Publieksbijsluiter

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er
BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr siroop zorgvuldig innemen om een goed • Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. • Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. • Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na vijf • Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. In deze bijsluiter:
Wat is BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr siroop en waarvoor wordt het Wat moet u weten voordat u BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr siroop Hoe wordt BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr siroop ingenomen Hoe bewaart u BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr siroop 1. WAT IS BRONCHOSEDAL DEXTROMETHORPHAN HBR SIROOP EN WAARVOOR
WORDT HET GEBRUIKT
BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr siroop is een hoestdrank zonder suiker en is aangewezen bij de behandeling van de symptomen van storende, droge hoest. Bronchosedal Dextromethorphan HBr siroop v2.0_B1.4 1/6 2. WAT MOET U WETEN VOORDAT U BRONCHOSEDAL DEXTROMETHORPHAN
HBR SIROOP INNEEMT
Neem BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr siroop niet in
- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor dextromethorfan of één van de andere bestanddelen van BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr siroop, Bij gelijktijdig gebruik van mono-amine-oxidase (MAO)-inhibitoren, Bij ernstige stoornissen van de leverfunctie, Bij ernstige ademhalingsmoeilijkheden, bij astmatische hoest, Geef BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr siroop niet aan kinderen jonger dan Wees extra voorzichtig met BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr siroop
Bij leverfunctiestoornissen en bij astma. - Een slijmhoest mag niet onderdrukt worden. Een slijmvervloeiend middel mag niet samen met een hoestremmende siroop toegediend worden. Als de hoest blijft aanhouden na 4 à 5 dagen, en/of als u koorts krijgt, moet u een - De inname van alcohol wordt afgeraden tijdens de behandeling, want BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr siroop kan de werking van alcohol Inname met andere geneesmiddelen
Neem BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr siroop niet samen in met : - Mono-amine-oxidase (MAO)-inhibitoren (bepaalde geneesmiddelen tegen sommige antidepressiva van het type fluoxetine, geneesmiddelen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken. Inname van BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr siroop met voedsel en drank
Het gebruik van alcohol wordt afgeraden tijdens de behandeling, want BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr siroop kan de werking van alcohol versterken. Zwangerschap en borstvoeding
Bronchosedal Dextromethorphan HBr siroop v2.0_B1.4 2/6 Wees voorzichtig met het gebruik van BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr siroop gedurende de zwangerschap, vooral tijdens de eerste drie maanden. Vermijd het gebruik van hoge dosissen of langdurig gebruik van BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr siroop tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap, omdat dit kan leiden tot de onderdrukking van de ademhaling bij de pasgeborene of omdat er een mogelijk risico bestaat op ontwenningsverschijnselen bij het pasgeboren kind. Het gebruik van BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr siroop tijdens de periode van Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Sommige, zeer gevoelige personen die deelnemen aan het verkeer of die machines bedienen, moeten erop letten dat een verhoogde dosering de waakzaamheid kan verminderen door de kans op slaperigheid en duizeligheid. Het gebruik van alcohol kan Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van BRONCHOSEDAL
Dextromethorphan HBr siroop
Dit geneesmiddel bevat methylparahydroxybenzoaat en propylparahydroxybenzoaat, wat allergische reacties kan veroorzaken (mogelijk vertraagd). Dit geneesmiddel bevat ook sorbitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel 3. HOE WORDT BRONCHOSEDAL DEXTROMETHORPHAN HBR SIROOP
INGENOMEN
