Syopapotilaat.fi

trombosyytti
immunosuppr
remissio
sytokiini
angiogeneesi
myeloomasolu
prognoosi
transfuusio
immuunijärjest
deksametasoni
osteoidi
somaattinen kipu
Selkokieliset käännökset myelooman hoidossa ja seurannassa käytettävistä sanoista.
palliatiivinen hoit
bortetsomibi
verisolulask
kantasolu
bortetsomibi
ristiini
antiemeetti
anttihoit
neoadjuv
lonaalinen liininen k
inhibiittori
Sanaston tuottamista on tukenut Janssen-C ilag
Lisätietoa multippeli myeloomasta: www.mm-tietoa.fi
Taitto ja ulkoasu: O&K DesignPaino: Redfina OyJulkaisu 2010 Sanakirjan käyttäjälle
Myelooman toteamiseen, tutkimuksiin, hoitoon ja seuran-taan liittyy paljon sellaisia vieraskielisiä sanoja ja asioita, joita potilas ei ymmärrä. Epämääräiset käsitteet voivat aiheuttaa hämmennystä ja johtaa jopa väärinkäsityksiin. Ajan myötä ne tulevat luontevaksi osaksi hoidon arkea, mutta vaativat totuttelua.
Tämä sanakirja on tehty helpottamaan myeloomapotilaan selviytymistä sairastamisen, hoitojen ja kokeiden viidakossa sekä potilaspapereiden ymmärtämisessä. Kirjasesta on tehty tarkoituksella pieni ja napakka, että sitä on helppo kuljettaa taskussa tai laukussa.
akuutti (acute)
Äkillinen oireiden tai sairauden alkaminen.
alkyloiva aine (alcylating agent)
Kemoterapeuttinen aine, kuten melfalaani tai syklofosfami- di. Alkyloiva merkitsee tapaa, jolla nämä aineet vaikuttavat solujen DNA:han ja estävät solujen jakautumisen.
allogeeninen kantasolujensiirto
(allogenic stem cell transplantation)
amyloidoosi (amyloidosis)
Tila, jossa myelooman kevytketjuja (Bence-Jonesin prote- iinit) kertyy kudoksiin ja elimiin joka puolella kehoa. Amy- loidoosipotilailla kevytketjun proteiinit sitoutuvat tiettyihin kudoksiin, kuten sydämeen, hermoihin ja munuaisiin sen sijaan, että munuaiset erittäisivät ne pois kehosta.
anamneesi (anamnesis)
Potilaan muistamat ja kertomat taustatiedot omasta sairau- anemia (anaemia)
Tila, jossa veren punasolujen määrä on normaalia pienempi.
anestesia (anaesthesia)
Tunnon ja tietoisuuden menettäminen. Paikallinen aneste- sia aiheuttaa tunnottomuuden osassa kehoa. Potilas pysyy hereillä, mutta anesteetilla hoidetulla kehon alueella ei ole tuntoa. Yleisanestesia nukuttaa potilaan.
anestesiologi (anaesthesiologist)
Lääkäri, jonka erikoisalana on lääkkeiden ja muiden sellais- ten aineiden antaminen, joilla nukutetaan potilas tai joilla estetään tai lievitetään kipua leikkauksen tai muiden sairaa- lassa suoritettujen toimenpiteiden aikana.
angiogeneesi (angiogenesis)
Verisuonten muodostuminen. Tuumoriangiogeneesi tarkoit- taa verisuonten kasvua ympäröivästä kudoksesta kiinteään kasvaimeen. Sen aiheuttajana ovat kasvaimen vapauttamat angiogeneesin estäjät (angiogenesis inhibitors)
Lääkeaineita, joilla estetään verisuonten kasvua ja verenkier- anoreksia (anorexia)
Epänormaali ruokahalun menettäminen. Anoreksiaa voivat aiheuttaa mm. syöpä, AIDS tai mielenterveysongelmat.
antiemeetti (anti-emetic)
Lääke, joka estää tai vähentää pahoinvointia ja oksentelua.
antifungaalinen aine (antifungal)
Sieni-infektioiden hoitamiseen käytettävä lääke.
antigeeni (antigen)
Aine/rakenne, joka saa aikaan vasta-aineen muodostuksen antineoplastinen aine (antineoplastic)
Aine, joka estää syövän muodostumista.
