Canord.presidency.ro

LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE
Ñ Lege privind acordarea de facilitãþi persoanelor Lege pentru aprobarea afilierii Centrului de care au domiciliul în localitãþile rurale aflate în Formare ºi Inovaþie pentru Dezvoltare în Carpaþi (CEFIDEC) la Asociaþia ”EuromontanaÒ, precum ºi 323. Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind acor- darea de facilitãþi persoanelor care au domiciliul în Ñ Decret privind promulgarea Legii pentru apro- localitãþile rurale aflate în zonele montane .
barea afilierii Centrului de Formare ºi Inovaþiepentru Dezvoltare în Carpaþi (CEFIDEC) la Asociaþia ”EuromontanaÒ, precum ºi a plãþii cotizaþiei anuale.
146. Ñ Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 194/1999 privind instituirea meda-liei comemorative ”150 de ani de la naºterea lui Mihai EminescuÒ .
Ñ Lege privind combaterea traficului ºi consumu- 325. Ñ Decret privind promulgarea Legii pentru apro- 304. Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind comba- barea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului terea traficului ºi consumului ilicit de droguri .
nr. 194/1999 privind instituirea medaliei comemo-rative ”150 de ani de la naºterea lui Mihai L E G I ª I D E C R E T E
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U T A Þ I L O R
pentru aprobarea afilierii Centrului de Formare ºi Inovaþie
pentru Dezvoltare în Carpaþi (CEFIDEC)
la Asociaþia ”EuromontanaÒ,
precum ºi a plãþii cotizaþiei anuale
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ Se aprobã afilierea Centrului de Formare ºi Inovaþie pentru Dezvoltare în Carpaþi (CEFIDEC), din subordinea Ministerului Agriculturii ºiAlimentaþiei, la Asociaþia ”EuromontanaÒ, cu sediul la Paris, în condiþiile MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 362/3.VIII.2000 prevãzute în statutul acesteia, al cãrui text este prevãzut în anexã, precumºi plata cotizaþiei anuale. Art. 2. Ñ Cotizaþia anualã la Asociaþia ”EuromontanaÒ se suportã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei. Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 20 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României. BOGDAN NICULESCU-DUVÃZ
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 29 iunie 2000, cu res- pectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României. ULM NICOLAE SPINEANU
S T A T U T U L E U R O M O N T A N A*)
Euromontana declarã cã doreºte sã pãstreze legãturi privilegiate cu Confederaþia Europeanã a Agriculturii (C.E.A.), a cãrei decizie luatã în anul 1974 de a institui ”o conferinþã europeanã pentru problemele economice ºi sociale aleregiunilor de munteÒ a prefigurat crearea prezentei asociaþii. C.E.A. este membrã de drept a Euromontana. I. Denumirea, sediul ºi obiectul
d) încurajarea formãrii ºi cercetãrii în zonele montane, precum ºi studiul problemelor economice, sociale ºi ecolo- gice din Europa ºi din zonele de munte în optica Persoanele juridice de drept public ºi privat, prin sem- narea actului de constituire, se declarã membre fondatoare e) dezvoltarea cooperãrii internaþionale pentru reducerea ale unei asociaþii cu vocaþie internaþionalã, neutrã în plan inegalitãþilor dintre regiunile montane ale Europei. confesional ºi politic, cu scop nelucrativ ºi ºtiinþific, denu- Pentru a atinge scopurile pe care ºi le-a fixat EUROMONTANA colaboreazã cu alte iinstituþii europene. Asociaþia va fi guvernatã de legea francezã din 1 iulie II. Membri ºi resurse
1901. Sediul asociaþiei este: 11 Rue de la Baume, 75008 a) organizaþii internaþionale interesate în problemele Asociaþia are drept scop ameliorarea condiþiilor de exis- tenþã a populaþiilor din zonele de munte din Europa, în b) persoane juridice de drept privat legal constituite, conform legilor, regulamentelor ºi uzanþelor din þãrile lor de a) exprimarea, promovarea ºi apãrarea intereselor cultu- rale, economice, politice ºi ºtiinþifice ale populaþiilor din Ñ organizaþii naþionale ºi regionale ale zonelor montane; zonele de munte pe lângã Uniunea Europeanã, guvernele Ñ organizaþii economice, profesionale ºi culturale ale statelor europene, organizaþiile care se ocupã de politicile cãror membri ºi acþiuni au rol important în zona montanã; culturale, sociale, economice ºi pe lângã orice organizaþie c) persoane juridice de drept public sau asimilate: Ñ regiuni, landuri, cantoane, comune ºi alte instituþii b) punerea în valoare a cercetãrilor privind zonele de specializate sau care intervin în zonele montane. munte la nivel local, regional, naþional ºi sectorial.
Agricultura, silvicultura ºi mediul fac obiectul unei atenþii Comitetul director al EUROMONTANA decide cu majori- c) informarea opiniei publice asupra problemelor din tatea voturilor membrilor prezenþi privind admiterea unui zonele montane ºi editarea de publicaþii; MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 362/3.VIII.2000 Calitatea de membru se pierde prin demisie sau exclu- Ñ organizaþii naþionale ale zonelor montane: maximum Demisia va fi adresatã în scris comitetului director. Ea Ñ organizaþii regionale ale zonelor montane: maximum nu poate intra în vigoare decât la sfârºitul anului ºi res- pectând un interval de preaviz de 6 luni. Ñ organizaþii profesionale ºi de importanþã naþionalã, Comitetul director, dupã audierea apãrãrii celui interesat, conform art. 4 lit. b) liniuþa a doua: de la 3 la maximum poate exclude un membru al asociaþiei care contravine 10 delegaþi, în funcþie de proporþia adeziunilor din zona intereselor acesteia sau care, în ciuda a douã avertismente scrise, nu a achitat cotizaþia anualã. c) persoane morale de drept public sau asimilate, colec- Finanþarea EUROMONTANA este asiguratã din: tivitãþi teritoriale, landuri, cantoane, comune ºi alte instituþii care exercitã o responsabilitate sau o specialitate în zona b) donaþii ºi legate ale unor terþi ºi donatori; c) subvenþii ºi remunerarea prestãrilor; d) venitul din capitaluri; e) alte venituri. Fiecare delegat prezent la adunarea generalã are drep- Adunarea generalã a delegaþiilor fixeazã suma cotizaþiei tul la un singur vot. El nu poate fi purtãtor decât a douã Cotizaþiile anuale sunt percepute de secretariat. Membrul care pãrãseºte asociaþia nu are nici un drept Cu excepþia cazurilor speciale prevãzute de prezentul statut, alegerile ºi deciziile sunt adoptate cu majoritateasimplã a voturilor. În caz de balotaj votul preºedintelui pre- III. Organe
valeazã. Rezultatele sunt aduse la cunoºtinþã tuturor mem-brilor. Nu se pot lua decizii asupra nici unui obiect care nu este înscris pe ordinea de zi sau care nu este votat în c) organul de control financiar; d) secretariatul. Adunarea generalã poate autoriza asociaþia sã adere la fundaþii sau sã creeze fundaþii. De asemenea, ea poateparticipa la organizaþii cu scop lucrativ, în scopul finanþãrii IV. Adunarea generalã a delegaþilor
