Microsoft word - 2000-37

Pres. Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 64464 / KG ZA 00-520 Datum: 13-10-2000 Vonnis in kort geding in de zaak van: de vennootschap naar buitenlands recht Ahold Retail Services AG, gevestigd te Klosters, Zwitserland, eiseres tezamen met nog 67 eisende partijen bij dagvaarding van 7 september 2000, procureur: mr. F.J. Boom te Arnhem, advocaten: mr. J.C.H. van Manen en mr. M.L.J. van de Braak te Amsterdam. tegen 1. de commanditaire vennootschap Name Space C.V., Stichting Orleans, beherend vennoot van gedaagde sub 1. Stichting Informatica & Bedrijfsbeheer, de commanditaire vennootschap Business Development Group Amsterdam C.V., alle gevestigd en kantoorhoudende te Amstelveen, Gijsbertus Graafland, wonende te Nieuwegein, zaakdrijvende en kantoorhoudende te Amstelveen, gedaagden, procureur: mr. J.M.J. Huver te Arnhem, advocaat: mr. M.G. Bannenberg te Rotterdam.
Het verloop van de procedure

Eisers hebben gedaagden ter terechtzitting in kort geding doen dagvaarden. Aanvankelijk
was ook gedagvaard de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, gevestigd en
kantoorhoudende te Arnhem, maar bij faxbrief d.d. 26 september 2000 hebben eisers de
president bericht hun vordering als weergegeven in de dagvaarding van 7 september 2000
jegens deze gedaagde in te trekken. Voorts hebben zij hun vorderingen ten aanzien van de
domeinnamen: 50miles.nl, bambix.nl, droopy.nl, ecobaby.nl, ikwilkopen.nl, ikwilverkopen.nl,
javaanse-jongens.nl, looney-tunes.nl, lucky-strike.nl, newproducts.nl, paulhuf.nl, perry-
sports.nl, sheiladevries.nl, sheila-de-vries.nl, tweety.nl en zetel.nl ingetrokken. Als gevolg
daarvan treden de navolgende eisende partijen niet meer op als eisers in dit kort geding, te
weten die sub 13, 18, 36, 47, 52, 57, 59, 64, 66, 69, 74 en 78.
Gedaagden hebben geconcludeerd tot weigering van de gevorderde voorzieningen.
De advocaten van partijen hebben de zaak bepleit, overeenkomstig de door hen overgelegde
pleitnotities.
Daarbij zijn door eisers producties in het geding gebracht.
Tenslotte zijn de processtukken voor het wijzen van vonnis overgelegd.
Voor de thans in het geding zijnde eisende partijen wordt verwezen naar de lijst in bijlage 1,
welke aan dit vonnis is gehecht, en waarin de hiervoor bij het verloop van de procedure
opgesomde eisende partijen die zich hebben teruggetrokken zijn doorgehaald. Voor de thans
in het geding zijnde domeinnamen wordt verwezen naar het overzicht in bijlage 2, dat is
overgelegd door eisers, waarin per domeinnaam is aangegeven op grond waarvan een
eisende partij meent rechthebbende te zijn (merk, handelsnaam en/of naam) en om welke
eisende partij(en) het per domeinnaam gaat. In dit overzicht zijn eveneens de domeinnamen,
ten aanzien waarvan eisers hun vordering hebben ingetrokken, doorgehaald. Tevens is bij
bestudering van de stukken gebleken dat het overzicht op enkele punten niet geheel juist is
met betrekking tot de grondslag van sommige vorderingen (de rubriek waarin wordt
aangegeven op grond waarvan een eisende partij meent rechthebbende te zijn (merk,
handelsnaam danwel eigennaam), zodat het overzicht ook op die punten is aangepast.
In het navolgende zullen gedaagden gezamenlijk worden aangeduid als Name Space, danwel
afzonderlijk zullen zij respectievelijk: Name Space CV, Stichting Orleans, de SIB, BDG en
Graafland worden genoemd.
Het geschil

1.
Name Space CV houdt zich getuige haar inschrijving in het handelsregister bezig met "het beheren van technische faciliteiten ten behoeve van voor het internet ontwikkelde concepten, tevens het beheren van internetdomeinen met het doel de kwalitatieve content op het internet te ontwikkelen". Zij adverteert regelmatig in landelijke dagbladen met de tekst: "Namespace Domeinmakelaardij www.namespace.nl". BDG houdt zich bezig met advies en begeleiding bij hardware- en softwareproducten op het gebied van informatica alsmede management ondersteuning. Stichting Orleans is beherend vennoot van zowel Name Space CV als BDG. SIB is de Internet service provider van Name Space CV en zij host de door Name Space geregistreerde domeinnamen en haar website(s). Graafland is bestuurder van Name Space CV, Stichting Orleans en SIB. SIB heeft in totaal 45.000 domeinnamen geregistreerd ten behoeve van Name Space bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (hierna: SIDN), de instantie die in Nederland domeinnamen voor internet met de extensie ".nl" registreert en beheert. Aan de domeinnamen was -tot voor enige tijd- de website van Name Space gekoppeld. Name Space bood (tot voor kort) de domeinnamen te koop aan aan derden. Toen Name Space in gebreke bleef om tijdig de voor registratie van de domeinnamen verschuldigde kosten aan de SIDN te betalen, heeft de SIDN de domeinnamen op naam van Name Space teruggenomen, althans (voorlopig) geblokkeerd. Dit is gebeurd in twee fasen: circa 17.000 domeinnamen op 7 juli 2000 en circa 28.000 domeinnamen op 11 augustus 2000. De thans in geding zijnde domeinnamen behoren deels tot de eerste groep en deels tot de tweede groep domeinnamen. Het overgrote deel van de 45.000 domeinnamen is inmiddels vrijgegeven aan het publiek, met uitzondering van de thans nog in het geding zijnde domeinnamen, waarop eisers in juli en augustus 2000 conservatoir beslag hebben laten leggen onder Name Space CV, Stichting Orleans en (in een enkel geval) BDG (laatstgenoemd bedrijf had kennelijk ook een of meer domeinnamen geregistreerd op naam van Name Space). Name Space heeft op haar beurt beslag laten leggen onder de SIDN op alle door SIDN aan Name Space toegekende domeinnamen. Eisers stellen dat zij rechthebbenden zijn ten aanzien van de merk- en/of handelsnamen zoals vermeld in de tweede kolom van het overzicht in bijlage 2 en dat Name Space inbreuk maakt op de rechten van eisers door domeinnamen te registreren waarin de merk-, handels-, danwel eigennaam van eisers voorkomt. Bovendien handelt Name Space onrechtmatig jegens eisers door eisers te verhinderen zelf hun merk- en/of handelsnaam in het .nl-domein te registeren. Eisers stellen als gevolg hiervan schade te lijden, tot vergoeding waarvan zij Name Space hoofdelijk gehouden achten. Eisers menen op grond van het voorgaande tevens aanspraak te kunnen maken op overdracht van de in het geding zijnde domeinnamen. Omdat reservering van domeinnamen bij de SIDN niet mogelijk is hebben zij beslag op de betreffende namen laten leggen. De SIDN heeft toegezegd dat ingeval er een veroordelend vonnis komt, zij haar medewerking aan de overdracht van de domeinnamen aan eisers zal verlenen. Daartoe zal wel eerst het door Name Space -volgens eisers op onjuiste gronden gelegde- beslag op de betreffende domeinnamen moeten worden opgeheven. Ook dient te worden voorkomen dat Name Space middels nieuwe beslagen de overdracht van domeinnamen aan eisers blijft frustreren, aldus eisers. Eisers vorderen, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad: gedaagden sub 1 t/m 5 te gelasten met onmiddellijke ingang genoemd onrechtmatig handelen, althans iedere inbreuk op de rechten van eiseressen ten aanzien van de in de bijlage bij deze dagvaarding genoemde (merk- c.q. handels)namen of een daarmee overeenstemmend teken, rechtstreeks, dan wel door middel van een op enigerlei wijze met (één van) hen verbonden (rechts)persoon, te staken en gestaakt te houden, daaronder begrepen de registratie, het geregistreerd houden en/of ieder ander gebruik van één of meer domeinnamen bestaande uit een (merk- c.q. handels)naam van (één van) eiseressen