apoptoosi (apoptosis)
Solukuolema, joka johtuu tietyistä molekyylitapahtumista solussa. Se on kehon normaali tapa päästä eroon tarpeet- tomista tai epänormaaleista soluista. Apoptoosiprosessi voi olla estynyt syöpäsoluissa. Kutsutaan myös ohjelmoiduksi arsenikkitrioksidi (arsenic trioxide)
Aine, joka käynnistää ohjelmoidun solukuoleman (apoptoo- sin) tietyissä syöpäsoluissa. Se kuuluu antineoplasteiksi kut- asymptomaattinen myelooma
(asymptomatic myeloma)
autologiset kantasolusiirteet
(autologous stem cell transplants)
beeta-2 mikroglobuliini (β2M)
(beta-2 microglobulin)
Proteiini, jota esiintyy useiden erilaisten solujen pinnalla ja veressä. Pitoisuus lisääntyy munuaisten vajaatoiminnassa. Myeloomassa korkea pitoisuus liittyy suureen kasvainmää- rään ja sillä on merkitystä ennusteen kannalta.
Bence-Jones-proteiini (Bence Jones protein)
Immunoglobuliinin kevytketjut. Plasmasolujen muodosta- ma proteiini. Erittyy virtsaan useimmilla potilailla, joilla on multippeli myelooma. Normaalisti Bence-Jones-proteiinia ei benigni (benign)
Hyvänlaatuinen. Benignit eli hyvälaatuiset tuumorit voivat kasvaa suuremmiksi, mutta eivät leviä kehon muihin osiin.
biologinen hoito (biological therapy)
biopsia (biopsy)
Solu- tai kudosnäytteen ottaminen patologin suorittamaa tutkimusta varten. Patologi voi tutkia kudosta mikroskoopil- la tai suorittaa muita kokeita soluille tai kudokselle.
bioterapia (biotherapy)
B–C–D
bisfosfonaatit (bisphosphonates)
Lääketyyppi, jota käytetään osteoporoosin ja luusairauksien hoitoon syöpäpotilailla. Bisfosfonaatit toimivat estämällä osteoklasteiksi kutsuttujen, luuta heikentävien solujen toi- bortetsomibi (bortezomib)
Proteasomi-inhibiittori, lääkeaine, jota käytetään multippeli B-solut (B cells)
Valkosoluja, jotka kehittyvät plasmasoluiksi luuytimessä ja tuottavat vasta-aineita. Tunnetaan myös B-lymfosyytteinä.
CAT tai CT
Tietokonetomografiakuvaus (aksiaalinen). Tutkimus, jossa käytetään tietokoneella ohjattuja röntgensäteitä kaksi- tai kolmiulotteisten kuvien muodostamiseksi kehon sisällä ole- deksametasoni (dexamethasone)
Voimakas kortikosteroidi, jota annetaan yksin tai yhdessä ke- Kaksienerginen röntgenabsorptiometria eli Dual Photon X-ray Absorptionmetry, jolla mitataan luukadon määrää. Paras Deoksiribonukleiinihappo. Solujen sisällä olevat molekyylit, jotka kantavat geneettistä informaatiota ja välittävät sen su- doksorubisiini (doksorubicin)
Antrasykliini ryhmään kuuluva kemoterapialääke, joka häi- Durie-Salmon-luokitus
Järjestelmä multippeli myelooman levinneisyyden mittaami- seen. Perustuu neljään parametriin: veren hemoglobiinitaso, veren kalsiumtaso, luuvaurion määrä ja M-proteiinin määrä eloonjäämisluku (survival rates)
Tutkimus- tai hoitoryhmässä niiden henkilöiden prosentti- osuus, jotka ovat elossa tietyn aikajakson ajan diagnoosin jälkeen. Ilmaistaan yleensä viiden vuoden eloonjäämislukuna.
elämänlaatu (quality of life)
Elämän nautittavuus. Useissa kliinisissä kokeissa tutkitaan syövän ja sen hoidon vaikutuksia elämänlaatuun. Näissä tut- kimuksissa mitataan yksilön kokemusta hyvinvoinnistaan ja hänen kykyään selviytyä erilaisista arkielämän aktiviteeteista.
entsyymi (enzyme)
Proteiini, joka nopeuttaa kemiallisia reaktioita.
