omde bevolking tot meer dan de helft terug te brengen. Daarbij zullen ‘inentingsprogramma’s’, waarbij zichchips in de vaccins kunnen bevinden, een wezenlijke rol spelen, meende Cooper.(10) Zijn beweringwordt anno 2009 bevestigd door de miljardair Kevin Trudeau die dit jaar de Bilderbergconferentie inAthene bijwoonde. In een radio/tv-interview met Alex Jones bevestigde hij dat de machtselite van dewereld en Bilderbergleden naar hun zeggen ‘tweederde van de domme mensheid’ van de planeet willenverwijderen. De elite acht zich genetisch superieur aan de rest van de wereldbevolking. DeBilderbergclub, in 1954 opgericht door prins Bernhard en David Rockefeller, telt onder zijn regelmatigebezoekers diverse leden van koningshuizen, bestuurders uit bedrijfsleven en politiek, van banken en hetmilitair apparaat. Een vaste kern is altijd aanwezig, waaronder Rockefeller, Kissinger, Wolfowitz enWolfensohn. Van hetgeen op de Bilderbergconferenties wordt besproken, komt nooit iets via officiëlekanalen naar buiten.(11) Dit jaar was ook de voorzitter van de raad van bestuur en CEO van Novartis,Daniel L.Vasella, aanwezig…Toeval? Het is zeker geen toeval dat er zowel in de VS als bij de EU al talloze vaccins zijn opgeslagen die deindexcode 666 meekregen: EU666 Biodefense stockpile / US666 Biodefense stockpile. Voor christenenverwijst het getal 666 naar Boek Openbaring (13:18), waarin het ‘Beest’ zich manifesteert onder hetsymbolische getal 666.
Spaans griepvirus tot leven gewekt
Op 5 oktober 2005 wijdde Elsevier een artikel aan de geslaagde reconstructie van het Spaanse griepvirus
en informeerde de lezers dat George W. Bush aan het congres om speciale bevoegdheden had gevraagd
om het leger te kunnen inzetten als er een pandemie zou uitbreken. ‘Om goed voorbereid te zijn op een
grieppandemie, hebben Amerikaanse wetenschappers het virus dat de Spaanse griep veroorzaakte
gereconstrueerd. Het werk moest in een goed beveiligd laboratorium worden gedaan, want de Spaanse
griep is levensgevaarlijk. (…) Om het griepvirus tot leven te wekken, groeven de onderzoekers overigens
het lichaam op van een vrouw die aan de Spaanse griep is overleden. In Alaska wel te verstaan. Daar is
de grond bevroren, waardoor het virus jarenlang bewaard is gebleven in de ingevroren longen van de
vrouw’.
William Engdahl schrijft dat er zich ‘alarmerend bewijs’ opstapelt, ondersteund door ‘serieuzewetenschappelijke bronnen’ om aan te nemen dat de regering van de VS het vogelgriepvirus al tot een (biologisch) wapen heeft gemaakt. In dit verband haalt Engdahl o.a. de bekende arts Rima E. Laibowaan, hoofd van de Natural Solutions Foundation (een civiele ‘waakhondgroep’), die zegt dat hetpandemisch vogelgriepvirus door ‘genetic engineering’ in de VS is ontstaan door de dodelijke gnoom vande 1918-pandemie (foutief ‘Spaanse Griep’ genoemd) te mengen met het DNA van het onschadelijkeH5N1-virus in menselijke niercellen als ‘groeimedium’. Dit gebeurde met instemming van de NationalInstitutes of Health en de producent van de vaccins. Engdahl’s artikel wijst duidelijk naar hetmilitairindustrieel complex, waarbij regering en farmacie betrokken zijn. Hij wijst erop dat Bush enCheney altijd al getracht hebben om de conventies die het maken van biologische en chemisch wapensverbieden, af te zwakken. Denk aan de Conventie van Genève.
Onderzoek naar het patent van het A-H1N1-virus (patentnummer US 20090047353) wijst in de richtingvan het Amerikaanse Fort Detrick, waar in 1997 een zekere dr. Jefrey Taubenberger, samen met eendoor het Pentagon gefinancierd team, startte met het experiment ter belevendiging van het Spaansegriepvirus en er in 2005 in slaagde het dodelijk virus van de Spaanse griep via ‘bio-engineering’ tot levente brengen met onderzoeksgeld van het Pentagon. Na dit geslaagde experiment aanvaarddeTaubenberger een veelbelovende baan bij de National Institutes of Health om vervolgens een vaccin tevervaardigen tegen het door hemzelf tot leven gewekte dodelijke ‘Spaanse’ griepvirus, waarvan hetpatent niet veel later in handen kwam van Novartis. Zou dit impliceren dat Novartis voorkennis had vande pandemie en daardoor in zeer snel tempo het vaccin kon ontwikkelen?Marc van Ranst noemt de A/H1N1-influenza ‘een verre neef van de Spaanse griep’.