Adunarea generalã a delegaþilor este organul superior al Adunarea generalã alege pe o duratã de 4 ani un EUROMONTANA. Ea este suveranã în privinþa tuturor pro- organ de control financiar alcãtuit din 3 persoane din orga- blemelor pe care nu le deleagã unei alte instanþe. În parti- nizaþii diferite. Acesta verificã conturile ºi prezintã un raport a) activitatea de consiliu ºi luare de poziþie asupra pro- blemelor fundamentale ale zonelor montane, precum ºidefinirea orientãrilor de lucru ale asociaþiei; V. Modificarea statutului Ñ Dizolvarea
b) alegerea comitetului director ºi a membrilor organelor Revizuirea parþialã sau totalã a prezentului statut se d) aprobarea conturilor ºi a bugetului; face cu consimþãmântul a douã treimi din numãrul delegaþilor prezenþi sau reprezentaþi la adunarea generalã g) participarea la organizaþii cu scop lucrativ; Dizolvarea EUROMONTANA nu poate fi decisã decât cu o majoritate de trei pãtrimi din numãrul delegaþilor pre- În caz de dizolvare a EUROMONTANA ºi dupã ce au fost numiþi lichidatorii, bunurile proprii care rãmân dupã Adunarea generalã a delegaþilor se þine o datã pe an, plata datoriilor trebuie sã fie folosite în scopuri de utilitate la convocarea preºedintelui. Convocarea este trimisã cu cel puþin 30 de zile înainte de data þinerii adunãrii ºi cuprindeordinea de zi. Comitetul director poate convoca adunarea în ºedinþã VI. Administrarea
extraordinarã atunci când trebuie sã se pronunþe asupraunor probleme importante care nu suferã amânare. În plus, adunarea generalã se poate reuni în ºedinþã extraordinarã Asociaþia este administratã de un comitet director care la cererea unei cincimi din numãrul membrilor sãi. este alcãtuit din maximum 30 de membri, urmãrindu-se sãse obþinã o reprezentare echilibratã. Membrii comitetului director sunt aleºi de adunarea Delegaþii adunãrii generale sunt desemnaþi de orga- generalã pe o duratã de 4 ani. Reînnoirea mandatului lor nizaþiile care au aderat, conform regulilor urmãtoare: a) organizaþii internaþionale: de la 5 la 10 delegaþi; Pe durata mandatului membrii demisionari pot fi înlocuiþi b) persoane juridice de drept privat, conform legislaþiei pentru restul mandatului lor la urmãtoarea adunare MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 362/3.VIII.2000 Candidaturile la alegerile pentru comitetul director pot fi fie prezentate de comitetul director, fie propuse de delegaþiºi transmise secretariatului EUROMONTANA cu 20 de zile Deciziile comitetului director sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenþi sau reprezentaþi. În caz de Membrii comitetului director pot fi revocaþi de adunarea balotaj, votul preºedintelui este prevalent. generalã cu majoritatea a douã treimi din numãrul membri-lor prezenþi sau reprezentaþi. Directorul rãspunde de secretariatul administrativ. Comitetul director alege dintre membrii sãi un birou alcãtuit dintr-un preºedinte, 5 vicepreºedinþi ºi un trezorier,conform unei reprezentativitãþi echilibrate. Ei sunt aleºi pe Acþiunile judiciare, atât în calitate de reclamant, cât ºi de pârât, sunt urmãrite de comitetul director reprezentat depreºedintele sãu sau de un membru desemnat de acesta Comitetul director se reuneºte ori de câte ori considerã necesar preºedintele, dar de minimum douã ori pe an sau Dacã este necesar, comitetul director poate institui În cazul în care nu pot participa, membrii comitetului comisii ºi grupe de lucru. Pot fi chemate sã colaboreze director pot fi reprezentaþi de o persoanã la alegerea lor.
Comitetul director nu poate delibera în mod valabil decât într-o grupã de lucru ºi persoane care nu fac parte din dacã cel puþin jumãtate din numãrul membrilor sãi sunt VII. Bugete ºi conturi
Comitetul director are sarcina de a gestiona, de a admi- nistra ºi de a executa deciziile adunãrii generale. Comitetul director are competenþa de a decide colaborãrile necesare.
Exerciþiul financiar se încheie la data de 31 decembrie El poate atribui sarcini specifice preºedintelui sau vice- a fiecãrui an dacã nu existã o altã propunere acceptatã de preºedinþilor. El poate numi membri de onoare care au aju-tat EUROMONTANA sau care au contribuit la promovarea Comitetul director este obligat sã supunã aprobãrii El pregãteºte ordinea de zi a adunãrii generale. În plus, adunãrii generale contul exerciþiului financiar încheiat ºi îi sunt încredinþate urmãtoarele sarcini: a) recomandãri, expertize ºi prezentarea de propuneri privind toate problemele pentru care decizia aparþine VIII. Dispoziþii generale
b) decizii privind programul de activitate; c) numirea directorului, a colaboratorilor ºi colaboratoa- Ceea ce nu este prevãzut în prezentul statut va fi reglementat conform dispoziþiilor legii, prin regulamentele e) convocarea adunãrii generale; f) numirea grupelor de lucru; g) reglementarea competenþelor financiare; Pe o duratã maximã de 2 ani membrii fondatori vor asi- gura gestiunea ºi administrarea asociaþiei ºi vor desemna PREªEDINTELE ROMÂNIEI
privind promulgarea Legii pentru aprobarea afilierii
Centrului de Formare ºi Inovaþie pentru Dezvoltare
în Carpaþi (CEFIDEC) la Asociaþia ”EuromontanaÒ,
precum ºi a plãþii cotizaþiei anuale
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea afilierii Centrului de Formare ºi Inovaþie pentru Dezvoltare în Carpaþi (CEFIDEC) la Asociaþia MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 362/3.VIII.2000 ”EuromontanaÒ, precum ºi a plãþii cotizaþiei anuale ºi se dispune publicareaîn Monitorul Oficial al României, Partea I. EMIL CONSTANTINESCU
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U T A Þ I L O R
privind combaterea traficului ºi consumului ilicit de droguri
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
carea fãptuitorilor ºi acte premergãtoare, sub o altã identi- Dispoziþii generale
tate decât cea realã, atribuitã pentru o perioadã determi-natã.
Art. 1. Ñ În prezenta lege termenii ºi expresiile de mai a) substanþe aflate sub control naþional Ñ drogurile ºi Sancþionarea traficului ºi a altor operaþiuni ilicite
precursorii înscriºi în tabelele-anexã nr. IÐIV care fac parte cu substanþe aflate sub control naþional
integrantã din prezenta lege; tabelele pot fi modificate prinordonanþã de urgenþã a Guvernului, prin înscrierea unei noi Art. 2. Ñ (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experi- plante sau substanþe, prin radierea unei plante sau sub- mentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, stanþe ori prin transferarea acestora dintr-un tabel în altul, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpãrarea, deþine-rea ori alte operaþiuni privind circulaþia drogurilor de risc, b) droguri Ñ plantele ºi substanþele stupefiante ori fãrã drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 15 ani psihotrope sau amestecurile care conþin asemenea plante ºi substanþe, înscrise în tabelele nr. IÐIII; (2) Dacã faptele prevãzute la alin. (1) au ca obiect dro- c) droguri de mare risc Ñ drogurile înscrise în tabelele guri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani ºi interzicerea unor drepturi.