epoetiini alfa, beeta (epoetin)
epänormaali (abnormal)
erytropoietiini (erythropoietin)
Aine, jota munuaiset tuottavat luonnollisesti ja joka stimu- loi luuydintä valmistamaan punasoluja. Kun erytropoietiinia valmistetaan laboratoriossa, sitä kutsutaan alfaepoetiiniksi tai beetaepoetiiniksi tai rekombinanttiseksi humaaniksi eryt- erytrosyytti (erythrocyte)
etenemisvapaa elinaika
(progression-free survival)
Aikaväli, jonka potilas on elossa ja jona syöpä ei muutu pa- hemmaksi. Potilaan pidentynyt elinaika, jonka voidaan kat- soa aiheutuvan myeloomaan annetusta hoidosta. Tällä ter- millä määritellään myeloomapotilaat, jotka ovat remissiossa verrattuna niihin, joilla on ollut relapsi- tai etenemisepisodi.
fagosyytti (phagocyte)
Immuunijärjestelmän solu, joka voi ympäröidä mikro-orga- nismit, tappaa ne ja poistaa kuolleet solut. Makrofagit lukeu- fatiikki (fatigue)
Tila, jolle on ominaista äärimmäinen väsymys ja kyvyttömyys toimia energian puutteen vuoksi. Fatiikki voi olla akuuttia tai gammopatia (gammopathy)
Gammaglobuliinin (johon sisältyvät vasta-aineet tai immu- noglobuliinit) ylimäärä veressä. Katso myös monoklonaali- nen gammopatia, merkitys epävarma (MGUS).
geeni (gene)
Perinnöllisyyden toiminnallinen ja fysikaalinen yksikkö, joka välittyy vanhemmalta jälkeläisille. Geenit ovat DNA:n kappa- leita, ja useimmat geenit sisältävät informaation tietyn pro- geenimutaatio (gene mutation)
Mikä tahansa muutos geenin DNA:ssa. Mutaatioita voi syn- nyttää virhe solunjakautumisen aikana tai altistuminen DNA:ta vaurioittaville aineille ympäristössä.
geeniterapia (gene therapy)
Hoito, jolla muunnellaan geenejä. Syövän geeniterapian tutkimuksissa tutkijat yrittävät mm. parantaa kehon luon- nollista kykyä taistella sairautta vastaan ja tehdä syöpäkas- vaimesta herkemmän muun tyyppisille hoidoille. Hoito kes- kittyy vaurioituneiden tai puuttuvien geenien korvaamiseen geneettinen (genetic)
Peritty. Ominaisuus, joka liittyy informaatioon, joka on siirty- nyt vanhemmilta jälkeläisille siittiöissä ja munasoluissa ole- granulosyytit (granulocytes)
Valkosolujen tyyppi, joka on tärkeä infektiota vastaan taistel- taessa. Neutrofiilit ovat runsaimmin esiintyvä granulosyytti- hematokriitti (haematocrit)
Punasolujen osuus suhteessa veren kokonaistilavuuteen.
hematologi (haematologist)
Lääkäri, joka on erikoistunut veren ja luuytimen sairauksiin.
hematologia (haematology)
Sisätautiopin ja pediatrian erikoisala, joka liittyy vereen, ver- ta muodostaviin elimiin ja veritauteihin.
hemoglobiini (haemoglobin)
Punasoluissa oleva aine, joka toimii hapen kuljettajana. Ma- talat hemoglobiinitasot ovat merkki anemiasta.
herpes simplex
Yleinen virus, joka aiheuttaa usein suun ympärille rokahtu- mia, joita kutsutaan tavallisesti yskänrokoksi.