of een daarmee overeenstemmend teken en meer in het bijzonder de registratie, het geregistreerd houden en/of het gebruik van de domeinnamen genoemd in de bijlage bij deze dagvaarding; gedaagden sub 1 t/m 5 te gelasten met onmiddellijke ingang al datgene te doen wat hunnerzijds nodig is teneinde te bewerkstelligen dat de domeinnamen genoemd in de bijlage bij deze dagvaarding, en alle overige door (één of meer) gedaagde(n) geregistreerde en/of gehouden domeinnamen die een (merk- c.q. handels-)naam van (één van) eiseressen of een daarmee overeenstemmend teken bevatten, voor zover zij hierover kunnen beschikken, zonder enige restrictie - dus (o.a.) zonder dat gedaagden sub 1 t/m 5 hiervoor enige vergoeding van eiseressen verlangen - op naam worden gezet van (worden overgedragen aan) de betreffende eiseres(sen), genoemd in de bijlage bij deze dagvaarding, dan wel een door die eiseres(sen) aan te wijzen rechtspersoon, één en ander conform (artikel 13.1 van) het Reglement voor Registratie van Domeinnamen (NL) van de SIDN, door indiening (via hun provider), binnen vijf dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, zowel per telefax als per aangetekend schrijven, van een (mede door de betreffende eiseres ingevuld en ondertekend) verzoek daartoe aan de SIDN, en gedaagden sub 1 t/m 5 te gelasten op eerste verzoek alle daartoe door de SIDN eventueel nader verlangde informatie te verstrekken; gedaagden sub 1 t/m 5 gelasten van alle in het kader van de hiervoor sub ii) bedoelde te voeren correspondentie binnen twee dagen na verzending, dan wel ontvangst daarvan, een afschrift aan de raadslieden van eiseressen te zenden; te bepalen dat het ten deze te wijzen vonnis dezelfde kracht heeft als het sub ii) genoemde verziek van gedaagden sub 1 t/m 5, één en ander op de voet van art. 3:300 BW; gedaagden sub 1 t/m 5 te gelasten al het mogelijke te doen opdat de in de bijlage bij deze dagvaarding genoemde domeinnamen, zodra de mogelijkheid daartoe bestaat, door middel van een verzoek van een door de SIDN erkende, bij haar aangesloten provider, worden verhuisd naar de respectieve providers van de in de bijlage bij deze dagvaarding genoemde eiseressen c.q. de provider van een door de betreffende eiseres aangewezen rechtspersoon; te bepalen dat het ten deze te wijzen vonnis dezelfde kracht heeft als een verzoek van gedaagde(n) (sub 1 of 4) aan de SIDN tot verhuizing als sub v) bedoeld, één en ander op de voet van artikel 3:300 BW; gedaagden sub 1 t/m 5 (hoofdelijk) te veroordelen, binnen een week na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, bij wijze van voorschot op de in de aanhangig te maken bodemprocedure, een schadevergoeding aan eiseressen te betalen van NLG 1.000,-- per domeinnaam, dan wel een door de president van de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag; genoemd beslag van gedaagden sub 1, 2 en 3 van 4 september 2000, onder de SIDN, en alle (mogelijke) andere beslagen van gedaagden, althans voor zover het betreft beslag(en) op domeinnamen genoemd in de bijlage bij deze dagvaarding op te heffen; gedaagden sub 1 t/m 5 te verbieden (andermaal), rechtstreeks, dan wel door middel van een op enigerlei wijze aan hen verbonden (rechts) persoon, beslag te (doen) leggen op (één van de) in de bijlage bij deze dagvaarding genoemde domeinnamen; gedaagden te gelasten, ieder voor zich, aan eiseressen een onmiddellijk opeisbare dwangsom van NLG 25.000,-- te betalen voor elke dag, dan wel, naar keuze van eiseressen, van NLG 1.000,-- per domeinnaam per dag (een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend) dat de betreffende gedaagde - geheel of gedeeltelijk - met de nakoming van (één van) de sub i), ii), iii), v), viii), ix) en/of xi) gevorderde bevelen in gebreke blijven (blijft); gedaagden te veroordelen in de kosten van dit geding, waaronder de kosten van de gelegde beslagen. De beoordeling van het geschil
Name Space heeft primair geconcludeerd tot onbevoegdheid van de president, omdat gedaagden alle statutair in Amstelveen zijn gevestigd danwel daar zaak drijven (Graafland). Ook leent volgens haar het kort geding zich niet voor een korte, eenvoudige behandeling en zijn de vorderingen onvoldoende gespecificeerd om voor toewijzing in aanmerking te komen. Voorts is Name Space niet (meer) in staat de domeinnamen over te dragen aan eisers omdat deze zijn geblokkeerd en Name Space als deelnemer door de SIDN is geroyeerd. De vraag is of Name Space nog houder is/kan zijn van die domeinnamen. Bovendien heeft volgens Name Space een vonnis als thans gevraagd een constitutief karakter, dat strijdig is met de aard van een voorlopige voorziening in kort geding. Voorts is de door eisers vermeend geleden schade onvoldoende onderbouwd en te hoog en kan de vordering tot opheffing van het door Name Space gelegde beslag niet slagen, omdat het beslag onder de SIDN is gelegd en eisers daarom niet aangaat. Een verbod tot beslaglegging voor de toekomst is in strijd met de fundamentele rechten van Name Space. Volgens Name Space is er aanleiding om eisers in de kosten van de procedure te veroordelen, nu er geen sprake is van spoedeisend belang -de domeinnamen zijn geblokkeerd- en eisers misbruik maken van procesrecht, omdat zij dit kort geding gebruiken als oneigenlijk instrument om domeinnamen te verkrijgen. Bij dagvaarding van 7 september 2000 hebben eisers, na daartoe verlof te hebben gekregen van de president van deze rechtbank, aanvankelijk zes gedaagden gedagvaard tegen de terechtzitting in kort geding van 28 september 2000. Een van de gedaagde partijen was de SIDN, die gevestigd is en kantoor houdt in Arnhem. Krachtens artikel 126, lid 7 Rv mag de aanlegger, indien er meerdere verweerders zijn, kiezen voor de woonplaats één hunner. Deze keuze wordt gemaakt ten tijde van het aanhangig maken van de procedure, op het moment van dagvaarden. Dit moment is derhalve bepalend voor de bevoegdheid van de president. Dat eisers daags voor de mondelinge behandeling in kort geding hun vordering jegens de SIDN hebben ingetrokken, omdat zij met de SIDN een regeling waren overeengekomen, doet daaraan niet af. Dit zou slechts anders zijn, indien aannemelijk is dat eisers de SIDN alleen als medegedaagde in de procedure hebben betrokken om daardoor een ander forum te kunnen adiëren. Daarvan is voorshands geoordeeld geen sprake. Ook in reeds eerder gevoerde kort gedingprocedures tegen Name Space is de SIDN telkens medegedagvaard. De president is derhalve bevoegd van het onderhavige geschil kennis te nemen. De bevoegdheid tot kennisneming van de vordering terzake het merkenrecht vloeit voort uit het bepaalde in artikel 37 A Benelux-Merkenwet (BMW) juncto artikel 126, lid 7 Rv. Ten aanzien van eiseressen sub 35 en 70 Ambtshalve wordt overwogen dat eiseres sub 35 niet voorkomt in het door eisers overgelegde overzicht van domeinnamen (Bijlage 2). Ook anderszins blijkt niet wat de grondslag van de vordering van deze eiseres jegens Name Space is. Dit leidt ertoe dat de vordering ten aanzien van eiseres sub 35 reeds om die reden wordt afgewezen. Voorts wordt overwogen dat nu de vordering ten aanzien van de domeinnamen looney-tunes.nl en tweety.nl is ingetrokken, niet valt in te zien welk belang eiseres sub 70 nog heeft bij haar vordering jegens Name Space, zodat de vordering ten aanzien van eiseres sub 70 eveneens wordt afgewezen. Ten aanzien van de overige eisers Name Space heeft niet betwist dat eisers de in bijlage 2 opgesomde merkrechten en handelsnamen bezitten, zodat van de rechten van eisers op