d) droguri de risc Ñ drogurile înscrise în tabelul nr. III; Art. 3. Ñ (1) Introducerea sau scoaterea din þarã, pre- e) precursori Ñ substanþele utilizate frecvent în fabrica- cum ºi importul ori exportul de droguri de risc, fãrã drept, rea drogurilor, înscrise în tabelul nr. IV; se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani ºi inter- f) inhalanþi chimici toxici Ñ substanþele stabilite ca atare (2) Dacã faptele prevãzute la alin. (1) privesc droguri de g) consum ilicit de droguri Ñ consumul de droguri aflate mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de sub control naþional, fãrã prescripþie medicalã; h) toxicoman Ñ persoana care se aflã în stare de Art. 4. Ñ Cultivarea, producerea, fabricarea, experimen- dependenþã fizicã ºi/sau psihicã cauzatã de consumul de tarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpãrarea droguri, constatatã de una dintre unitãþile sanitare stabilite sau deþinerea de droguri pentru consum propriu, fãrã drept, în acest sens de Ministerul Sãnãtãþii; se pedepseºte cu închisoare de la 2 la 5 ani.
i) cura de dezintoxicare ºi supravegherea medicalã Ñ Art. 5. Ñ Punerea la dispoziþie, cu ºtiinþã, cu orice titlu, mãsurile ce pot fi luate pentru înlãturarea dependenþei a unui local, a unei locuinþe sau a oricãrui alt loc amena- fizice ºi/sau psihice faþã de droguri; jat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de j) livrarea supravegheatã Ñ metoda folositã de instituþiile droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri se sau organele legal abilitate, cu autorizarea ºi sub controlul pedepseºte cu închisoare de la 3 la 5 ani ºi interzicerea procurorului, care constã în permiterea trecerii sau circulaþiei pe teritoriul þãrii de droguri ori precursori, sus- Art. 6. Ñ (1) Prescrierea drogurilor de mare risc, cu pecþi de a fi expediaþi ilegal, sau de substanþe care au intenþie, de cãtre medic, fãrã ca aceasta sã fie necesarã înlocuit drogurile ori precursorii, în scopul descoperirii acti- din punct de vedere medical, se pedepseºte cu închisoare vitãþilor infracþionale ºi al identificãrii persoanelor implicate (2) Cu aceeaºi pedeapsã se sancþioneazã ºi eliberarea k) investigatori acoperiþi Ñ poliþiºti special desemnaþi sã sau obþinerea, cu intenþie, de droguri de mare risc, pe efectueze, cu autorizarea procurorului, investigaþii în vede- baza unei reþete medicale prescrise în condiþiile prevãzute rea strângerii datelor privind existenþa infracþiunii ºi identifi- la alin. (1) sau a unei reþete medicale falsificate.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 362/3.VIII.2000 Art. 7. Ñ Administrarea de droguri de mare risc unei ritãþilor competente participarea sa la o asociaþie sau persoane, în afara condiþiilor legale, se pedepseºte cu înþelegere în vederea comiterii uneia dintre infracþiunile prevãzute la art. 2Ð10, permiþând astfel identificarea ºi tra- Art. 8. Ñ Furnizarea, în vederea consumului, de inha- gerea la rãspundere penalã a celorlalþi participanþi.
lanþi chimici toxici unui minor se pedepseºte cu închisoare Art. 16. Ñ Persoana care a comis una dintre de la 6 luni la 2 ani sau cu amendã.
infracþiunile prevãzute la art. 2Ð10, iar în timpul urmãririi Art. 9. Ñ Producerea, fabricarea, importul, exportul, ofe- penale denunþã ºi faciliteazã identificarea ºi tragerea la rirea, vânzarea, transportul, livrarea cu orice titlu, trimiterea, rãspundere penalã a altor persoane care au sãvârºit procurarea, cumpãrarea sau deþinerea de precursori, echi- infracþiuni legate de droguri beneficiazã de reducerea la pamente ori materiale, în scopul utilizãrii lor la cultivarea, jumãtate a limitelor pedepsei prevãzute de lege.
producerea sau fabricarea ilicitã de droguri de mare risc, Art. 17. Ñ (1) Drogurile ºi alte bunuri care au fãcut se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani ºi interzice- obiectul infracþiunilor prevãzute la art. 2Ð10 se confiscã, iar dacã acestea nu se gãsesc, condamnatul este obligat la Art. 10. Ñ Organizarea, conducerea sau finanþarea fap- telor prevãzute la art. 2Ð9 se pedepseºte cu pedepsele (2) Se confiscã, de asemenea, banii, valorile sau orice prevãzute de lege pentru aceste fapte, limitele maxime ale alte bunuri dobândite prin valorificarea drogurilor ºi a altor Art. 11. Ñ (1) Îndemnul la consumul ilicit de droguri, Art. 18. Ñ (1) Drogurile ridicate în vederea confiscãrii prin orice mijloace, dacã este urmat de executare, se se distrug. Pãstrarea de contraprobe este obligatorie.
pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Dacã îndemnul nu este urmat de executare, a) medicamentele utilizabile, care au fost remise farma- pedeapsa este de la 6 luni la 2 ani sau amendã.
ciilor sau unitãþilor spitaliceºti, dupã avizul prealabil al Art. 12. Ñ (1) Se pedepsesc cu detenþiunea pe viaþã Direcþiei farmaceutice din cadrul Ministerului Sãnãtãþii; sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani ºi interzicerea b) plantele ºi substanþele utilizabile în industria farma- unor drepturi faptele prevãzute la art. 2, 3 ºi 5, dacã per- ceuticã sau în altã industrie, în funcþie de natura acestora, soana care le-a sãvârºit face parte dintr-o organizaþie sau care au fost remise unui agent economic public sau privat, asociaþie ori dintr-un grup de cel puþin 3 persoane, cu autorizat sã le utilizeze ori sã le exporte; structuri determinate ºi care sunt constituite în scopul comi- c) unele cantitãþi corespunzãtoare, care vor fi pãstrate terii acelor fapte ºi al obþinerii de beneficii materiale sau în scop didactic ºi de cercetare ºtiinþificã sau au fost remise instituþiilor care deþin câini ºi alte animale de depis- (2) Se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 15 ani fap- tare a drogurilor, pentru pregãtirea ºi menþinerea antrena- tele prevãzute la art. 4, 6, 7, 9 ºi 11, dacã au fost mentului acestora, cu respectarea dispoziþiilor legale.
sãvârºite în condiþiile prevãzute la alin. (1).
(3) Distrugerea drogurilor se efectueazã periodic, prin (3) În cazul infracþiunilor prevãzute la alin. (1) ºi (2), incinerare sau prin alte mijloace adecvate, de cãtre o dacã faptele au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa comisie formatã din câte un reprezentant al Parchetului de este detenþiunea pe viaþã sau închisoarea de la 15 la 25 pe lângã Curtea Supremã de Justiþie, al Ministerului de ani ºi interzicerea unor drepturi.
Sãnãtãþii Ñ Direcþia farmaceuticã, al Ministerului Apelor, Art. 13. Ñ (1) Tentativa la infracþiunile prevãzute la Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, un specialist din cadrul art. 2Ð7, la art. 9 ºi 10 se pedepseºte.
formaþiunii centrale de reprimare a traficului ilicit de droguri (2) Se considerã tentativã ºi producerea sau procurarea din Inspectoratul General al Poliþiei ºi gestionarul camerei mijloacelor ori instrumentelor, precum ºi luarea de mãsuri de corpuri delicte a aceleiaºi unitãþi.
în vederea comiterii infracþiunilor prevãzute la alin. (1).