herpes zoster
Virus, joka asettuu tiettyjen hermojen ympärille potilailla, joilla on aiemmin ollut vesirokkoinfektio (varicella). Aktivoi- tuessaan aiheuttaa vesirakkuloita, turvotusta ja kipua. Tätä hyperkalsemia (hypercalcaemia)
Immunoglobuliini (Ig) (immunoglobulin)
Synonyymi: vasta-aine. Proteiinityyppi, joka muodostuu plasmasoluista vasteena antigeenille (vieraalle aineelle). Ku- kin vasta-aine voi sitoutua vain yhteen tiettyyn antigeeniin. Tämän sitoutumisen tarkoituksena on auttaa antigeenin tuhoamisessa. Vasta-aineet voivat toimia useilla tavoin, an- tigeenin luonteen mukaisesti. Jotkin vasta-aineet tuhoavat antigeenit suoraan. Muut auttavat valkosoluja tuhoamaan antigeenit. Myeloomaproteiini, joka on immunoglobuliinia, koostuu tavallisesti kahdesta raskasketjusta, joita yhdistää kaksi kevytketjua, jotka ovat joko kappa- tai lambda-ketjuja. Joskus myeloomaproteiini voi koostua vain kevytketjusta (ks. Bence-Jones-proteiini). IgG ja IgA ovat kaksi yleisintä my- eloomatyyppiä. IgD ja IgE esiintyvät harvemmin ja IgM liittyy tavallisesti Waldenströmin makroglobulemiaan, mutta voi hyvin harvoin olla myös myeloomatyyppi.
immunomodulaatio (immunomodulation)
Kehon immuunijärjestelmän muutos, jonka sen toimintaa aktivoivat tai vähentävät aineet aiheuttavat.
immunosuppressio (immunosuppression)
Immuunijärjestelmän heikentäminen, jonka seurauksena kyky taistella infektioita ja sairauksia vastaan heikkenee. Immunosuppressio voi olla tarkoituksellista, kuten allogee- nisen kantasolusiirron jälkeen, kun pyritään estämään saa- jaa hylkimästä lahjoittajan kudosta. Immunosuppressio voi myös olla seurausta erilaisista hoidoista, esim. syövän hoi- immunoterapia (immunotherapy)
Hoito, jolla stimuloidaan tai palautetaan immuunijärjestel- män kyky taistella syöpää, infektioita ja muita sairauksia vas- taan. Käytetään myös vähentämään tiettyjä sivuvaikutuksia, joita syöpähoito voi aiheuttaa. Kutsutaan myös bioterapiak- si, biologiseksi hoidoksi tai biologisiin vasteenmuuntajiin immuunijärjestelmä (immune system)
Järjestelmä, joka suojaa kehoa infektiolta.
immuunivaste (immune response)
Immuunijärjestelmän toiminta vieraita aineita (antigeeneja) indolentti myelooma (indolent myeloma)
induktiohoito, alkuhoito (induction therapy)
Hoito, joka on suunniteltu käytettäväksi ensimmäisenä vai- heena syövän pienentämiseksi ja arvioitaessa vastetta lääk- keille ja muille aineille. Alkuhoitoa seuraa lisähoito mahdol- listen syövän jäljellä olevien osien poistamiseksi.
infektio (infection)
Mikrobien tunkeutuminen kehoon ja lisääntyminen siellä. Infektioita voi esiintyä missä tahansa kehon osassa ja ne voivat levitä koko kehoon. Mikrobit voivat olla bakteereita, viruksia, hiivoja tai sieniä. Ne voivat aiheuttaa kuumetta ja muita ongelmia sen mukaan, missä infektio tapahtuu.
infuusio (infusion)
Menetelmä nesteiden, mukaan lukien lääkkeiden, viemiseksi verenkiertoon. Kutsutaan myös suonensisäiseksi infuusioksi.
inhibiittori (inhibitor)
Aine, joka estää jotakin asiaa tapahtumasta.
injektio (injection)
Nesteiden tai lääkkeiden vieminen kehoon käyttäen ruiskua insidenssi, ilmaantuvuus (incidence)
Vuosittain diagnosoitavien uusien sairaustapauksien luku- interferoni (interferon)
Aine, jota viruksen infektoimat solut tuottavat luonnollisesti kehossa ja joka suojaa infektoitumattomia soluja virusinfek- tiolta. Interferonilla on myös lukuisia vaikutuksia immuuni- järjestelmään ja sitä käytetään hoidettaessa useita syöpiä ja interleukiini (interleukin)
Luonnollisesti tuotettu, kehon vapauttama kemiallinen aine tai biologisessa hoidossa käytetty aine. Interleukiinit kiihdyt- tävät tietyn tyyppisten valkosolujen kasvua ja vaikutuksia. Interleukiini-2 (IL-2) nopeuttaa joitakin syöpätyyppejä vas- taan taistelemaan kykenevien verisolujen kasvua immuuni- järjestelmässä. Interleukiini-6 (IL-6) on tehokas osteoklastien ja plasmasolujen vaikutuksien kiihdyttäjä.