die desbetreffende merk- en handelsnamen zal worden uitgegaan. Dit betekent echter niet dat eisers op grond daarvan zonder meer aanspraak kunnen maken op alle domeinnamen waarin de desbetreffende merk- en/of handelsnamen (en in een enkel geval eigennamen) voorkomen. Daartoe zal, afhankelijk van het juridisch kader, een afzonderlijke beoordeling dienen plaats te vinden voor wat betreft het merkenrecht, het recht op de handelsnaam en de aanspraak op het gebruik van een (bekende) eigennaam. Ten aanzien van de eisers die zich (primair) beroepen op hun merkrecht Allereerst dient te worden beoordeeld of er sprake is van gebruik in het economisch verkeer. Mede bezien in het licht van eerdere rechtspraak op dit terrein, is er voorshands geoordeeld ook in het onderhavige geval sprake van gebruik -zonder geldige reden- in het economische verkeer door Name Space van (een aantal) merknamen van eisers in de zin van artikel 13 A lid 1 aanhef en sub d BMW. Hiertoe wordt overwogen dat Name Space de omstreden domeinnamen heeft geregistreerd bij de SIDN en deze te koop heeft aangeboden. Ook leidden de domeinnamen tot voor kort alle naar de website van Name Space. Deze handelwijze valt reeds te beschouwen als gebruik in het economisch verkeer in de zin van de Benelux-Merkenwet. Daar komt nog bij dat eisers zich tengevolge van de registratie door Name Space zelf niet meer onder de desbetreffende domeinnamen kunnen registeren, waarmee Name Space die eisers -in casu de merkgerechtigden- de mogelijkheid ontzegt om zich zelf op Internet te manifesteren. Het is aannemelijk dat de merkhouders daardoor schade lijden althans kunnen lijden. Dat de domeinnamen thans zijn geblokkeerd en door Name Space op dit moment niet (meer) kunnen worden geactiveerd, doet aan het voorgaande niet af. De hiervoor geschetste situatie leverde voorshands geoordeeld een ongerechtvaardigd voordeel op voor Name Space, terwijl afbreuk werd gedaan aan (een aantal van) de merken van eisers. Het vorenoverwogene leidt tot het oordeel dat Name Space -in ieder geval ten aanzien van bepaalde woordmerken- inbreuk maakt op de merkrechten van na te noemen eisers, welke inbreuk zij dient te staken. Het gaat hierbij om een groep domeinnamen waarvan de namen overeenkomen danwel in zodanige mate overeenstemmen met de gedeponeerde woordmerken, dat zonder meer van merkinbreuk sprake is en een veroordeling tot overdracht van de desbetreffende domeinnaam aan de rechthebbenden geïndiceerd is. Bij de beoordeling is het gedeponeerde woordmerk als uitgangspunt genomen, niet een eventueel gedeponeerd beeldmerk, dat behalve tekst ook nog bepaalde visuele kenmerken heeft zoals lettertype, kleur, vormgeving van de karakters, en dergelijke. Op grond van het voorgaande zijn de vorderingen voor wat betreft de inbreuk op merkrechten in beginsel toewijsbaar ten aanzien van de hierna opgesomde domeinnamen en de bijbehorende eisende partijen (hierna ook wel aan te duiden als groep (1)). Voor zover na te noemen eisers zich behalve op hun merkrecht tevens op hun recht op handelsnaam beroepen, kan beoordeling daarvan achterwege blijven, omdat hun beroep op hun merkrecht in deze reeds tot toewijzing van (een deel van) de vorderingen leidt. Het betreft hier de domeinnamen: akrosil.nl 34 ambipur.nl 62 araihelmet.nl 4 artihome.nl 5 atacand.nl 58 auto-week.nl 76 bama.nl 14 berlei.nl 20 blistex.nl 10 bonverre.nl 56 bootz.nl 25, 11 bricanyl.nl 6 canef.nl 6 cdk-bank.nl 16 choca.nl 41 christy.nl 20 courtaulds.nl 19 de-ruijter.nl 41 direkt-bank.nl 24 duijvis.nl 27 gracial.nl 55 gwkbank.nl 30 gwk-bank.nl 30 hermes-houseband.nl 75 hermes-house-band.nl 75 hulstkamp.nl 29 kijk-shop.nl 45 knippie.nl 76 lessini.nl 41 losec.nl 6, 7 management-team.nl 9 mediaxis.nl 49 metaxa.nl 25 orisel.nl 54 plendil.nl 6 pulmicort.nl 6 purina.nl 60 purol.nl 62 rhinocort.nl 6 salty-dog.nl 61 schlumberger.nl 63 selokeen.nl 6 supra.nl 26 tonnema.nl 71 vlido.nl 62 weekendmiljonairs.nl 37 zestril.nl 80 zwartekip.nl 29 Ten aanzien van de eisers die zich alleen beroepen op ongeoorloofd gebruik van hun handelsnaam Artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) verbiedt -kortgezegd- een handelsnaam te voeren, die door een ander reeds rechtmatig wordt gevoerd danwel die slechts in geringe mate van die handelsnaam afwijkt, waardoor bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten. Hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van het gebruik in het economisch verkeer, geldt onverkort voor het voeren van die domeinnamen die overeenkomen danwel in hoge mate overeenstemmen met de door sommige eisers gevoerde handelsnamen. Daarvan is in het onderhavige geval voorshands geoordeeld sprake voor wat betreft na te noemen domeinnamen (ook wel aan te duiden als groep (2)). Hierbij is de inschrijving in het Handelsregister als uitgangspunt genomen. Domeinnaam: Eisende partij(en): akrosil.nl 2 autoradam.nl 8, 51 bondsspaarbank.nl 28 courtaulds.nl 20 delamine.nl 22 delesto.nl 23 generale-bank.nl 28 kargro.nl 39 koninklijkeahold.nl 40 lintire.nl 46 media-express.nl 76 rode-kruis.nl 32 top-lease.nl 72 vendex-kbb.nl 44 zwartekip.nl 11 Ten aanzien van het gebruik van eigennamen Het gebruik van de (bekende) eigennaam Trijntje Oosterhuis door registratie van de domeinnaam trijntje-oosterhuis.nl door Name Space ten eigen voordele, moet als onrechtmatig jegens Trijntje Oosterhuis (eiseres sub 38) worden gezien, nu zij niet in staat is haar eigennaam als domeinnaam te registreren (danwel te laten registreren) en op Internet te exploiteren. De Stichting Jeugdzorg Zeeland (eiseres sub 67) vordert overdracht van de domeinnaam opvoedtelefoon.nl. Voor zover thans beoordeeld kan worden gaat het hier kennelijk niet om een landelijke organisatie en hoewel het belang van het voeren van een dergelijke (herkenbare) naam niet wordt onderschat, is vooralsnog onvoldoende aannemelijk geworden op welke gronden voornoemde stichting zich als rechthebbende mag beschouwen ten aanzien van deze (domein)naam. Het Nederlandse Rode Kruis (eiseres sub 32) vordert overdracht van de domeinnaam zorgvoorelkaar.nl. Zij stelt dat zij sedert ongeveer vier jaar het motto "Zorg voor elkaar" hanteert, een motto dat in vrijwel al haar uitingen naar het publiek toe voorkomt en de kern weergeeft van haar organisatie en doelstelling. Naar het voorlopig oordeel van de president is het motto dermate algemeen geformuleerd en onvoldoende exclusief, dat vooralsnog niet zonder meer kan worden geconcludeerd dat het Rode Kruis rechthebbende zou zijn ten aanzien van deze (domein)naam. Ten aanzien de domeinnaam vervoerscentrale.nl is ter zitting gesteld dat het zou gaan om (een inbreuk op) de handelsnaam van het Centraal Boekhuis B.V. te Culemborg (eiseres sub 17). Van een inschrijving onder die handelsnaam in het Handelsregister is uit de overgelegde producties echter niet gebleken, wel dat het Centraal Boekhuis zich (mede) onder die naam aan het publiek presenteert. Het gaat daarom vooralsnog alleen om een eigennaam. Het gebruik van deze -tamelijk algemene- naam rechtvaardigt voorshands niet de conclusie dat eiseres sub 17 ook rechthebbende zou zijn ten aanzien van deze naam als domeinnaam. Ten aanzien van de overige domeinnamen Behalve de hiervoor onder 12) en 13) genoemde groepen domeinnamen die overeenkomen danwel in hoge mate overeenstemmen met de merknamen en handelsnamen van eisers, resteert nog een groep domeinnamen (hierna ook wel aan te duiden als: groep (3)). Het gaat hier om domeinnamen waarbij: slechts een deel van de domeinnaam bestaat uit een