De hele zaak kwam in versneld tempo aan het rollen toen de Oostenrijkse journaliste Jane Bürgermeisterin juni een aanklacht deponeerde bij de FBI in Wenen (en inmiddels een aanklacht zou voorbereiden voorhet Internationaal Gerechtshof te Den Haag). In haar rapportage brengt ze naar voren, dat eeninternationaal misdaadsyndicaat, waarbij de WHO, een aantal bankiers, de regering van de VS,gezondheidsinstituten en de farmaceutische industrie (onder meer Baxter, Novartis en Sanofi Pasteur)betrokken zouden zijn, het doel heeft om de mensheid via een kunstmatig opgewekte pandemie enstraks een massale vaccinatie te decimeren. Bürgermeister spreekt openlijk over een poging totgenocide. Het farmaceutische bedrijf Baxter International zou opzettelijk 72 kilo besmet materiaalverzonden hebben naar een aantal laboratoria in de Tsjechische republiek, Duitsland en Slovenië, datmoest dienen voor de vaccins tegen de Mexicaanse griep die nog geen pandemie was. Nadat iemand vanBioTest in de Tsjechische Republiek dit ontdekt zou hebben, deden vervolgens de WHO, de EU en Baxterzelf (vanwege zogenaamde ‘handelsgeheimen’ betreffende de productie van vaccins) er het zwijgen toe.
Volgens het eerder genoemde patentnummer (US 20090047353) zou het niet Baxter, maar Novartis zijndie verantwoordelijk is voor deze kwestie.
In Nederland diende Susan Wolfrey in juli een aanklacht tegen gedwongen vaccinatie in bij de politie inEindhoven, die haar aanklacht serieus nam.
Dat bio-engineering met virussen een veel voorkomende praktijk is, blijkt uit het boek van de Russischetopspecialist en insider van laboratoria, Ken Alibek. Al een aantal jaren geleden deed hij een boekje openover de ijzingwekkende wereld van biologische oorlogvoering, biowapens en virussen, met als doelmassa’s mensen te vernietigen.(12) Noodzaak van snel onafhankelijk onderzoek
Alles bij elkaar genomen zijn wij van mening dat er sprake is van zeer verontrustende signalen.
Zwaarwegende redenen voor parlementariërs om regeringen aan te sporen met de grootste spoed een
onafhankelijke onderzoekscommissie in te stellen die de kwestie van de Mexicaanse griep diepgaand,
maar toch snel onderzoekt. Gedacht kan worden aan een interdisciplinair team van onafhankelijke
wetenschappers en juristen. Juristen die gespecialiseerd zijn in internationaal recht verdienen wellicht de
voorkeur. Ze kunnen dan meteen de schending van de mensenrechten onderzoeken met betrekking tot
artikel 3 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, dat handelt over de ‘vrijheid en
onschendbaarheid’ van de persoon.
Een ‘brede discussie’ over de Mexicaanse griep, al voorgesteld door Alexander Pechtold (D66), iseveneens met spoed gewenst. (Telegraaf , 1 augustus 2009) Reeds eerder had o.a. Frans Meyman,hoogleraar publieksinformatie aan het Medisch Centrum van de VU, een ‘burgerdebat’ voorgesteld.
(Trouw, 8 juli 2009) Het is wellicht niet zonder betekenis dat juist in de vakantieperiode en tijdens hetreces van de Kamer de productie van vaccins op volle toeren draait en het uittesten begonnen is.
Novartis liet op 5 augustus weten dat er 6000 vaccins naar diverse landen zijn verstuurd om uit tetesten. (Radio 1, nieuws van 23.00 uur) Nu massale vaccinatie dichterbij lijkt te komen, pleiten wij als werkgroep voor een analyse van hetvaccin door een onafhankelijk laboratorium, dat geen enkele band heeft met de farmacie, de regering,de gezondheidsraad, de WHO of welke andere instantie dan ook.
Wel of niet vaccineren?
Volgens de Internationale Gezondheidsregelgevingen (IHR) van de Constitutie van de WHO (artikel 21 en22), die in juni 2007 van kracht werden, heeft de directeur-generaal van de WHO (mevrouw Chan) hetrecht om internationaal een noodsituatie voor de gezondheid af te kondigen. In dat geval kan beslotenworden tot quarantaine, reisbeperkingen en gedwongen vaccinatie, waarbij alle landen die het verdragmet de WHO ondertekend hebben, verplicht zijn deze maatregelen uit te voeren. In het geval van eennoodsituatie voor de gezondheid kan in de VS de FEMA (Federal Emergency Agency) actief worden. DeFEMA, die samenwerkt met het Department Homeland Security, heeft grote bevoegdheden, kon al eensoefenen bij mega-orkanen zoals Rita en Katrina en is betrokken bij o.a. de opslag van de vaccins. Innoodsituaties kan het leger worden ingezet en kan zelfs de Martial Law (krijgswet) van kracht worden.