irradiaatio, säteilytys (irradiation)
kalsium (calcium)
Kalkki, jota on runsaasti luissa ja hampaissa.
kansainvälinen levinneisyysluokitusjärjestelmä
(International Staging System)
Multippeli myelooman levinneisyysluokitus. Järjestelmä pe- rustuu B-2-mikroglobuliinin ja albumiinin mittaukseen.
kantasolu (stem cell)
Solu, josta muut solut kehittyvät. Verisolut kehittyvät verta kantasolujensiirto (stem cell transplantation)
kantasoluryhmiä stimuloiva tekijä
(colony stimulating factor)
Lääkkeet, joita käytetään kasvattamaan tiettyjen solujen lu- karsinogeeni (carcinogen)
karsinogeneesi (carcinogenesis)
Prosessi, jossa normaalit solut muuttuvat syöpäsoluiksi.
kemoterapia (chemotherapy)
Syövän hoito lääkkeillä, jotka pysäyttävät syöpäsolujen kas- vun tappamalla ne tai estämällä niiden jakautumisen.
kevytketju (light chain)
Immunoglobuliinin osa, jonka molekyylipaino on pieni. Im- munoglobuliini koostuu kahdesta raskasketjusta, joita yh- distää kaksi kevytketjua. Nämä ovat joko kappa- tai lambda- ketjuja. Pienemmän molekyylipainonsa vuoksi kevytketjut erittyvät helpommin virtsaan, jolloin virtsasta havaitaan kliininen koe, kliininen tutkimus
(clinical trial, clinical study)
Tutkimustyyppi, jossa testataan kuinka, hyvin uudet hoito- muodot tehoavat ihmisillä. Näissä tutkimuksissa testataan sairauden uusia seulonta-, ennaltaehkäisy-, diagnoosi- tai koko kehon sädehoito (total-body irradiation)
Sädehoito koko keholle. Koko kehon sädehoitoa käytetään konsolidaatiohoito (consolidation therapy)
Kemoterapian tyyppi, jota annetaan usein syöpähoidon toi- sessa vaiheessa (alkuhoidon eli induktiohoidon jälkeen).
kreatiniini (creatinine)
Kemiallinen yhdiste, jota munuaiset normaalisti erittävät. Jos munuaiset vaurioituvat, seerumin kreatiniinitaso nousee. Seerumin kreatiniinitestiä käytetään munuaisten toiminnan krooninen (chronic)
käänteishyljintä (GVHD)
(graft-versus-host disease)
Luovutettujen kantasolujen reaktio vastaanottajan omaa ku- laktaattidehydrogenaasi (LDH)
(lactate dehydrogenase)
Entsyymi, jota voidaan käyttää myelooman aktiivisuuden leesio (lesion)
Epänormaalin kudosmuutoksen alue. Kyhmy tai pesäke, jonka aiheuttaja voi olla vaurio tai sairaus, kuten syöpä. My- eloomassa ”leesio” voi merkitä plasmasytoomaa tai reikää leukemia (leukaemia)
Syöpä, joka saa alkunsa verta muodostavassa kudoksessa eli luuytimessä. Leukemiassa syntyy suuria määriä verisoluja, jotka siirtyvät luuytimestä verenkiertoon.
leukopenia (leucopoenia)
Tila, jossa leukosyyttien (valkosolujen) lukumäärä veressä on leukosyytti (leukocyte)
Valkosolu. Valkosoluihin kuuluvat mm. lymfosyytit, neutro- fiilit, eosinofiilit, makrofagit ja mast-solut. Luuydin valmistaa näitä soluja ja ne auttavat kehoa taistelemaan tulehduksia ja levinneisyys, vaihe (stage)
levinneisyystutkimus (staging)
Sairauden kokonaislaajuuden arviointi.
luonnollinen tappajasolu (NK) (natural killer cell)
Valkosolutyyppi, joka on tärkeä kasvainsolujen tappamisessa.
luun remodellaatio (bone remodelling)
Jatkuva prosessi, jossa erityiset luusolut (osteoblastit ja os- teoklastit) muodostavat ja hajottavat luuta. Tämä prosessi jatkuu aktiivisena ihmisen koko elinajan. Multippeli myeloo- man ja osteoporoosin kaltaiset sairaudet voivat häiritä sitä.