merk- en/of handelsnaam (de domeinnaam omvat meer dan de merk- en/of handelsnaam; in de domeinnaam is voor of achter de merk- en/of handelsnaam sprake van een toevoeging); de merk- en/of handelsnaam slechts voor een deel in de domeinnaam voorkomt (de merk- en/of handelsnaam omvat meer dan de domeinnaam; de domeinnaam vormt slechts een deel van de volledige merk- en/of handelsnaam); de in de domeinnaam gebruikte woordcombinatie geen (gedeponeerd) woordmerk en/of handelsnaam omvat (er is slechts sprake van een gedeponeerd beeldmerk met betrekking tot die specifieke naam danwel de naam is noch als merk noch als handelsnaam geregistreerd en te algemeen of beschrijvend van aard om als zodanig te worden beschouwd), en/of de naam qua spelling voorshands geoordeeld onvoldoende overeenkomt met de merk-, handels- en/of eigennaam. Ten aanzien van de hiervoor bedoelde domeinnamen valt niet, althans niet binnen het kader van dit kort geding, te concluderen wie met betrekking tot die domeinnamen, en wel bij uitsluiting, als rechthebbende moet worden beschouwd. Niet uitgesloten is dat eisers ook ten aanzien van (een deel van) die domeinnamen uiteindelijk gerechtigd zullen blijken te zijn. Voor een definitief oordeel op dit punt is echter nader onderzoek vereist. Daartoe is bovendien in het onderhavige kort geding volstrekt onvoldoende ter (nadere) onderbouwing aangevoerd danwel overgelegd. Zelfs indien ten aanzien van deze domeinnamen al de conclusie is, dat in ieder geval níet Name Space de rechthebbende is, dan rechtvaardigt dat daarom nog niet het oordeel dat eisers rechthebbenden zijn. Een dergelijk verstrekkend oordeel, dat -bij gebreke van passende wetgeving op dit terrein- een zeker constitutief karakter zou kunnen hebben, gaat het bestek van dit kort geding te buiten. Het betreft hier voorshands geoordeeld de volgende domeinnamen: Domeinnaam: Eisende partij(en): akcros.nl 3 ambon.nl 25 anp-online 65 bill-board.nl 12 bill-boards.nl 12 bolsdun.nl 25, 42 bolsgrandsuperieur.nl " bolsmaraschino.nl " bolsmistypeach.nl " bolsparfaitamour.nl " bolspremier.nl " bolsscharreldik.nl " bootzamaretto.nl 11, 25 bootzanisette.nl " bootzapricotbrandy.nl " bootzbernadine.nl " bootzbitterkoekjes.nl " bootzbluccuracao.nl " bootzdry.nl " bootzmarasquin.nl 11, 25 bootzparfaitamour.nl " bootzpeach.nl " bootztiramisu.nl " boswachters.nl 31 direct-bank.nl 24 dreesman.nl 79 eurochart.nl 12 flair-modell.nl 49 fortisobam.nl 28 fortus.nl 28 henkessuperieur.nl 25 honig-artikelen 33 honigconsulenten.nl 33 honigh.nl 33 jonge-bokma.nl 11, 29 jongebols.nl 25, 42 jonge-bols.nl 25, 42 kijkshoppen.nl 45 kijk-shoppen.nl 45 kijkshops.nl 45 koninklijkeahold.nl 1 kyk.nl 76 moment-soep.nl 33 nutrifeed.nl 15 philips-lampen.nl 43 philips-longlife.nl 43 philipsonline.nl 43 philips-online.nl 43 pisang.nl 25 sallands.nl 28 sallandse.nl 28 schlumberger.nl 50 superwebklanten.nl 48, 68 trekpleisters.nl 73 trek-pleisters.nl 73 tv-mail.nl 37 unisun.nl 21 vannellemild.nl 26 van-nelle-trading.nl 26 vendex-kbb.nl 53 world-directories.nl 77 zwitsalbabyproducts.nl 62 Het vorenoverwogene leidt ertoe dat de vorderingen tot staking van de inbreuk (i), het op naam stellen van de domeinnamen (ii), indeplaatsstelling van de medewerking en wilsverklaring van Name Space daartoe (iv), het verhuizen van de domeinnamen naar de providers van eisers (v) en de indeplaatsstelling van het verzoek daartoe (vi), voor toewijzing vatbaar zijn voor zover ze de domeinnamen betreffen die zijn opgesomd onder 12) en 13) en wel met betrekking tot de daar genoemde eisende partijen (groep (1) en (2)), alsmede ten aanzien van de domeinnaam trijntje-oosterhuis.nl van eiseres sub 38. Het voorgaande brengt met zich mee dat de vordering tot opheffing van het door Name Space gelegde beslag onder de SIDN (vii) op vorenbedoelde domeinnamen eveneens voor toewijzing vatbaar is. In tegenstelling tot hetgeen Name Space betoogt, kan het beslag op vordering van elke belanghebbende worden opgeheven (artikel 705, lid 1 Rv). De hiervoor genoemde eisers zijn op grond van het eerder overwogene als belanghebbende aan te merken. Het verweer van Name Space dat zij wellicht niet aan een veroordeling tot (medewerking aan de) overdracht van domeinnamen aan eisers kan voldoen, omdat zij geen houder meer is van deze namen, wordt vooralsnog gepasseerd. Uit de door eisers overgelegde persberichten van de SIDN over de blokkering van de domeinnamen op naam van Name Space blijkt dat de SIDN Name Space uitdrukkelijk (nog) als houder aanmerkt. Ten aanzien van de gedaagde partijen wordt overwogen dat de Stichting Orleans beherend vennoot is van Name Space C.V. en BDG en als zodanig aansprakelijk is voor de handelingen van deze vennootschappen. De SIB heeft vrijwel alle in het geding zijnde domeinnamen geregistreerd ten behoeve van Name Space en is bovendien de Internet service provider van Name Space en als zodanig ook betrokken bij een veroordeling tot (medewerking aan de) overdracht van domeinnamen. De vorderingen zijn derhalve ook toewijsbaar jegens haar. Er zijn onvoldoende feiten en/of omstandigheden aangevoerd die leiden tot het oordeel dat Graafland als bestuurder van de Stichting Orleans en de SIB aansprakelijk is, zodat voor toewijzing van de vorderingen jegens hem geen grond aanwezig wordt geacht. Nu de vordering tot indeplaatsstelling van de medewerking en wilsverklaring als gevorderd onder ii) en het verzoek tot verhuizing van de domeinnamen als gevorderd onder v) wordt toegewezen, hebben eisers niet langer belang bij het opleggen van dwangsommen als gevorderd onder xii), noch bij de onder iii) gevorderde afschriften van de relevante correspondentie. Dit deel van de vordering zal dan ook worden afgewezen. De vordering tot betaling van schadevergoeding (vii) is in dit kort geding evenmin toewijsbaar, nu die schade onvoldoende is gespecificeerd. Voor een verbod tot beslaglegging voor de toekomst (ix) wordt vooralsnog geen aanleiding gezien. Bovendien is een dergelijk -zeer algemeen geformuleerd- verbod te verstrekkend. Ten aanzien van het TRIPs-Verdrag Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap heeft naar aanleiding van een prejudiciële vraag van de rechtbank te Amsterdam bij uitspraak van 16 juni 1998 in de zaak Hermès International/FHT Marketing Choice BV geoordeeld dat een uitspraak in kort geding een maatregel is in de zin van artikel 50 TRIPs. Over de vraag of voornoemde bepaling rechtstreekse werking heeft, heeft het Hof van Justitie zich in voornoemd arrest niet uitgelaten. Deze vraag ligt inmiddels wel als prejudiciële vraag van de president van de rechtbank Den Haag bij het Hof van Justitie voor. Tot het moment dat het Hof van Justitie hierover een uitspraak doet, zal zekerheidshalve een termijn als bedoeld in lid 6 van artikel 50 voor het aanhangig maken van de bodemprocedure worden bepaald. Wordt die bodemprocedure niet aanhangig gemaakt, dan kan Name Space zonodig herroeping van de thans te treffen maatregelen verzoeken. De in het verdrag genoemde termijn van 30 dagen geldt alleen indien er geen termijn is bepaald. Een termijn van zes maanden na de datum van dit vonnis komt onder de gegeven omstandigheden redelijk voor. Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zullen Name Space C.V., de Stichting Orleans, de SIB en BDG in de kosten van het geding worden verwezen. Daar het beslag slechts ten aanzien van een deel van de domeinnamen zal worden
opgeheven en de kosten van dat deel van de beslagen niet zijn berekend, zal de
kostenveroordeling geen beslagkosten omvatten.