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 10 à 20 mg (2 koffielepels of 1 doseerdop), 6 keer per dag OF 30 mg (4 koffielepels of 2 doseerdoppen), 3 à 4 keer per dag, met een Kinderen van 6 tot 12 jaar: 5 à 10 mg (1 koffielepel of een halve doseerdop), 6 keer per dag OF 15 mg (2 koffielepels of 1 doseerdop), 3 à 4 keer per dag, met een maximum van Bronchosedal Dextromethorphan HBr siroop v2.0_B1.4 3/6 Kinderen van 2 tot 6 jaar: 2,5 à 5 mg, 6 keer per dag OF 7,5 mg (1 koffielepel of een halve doseerdop), 3 à 4 keer per dag, met een maximum van 30 mg/24 u. Tussen 2 opeenvolgende innamen moet er minstens 4 uur zijn. De toediening van dit geneesmiddel aan kinderen van 2 tot 6 jaar moet beperkt blijven. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 2 jaar. De duur van de behandeling zo kort mogelijk houden. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr siroop bevat geen suiker en mag door De fles met siroop dient als volgt te worden geopend: duw de plastieken schroefdop naar beneden terwijl u tegen de wijzers van de klok in draait (zie figuur). Wat u moet doen als u meer van BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr siroop
heeft ingenomen dan u zou mogen
De mogelijkheid bestaat dat er per ongeluk een te grote hoeveelheid wordt ingenomen, vooral door kinderen; bij vermoedelijke overdosering zal men de patiënt zorgvuldig Tekenen van overdosering zijn: braakneigingen, verminderd gezichtsvermogen, stuipen, verwardheid, opwinding, ademhalingsmoeilijkheden, slaperigheid, duizeligheid en Intoxicatie met bromides is mogelijk in geval van langdurig gebruik van dextromethorfan Wanneer u teveel van BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr siroop heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (tel. Wat u moet doen wanneer u bent vergeten BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr
siroop in te nemen
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u stopt met het gebruik van BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr siroop
Bronchosedal Dextromethorphan HBr siroop v2.0_B1.4 4/6 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr siroop bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Zeer zelden kan slaperigheid, duizeligheid, opwinding, hoofdpijn, verwarring, gezichtsstoornissen (bij hoge dosis), misselijkheid, braken, verstopping en allergische reacties zoals huiduitslag, jeuk, netelroos of bronchospasmen voorkomen. Bij zeer hoge dosering kan de ademhaling onderdrukt worden. Langdurig gebruik van hoge doses kan een afhankelijkheid doen ontstaan. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 5. HOE BEWAART U BRONCHOSEDAL DEXTROMETHORPHAN HBR SIROOP
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden, en niet in de buurt van voedsel en drank. Bewaren bij kamertemperatuur (15 – 25°C), in de oorspronkelijke verpakking. Gebruik BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr siroop niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na ‘Exp’. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 6. AANVULLENDE INFORMATIE
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of Wat bevat BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr siroop
Het werkzaam bestanddeel is dextromethorfanhydrobromide. 5 ml BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr siroop bevat 7,5 mg Bronchosedal Dextromethorphan HBr siroop v2.0_B1.4 5/6 - De andere bestanddelen zijn: natriumsaccharine - sorbitoloplossing - methylparahydroxybenzoaat - propylparahydroxybenzoaat - propyleenglycol - aroma Hoe ziet BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr siroop er uit en wat is de inhoud
van de verpakking
Siroop zonder suiker in een fles van 180 ml (met plastieken doseerdop van 10 ml); De doseerdop heeft maatstreepjes voor 5 en 10 ml. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Johnson & Johnson Consumer N.V./S.A. Fabrikant
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
Afleveringswijze
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in
Bronchosedal Dextromethorphan HBr siroop v2.0_B1.4 6/6

Source: http://www.bronchosedal.be/assets/files/pages/files/MPB_bronchodextrojul10v20nl.pdf

Untitled

PRINCIPLE OF THE METHOD STABILITY AND STORAGE All reagents should be stored at 2-8 . Unopened Homocysteine Biochemical Assay is an enzymatic reagents are stable until the expiration date on the label. TOTAL HOMOCYSTEINE BIOCHEMICAL ASSAY KIT method which measures total homocysteine in plasma. Once opened, store tightly capped at 2-8 and use Bound HCY is reduced to free HCY which t

Microsoft word - cv still.docx

Sesso F | Data di nascita 01/08/1971 | Nazionalità italiana Docente di Patologia Clinica presso il Corso di Laurea del e Professioni Sanitarie in Igiene Dentale, l’Università di Docente presso i corsi di aggiornamento professionale organizzato dal ’ Assiprofar-Federfarma (“Il farmacista e Responsabile tecnico Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC) presso studio Scud

Copyright © 2010 Health Drug Pdf