Art. 19. Ñ În cazul în care un toxicoman este condam- Art. 14. Ñ Cu privire la infracþiunile cuprinse în prezen- nat pentru sãvârºirea unei infracþiuni, se aplicã în mod tul capitol, pe lângã situaþiile prevãzute în Codul penal, corespunzãtor dispoziþiile Codului penal ºi ale Codului de constituie circumstanþe agravante urmãtoarele situaþii: a) persoana care a comis infracþiunea îndeplinea o funcþie ce implicã exerciþiul autoritãþii publice, iar fapta a fost comisã în exercitarea acestei funcþii; Dispoziþii procedurale
b) fapta a fost comisã de un cadru medical sau de o persoanã care are, potrivit legii, atribuþii în lupta împotriva Art. 20. Ñ Parchetul de pe lângã Curtea Supremã de Justiþie poate autoriza, la solicitarea instituþiilor sau organe- c) drogurile au fost trimise ºi livrate, distribuite sau ofe- lor legal abilitate, efectuarea de livrãri supravegheate, cu rite unui minor, unui bolnav psihic, unei persoane aflate în sau fãrã substituirea totalã a drogurilor ori a precursorilor.
curã de dezintoxicare sau sub supraveghere medicalã ori Art. 21. Ñ (1) Procurorul poate autoriza folosirea inves- s-au efectuat alte asemenea activitãþi interzise de lege cu tigatorilor acoperiþi pentru descoperirea faptelor, identifica- privire la una dintre aceste persoane ori dacã fapta a fost rea autorilor ºi obþinerea mijloacelor de probã, în situaþiile comisã într-o instituþie sau unitate medicalã, de învãþãmânt, în care existã indicii temeinice cã a fost sãvârºitã sau cã militarã, loc de detenþie, centre de asistenþã socialã, de se pregãteºte comiterea unei infracþiuni dintre cele reeducare sau instituþie medical-educativã, locuri în care elevii, studenþii ºi tinerii desfãºoarã activitãþi educative, (2) Autorizarea este datã în formã scrisã pentru o peri- sportive, sociale ori în apropierea acestora; oadã de cel mult 60 de zile ºi poate fi prelungitã pentru d) folosirea minorilor în sãvârºirea faptelor prevãzute la motive temeinic justificate, fiecare prelungire neputând e) drogurile au fost amestecate cu alte substanþe care Art. 22. Ñ (1) Poliþiºtii din formaþiunile de specialitate, le-au mãrit pericolul pentru viaþa ºi integritatea persoanelor.
care acþioneazã ca investigatori acoperiþi, precum ºi cola- Art. 15. Ñ Nu se pedepseºte persoana care, mai boratorii acestora pot procura droguri, substanþe chimice, înainte de a fi începutã urmãrirea penalã, denunþã auto- esenþiale ºi precursori, cu autorizarea prealabilã a MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 362/3.VIII.2000 procurorului, în vederea descoperirii activitãþilor infracþionale de Ministerul Sãnãtãþii, care sunt obligate sã verifice perio- ºi a identificãrii persoanelor implicate în astfel de activitãþi.
dic oportunitatea continuãrii curei.
(2) Actele încheiate de poliþiºtii ºi colaboratorii acestora, (2) Când nu este necesarã cura de dezintoxicare, per- prevãzuþi la alin. (1), pot constitui mijloace de probã.
soana este supusã supravegherii medicale într-o unitate Art. 23. Ñ (1) Când sunt indicii temeinice cã o per- medicalã, publicã sau privatã, dintre cele stabilite de soanã care pregãteºte comiterea unei infracþiuni dintre cele Ministerul Sãnãtãþii, care aplicã mãsurile medicale nece- prevãzute în prezenta lege sau care a comis o asemenea sare, þinând seama de starea de sãnãtate a persoanei, de infracþiune foloseºte sisteme de telecomunicaþii sau infor- personalitatea acesteia ºi de mediul social din care pro- matice, organul de urmãrire penalã poate, cu autorizarea procurorului, sã aibã acces pe o perioadã determinatã la (3) Supravegherea medicalã este asiguratã în mod con- aceste sisteme ºi sã le supravegheze.
tinuu sau temporar de o unitate dintre cele prevãzute la (2) Dispoziþiile art. 911Ð915 din Codul de procedurã alin. (2), împreunã cu o familie, o persoanã sau o colecti- penalã se aplicã în mod corespunzãtor.
vitate, care prezintã aptitudinile necesare unei astfel de Art. 24. Ñ Percheziþia se poate efectua în locurile în care sunt indicii cã s-a comis ori cã se pregãteºte sãvârºirea (4) Cheltuielile ocazionate de cura de dezintoxicare sau uneia dintre infracþiunile prevãzute în prezenta lege, cu res- de supravegherea medicalã, precum ºi de efectuarea pectarea dispoziþiilor Codului de procedurã penalã.
expertizei medico-legale sunt suportate de stat ºi, în funcþie Art. 25. Ñ (1) În cazul în care existã indicii temeinice de posibilitãþile materiale, de cãtre persoana în cauzã, de cã o persoanã transportã droguri ascunse în corpul sãu, familie sau de un organism privat, în condiþiile stabilite pe baza consimþãmântului scris, organul de urmãrire penalã printr-un ordin comun al ministrului sãnãtãþii ºi al ministrului dispune efectuarea unor examene medicale, în vederea depistãrii acestora. În caz de refuz se va solicita autoriza-rea procurorului, care va menþiona ºi unitatea medicalã ce (5) Ministrul justiþiei ºi ministrul sãnãtãþii vor stabili urmeazã sã efectueze aceste investigaþii medicale.
printr-un ordin comun mãsurile medicale ºi educative care (2) Actele consemnând rezultatul investigaþiilor medicale, vor fi aplicate toxicomanilor în penitenciare.
precum ºi cele privind modul în care acestea s-au efectuat Art. 29. Ñ (1) Toxicomanii care se prezintã din proprie se transmit de îndatã procurorului sau, dupã caz, organului iniþiativã la o unitate medicalã specializatã sau la un dis- de urmãrire penalã care le-a solicitat.
pensar, pentru a beneficia de tratament, pot cere confi- Art. 26. Ñ Formaþiunea centralã de reprimare a traficu- lui ilicit de droguri din Inspectoratul General al Poliþiei este (2) Toxicomanii care au beneficiat de un tratament în unica formaþiune care coordoneazã ºi centralizeazã toate condiþiile prevãzute la alin. (1) primesc, la cererea lor, câte datele care vizeazã drogurile, substanþele chimice esenþiale, un certificat nominal, în care se vor menþiona unitatea emi- precursorii ºi inhalanþii chimici toxici.