De beslissing
De president, rechtdoende in kort geding, wijst de vorderingen jegens Graafland af; veroordeelt Name Space C.V., de Stichting Orleans, de SIB en BDG met onmiddellijke ingang de inbreuk op de rechten van eisers behorende tot de in r.o. 12) vermelde groep (1) en de in r.o. 13) genoemde groep (2), alsmede van eiseres sub 38, met betrekking tot de aan hen toekomende merkrechten en/of rechten op handelsnaam, danwel eigennaam, rechtstreeks danwel middels een aan (één van) hen verbonden (rechts)persoon, te staken en gestaakt te houden, daaronder begrepen de registratie, het geregistreerd houden en/of ander gebruik van de hiervoor onder 12) en 13) opgesomde domeinnamen en de domeinnaam trijntje-oosterhuis.nl; veroordeelt Name Space C.V., de Stichting Orleans, de SIB en BDG om met onmiddellijke ingang al datgene te doen wat hunnerzijds nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnamen als opgesomd onder 12) en 13) alsmede de domeinnaam trijntje-oosterhuis.nl, zonder enige restrictie (waaronder begrepen dat deze gedaagden geen vergoeding van eisers mogen verlangen) op naam worden gezet danwel overgedragen worden aan de betreffende eisers, danwel aan een door die eisers aan te wijzen rechtspersoon, een en ander conform het Reglement voor Registratie van Domeinnamen (NL) van de SIDN, door indiening (via hun provider) binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis, zowel per telefax als per aangetekend schrijven van een -mede door de betreffende eiser(es) ingevuld en ondertekend- verzoek daartoe aan de SIDN, en gelast Name Space C.V., de Stichting Orleans, de SIB en BDG op eerste verzoek daartoe door de SIDN eventueel nader verlangde informatie te verstrekken; bepaalt dat dit vonnis in de plaats treedt van het hiervoor onder 3. bedoelde schriftelijke verzoek aan de SIDN, indien Name Space C.V., de Stichting Orleans, de SIB en BDG in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen; veroordeelt Name Space C.V., de Stichting Orleans, de SIB en BDG al het mogelijke te doen opdat de onder 12) en 13) genoemde domeinnamen, alsmede de domeinnaam trijntje-oosterhuis.nl, zodra de mogelijkheid daartoe bestaat, door middel van een verzoek van een door de SIDN erkende en bij haar aangesloten provider, worden verhuisd naar de providers van de eisers als opgesomd in de groep (1) (zie r.o. 12)) en (2) (zie r.o. 13)), alsmede naar de provider van eiseres sub 38 danwel naar de provider van een door haar aan te wijzen rechtspersoon; bepaalt dat dit vonnis in de plaats treedt van het hiervoor onder 5. bedoelde verzoek aan de SIDN tot verhuizing van de domeinnamen, indien Name Space C.V., de Stichting Orleans, de SIB en BDG in gebreke blijven aan voornoemde veroordeling te voldoen; heft op het door Name Space C.V., de Stichting Orleans, de SIB en BDG onder de SIDN gelegde beslag voor wat betreft de domeinnamen als opgesomd onder r.o. 12) en 13) en de domeinnaam trijntje-oosterhuis.nl; veroordeelt Name Space C.V., de Stichting Orleans, de SIB en BDG in de kosten van de procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eisers behorende tot de in r.o. 12) en r.o. 13) vermelde groepen (1) en (2) alsmede eiseres sub 38 bepaald op ƒ 3.000,-- voor salaris en ƒ 837,57 voor verschotten (ƒ 400,-- wegens griffierecht en ƒ 437,59 wegens de exploiten van dagvaarding); bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 50 lid 6 TRIPs op zes maanden na de datum van dit vonnis; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
Dit vonnis is gewezen door de vice-president mr. J.A.Z. Hooft Graafland en in het openbaar
uitgesproken op 13 oktober 2000 in tegenwoordigheid van de griffier mr. K. van Vlimmeren-
van Ommen.
Bijlage 1
Eiseressen in het kort geding met rolnummer KG 2000/520 bij dagvaarding van 7 september
2000:

(daar waar een *) achter de naam van de eiseres staat, staat in de originele uitspraak een
doorhaling door de gehele naam)
1.