In het reeds eerder vermelde artikel van Chossudovsky kan men lezen hoe al enige tijd systematischgewerkt is aan de voorbereidingen van de Martial Law.
Er zijn signalen dat vaccinatie straks verplicht wordt gesteld. Voeg daaraan toe, zoals we al schreven,dat de farmacie wettelijk gevrijwaard is van iedere vorm van aansprakelijkheid en dat er volledig wordtvoorbijgegaan aan het voorzorgsprincipe. Intussen ligt in de VS het wetsvoorstel klaar voor een totaleherziening van de gezondheidssector, waar Obama onlangs zeer dringend 800 miljard dollar voor vroeg,noodzakelijk om ‘te voorkomen dat de VS anders failliet zouden gaan’. In dit wetsvoorstel is een artikelopgenomen (sectie 1711) waarin staat dat de overheid ‘preventieve vaccinaties’ verplicht kan stellen.
Eenieder zal op basis van informatie een eigen keuze dienen te maken en alles zorgvuldig af te wegen.
Wij hebben getracht informatie naar voren te brengen die ontbreekt bij de overheidskanalen en dereguliere media.
In Nederland wil zich inmiddels bijna een kwart van de verpleegkundigen (24,6%) niet laten vaccineren.
Nog eens 22 procent twijfelt, blijkt uit een onderzoek onder 600 zorgverleners. Ab Osterhaus reageerthierop als volgt: ‘Ik vind de negatieve opstelling van de neestemmers onder de verpleegkundigen niet inde haak vanwege hun beroepscode. Daarin staat dat zij de taak hebben hun patiënten te beschermen.
Maar,’ voegt hij eraan toe, ‘als de griep eenmaal losbarst in september of oktober, dan wil echt iedereenworden gevaccineerd.’ (Telegraaf, 29 juli 2009) Is het ook mogelijk dat deze weigeraars misschien wel de beste bescherming geven aan de patiënten,indien er werkelijk iets mis is met de vaccins? Is het ook mogelijk dat de druk die steeds opnieuw wordtuitgeoefend op de burger om zich toch vooral te laten vaccineren wel eens door velen als ‘negatief’beschouwd kan worden? Marc Van Ranst: ‘Als dit virus muteert tot een heel erge griep, kan eenmassavaccinatie een goed idee zijn. Daar hebben we ook een plan voor, op basis van de knowhow diewe hebben van verkiezingen.’ Samenvattend
De snelheid waarmee de WHO alarmfase 6 afkondigde, haar regelmatig anticiperen op een pandemie,
het Airforce 2025-onderzoeksrapport, het tot leven wekken van het ‘Spaanse griepvirus’, de
vergaderingen van de WHO achter de schermen en het niet prijsgeven van notulen, de rol van de
Bilderbergclub, de steekhoudende artikelen en waarschuwingen van gezaghebbende auteurs, het snel
produceren van vaccins, de eenzijdige informatie en soms ook desinformatie die verspreid wordt, de
twijfelachtige achtergronden van een aantal farmaceutische bedrijven en hun relatie tot
overheidsinstanties, de rol van bepaalde regeringen (speciaal die van de VS), het niet hanteren van het
voorzorgsprincipe en de volledige vrijwaring van de farmacie van iedere vorm van aansprakelijkheid voor
het geval er iets misgaat, de veel te korte testperiode, de inhoud van het vaccin en de mogelijke
bijwerkingen, het voortdurend opkloppen van de angst en het propageren van vaccinatie door instanties
die belang hebben bij de verkoop ervan en het speculeren op een mogelijke vaccinatieplicht: men hoeft
geen specialist te zijn om op te merken dat hier iets buitengewoon ernstigs aan de hand is. De
ongerustheid onder de bevolking is meer dan begrijpelijk. Maar juist nu is het zaak het hoofd koel te
houden. De werkgroep is van mening dat er meer aan de hand is dan ‘irrationeel’ gedrag van ‘leken’.
Het lijkt erop dat de motoren van een vernietigende machine zijn opgestart, die zich tegen de mensheidwil keren. Maar dat hoeft niet zo te zijn. De mens heeft de unieke kracht van de geest, de gave vansamenwerken, wijsheid en creativiteit. Mevrouw Chan van de WHO mag dan wel zeggen dat virussenniet slim zijn, maar wij wel, zij houdt er kennelijk geen rekening mee, dat slimheid doorzien kan worden.