tentã, datele de identificare a persoanei în cauzã, durataºi obiectul tratamentului, starea sãnãtãþii la terminarea sau Mãsuri împotriva consumului ilicit de droguri
Art. 30. Ñ Orice persoanã care are cunoºtinþã despre Art. 27. Ñ (1) Consumul ilicit de droguri aflate sub con- un consumator de droguri poate sesiza una dintre unitãþile trol naþional, fãrã prescripþie medicalã, este interzis pe teri- medicale stabilite de Ministerul Sãnãtãþii, care va proceda (2) Persoana care consumã ilicit droguri aflate sub con- trol naþional este supusã, dupã caz, uneia dintre urmãtoa- rele mãsuri: cura de dezintoxicare sau supravegherea Dispoziþii finale
(3) Mãsurile prevãzute la alin. (2) sunt dispuse de una Art. 31. Ñ În termen de 60 de zile de la data intrãrii în dintre unitãþile medicale stabilite de Ministerul Sãnãtãþii, pe vigoare a prezentei legi Ministerul Sãnãtãþii, cu avizul Ministerului de Interne, Ministerului Justiþiei ºi al Ministerului (4) Decizia unitãþii medicale poate fi atacatã cu Finanþelor, va emite Regulamentul pentru aplicarea dis- plângere, în termen de 10 zile de la comunicare, la poziþiilor prezentei legi, care se aprobã prin hotãrâre a judecãtoria în a cãrei razã teritorialã îºi are sediul unitatea Art. 32. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi (5) Hotãrârea judecãtoriei poate fi atacatã cu recurs.
se abrogã dispoziþiile art. 312 din Codul penal, în ceea ce Art. 28. Ñ (1) Cura de dezintoxicare se realizeazã în priveºte produsele sau substanþele stupefiante, precum ºi regim de spitalizare în una dintre unitãþile medicale stabilite Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 9 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din MIRCEA IONESCU-QUINTUS
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 20 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României. VASILE LUPU
Bucureºti, 26 iulie 2000.
Nr. 143.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 362/3.VIII.2000 T A B E L U L Nr. I
Acetorphine Ñ derivat de tebainã = 3-O-acetyltetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbutyl)
Acetyl-alpha-methylfentanyl = N-[1-(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide
Acetylmethadol = 3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
Alphacetylmethadol = alpha-3-acetoxy-6-dimethylamino-4, 4-diphenylheptane
Alphamethylfentanyl = N-[1(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
Benzoylmorphine
Beta-hydroxyfentanyl
= N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
Beta-hydroxy-methyl-3-fentanyl = N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionani-
Brolamfetamine (DOB) = 2,5-dimethoxy-4-bromoamphetamine
Cathinone = (-)-alpha-aminopropiophenone
Codeine-N-oxide
Desomorphine
= dihydrodeoxymorphine
DET = N,N-diethyltryptamine
2,5-dimethoxyamfetamine (DMA) = dl-2,5-dimethoxy-alpha-methylphenylethylamine
DMHP = 3-(1,2-dimethylhepthyl)-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran
DMT = N,N-dimethyltryptamine
2,5-dimethoxy-4-ethylamfetamine (DOET) = dl-2,5-dimethoxy-4-ethyl-alpha-methylphenylethyl-
Dioxaphetyl butyrate = ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate
Eticyclidine (PCE) = N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine
N-ethyl methylenedioxyamfetamine (N-ethyl MDA) = (+/-)-N-ethyl-alpha-methyl-3,4-(methyl-
Etorphine = tetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbuthyl)-6,14-endoetheno-oripavine
Etryptamine = 3-(2-aminobutyl) indole
Heroin = Diacethylmorphine
N-hydroxy methylenedioxyamfetamine (N-hydroxy-MDA) = (+/-)-N-[alpha-methyl-3,4-(methyl-
Ketobemidone = 4-meta-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine
(+)-Lysergide (LSD) = (+)N,N-diethyllysergamide (d-lysergic acid diethylamide)
Methadone intermediar = 4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane
Methcathinone = 2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one
3,4-Methylenedioxymetamfetamine (MDMA) = dl-3,4-methylenedioxy-N,alpha-dimethylphenyl-
5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamfetamine (MMDA) = dl-5-methoxy-3,4-methylenedioxy-alpha-
Mescaline = 3,4,5-trimethoxyphenethylamine
Methyl-4 aminorex = (+/-)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline
Methyl-3-fentanyl = N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide
Methyl-3-tiofentanyl = N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
Morphine-N-oxide
MPPP
= 1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)
Oxycodone = 14-hydroxydihydrocodeinone
Para-fluorofentanyl = 4Õ-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide
Parahexyl = 3-hexyl-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran
Paramethoxyamfetamine (PMA) = 4-methoxy-alpha-methylphenylethylamine
PEPAP = 1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)
Psilocine = 3-(2 dimethylaminoethyl)-4-hydroxyindole
Psilocybine = 3-(2 dimethylaminoethyl)indol-4-yl dihydrogen phosphate
Rolicyclidine = 1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine
STP, DOM = 2-amino-1-(2,5-dimethoxy-4-methyl)phenylpropane
Tenamfetamine (MDA) = 3,4-methylenedioxyamphetamine
Tenocyclidine (TCP) = 1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine
Tetrahydrocannabinol
Thiofentanyl
= N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
3,4,5-Trimethoxyamfetamine (TMA) = dl-3,4,5-trimethoxy-alpha-methylphenylethylamine
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 362/3.VIII.2000 T A B E L U L Nr. II
Acetyldihydrocodeine
Acetylmethadol
= 3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
Alfentanil = N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperi-
Allylprodine = 3-allil-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
Alphameprodine = alpha-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
Alphamethadol = alpha-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
Alphamethylthiofentanyl = N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
Alphaprodine = alpha-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
Amfetamine = (+/-)-2-amino-1-phenylpropane
Anileridine = 1-para-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Benzethidine = 1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Benzylmorphine = 3-benzylmorphine
Betacetylmethadol = beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
Betameprodine = beta-3-ethyl-1-methyl-4-propionoxypiperidine
Betamethadol = beta-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
Betaprodine = beta-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
Bezitramine = 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazolinyl)piperidine
Clonitazene = (2-para-chlorbenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole
Coca frunze
Cocaine
= methyl ester de benzoylecgonine
Codeine = 3-methylmorphine
Codoxime = dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime
Concentrat de tulpini de mac
Dexamfetamine
= (+)-2-amino-1-phenylpropane
Dextromoramide = (+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine
Diampromide = N-[2-methylphenethylamino propyl]propionanilide
Dextropropoxyphene = alpha-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate
Diehylthiambutene = 3-diethylamino-1,1-di-(2Õ-thienyl)-1-butene
Difenoxine = 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid
Dihydrocodeine
Dihydromorphine
Dimenoxadol
= 2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate
Dimepheptanol = 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
Dimethylthiambutene = 3-dimethylamino-1,1-di-(2Õ-thienyl)-1-butene
Dioxaphetyl butyrate = ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate
Diphenoxylate = 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Dipipanone = 4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone
Drotebanol = 3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6 beta, 14 diol
Ecgonine
Ethylmethyltiambutene
= 3-ethylmethylamino-1,1-di-(2Õ-thienyl)-1-butene
Ethylmorphine = 3-ethylmorphine
Etonitazene = 1-diethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole
Etoxeridine = 1-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Fenetylline = dl-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-7-(2-[(1-methyl-2-phenylethyl)amino]ethyl)-1H-purine-
Fentanyl = 1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine
Furethidine = 1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Hidrocodone = dihydrocodeinone
Hydromorphinol = 14-hydroxydihydromorphine
Hydromorphone = dihydromorphinone
Hydroxypethidine = 4-meta-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Isomethadone = 6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone
Levamfetamine = 1-alpha-methylphenylethylamine
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 362/3.VIII.2000 Levometamfetamine = 1-N-alpha-dimethylphenylethylamine
Levomethorphane = (-)-3-methoxy-N-methylmorphinan
Levomoramide = (-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl]morpholine
Levophenacylmorphane = (-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan
Levorphanol = (-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