de vennootschap naar buitenlands recht, AHOLD RETAIL SERVICES AG, te Klosters, Zwitserland, de besloten vennootschap AKROSIL EUROPE B.V., te Heerlen, de besloten vennootschap AKCROS CHEMICALS B.V., te Amersfoort, de besloten vennootschap ARAI HELMET (EUROPE) B.V., te Hoevelaken, de vennootschap onder firma ARTIHOME V.O.F., te Amsterdam, de vennootschap naar buitenlands recht ASTRA AKTIEBOLAG, te Sødertälje, Zweden, de besloten vennootschap ASTRA CHEMICALS BENELUX B.V., te Rijswijk, de besloten vennootschap AUTORADAM ALMERE B.V., te Almere, de besloten vennootschap BENELUX PERIODIEKEN B.V., te Haarlem, de vennootschap naar buitenlands recht BLISTEX BRACKEN LIMITED PARTNERSHIP, te Seattle, Washington, Verenigde Staten, de besloten vennootschap BOLS DISTILLERIES B.V., te Amsterdam, de vennootschap naar buitenlands recht BPI COMMUNICATIONS, INC., Delaware Corporation, te New York, New York, Verenigde Staten, de vennootschap naar buitenlands recht BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS), INC., Delaware Corporation, te Wilmington, Delaware, Verenigde Staten, *) de besloten vennootschap BUTTRESS B.V., te Utrecht, de besloten vennootschap CAMPINA MELKUNIE B.V., te Rosmalen, de naamloze vennootschap CDK BANK N.V., te Utrecht, de besloten vennootschap CENTRAAL BOEKHUIS B.V., te Culemborg, CHRISTIAAN WILLEM VAN VLEUTEN, handelende onderde naam TRADEWEB, te Velsen Zuid, *) de vennootschap naar buitenlands recht COURTAULDS PLC., te Londen, Groot-Brittannië, de vennootschap naar buitenlands recht COURTAULDS TEXTILES (HOLDINGS) LTD., te Londen, Groot-Brittannië, de vennootschap naar buitenlands recht DASOLAS INTERNATIONAL PRODUCTIONS A/S, te Lystrup, Denemarken, de besloten vennootschap DELAMINE B.V., te Delfzijl, Groningen, de besloten vennootschap DELESTO B.V., te Delfzijl, Groningen, de naamloze vennootschap DIREKTBANK N.V., te Amsterdam, de besloten vennootschap DISTILLEERDERIJEN ERVEN LUCAS BOLS B.V., te Amsterdam, de besloten vennootschap DOUWE EGBERTS VAN NELLE TABAKSMAATSCHAPPIJ B.V., te Rotterdam, de besloten vennootschap DUYVIS B.V., te Zaandam, de naamloze vennootschap FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V., te Rotterdam, de besloten vennootschap GEDISTILLEERD EN WIJN GROEP NEDERLAND B.V., te Zoetermeer, de naamloze vennootschap GWK BANK N.V., te Diemen, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid HET NEDERLANDSE RODE KRUIS, te ’s Gravenhage, de besloten vennootschap HONIG MERKARTIKELEN B.V., te Koog aan de Zaan, de vennootschap naar buitenlands recht INTERNATIONAL PAPER COMPANY, New York Corporation, te Purchase, New York, Verenigde Staten, de vennootschap naar buitenlands recht INTERNATIONAL PAPER (EUROPE) S.A., te Brussel, België, JOHANNES DIEDERICUS JACOBUS COUVÉE, wonende te Delft, *) de besloten vennootschap JOHN DE MOL PRODUKTIES B.V., te Hilversum, JUDITH KATRIJNTJE OOSTERHUIS, wonende te Amsterdam, de besloten vennootschap KARGRO BANDEN B.V., te Linschoten, de naamloze vennootschap KONINKLIJKE AHOLD N.V., te Zaandam, de besloten vennootschap KONINKLIJKE DE RUIJTER B.V., te Baarn, de naamloze vennootschap KONINKLIJK DISTILLEERDERIJEN ERVEN LUCAS BOLS N.V., te Nieuw-Vennep, de naamloze vennootschap KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., te Eindhoven, de naamloze vennootschap KONKINKLIJKE VENDEX KBB N.V., te Amsterdam, de besloten vennootschap KIJKSHOP B.V., te Zaltbommel, de besloten vennootschap LINTIRE B.V., te Montfoort, MARIA THEODORA HENRIETTE BLOEM VAN DER BURGT, handelende onder de naam ZETEL, te Amsterdam, *) de naamloze vennootschap MEDIAXIS N.V., voorheen genaamd INTERNATIONALE UITGEVERS MAATSCHAPPIJ N.V., te Antwerpen, België, de besloten vennootschap METERFABRIEK SCHLUMBERGER B.V., te Dordrecht, MIJNDERT SAMUEL VAN DEN BOOGAARD, handelende onder de naam AUTORADAM, te Amsterdam, de besloten vennootschap NEWPRODUCTS B.V., te Delft, *) de naamloze vennootschap N.V. KONINKLIJKE BIJENKORF BEHEER KBB, te Amsterdam, de naamloze vennootschap N.V. NUTRICIA, te Zoetermeer, de naamloze vennootschap ORGANON N.V., te Oss, de besloten vennootschap OUD WIJNKOPERS & HUSTINX B.V., te Zoetermeer, PAUL EDUARD BRAM HUF, wonende te Amsterdam, *) de vennootschap naar buitenlands recht PHARMASTRA AG, te EGG/ZH, te Zwitserland, de besloten vennootschap PRÉNATAL "MOEDER EN KIND" B.V., te Almere de Vaart, *) de vennootschap naar buitenlands recht RALSTON PURINA COMPANY, Missouri Corporation, te St. Louis, Missouri, Verenigde Staten, de commanditaire vennootschap SALTY DOG C.V., te Amsterdam, de besloten vennootschap SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE NEDERLAND B.V., voorheen genaamd KORTMAN INTRADAL B.V., te Veenendaal, de vennootschap naar buitenlands recht SCHLUMBERGER LTD, te New York, New York, Verenigde Staten, SHEILA DE VRIES HEEREMANS, te Amsterdam, *) de stichting STICHTING ALGEMEEN NEDERLANDS PERSBUREAU ANP, te Rijswijk, de stichting STICHTING ECOBABY, te Duivendrecht, *) de stichting STICHTING JEUGDZORG ZEELAND, te Middelburg, de besloten vennootschap SUPERWEB B.V., te Rotterdam, de besloten vennootschap THEODORUS NIEMEYER B.V., te Groningen, *) de vennootschap naar buitenlands recht TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY L.P., Delaware Limited Partnership, te New York, New York, Verenigde Staten, de besloten vennootschap TONNEMA B.V., te Sneek, de besloten vennootschap TOP LEASE B.V., te Breda, de besloten vennootschap TREKPLEISER B.V., te Renswoude, de vennootschap naar buitenlands recht TURNER ENTERTAINMENT CO., Georgia Corporation, te Atlanta, Georgia, Verenigde Staten, *) de vereniging VERENIGING PARADEPOPPENMAN, te Rotterdam, de besloten vennootschap VNU TIJDSCHRIFTEN B.V., te Hoofddorp, de vennootschap naar buitenlands recht VNU WORLD DIRECTORIES, INC., Delaware Corporation, te Wilmington, Delaware, Verenigde Staten, de besloten vennootschap VROOM & DREESMANN NEDERLAND B.V., te Ouder -Amstel, *) de besloten vennootschap VROOM & DREESMANN WARENHUIZEN B.V., te Amsterdam, de vennootschap naar buitenlands recht ZENECA LIMITED, te Londen, Engeland.
Bijlage 2
Overzicht van de in het geding zijnde domeinnamen:
(daar waar een *) is geplaatst was de tekst in het originele document doorgehaald)
De volgorde in onderstaande opsomming is Domeinnaam / Merk, Handelsnaam, Naam /
Status Merknaam(=M)/Handelsnaam(=H) Naam(=N ) / Rechthebbende/Eiseres sub
- 50miles.nl; 50miles; M; Theodorus Niemeyer B.V.; 69 *)
- akcros.nl; Akcros; H; Akcros Chemicals B.V.; 3 akrosil; Akrosil Akrosil; H M; Akrosil Europe
B.V.=International Paper Company; 2 34
- ambipur.nl; Ambi-Pur; M; SaraLee Household and Body Care Nederland B.V., voorheen
genaamd Kortman Intradal B.V.; 62
- ambon.nl; Pisang Ambon; M; Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V.; 25
- anp-online.nl; ANP; M/H; Stichting Algemeen Nederlands Persbureau ANP; 65
- araihelmet.nl; Arai helmet Arai helmet Arai; M H H; Arai Helmet (Europe) B.V. Arai Helmet
(Europe) B.V. Arai Helmet (Europe) B.V.; 4 4 4
- artihome.nl; Artihome; M; Artihome V.O.F.; 5
- atacand.nl; Atacand; M; Pharmastra AG; 58
- autoradam.nl; Autoradam Autoradam; H H; Mijndert Samuel van den Boogaard h.o.d.n.