De opgestarte machine kán gestopt worden, voordat ze de wereld over dendert. Als we bereid zijnsamen te werken vanuit een geweldloze maar krachtige levenshouding, vredelievend maar doortastendén tegelijkertijd in staat zijn deze misdadige handelingen te ontmaskeren, kunnen we veel, zeer veel. Zijdie de schepping desacraliseren en streven naar hún wereldorde, zullen ongetwijfeld te maken krijgenmet een voor hen onbekende kracht, een kracht die niet opgeslagen kan worden in het Pentagon of in destalen laden van de farmacie. Het is de kracht van bewustzijn en liefde die alles kan keren. Mits we onservoor willen inzetten.
Wat kunnen we doen?
Wij mensen worden ons ervan bewust, dat er meer aan de hand is en zijn bereid alles te onderzoeken.
De werkgroep wil dit artikel afsluiten met een aantal voorstellen. Voor wie zich niet wil laten vaccinerenof nog geen besluit genomen heeft, informeer en steun elkaar. Verspreid, waar enige openheid is voordit onderwerp, informatie. Gebruik ook internet om uw omgeving te informeren.
Informeer uw media, lokaal en landelijk, stel vragen aan politici en overheden. Stel uw bedrijf op dehoogte van uw bevindingen en breng ook daar de discussie op gang. Vooral in de zorgsector kan ditverschil maken.
Zorg voor een optimaal immuunsysteem door een gezonde leefwijze. Onderzoek de mogelijkheid vancolloïdaal zilver als immuunversterker en de beschermende werking van o.a. vitamine D van de zon (metmate opnemen). Een sterk immuunsysteem is onze bescherming. Zeker als het virus muteert tot eenpathogene stam, kan een pandemie gevaarlijke vormen aannemen. Dat mag niet ontkend worden. Maarjuist dan zou men zich kunnen afvragen waar de voorkeur naar uitgaat. Vaccineren of niet vaccineren,dat is de kwestie. Laat u nimmer leiden door angst of paniek. In het geval de overheid degenen die zichniet willen laten vaccineren hiertoe toch wil verplichten, is burgerlijke ongehoorzaamheid op collectieveschaal nog altijd een van de mogelijkheden, mits deze op een waardige en geweldloze wijze plaatsvindt.
De principes van Gandhi kunnen ons veel leren. Tot slot kan men nog denken aan een grote manifestatiein Den Haag (Binnenhof) of Brussel (voor het EU-gebouw).
Samen staan we sterk. Samen zijn we tot alles in staat. Juist in deze stormachtige tijden. Er is eenkracht, groter dan die van alle geavanceerde wapens. Deze kracht komt voort uit het universelelevensprincipe zelf, het onmetelijke reservoir van de geest die alles in het universum doordringt enverbindt.
(1). Robinson, J., De medicijnenmaffia. Geld, ego en macht binnen de farmaceutische industrie, Elmar,Rijswijk 2003, p. 56-57.
(2). Engdahl, F.William, ‘Sarkozys Geheimplan: Militarisirung des Gesundheitssytem’, in: Kopp Exclusiv,2009, nr 24.
(3). Messing, M., Worden Wij Wakker? Over de verborgen krachten achter het wereldtoneel, Ankh-Hermes, Deventer 20074, p. 54-55.
(4). Everybody’s Business. A Field Guide to the 400 Leading Companies in America, ed. M Moskowitz, R.
Levering & M. Katz, Doubleday, New York 1990, p. 189.
(5). Ibid., p. 179-180.
(6). Vandereyken, W. & R. van Deth, Psychiaters te koop? De invloed van de farmaceutische industrieop het psychiatrisch denken en handelen, Cyclus, Garant, Antwerpen/Apeldoorn 2006, p.119.
(7). Scheibner, V., Vaccinatie. Honderd jaar gedegen toont aan dat vaccins het immuunsysteem van hetlichaam ondermijnen, Lemniscaat, Rotterdam 2000, p. 320-330.
(8). Röver, D., Baarmoederrhalskanker. HPV-vaccins als een ‘deus ex vagina’, Ankh-Hermes, Deventer2009, p. 73-84.
(9). Zie noot 3 p. 201-204, resp. 120-121.
(10) . Cooper, M. W., Die Apokalyptischen Reiter, Pandora, Michaels Verlag, Peiting 20024, p.440-441(vert. van Behold a Pale Horse) (11). Cf. Estulin, D., De ware geschiedenis van de Bilderbergconferentie, Kosmos/Z&K,Utrecht/Antwerpen 2007.
(12). Cf. Alibek, K. & S. Handelman, Biohazard. The Chilling True Story of the Largest Covert BiologicalWeapons Program in the World – Told from the inside by the Man Who Ran It, Delta, Random House,New York 2000.