Mecloqualone = 3-(-chlorophenyl)2-methyl-4-(3H)-quinazolinone
Metamfetamine = (+)-2-methylamino-1-phenylpropane
Metamfetamine racemate = (+/-)-N,alpha-dimethylphenethylamine
Methaqualone = 2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone
Methylphenidate = 2-phenyl-2-(2-piperidyl)acetic acid methyl ester
Metazocine = 2Õ-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan
Methadone = 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone
Methyldesorphine = 6-methyl-delta-6-deoxymorphine
Methyldihydromorphine = 6-methyldihydromorphine
Metopon = 5-methyldihydromorphinone
Moramide intermediate = 2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid
Morpheridine = 1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Morphine ºi sãruri
Myrophine
= myristylbenzylmorphine
Nicocodine = 6-nicitinylcodeine
Nicodicodine = 6-nicotinyldihydrocodeine
Nicomorphine = 3,6-dinicotinylmorphine
Noracymethadol = (+/-)-alpha-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenyl-heptan
Norcodeine = N-demethylcodeine
Norlevorphanol = (-)-3-hidroxymorphinan
Normethadone = 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone
Normorphine = demethylmorphine
Norpipanone = 4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone
N-oxymorhine
Opium
Oxycodone
= 14-hydroxydihydrocodeinone
Oxymorphone = 14-hydroxydihydromorphinone
Pethidine = 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Pethidine intermediar A = 4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine
Pethidine intermediar B = 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Pethidine intermediar C = 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
Phenadoxone = 6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone
Phenampromide = N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-propionanilide
Phenazocine = 2Õ-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan
Phencyclidine = 1-(1-phencyclohexyl)piperidine
Phenmetrazine = 3-methyl-2-phenylmorpholine
Phenomorphane = 3-hydroxy-N-phenethylmorphinan
Phenoperidine = 1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Pholcodine = morpholinylethylmorphine
Piminodine = 4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Piritramide = 1-(3-cyano-3,3diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)-piperidine-4-carboxylic acid amide
Proheptazine = 1,3-dimetyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane
Properidine = 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester
Propiram = N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide
Racemethorphane = (+/-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
Racemoramide = (+/-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl] morpholine
Racemorphane = (+/-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
Secobarbital = 5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid
Sufentanil = N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)-ethyl]-4-piperidyl] propionanilide
Thebacone = acetyldihydrocodeinone
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 362/3.VIII.2000 Thebaine
Tilidine
= (+/-)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate
Trimeperidine = 1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
Zipeprol = alpha-(alpha-methoxybenzyl)-4-(beta-methoxyphenethyl)-1-pipenazineethanol
T A B E L U L Nr. III
Allobarbital = 5,5-diallylbarbituric acid
Alprazolam = 8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
Amfepramone = 2-(diethylamino)propiophenone
Amobarbital = 5-ethyl-5-(3-methylbutyl)barbituric acid
Aminorex = 2-amino-5-phenyl-2-oxazoline
Barbital = 5,5-diethylbarbituric acid
Benzfetamine = N-benzyl-N-alpha-dimethylphenethylamine
Bromazepam = 7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Brotizolam = 2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thienol[3,2-f]-s-triazolo [4,3-a][1,4]diazepine
Buprenorphine = 21-cyclopropyl-7-alpha-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-
Butobarbital = 5-butyl-5-ethylbarbituric acid
Butalbital = 5-allyl-5-isobutylbarbituric acid
Cannabis, rezinã de cannabis ºi ulei de cannabis
Cathine
= d-threo-2-amino-1-hydroxy-1-phenylpropane
Cyclobarbital = 5-(1-cyclohexan-1-yl)-5-ethylbarbituric acid
Camazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Chlordiazepoxide = 7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide
Clobazam = 7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine 2,4(3H,5H)-dione
Clonazepam = 5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4- benzodiazepin-2-one
Clorazepate = 7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4- benzodiazepine 3-carboxylic acid
Clotiazepam = 5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one
Cloxazolam = 10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2-d] [1,4] benzodia-
Delorazepam = 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Diazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Estazolam = 8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepine
Ethchlorvynol = ethyl-2-chlorovinylethinylcarbinol
Ethinamate = 1-ethylcyclohexanolcarbamate
Ethyl loflazepate = ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepine-3-
Etilamfetamine = dl-N-ethyl-alpha-methylphenylethylamine
Fencamfamine = dl-N-ethyl-3-phenylbicyclo(2,2,1)-heptan-2-amine
Fenproporex = dl-3-[(alpha-methylphenylethyl)amino]propionitrile
Fludiazepam = 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Flunitrazepam = 5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Flurazepam = 7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodia-
Glutethimide = 2-ethyl-2-phenylglutarimide
Halazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Haloxazolam = 10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d] [1,4] benzodia-
Ketazolam = 11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]-oxazinol[3,2d] [1,4] benzo-
Lefetamine = (-)-1-dimethylamino-1,3-diphenylethane
Loprazolam = 6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl) methylene]-8-nitro-1H-imi-
Lorazepam = 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Lormetazepam = 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-benzodiaze-
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 362/3.VIII.2000 Mazindol = 5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo-(2,1-a)-isoindol-5-ol
Medazepam = 7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine
Mefenorex = dl-N-(3-chloropropyl)-alpha-methylphenethylamine
Meprobamate = 2-methyl-2-propyl-1,3-propanediol dicarbamate
Mesocarbe = 3-(alpha-methylphenethyl)-N-(phenylcarbamoyl)sydnone imine
Methylphenobarbital = 5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid
Methyprylone = 3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dione
Midazolam = 8-chloro-6-(o-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazol(1,5-a) (1,4) benzodiazepine
Nimetazepam = 1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Nitrazepam = 1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Nordazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Oxazepam = 7-chloro-1,3-dihidro-3-hydroxy-5-phenyl-2-H-1,4-benzodiazepin-2-one
Oxazolam = 10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyloxazolo(3,2-d) (1,4) benzodiaze-
Pentazocine = 1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benza-
Pentobarbital = 5-ethyl-5-(1-methylbutyl) barbituric acid
Pemoline = 2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one
Phendimetrazine = (+)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine
Phenobarbital = 5-ethyl-5-phenylbarbituric acid
Phentermine = alpha-alpha-dimethylphenethylamine
Pinazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Pipradrol = 1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)-methanol
Prazepam = 7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Pyrovalerone = dl-1-(4-methylphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone
Secbutabarbital = 5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid
Temazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Tetrazepam = 7-chloro-5-(cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Triazolam = 8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepine
Vinylbital = 5-(1-methylbuthyl)-5-vinylbarbituric acid
T A B E L U L Nr. IV
N-acetylanthranilic acid
Ephedrine
Ergometrine
Ergotamine
Isosafrole
Lysergic acid
3,4-methylenedioxy-phenylpropan-2-one
1-phenyl-2-propanone
Piperonal
Pseudoephedrine
Safrole

Acetic anhydride
Acetone
Anthranilic acid
Ethyl ether
Hydrochlorid acid
Phenylacetic acid
Piperidine
Methylethyl ketone
Potassium permanganate
Sulphuric acid
Toluene

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 362/3.VIII.2000 PREªEDINTELE ROMÂNIEI
pentru promulgarea Legii privind combaterea traficului
ºi consumului ilicit de droguri
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia Preºedintele României
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind combaterea traficului ºi consumului ilicit de droguri ºi se dispune publicarea în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I.
EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 17 iulie 2000.
Nr. 304.
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U T A Þ I L O R
privind acordarea de facilitãþi persoanelor care au domiciliul
în localitãþile rurale aflate în zonele montane
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ Persoanele care au domiciliul în localitãþile Art. 4. Ñ (1) Acordarea materialului lemnos menþionat rurale din zonele de munte au dreptul, pentru practicarea la art. 2 se face pe bazã de cerere, care se depune la unor meºteºuguri tradiþionale, la o cantitate de lemn, pentru primarul comunei în a cãrei razã teritorialã domiciliazã soli- a fi prelucratã în produse finite ºi semifinite, în vederea efectuãrii schimbului de produse din lemn cu cereale nece- (2) Primarul verificã dacã sunt îndeplinite condiþiile prevãzute la art. 2, dupã care avizeazã, aprobã sau res- Art. 2. Ñ (1) Pentru prelucrarea ºi valorificarea prin comerþ ambulant locuitorilor din zona montanã, care îºi asi- (3) Cererile avizate se înainteazã direcþiilor teritoriale ale gurã mijloacele de subzistenþã din practicarea meseriei deprelucrare a lemnului în scândurã, ºindrilã, grinzi fasonate, Regiei Naþionale a Pãdurilor pânã la începerea anului bârne, butoaie, ciubere, doniþe, araci de vie, furci din lemn, calendaristic pentru care se solicitã material lemnos.
cozi de unelte, oiºti de cãruþã ºi alte asemenea produse ºi (4) Direcþiile silvice teritoriale ale Regiei Naþionale a care nu posedã în proprietate pãduri, li se acordã anual, Pãdurilor aprobã cantitatea de material lemnos ce urmeazã pe baza autorizaþiei de meseriaº, de cãtre primar, din sã fie acordatã solicitanþilor, înaintând situaþia ocoalelor sil- vegetaþia forestierã din afara fondului forestier, ºi de ocoa- lele silvice ale direcþiilor silvice câte 10 metri cubi material (5) Primarii ºi ocoalele silvice sunt obligate sã asigure, lemnos pe picior, dar nu mai mult de 15 metri cubi de cu prioritate, cantitãþile de material lemnos, la nivelul apro- (2) Prin familie, în sensul prezentei legi, se înþelege (6) Persoanele fizice nemulþumite de modul de soþul, soþia ºi copiii lor necãsãtoriþi, care gospodãresc soluþionare a cererilor se pot adresa cu plângere, în ter- men de 30 de zile de la comunicare, prefectului judeþului, (3) Comercializarea lemnului brut obþinut în condiþiile care o va soluþiona în cel mult 15 zile.
Art. 3. Ñ (1) Practicarea meseriei de prelucrare a lem- Art. 5. Ñ (1) Titularii legitimaþiei pot valorifica produsele nului se autorizeazã conform legii.
prelucrate din lemn la târguri, pieþe, oboare, precum ºi în (2) Pe baza autorizaþiei de meseriaº ºi a îndeplinirii alte locuri destinate activitãþilor comerciale, fiind scutiþi de condiþiilor prevãzute la art. 2 primarii elibereazã o legi- (2) Când produsele sunt transportate pe calea feratã, (3) Forma ºi conþinutul legitimaþiei se stabilesc prin titularii legitimaþiei beneficiazã pentru acestea de reducere hotãrâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intra- de 50% din tariful legal de transport, iar când produsele rea în vigoare a prezentei legi. În legitimaþie se vor înscrie sunt transportate cu cãruþele, beneficiazã de dreptul de a drepturile ºi avantajele prevãzute în prezenta lege.
pãºuna animalele pe pãºunile comunale întâlnite în drumul MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 362/3.VIII.2000 lor, dar nu mai mult de o zi pe raza unei localitãþi, fiind (2) Primarii vor asigura folosirea acestui material exclu- obligaþi sã respecte regulile de pãºunat stabilite.
siv pentru construirea de locuinþe noi.
(3) De înlesnirile prevãzute la alin. (2) titularii legitimaþiei (3) Pe baza autorizaþiei eliberate de primari ocoalele beneficiazã ºi la transportul spre domiciliu al produselor silvice vor acorda, la cerere, cantitatea de material lemnos agricole obþinute prin valorificarea produselor prelucrate în necesar pentru repararea caselor de locuit ºi a anexelor (4) Titularii legitimaþiei beneficiazã de reducere de 50% Art. 8. Ñ Materialul lemnos la care au dreptul familiile din costul biletului C.F.R. clasa a II-a, atunci când fac din zonele de munte, conform art. 2 ºi 7, pentru prelu- dovada cã se deplaseazã pentru valorificarea produselor crare, realizarea de construcþii noi ºi repararea construcþiilor, se plãteºte cu o reducere de 50% din preþul Art. 6. Ñ (1) Materialul lemnos cu grad mai mic de oficial stabilit de organele silvice.
prelucrare Ñ scândurã, grinzi, bârne, araci de vie Ñ, care Art. 9. Ñ Volumul de material lemnos care se acordã se transportã pentru comercializare, va fi însoþit de docu- conform art. 2 ºi 7 se stabileºte în cadrul volumului maxim mentele legale de transport prevãzute de legislaþia în anual de masã lemnoasã aprobat legal pentru tãieri anuale vigoare ºi de normele stabilite de autoritatea publicã cen- tralã care rãspunde de silviculturã, eliberate de organele Art. 10. Ñ De prevederile prezentei legi nu beneficiazã persoana care a sãvârºit o contravenþie sau o infracþiune (2) Produsele cu grad superior de prelucrare Ñ doniþe, silvicã în anul anterior depunerii cererii pentru material lem- ciubere, cozi de unelte, butoaie, ºindrilã, furci din lemn ºi altele asemenea Ñ vor fi însoþite de actul de provenienþãa materialului lemnos din care au fost confecþionate, pe Art. 11. Ñ Prefecþii judeþelor vegheazã la corecta apli- care vor fi înscrise data plecãrii, semnãtura ºi ºtampila care a prevederilor prezentei legi de cãtre primarii comune- ºefului de ocol silvic din zonã, ºi de autorizaþia de mese- lor ºi de organele Regiei Naþionale a Pãdurilor ºi iau Art. 7. Ñ (1) Tinerii cãsãtoriþi, în vârstã de pânã la 35 Art. 12. Ñ Reducerile de 50% pe calea feratã ºi pentru de ani, care au domiciliul în zona de munte, au dreptul, o materialul lemnos atribuit prin prezenta lege se suportã de singurã datã, la material lemnos pentru construcþie, în can- titate de 25 metri cubi de familie. Cererile acestora vor fi Art. 13. Ñ În termen de 60 de zile de la publicarea înaintate de cãtre primari direcþiilor silvice ale Regiei prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, la Naþionale a Pãdurilor care, prin ocoalele silvice din zonã, propunerea consiliilor judeþene, Guvernul va adopta o au obligaþia sã le onoreze de urgenþã sau sã le aprobe hotãrâre privind lista cuprinzând localitãþile rurale care se atunci când solicitarea se realizeazã din vegetaþia forestierã din afara fondului forestier sau din pãdurile care aparþin Art. 14. Ñ Prezenta lege intrã în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 27 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) ºi ale art. 76 alin. (2) din Constituþia României. MIRON TUDOR MITREA
ULM NICOLAE SPINEANU
Bucureºti, 26 iulie 2000.