Autoradam Autoradam Almere B.V.; 51 8
- auto-week.nl; Autoweek; M; VNU Tijdschriften B.V.; 76
- bama.nl; Bama; M/H; Buttress B.V.; 14
- bambix.nl; Bambix; M; N.V. Nutricia; 54 *)
- berlei.nl; Berlei; M; Courtaulds Textiles (Holdings) Ltd.; 20
- bill-board.nl; Billboard Hot 100; M; BPI Communications, Inc.; 12
- bbill-boards.nl; Billboard Hot 100; M; BPI Communications, Inc.; 12
- blistex.nl; Blistex; M/H; Blistex Bracken Limited Partnership; 10
- bolsdun.nl; Bols Bols; M/H M/H; Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V. Koninklijke
Distilleerderijen Erven Lucas Bols N.V.; 25 42 Bolsgrandsuperieur.nl; Bols Bols; M/H M/H;
Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V. Koninklijke Distilleerderijen Erven Lucas Bols N.V.; 25
42
- bolsmaraschino.nl; Bols Bols; M/H M/H; Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V. Koninklijke
Distilleerderijen Erven Lucas Bols N.V.; 25 42
- bolsmistypeach.nl; Bols Bols; M/H M/H; Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V. Koninklijke
Distilleerderijen Erven Lucas Bols N.V.; 25 42
- bolspartaitamour.nl; Bols Bols; M/H M/H; Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V. Koninklijke
Distilleerderijen Erven Lucas Bols N.V.; 25 42
- bolspremier.nl; Bols Bols; M/H M/H; Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V.Koninklijke
Distilleerderijen Erven Lucas Bols N.V.; 25 42 bolsscharreldik; Bols Bols; M/H M/H;
Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V.
Koninklijke Distilleerderijen Erven Lucas Bols N.V.; 25 42
- bondsspaarbank.nl; Bondsspaarbank; H; Fortis Bank (Nederland) N.V.; 28 - bonverre.nl; Bonverre; M; Oud Wijnkopers & Hustinx B.V.; 56 - bootz.nl; Bootz H. Bootz Distilleerderij; M H; Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V. Bols Distilleries B.V.; 25 11 - bootzamaretto.nl; Bootz H. Bootz Distilleerderij; M H; Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V. Bols Distilleries B.V.; 25 11 - bootzanisette.nl; Bootz H. Bootz Distilleerderij; M H; Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V. Bols Distilleries B.V.; 25 11 - Bootzapricotbrandy.nl; Bootz H. Bootz Distilleerderij; M H; Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V. Bols Distilleries B.V.; 25 11 - bootzbernadine.nl; Bootz H. Bootz Distilleerderij; M H; Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V. Bols Distilleries B.V.; 25 11 - bootzbitterkoekjes.nl; Bootz H. Bootz Distilleerderij; M H; Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V. Bols Distilleries B.V.; 25 11 - bootzbluccuracao.nl; Bootz H. Bootz Distilleerderij; M H; Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V. Bols Distilleries B.V.; 25 11 - bootzdry.nl; Bootz H. Bootz Distilleerderij; M H; Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V. Bols Distilleries B.V.; 25 11 - bootzmarasquin.nl; Bootz H. Bootz Distilleerderij; M H; Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V. Bols Distilleries B.V.; 25 11 - bootzparfaitamour.nl; Bootz H. Bootz Distilleerderij; M H; Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V. Bols Distilleries B.V.; 25 11 - bootzpeach.nl; Bootz H. Bootz Distilleerderij; M H; Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V. Bols Distilleries B.V.; 25 11 - bootztiramisu.nl; Bootz H. Bootz Distilleerderij; M H; Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V. Bols Distilleries B.V.; 25 11 - boswachters.nl; De Boswachters; M/N; Hans Hulsebos; 31 - bricanyl.nl; Bricanyl; M; Astra Aktiebolag; 6 - canef.nl; Canef; M; Astra Aktiebolag; 6 - cdk-bank.nl; CDK Bank; H/M; CDK Bank N.V.; 16 - choca.nl; Choca Choca Works; M H; Koninklijke De Ruijter B.V. Koninklijke De Ruijter B.V.; 41 41 - christy.nl; Christy; M; Courtaulds Textiles (Holdings) Ltd.; 20 - courtaulds.nl; Courtaulds Courtaulds; M H; Courtaulds Plc Courtaulds Plc / Courtauld Textiles (Holdings) Ltd.; 19 19 / 20 - delamine.nl; Delamine Delamine; M (beeld) H; Delamine B.V. Delamine B.V.; 22 22 - delesto.nl; Delesto; H; Delesto B.V.; 23 - de-ruijter.nl; De Ruijter; M / H; Koninklijke De Ruijter B.V.; 41 - direct-bank.nl; Direktbank; H; Direktbank N.V.; 24 - direkt-bank.nl; Direktbank; H / M; Direktbank N.V.; 24 - dreesman.nl; Vroom & Dreesmann; M / H; Vroom & Dreesmann Warenhuizen B.V.; 79 - droopy.nl; Droopy; M; Turner Entertainment Co., Georgia Corporation; 74 * - duijvis.nl; Duyvis; M / H; Duyvis B.V.; 27 - ecobaby.nl; Ecobaby; N; Stichting Ecobaby; 66 *) - eurochart.nl; Eurochart Hot 100; M; BPI Communications, Inc.; 12 - flair-modell.nl; Flair; M; Mediaxis N.V. voorheen genaamd Internationale Uitgevers Maatschappij N.V.; 49 - fortisobam.nl; Fortisobam; H; Fortis Bank (Nederland) N.V.; 28 - fortus.nl; Fortis; H; Fortis Bank (Nederland) N.V.; 28 - generale-bank.nl; Generale Bank; H; Fortis Bank (Nederland) N.V.; 28 - gracial.nl; Gracial; M; Organon N.V.; 55 - gwkbank.nl; GWK-bank; H / M; GWK Bank N.V.; 30 - gwk-bank.nl; GWK-bank; H / M; GWK Bank N.V.; 30 - henkessuperieur.nl; Henkes; M; Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V.; 25 - hermes-houseband.nl; Hermes House Band; M; Vereniging Paradepoppenman; 75 - hermes-house-band.nl; Hermes House Band; M; Vereniging Paradepoppenman; 75 - honig-artikelen.nl; Honig; M / H; Honig Merkartikelen B.V.; 33 - honigconsulenten.nl; Honig; M / H; Honig Merkartikelen B.V.; 33 - honigh.nl; Honig; M / H; Honig Merkartikelen B.V.; 33 - hulstkamp.nl; Hulstkamp; M; Gedistilleerd en Wijn Groep Nederland B.V.; 29 - ikwilkopen.nl; Ik wil; H; Christiaan Willem van Vleuten, h.o.d.n. Trade Web; 18 *) - ikwilverkopen.nl; Ik wil; H; Christiaan Willem van Vleuten, h.o.d.n. Trade Web; 18 *) - javaansejongens.nl; Javaanse Jongens; M; Theodorus Niemeyer; 69 *) - jonge-bokma.nl; Bokma P.Bokma Distillateurs; M H; Gedistilleerd en Wijn Groep Nederland B.V. Bols Distilleries B.V.; 29 11 - jongebols.nl; Bols Bols Bols; M M H; Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V. Koninklijke Distilleerderijen Erven Lucas Bols N.V. Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V.; 25 42 25 - jonge-bols.nl; Bols Bols Bols; M M H; Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V. Koninklijke Distilleerderijen Erven Lucas Bols N.V. Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V.; 25 42 25 -kargro.nl; Kargro; H; Kargro Banden B.V.; 39 -kijk-shop.nl; Kijkshop; M / H; Kijkshop B.V.; 45 -kijkshoppen.nl; Kijkshop; M / H; Kijkshop B.V.; 45 -kijk-shoppen.nl; Kijkshop; M / H; Kijkshop B.V.; 45 -kijkshops.nl; Kijkshop; M / H; Kijkshop B.V.; 45 -knippie.nl; Knippie; M; VNU Tijdschriften B.V.; 76 -koninklijke ahold.nl; Koninklijke Ahold N.V.Ahold; H M; Koninklijke Ahold N.V. Ahold Retail Services AG; 40, 1 -kyk.nl; Kijk; M; VNU Tijdschriften B.V.; 76 -lessini.nl; Lessini; M; Koninklijke De Ruijter B.V.; 41 -lintire.nl; Lintire; H; Lintire B.V.; 46 -looney-tunes.nl; Looney Tunes; M; Time Warner Entertainment Company L.P., Delaware Limited Partnership; 70 *) -losec.nl; Losec; M; Astra Chemicals Benelux B.V. / Astra Aktiebolag; 7 / 6 -lucky-strike.nl; Lucky Strike; M; British American Tobacco (Brands), Inc.; 13 *) -management-team.nl; Management Team; M; Benelux Periodieken B.V.; 9 -media-express.nl; Media Expresse, Media Expresse, bezorgt u meer leesplezier; M / H M; VNU Tijdschriften B.V. VNU Tijdschriften B.V.; 76, 76 -mediaxis.nl; Mediaxis;M/H;Mediaxis N.V. voorheen genaamd Internationale Uitgevers Maatschappij N.V.; 49 -metaxa.nl; Metaxa; M; Bols Distilleries B.V.; 1*) 25 -moment-soep.nl; Momentsoep, Moment; M (beeld), M; Honig Merkartikelen B.V. Honig Merkartikelen B.V.; 33, 33 -newproduct.nl; New Products New Products B.V.; M H; Johannes Diedericus Jacobus Gouvée New Products B.V.; 36, 52 *) -nutrifeed.nl; Nutrifeed Veghel; M; Campina Melkunie B.V.; 15 -opvoedtelefoon.nl; De Opvoedtelefoon; N; Stichting Jeugdzorg Zeeland; 67 -orisel.nl; Orisel; M; N.V. Nutricia; 54 -paulhuf.nl; Paul Huf; M / N; Paul Eduard Bram Huf; 57 *) -perry-sports.nl; Perry Sport; M; Vroom & Dreesmann Nederland B.V.; 78 *) -philips-lampen.nl; Philips; M / H; Koninklijke Philips Electronics N.V.; 43 -philips-longlife.nl; Philips; M / H; Koninklijke Philips Electronics N.V.; 43 -philipsonline.nl; Philips; M / H; Koninklijke Philips Electronics N.V.; 43 -philips-online.nl; Philips; M / H; Koninklijke Philips Electronics N.V.; 43 -pisang.nl; Pisang Ambon; M; Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V.; 25 -plendil.nl; Plendil; M; Astra Aktiebolag; 6 -prenetal.nl; Prenatal; M; Prénatal "Moeder en Kind" B.V.; 59 -pulmicort.nl; Pulmicort; M; Astra Aktiebolag; 6 -purina.nl; Purina; M; Ralston Purina Company, Missouri Corporation; 60 -purol.nl; Purol; M; SaraLee Household and Body Care Nederland B.V., voorheen genaamd Kortman Intradal B.V.; 62 -rhinocort.nl; Rhinocort; M; Astra Aktiebolag; 6 -rode-kruis.nl; Het Rode Kruis; H; Het Nederlandse Rode Kruis; 32 -sallands.nl; Sallandsche Bank; H; Fortis Bank (Nederland) N.V.; 28 -sallandse.nl; Sallandsche Bank; H; Fortis Bank (Nederland) N.V.; 28 -salty-dog.nl; Salty Dog; M / H; Salty Dog C.V.; 61 -schlumberger.nl; Schlumberger, Schlumberger; M H; Schlumberger Limited Schlumberger Limited / Meterfabriek Schlumberger B.V.; 63, 63 /50 -selokeen.nl; Selokeen; M; Astra Aktiebolag; 6 -sheiladevries.nl; Sheila de Vries; M / H; Sheila de Vries - Heeremans; 64 *) -sheila-de-vries.nl; Sheila de Vries; M / H; Sheila de Vries - Heeremans; 64 *) -superwebklanten.nl; Superweb, Superweb; M H; Martijn Eier Superweb B.V.; 48, 68 -supra.nl; Supra; M; Douwe Egberts Van Nelle Tabaksmaatschappij B.V.; 26 -tonnema.nl; Tonnema; M / H; Tonnema B.V.; 71 -top-lease.nl; TOP Lease; H; TOP Lease B.V.; 72 -trekpleisters.nl; Trekpleister; M / H; Trekpleister B.V.; 73 -trijntje-oosterhuis.nl; Trijntje Oosterhuis; N; Judith Katrijntje Oosterhuis; 38 -tv-mail.nl; TV Mail; M (beeld); John de Mol Produkties B.V.; 37 -tweety.nl; Tweety; M; Time Warner Entertainment Company L.P., Delaware Limited Partnership; 70 *) -unisun.nl; Unisun System; M; Dasolas International Production A/S; 21 -vannellemild.nl; Van Nelle; M / H; Douwe Egberts Van Nelle Tabaksmaatschappij B.V.; 26 -van-nelle-trading.nl; Van Nelle; M / H; Douwe Egberts Van Nelle Tabaksmaatschappij B.V.; 26 -vendex-kbb.nl; KBB, N.V. Koninklijke Bijenkorf Beheer KBB, Koninklijke Vendex KBB N.V.; M H, H; N.V. Koninklijke Bijenkorf Beheer KBB, N.V. Koninklijke Bijenkorf Beheer KBB, Koninklijke Vendex KBB N.V.; 53, 53, 44 -vervoerscentrale.nl; Vervoerscentrale; N; Centraal Boekhuis B.V.; 17 -vlido.nl; Vlido; M; SaraLee Household and Body Care Nederland B.V., voorheen genaamd Kortman Intradal B.V.; 62 -Weekendmiljonairs.nl; Weekend Miljonairs; M; John de Mol Produkties B.V.; 37 -world-directories.nl; VNU World Directories, Inc.; H; VNU World Directories, Inc.; 77 -zestril.nl; Zestril; M; Zenecal Limited; 80 -zetel.nl; Zetel; H; Maria Theodora Henriette Bloem van der Burgt h.o.d.n. Zetel; 47 *) -zorgvoorelkaar.nl; Zorg Voor Elkaar; N; Nederlandse Rode Kruis; 32 -zwartekip.nl; Zwarte Kip, Zwarte Kip, Advocaatfabriek De Zwarte Kip; M, H, H; Gedestilleerd en Wijn Groep Nederland B.V., Bols Distilleries B.V., Bols Distilleries B.V.; 29, 11, 11 -Zwitsalbabyproducts.nl; Zwitsal; M; SaraLee Household and Body Care Nederland B.V., voorheen genaamd Kortman Intradal B.V.; 62 Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.

Source: http://www.domjur.nl/fileadmin/domjur/data/uitspraken/2000-37.pdf

Microsoft word - smartbuy 530 specs.doc

Specification • Mfr Part Number: KD084AT#ABA • Processor: Intel Celeron M 440 Processor (1.86GHz, 1MB L2 Cache, FSB • Memory: 512MB DDR2-667 Memory, upgraded to 1GB • Display: 15.4" WXGA (1280x800) Widescreen TFT Active Matrix LCD • Graphics Module: Intel GMA 950 Graphics Controller, w/ 224MB Dynamic • Hard Drive: 80GB 5400rpm SATA Hard Drive • Optica

Overview of hbips core measure set

NRI’s Behavioral Healthcare Performance Measurement System Using Data, Changing Practice ® to improve the lives of consumers OVERVIEW OF HBIPS CORE MEASURE SET The final specifications for the Hospital Based Psychiatric Inpatient Services (HBIPS) core set were released by The Joint Commission on May 30, 2008 with an optional start date of October 1, 2008, and became mandatory

Copyright © 2010 Health Drug Pdf