Begrippenlijst
Vaccinatie:
Vaccinatie komt van het Latijnse woord vacca, dat ‘koe’ betekent. De arts Edward Jenner ontdekte in de
18de eeuw dat de voor mensen ongevaarlijke koepokken bescherming gaven tegen de gevaarlijke
pokken die bij de mens kunnen voorkomen. In de 19de eeuw ontdekte Louis Pasteur dat kippen die met
een oude kweek van kippencholerabacillen werden ingespoten, daarna niet meer vatbaar waren voor
vers gekweekte bacillen. Omdat Pasteur een overeenkomst zag met het inenten met koepokken,
noemde hij dit proces vaccineren, een begrip dat nu nog gehanteerd wordt.
Virus:
Het Latijnse woord virus betekent ‘vergif’ of ‘venijn’. Bij vaccinatie wordt getracht om via tegengif een
schadelijk virus (gif dus) in de mens te doden. Virussen behoren tot de kleinste organismen, vele zijn
nuttig, andere schadelijk of zelfs gevaarlijk. Eén menselijke cel biedt plaats aan miljoenen virussen. Een
virus vermenigvuldigt zich enkel in een levende cel, de gastheer. Als ankerplaats gebruiken virussen o.a.
eiwitten, koolhydraten of vetten op onze celwand. Zo richten hepatitisvirussen zich specifiek op onze
levercellen. Virussen kunnen zeer snel muteren. Onze moderne leefwijze en de toenemende globalisering
zijn oorzaak van de snelle verspreiding van virussen. Het kwaadaardige ebolavirus en Westnijlvirus zijn
daar voorbeelden van.
Immuunsysteem:
Het immuunsysteem beschermt het lichaam tegen infecties. Maakt uit zichzelf witte bloedcellen en
antilichamen/antistoffen aan om een binnengekomen ziekteverwekkende stof die het immuunsysteem
niet als lichaamseigen herkent (antigeen), af te weren. Antigenen kunnen gifstoffen zijn, virussen,
bacteriën (kleine eencellige organismen, waarvan er duizenden soorten zijn), schimmels en protozoën
(eencelligen), maar ook weefsel en cellen van getransplanteerde organen. Vermenigvuldigt een virus
zich, dan nemen de antigenen een andere vorm aan om herkenning tegen te gaan, ‘antigene drift’
genoemd. Bij ingrijpende mutaties (‘antigene shift’) is er geen voldoende immuniteit meer en kan het
virus een epidemie teweegbrengen, bijvoorbeeld een griepepidemie.
Griepepidemie:
Griep is het populaire woord voor influenza, afkomstig van het Latijnse werkwoord influo, dat ‘in iets
uitstromen’, ‘(onopgemerkt) binnendringen’ betekent. Griepvirussen van verschillende soort kunnen veel
ellende veroorzaken. De seizoensgriep eist jaarlijks wereldwijd honderdduizenden doden. Epidemie komt
van het Grieks epi (onder) en demos (volk). Het virus komt ‘onder de bevolking’. Een griepvirus is
tussen de 80 en 100 miljoenste millimeter ‘groot’. Vogels zijn het belangrijkste reservoir van een
griepvirus, mede veroorzaakt door de dieronwaardige bio-industrie. Vogelgriep verwijst naar een reeks
van virussen die vooral vogels (met name eenden, zwanen, ganzen en kippen) treffen. Soms echter
kunnen deze virussen ook andere dieren besmetten, zoals varkens, maar ze kunnen ook overspringen op
mensen. Sinds 1997 (Hongkong) heeft het vogelgriepvirus A- H5N1, meestal aangeduid als H5N1, voor
het eerst andere dieren en zelfs mensen geïnfecteerd. Er ontstaan dan ernstige ziektes bij mens en dier,
waarbij dieren vaak massaal worden afgeslacht. Drie keer werd de wereld getroffen door een
influenzapandemie: in 1918 (H1N1, ten onrechte ‘Spaanse Griep’ genoemd); in 1957 (H2N2) en in 1968
(H3N2). De ‘Spaanse griep’ eiste tussen de 20 en 30 miljoen doden.