luuston isotooppikartoitus (bone scan)
Luuston kuvausmentelmä, jolla voidaan osoittaa vaurio-, sairaus- tai paranemisalueet. Pieni määrä radioaktiivista ma- teriaalia ruiskutetaan laskimoon ja se kulkee verenkierron mukana. Aine kertyy luihin, erityisesti luiden epänormaaleil- le alueille, ja kuvauslaite havaitsee sen. Myeloomassa luusto- pesäkkeet kuvautuvat tällä menetelmällä huonosti.
luustotutkimus (skeletal survey)
Kallosta, selkärangasta, kylkiluista, lantiosta ja pitkistä luista otettu sarja röntgenkuvia, joiden tarkoituksena on etsiä lyyt- tisiä leesioita ja/ tai osteoporoosia.
luuydin (bone marrow)
Pehmeä, sienimäinen/puuromainen kudos useimpien luiden ytimessä. Tuottaa valkosoluja, punasoluja ja verihiutaleita.
luuydinaspiraatio (bone marrow aspiration)
Neulalla tapahtuva pienen neste- ja solunäytteen ottaminen luuytimestä mikroskoopilla tutkittavaksi. Voidaan ottaa rin- luuydinbiopsia (bone marrow biopsy)
Neulalla tapahtuva kudospalan ottaminen luuytimestä mik- lymfooma (lymphoma)
Syöpä, joka saa alkunsa immuunijärjestelmän soluista. Lym- Hodgkinin lymfooma ja non-Hodgkinin lymfooma.
lymfosyytti (lymphocyte)
Yksi valkosolujen alaluokista. Lymfosyyteillä on lukuisia teh- täviä immuunijärjestelmässä, kuten vasta-aineiden ja mui- den infektiota ja sairauksia vastaan taistelevien aineiden lyysi (lysis)
Biologiassa lyysi merkitsee solun hajoamista, jonka aiheut- taa solun pinnan (ulkokalvon) vaurio. Lyysin aiheuttaja voi olla kemiallinen tai fysikaalinen (esimerkiksi voimakkaat pe- suaineet tai suurienergiset ääniaallot) tai infektio.
lyyttinen (luu)leesio (lytic (bone) lesion)
Luun alueen tuhoutuminen, jonka aiheuttaa sairausprosessi, lääkeresistenssi (drug resistance)
Solun ajan myötä kehittämä kyky vastustaa tietyn lääkkeen makrofagi (macrophage)
Yksi valkosolujen alaluokista, joka ympäröi mikro-organismit ja tappaa ne, poistaa kuolleet solut ja stimuloi muiden im- muunijärjestelmän solujen toimintaa.
maligni (malignant)
Pahanlaatuinen. Malignit kasvaimet voivat tunkeutua lähei- seen kudokseen ja tuhota sen tai levitä kehon muihin osiin.
massaspektrometria (mass spectrometry)
Analyysitekniikka, jota käytetään tuntemattomien yhdistei- den tunnistamiseksi yhdisteen ja/tai sen osien massan pe- melfalaani (melphalan)
Alkyloiviin aineisiin kuuluva, jolla yritetään hidastaa tai py- metastaasi (metastasis)
metastasointi (metastasise)
Kun syöpäsolut metastasoituvat ja muodostavat uusia kas- vaimia, solut metastaattisessa tuumorissa ovat kuten solut alkuperäisessä (primääri-) tuumorissa.
metastaasitutkimus (metastatic survey)
monoklonaalinen (monoclonal)
Yksittäisen solun klooni tai kaksoiskappale. Myelooma kehittyy yhdestä ainoasta malignista plasmasolusta (mo- noklooni). Myös tuotettu myeloomaproteiini on tyypiltään monoklonaalinen, yhtä muotoa usean muodon (polyklo- naalinen) sijaan. Käytännön työssä monoklonaalinen mye- loomaproteiini näkyy terävänä piikkinä (M-piikki) seerumin Monoklonaalinen gammopatia, merkitys
epävarma (MGUS) (Monoclonal gammopathy
of undetermined significance)
Benigni tila, jossa esiintyy M-proteiinia mutta ei muita merk- kejä sairaudesta. MGUS-potilailla on kohonnut riski kehittää myöhemmin myelooma tai muu B-soluhäiriö.