Nr. 144.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI
pentru promulgarea Legii privind acordarea de facilitãþi per-
soanelor care au domiciliul în localitãþile rurale aflate în
zonele montane
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia Preºedintele României
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind acordarea de facilitãþi per-
soanelor care au domiciliul în localitãþile rurale aflate în zonele montane ºise dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 26 iulie 2000.
Nr. 323.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 362/3.VIII.2000 PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U T A Þ I L O R
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 194/1999
privind instituirea medaliei comemorative ”150 de ani de la naºterea lui Mihai EminescuÒ
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. I. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului ”Art. 3. Ñ (1) Conferirea medaliei comemorative Ç150 nr. 194 din 9 decembrie 1999 privind instituirea medaliei de ani de la naºterea lui Mihai EminescuÈ se face pe comemorative ”150 de ani de la naºterea lui Mihai baza propunerilor primite ºi însuºite de Ministerul Culturii în EminescuÒ, publicatã în Monitorul Oficial al României, perioada 15 ianuarie 2000 Ñ 15 ianuarie 2001.
Partea I, nr. 612 din 15 decembrie 1999, cu urmãtoarele (2) Numãrul medaliilor conferite este egal cu cel al pro- punerilor însuºite de Ministerul Culturii în perioada determi- 1. Alineatul (3) al articolului 3 va avea urmãtorul
cuprins:
5. Articolul 4 din Regulamentul pentru aplicarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului privind instituirea
”(3) Pe revers se aflã legenda Ç150 DE ANI DE LA medaliei comemorative ”150 de ani de la naºterea lui Mihai
NAªTEREA LUCEAFÃRULUI POEZIEI ROMÂNEªTIÈ. În EminescuÒ se abrogã.
partea inferioarã se aflã, încruciºate, o ramurã de laur ºi 6. Alineatul (1) al articolului 5 din Regulamentul pentru
aplicarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului privind insti-
2. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
tuirea medaliei comemorative ”150 de ani de la naºterea lui
”Art. 4. Ñ Precizarea detaliatã a formei, a materialului Mihai EminescuÒ va avea urmãtorul cuprins:
din care se confecþioneazã medalia, a categoriilor de ”Art. 5. Ñ (1) Medalia comemorativã Ç150 de ani de la cetãþeni care vor primi distincþia, modul în care aceasta se naºterea lui Mihai EminescuÈ este o piesã circularã cu dia- va purta, precum ºi alte date sunt prevãzute în regulamen- metrul de 35 mm, cu bordura uºor înãlþatã, surmontatã de tul care face parte integrantã din prezenta ordonanþã de un inel circular cu diametrul de 20 mm, prin care se trece panglica; pe inel este ºtanþat, începând cu cifra 1, numãrul 3. Articolul 2 din Regulamentul pentru aplicarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului privind instituirea
7. Alineatul (1) al articolului 8 din Regulamentul pentru
medaliei comemorative ”150 de ani de la naºterea lui Mihai
aplicarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului privind insti-
EminescuÒ va avea urmãtorul cuprins:
tuirea medaliei comemorative ”150 de ani de la naºterea lui
”Art. 2. Ñ Medalia comemorativã Ç150 de ani de la Mihai EminescuÒ va avea urmãtorul cuprins:
naºterea lui Mihai EminescuÈ se conferã atât cetãþenilor ”Art. 8. Ñ (1) Propunerile pentru acordarea medaliilor români, cât ºi celor strãini, care au dovedit merite deose- pot fi fãcute ºi înaintate Ministerului Culturii de cãtre bite în studierea, editarea, promovarea sau interpretarea Academia Românã, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educaþiei Naþionale, Ministerul Culturii, uniunile de creatori, a) exegezã ºi criticã literarã asupra operei lui Mihai edituri, organizaþii neguvernamentale cu profil cultural- 8. Articolul 10 din Regulamentul pentru aplicarea
b) editarea în þarã sau peste hotare a operei eminesci- Ordonanþei de urgenþã a Guvernului privind instituirea
medaliei comemorative ”150 de ani de la naºterea lui Mihai
c) traduceri din opera lui Mihai Eminescu; EminescuÒ va avea urmãtorul cuprins:
d) interpretãri remarcabile ale poeziilor eminesciene; ”Art. 10. Ñ (1) Nu pot fi decorate persoanele care au e) colecþionarea, conservarea ºi restaurarea materialelor fost judecate ºi condamnate definitiv în procese penale la pedepse privative de libertate, altele decât cele politice.
f) alte forme de valorificare artisticã a creaþiei eminesci- (2) Condamnarea, prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã, la pedepse privative de libertate a titularilor g) sprijinirea cu toate mijloacele a promovãrii în medaliei duce la retragerea acesteia.
România ºi peste hotare a operei eminesciene.Ò (3) Retragerea se face, la propunerea Cancelariei ordi- 4. Articolul 3 din Regulamentul pentru aplicarea
nelor sau, dupã caz, a Ministerului Culturii, prin decret Ordonanþei de urgenþã a Guvernului privind instituirea
semnat de cãtre Preºedintele României.
medaliei comemorative ”150 de ani de la naºterea lui Mihai
(4) Persoanele cãrora li s-a retras medalia sunt obligate EminescuÒ va avea urmãtorul cuprins:
sã o restituie împreunã cu brevetul.Ò MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 362/3.VIII.2000 Art. II. Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 194
modificãrile ºi completãrile aduse prin prezenta lege, va fi din 9 decembrie 1999 privind instituirea medaliei comemo- republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se rative ”150 de ani de la naºterea lui Mihai EminescuÒ, cu Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 26 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din ULM NICOLAE SPINEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României. BOGDAN NICULESCU DUVÃZ
PREªEDINTELE ROMÂNIEI
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 194/1999 privind instituirea medaliei
comemorative ”150 de ani de la naºterea lui Mihai EminescuÒ
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia Preºedintele României
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 194/1999 privind instituirea medaliei comemorative”150 de ani de la naºterea lui Mihai EminescuÒ ºi se dispune publicarea înMonitorul Oficial al României, Partea I.
EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 26 iulie 2000.
Nr. 325.
EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºtiºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, telefon 411.58.33.
Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78, E-mail: [email protected], Internet: www.monitoruloficial.ro Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362/3.VIII.2000 conþine 16 pagini.
ISSN 1453Ñ4495

Source: http://canord.presidency.ro/Lg.146_2000.pdf

Microsoft word - qua12do05n.doc

Calendario Liturgico da Domenica 25 marzo a Domenica 1 aprile Parrocchia di Voltabarozzo www.voltabarozzo.it Domenica 25 marzo 2012 SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 Domenica 25 marzo 5° Domenica di Quaresima ore 8.45 Benetton Eugenio, Bertocco Teresa Se il chicco di grano caduto in terra non produce molto frutto. Il centro della frase non è il mor

Microsoft word - programa_25 e 26_maio_10

_______InterTox_________________________________ Primeiro semestre de 2010 Elaboração de Ficha de Emergência e envelope segundo ABNT-NBR 7503 Coordenação: Prof. Msc. Fabriciano Pinheiro I. Informações gerais II. Apresentação III. Objetivo IV. Público de interesse V. Requisitos mínimos VI. Normas de referência VII. Metodologia VIII. Coordena

Copyright © 2010 Health Drug Pdf