Pandemie:
Als het griepvirus over de hele wereld reist en hele bevolkingsgroepen infecteert, is er sprake van een
pandemie, van het Griekse pan (alle(n) en demos (volk). In het volksgeloof verbond men een dergelijke
uitbraak met het geloof dat dit van buitenaf werd veroorzaakt, vaak door demonen. Er breekt dan paniek
uit, een plotselinge algehele angst bij de hele bevolking. Een grieppandemie is een wereldwijde
griepepidemie, veroorzaakt door een nieuw griepvirus (subtype van het influenza A-virus), dat zich op
dezelfde wijze als de normale griep verspreidt: via hoesten en niezen. Omdat het virus nieuw is, herkent
het immuunsysteem dit niet meteen en heeft (even) weinig weerstand. Het is de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die volgens ‘wetenschappelijke criteria’ bepaalt wanneer er sprake
is van een pandemie, hoe ze bestreden dient te worden en welke maatregelen er genomen moeten
worden. De WHO is een onderafdeling van de in 1947 opgerichte Verenigde Naties, waar de machtige
oliebaron John D. Rockefeller een sleutelrol in speelde en die niet veel later ook ‘denktanks’ oprichtte als
de Council on Foreign Relations (CFR) en de Trilaterale Commissie, waaruit heel wat presidenten,
secretarissen-generaal van de VN en NAVO worden gerekruteerd. Bij een pandemie heeft de WHO als
centraal beleid: vaccinatie. Andere mogelijkheden komen niet ter sprake.
Auteur: Marcel MessingWerkgroep WijWordenWakker Disclaimer
De werkgroep is niet aansprakelijk voor de gevolgen van beslissingen die mensen nemen naar aanleiding
van het lezen van dit artikel. Het is altijd raadzaam een arts te raadplegen bij ongerustheid en/of
bepaalde symptomen.
brief aan minister Klink
de Minister van VWSDe heer dr. A. KlinkPostbus 203502500 EJ Den Haag Onderwerp: Vaccineren of niet vaccineren
Geachte heer Klink, geachte Voorzitter van resp. Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, Reeds eerder deden wij u een open brief toekomen (d.d. 13 november 2008, Onderwerp:Reactie op het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) n.a.v. de huis-aan-huisbrief d.d. 1november 2008).
Deze keer gaat het echter om een veel ernstiger zaak waarvoor we uw aandacht vragen.
Gezien het feit dat de laatste weken steeds meer informatie vrijkomt over de achtergrondenvan de Mexicaanse griep, de voorbereiding en uitvoering van de diversevaccinatieprogramma’s, de inhoud van de vaccins, de relatie van de farmacie metverscheidene overheidsinstanties, universiteiten en militaire organisaties, heerst er inNederland en België, maar ook in andere landen, bij talloze mensen grote ongerustheid, zekernu het tijdstip van vaccinatie dichterbij komt en de mogelijkheid bestaat dat de WHOvaccinatie van de gehele wereldbevolking verplicht gaat stellen.
De informatie die de burger via de officiële kanalen krijgt (overheid, media, vaktijdschriften)lijkt ons onvoldoende om een juist oordeel te vormen. Wezenlijke aspecten ontbreken in veleberichten en er wordt maar al te vaak de indruk gewekt dat vaccinatie de enige oplossing zouzijn om straks de pandemie te kunnen weerstaan, waarbij, zoals u bekend is, vanuitgezondheidsinstanties rekening wordt gehouden met een mogelijke mutatie van het virus ditnajaar / deze winter, wat volgens deze instanties een groot risico kan opleveren voor devolksgezondheid. Welnu, als dit virus inderdaad muteert, dan is de kans groot dat de nuversneld geproduceerde vaccins geen of onvoldoende bescherming bieden. En dan hebben wehet nog niet eens over vaccineren of niet vaccineren. De visie hieromtrent van de WerkgroepWij Worden Wakker moge blijken uit bijgaand artikel.
Wie echter meer van het hele plaatje gaat zien met betrekking tot de Mexicaanse griep en deachtergronden, zal merken dat de inhoud van alarmfase 6, uitgeroepen door de WHO, een‘mutatie’ heeft ondergaan in de geest van vele burgers, namelijk een van grote bezorgdheid,verontrusting, argwaan en angst voor wat er nu eigenlijk aan de hand is. Kortom, veelverwarring rond het ontstaan van de Mexicaanse griep en de aanpak ervan.
De werkgroep Wij Worden Wakker () heeft zich over deze materiegebogen en is tot het inzicht gekomen dat het hier om een buitengewoon ernstige kwestiegaat, die ons inziens terecht bij een groot deel van de bevolking verontrusting teweegbrengt.
Het is daarom dat we, na gedegen literatuurstudie, tot het besluit zijn gekomen een artikel teproduceren dat op grote schaal verspreid wordt.
Als bijlage treft u dit artikel aan, waarin gepoogd is om in notendop de huidige stand vanzaken weer te geven, er ons van bewust zijnde dat er dagelijks nieuwe informatie bijkomt.
Omdat de eerste doses vaccins over niet al te lange tijd in de verschillende landen zullenarriveren, aangeleverd door verscheidene farmaceutische bedrijven, en vaccinatie mogelijkverplicht gesteld wordt, heeft de werkgroep, gezien de urgentie van dit onderwerp, beslotendit artikel ook aan diverse andere overheidsinstanties toe te sturen in zowel Nederland (zoalsde Gezondheidsraad, het RIVM, de landelijke GGD) als België. Verder wordt het in Nederlandverzonden naar de fracties van de Tweede Kamer, een aantal landelijke en regionaledagbladen, tijdschriften, radio- en televisieomroepen, Europarlementariërs en websites.