monoklonaalinen proteiini (monoclonal protein)
Vasta-aine tai vasta-aineen osa, jota esiintyy veressä tai virt- sassa henkilöillä, joilla on multippeli myelooma tai muun tyyppisiä plasma- tai B-solutuumoreita. Synonyymi: M-pro- monoklonaalinen vasta-aine
(monoclonal antibody)
Laboratoriossa valmistettu aine, joka voi paikallistaa Syö- päsolut ja sitoutua niihin. Useita monoklonaalisia vasta-ai- neita käytetään syövän havaitsemisessa tai hoidossa. Kukin tunnistaa erilaisen proteiinin tietyissä syöpäsoluissa. Mo- noklonaalisia vasta-aineita voidaan käyttää yksin tai niitä voidaan käyttää lääkkeiden, toksiinien tai radioaktiivisen materiaalin kuljettamiseen suoraan tuumoriin.
monosyytti (monocyte)
M-piikki (M spike)
M-proteiini (M protein)
Magneettiresonanssikuvaus. Diagnostinen kuvaus, jossa käytetään magneettista energiaa röntgenenergian sijaan yksityiskohtaisten kaksi- tai kolmiulotteisten kuvien tuotta- miseksi kehon sisällä olevista elimistä ja rakenteista. Antaa erittäin korkean resoluution pehmytkudoksista, erityisesti selkärankaan levinneestä syövästä, mutta vähemmän tarkan multippeli myelooma (multiple myeloma)
myeloidi (myeloid)
Viittaa myelosyytteihin, jotka ovat valkosolujen nuoruus- muotoja. Kutsutaan myös myelogeeniseksi. Multippeli mye- myelooma (myeloma)
Kasvain plasmasoluiksi kutsutuissa vasta-ainetta tuottavissa soluissa, joita on normaalisti luuytimessä vain vähän.
myeloomaproteiini (myeloma protein)
myeloomasolu (myeloma cell)
Plasmasolu (yksi valkosolujen alaluokista), joka muuttuu myelosuppressio (myelosuppression)
Tila, jossa luuytimen aktiivisuus on vähentynyt, mikä johtaa punasolujen, valkosolujen ja verihiutaleiden määrän vähe- nemiseen. Myelosuppressio on joidenkin syöpähoitojen si- vuvaikutus. Kun myelosuppressio on vakava, sitä kutsutaan nekroosi (necrosis)
neoadjuvanttihoito (neoadjuvant therapy)
Leikkausta edeltävä hoito. Neoadjuvanttihoitoja ovat kemo- terapia, sädehoito ja hormonihoito.
neoplasma (neoplasm)
neuropaattinen kipu (neuropatic pain)
neuropatia (neuropathy)
Hermovaurio, jonka seurauksena voi olla mm. poikkeava tai heikentynyt tuntoaisti tai polttava tunne.
neutrofiili (neutrophil)
Yksi valkosolujen alaluokista. Huolehtii elimistön infektio- Neutropenia
Neutrofiilien vähentynyt määrä veressä. Sytotoksisella ke- moterapialla on taipumus aiheuttaa neutropeniaa.
onkogeeni (oncogene)
Geeni, joka normaalisti ohjaa solukasvua. Muuntunut onko- geeni voi edistää syövän hallitsematonta kasvua tai tehdä sen ylipäätään mahdolliseksi. Muunnokset voivat olla perit- tyjä tai syntyä elämän aikana esim. ympäristöaltistuksesta onkologi (oncologist)
Syövän hoitoon erikoistunut lääkäri. Jotkut onkologit eri- koistuvat tietyn tyyppiseen syöpähoitoon. Esimerkiksi säde- hoitolääkäri on erikoistunut syövän hoitoon sädehoidolla.
onkologia (oncology)
Lääketieteen erikoisala, joka käsittelee syövän tutkimusta ja osittainen remissio tai vaste (PR)
(partial remission or response)
Täydellistä vastetta (CR) matalampi vastetaso.