Bovendien laten we het z.s.m. vertalen, zodat het ook buiten het Nederlands taalgebied opinternet verschijnt. In België is inmiddels overleg gaande over diverse te benaderen instanties.
Wij vertrouwen erop dat u bijgaand artikel serieus neemt en de heikele kwesties hierinbesproken met grote spoed wilt onderzoeken.
Wij stellen een ontvangstbevestiging van dit schrijven op prijs en hopen ook op een spoedigeinhoudelijke reactie op het artikel en wat u van plan bent hiermee te doen.
Tot slot willen we u nog meedelen dat we de vrijheid behouden om uw antwoord op onzewebsite () te publiceren.
Inzake de ethische beslissingen omtrent deze ernstige kwestie wensen we u alle goeds,wijsheid en kracht toe.
Marcel en Marijke Messing-Groot, Wil en Thea van Gompel-Intven, Harry en Marian Kemps-Gilissen, Marianne van den Dungen.
Een kopie van deze brief is ook gezonden aan: de Griffier van de vaste kamercommissie voorVolksgezondheid, Welzijn en Sport, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag.
brief aan Eerste en Tweede Kamer
De heer dr. A. KlinkPostbus 203502500 EJ Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPostbus 200182500 EA Den Haag de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten GeneraalPostbus 200172500 EA Den Haag Onderwerp: Vaccineren of niet vaccineren
Geachte heer Klink, geachte Voorzitter van resp. Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, Reeds eerder deden wij u een open brief toekomen (d.d. 13 november 2008, Onderwerp:Reactie op het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) n.a.v. de huis-aan-huisbrief d.d. 1november 2008).
Deze keer gaat het echter om een veel ernstiger zaak waarvoor we uw aandacht vragen.
Gezien het feit dat de laatste weken steeds meer informatie vrijkomt over de achtergrondenvan de Mexicaanse griep, de voorbereiding en uitvoering van de diversevaccinatieprogramma’s, de inhoud van de vaccins, de relatie van de farmacie metverscheidene overheidsinstanties, universiteiten en militaire organisaties, heerst er inNederland en België, maar ook in andere landen, bij talloze mensen grote ongerustheid, zekernu het tijdstip van vaccinatie dichterbij komt en de mogelijkheid bestaat dat de WHOvaccinatie van de gehele wereldbevolking verplicht gaat stellen.
De informatie die de burger via de officiële kanalen krijgt (overheid, media, vaktijdschriften)lijkt ons onvoldoende om een juist oordeel te vormen. Wezenlijke aspecten ontbreken in veleberichten en er wordt maar al te vaak de indruk gewekt dat vaccinatie de enige oplossing zouzijn om straks de pandemie te kunnen weerstaan, waarbij, zoals u bekend is, vanuitgezondheidsinstanties rekening wordt gehouden met een mogelijke mutatie van het virus ditnajaar / deze winter, wat volgens deze instanties een groot risico kan opleveren voor devolksgezondheid. Welnu, als dit virus inderdaad muteert, dan is de kans groot dat de nuversneld geproduceerde vaccins geen of onvoldoende bescherming bieden. En dan hebben wehet nog niet eens over vaccineren of niet vaccineren. De visie hieromtrent van de WerkgroepWij Worden Wakker moge blijken uit bijgaand artikel.
Wie echter meer van het hele plaatje gaat zien met betrekking tot de Mexicaanse griep en deachtergronden, zal merken dat de inhoud van alarmfase 6, uitgeroepen door de WHO, een‘mutatie’ heeft ondergaan in de geest van vele burgers, namelijk een van grote bezorgdheid,verontrusting, argwaan en angst voor wat er nu eigenlijk aan de hand is. Kortom, veelverwarring rond het ontstaan van de Mexicaanse griep en de aanpak ervan.
De werkgroep Wij Worden Wakker () heeft zich over deze materiegebogen en is tot het inzicht gekomen dat het hier om een buitengewoon ernstige kwestiegaat, die ons inziens terecht bij een groot deel van de bevolking verontrusting teweegbrengt.
Het is daarom dat we, na gedegen literatuurstudie, tot het besluit zijn gekomen een artikel teproduceren dat op grote schaal verspreid wordt.
Als bijlage treft u dit artikel aan, waarin gepoogd is om in notendop de huidige stand vanzaken weer te geven, er ons van bewust zijnde dat er dagelijks nieuwe informatie bijkomt.
Omdat de eerste doses vaccins over niet al te lange tijd in de verschillende landen zullenarriveren, aangeleverd door verscheidene farmaceutische bedrijven, en vaccinatie mogelijkverplicht gesteld wordt, heeft de werkgroep, gezien de urgentie van dit onderwerp, beslotendit artikel ook aan diverse andere overheidsinstanties toe te sturen in zowel Nederland (zoalsde Gezondheidsraad, het RIVM, de landelijke GGD) als België. Verder wordt het in Nederlandverzonden naar de fracties van de Tweede Kamer, de AIVD, een aantal landelijke en regionaledagbladen, een aantal tijdschriften, enkele radio- en televisieomroepen, een aantalEuroparlementariërs en websites. Bovendien laten we het z.s.m. vertalen, zodat het ookbuiten het Nederlands taalgebied op internet verschijnt. In België is inmiddels overleg gaandeover diverse te benaderen instanties.
Wij vertrouwen erop dat u bijgaand artikel serieus neemt en de heikele kwesties hierin besproken met grote spoed wilt onderzoeken.
Wij stellen een ontvangstbevestiging van dit schrijven op prijs en hopen ook op een spoedigeinhoudelijke reactie op het artikel en wat u van plan bent hiermee te doen.
Tot slot willen we u nog meedelen dat we de vrijheid behouden om uw antwoord op onzewebsite () te publiceren.
Inzake de ethische beslissingen omtrent deze ernstige kwestie wensen we u alle goeds,wijsheid en kracht toe.
Marcel en Marijke Messing-Groot, Wil en Thea van Gompel-Intven, Harry en Marian Kemps-Gilissen, Marianne van den Dungen.
Een kopie van deze brief is ook gezonden aan: de Griffier van de vaste kamercommissie voorVolksgezondheid, Welzijn en Sport, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag.
Adressen van instanties en personen, aan wie een brief is gezonden:
Overheid en “sub”overheid met ondertekening door alle leden werkgroep en met:
Correspondentieadres: Brabanthoeven 79, 5244 HJ Rosmalen
de Minister van VWSDe heer dr. A. KlinkPostbus 203502500 EJ Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPostbus 200182500 EA Den Haag de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten GeneraalPostbus 200172500 EA Den Haag de Griffier van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPostbus 200182500 EA Den Haag Fractievoorzitter van D66T.a.v. de heer A. Pechtold (brief MM volgt nog)Postbus 200182500 EA Den Haag D66 Fractie Tweede KamerT.a.v. mevrouw S de Vroet (brief MM volgt nog)Postbus 200182500 EA Den Haag GezondheidsraadT.a.v. de heer prof. Dr. J.A. KnottnerusPostbus 160522500 BB Den Haag De heer Dr. A.D.M.E. OsterhausHoofd afdeling Virology aan de Erasmus UniversiteitKamer Ee 1726Dr. Molewaterplein 503015 GE Rotterdam RIVMT.a.v. de heer Prof. Dr. R.A. CoutinhoPostbus 13720 BA Bilthoven GGD NederlandT.a.v. mevrouw M. BoerPostbus 853003508 AH Utrecht Europees ParlementT.a.v. mevrouw S in ’t VeldGebouw ASP 10G157Rue Wiertz 60B-1047 Brussel, België Federale Overheidsdienst Binnenlandse ZakenT.a.v. Mevr. Monique De Knop(Voorzitster van het Directiecomité, FR)Leuvenseweg 11000 Brussel, België Federale Overheidsdienst Volksgezondheid,Veiligheid van de Voedselketen & LeefmilieuT.a.v. de heer J. EyckmansVictor Horta plein 40 bus 10, lokaal 09D007,1060 Brussel, België

Source: http://www.energyflow.be/sites/default/files/Boekje-Vaccinatie-MarcelMessing.pdf

Ciprofloxacin

About your medication O M E P R A Z O L E E n t e r i c c o a t e d b e a d f o r m u l a t i o n s : ( L o s e c ® 1 0 m g a n d 2 0 m g t a b l e t s A c i m a x ® , O m e p r a l ® 2 0 m g t a b l e t s P r o b i t o r ® 2 0 m g c a p s u l e s ) Only enteric coated bead formulations are suitable for dosing in children unable to swallow tablets whole, or in children who

Untitled

APEC ARCHITECT SURVEY APPLICATION FOR AUTHORISATION OF PROVISIONAL MONITORING COMMITTEES SUMMARY OF RESPONSES ARRANGEMENTS FOR THE PROFESSIONAL RECOGNITION OF ARCHITECTS A. ARRANGEMENTS FOR THE PROFESSIONAL RECOGNITION OF ARCHITECTS A3 Is the registration/licensure of architects a statutory or legal requirement? A4 Is the practice of architecture restricted by law to regist

Copyright © 2010 Health Drug Pdf