osteoblasti (osteoblast)
Luusolu, jonka ensisijainen tehtävä on rakentaa luukudosta. Solu tuottaa osteoidia, joka mineralisoituu kalsiumin avulla osteoidi (osteoid)
Proteiinituote, joka mineralisoituu kalsiumin avulla muodos- osteoklasti (osteoclast)
Luusolu, jonka ensisijainen tehtävä on hajottaa luukudosta. Myeloomassa osteoklastit ylistimuloituvat samalla kun os- teoblastien toiminta estyy. Kun luun hajoaminen nopeutuu ja uuden luun muodostuminen estyy, on seurauksena lyyt- osteoporoosi (osteoporosis)
Tila, jolle on ominaista luumassan ja sen tiheyden vähenemi- nen, minkä seurauksena luista tulee hauraita.
palliatiivinen hoito (palliative treatment)
Hoito, jonka tavoitteena on parantaa elämänlaatua lievittä- mällä kipua ja sairauden oireita, mutta jolla ei pyritä vaikut- pamidronaatti (pamidronate)
Yksi bisfosfonaateiksi kutsutuista lääkkeistä. Pamidronaatti voi auttaa vähentämään luukipua, se pienentää luiden mur- tumisen riskiä ja laskee veren korkeita kalsiumtasoja.
parenteraalinen (parenteral)
Muu kuin suun kautta otettava lääkkeiden antoreitti, yleensä patologi (pathologist)
Lääkäri, joka tunnistaa sairauksia tutkimalla soluja ja kudok- patologinen murtuma (pathologic fracture)
Luunmurtuma, jonka aiheuttaja on sairaus, usein syövän le- PET-kuvaus (PET scan)
Positroniemissiotomografiakuvaus. Diagnostinen kuvaus, jossa käytetään herkkää kameraa ja tietokonetta kuvien tuottamiseksi kehosta. PET-kuvat kertovat kudosten aineen- piilevä myelooma (smoldering myeloma)
Hyvin hitaasti kehittyvä myelooman tyyppi. Piilevää mye- loomaa sairastavilla potilailla ei tavallisesti ole oireita, mutta heidät on tutkittava säännöllisesti, jotta havaitaan merkit sairauden etenemisestä täysin kehittyneeksi multippeli my- Veren nestemäinen osa, johon punasolut, valkosolut ja veri- plasmafereesi (plasmapheresis)
Prosessi, jolla poistetaan tiettyjä proteiineja verestä. Plas- mafereesiä voidaan käyttää mm. liiallisten vasta-aineiden poistamiseksi multippeli myeloomaa sairastavien potilaiden plasmasolu (plasma cell)
Valkosolut, jotka tuottavat vasta-aineita. Maligni solu my- eloomassa. Normaalit plasmasolut tuottavat vasta-aineita taistelemaan infektiota vastaan. Myeloomassa malignit plas- masolut tuottavat suuria määriä epänormaaleja vasta-ainei- ta, joilta puuttuu kyky vastustaa infektiota. Epänormaalit vas- ta-aineet ovat monoklonaalista proteiinia eli M-proteiinia.
plasmasytooma (plasmacytoma)
Plasmasolujen muodostama kasvain. Plasmasytooma voi esiintyä erillisenä tai liittyä multippeliin myeloomaan.
portti (port)
Ihon alle asetettu laite, jonka kautta voidaan ottaa verinäyt- teitä ja infusoida lääkkeitä ilman, että neulanpistoja verisuo- prednisoni (prednisoni)
Kortikosteroidi. Käytetään mm. tulehdusten ja multippelin prevalenssi (prevalence)
Sairaustapauksien lukumäärä väestössä.
prognoosi (prognosis)
Sairauden todennäköisin eteneminen tai lopputulos, para- nemisen tai uusiutumisen todennäköisyys.
progressiivinen sairaus (progressive disease)
Sairaus, joka testeillä todistetusti pahenee.
proteasomi (proteasome)
Suuri proteiinikompleksi, joka auttaa muiden soluproteiini- en tuhoamisessa, kun niitä ei enää tarvita. Proteasomilla on avainrooli solun toiminnan ja kasvun säätelyssä.
proteasomi-inhibiittori (proteasome inhibitor)
Lääke, joka estää proteasomien toiminnan. Proteasomi on suuri proteiinikompleksi, joka auttaa muiden soluproteiinien tuhoamisessa kun niitä ei enää tarvita. Proteasomi-inhibiit- toreita tutkitaan syövän hoidossa.
proteiini (protein)
Aminohaposta muodostuva molekyyli, jota keho tarvitsee toimiakseen oikealla tavalla. Proteiinit muodostavat perus- tan kehon rakenteille, kuten lihaksille, iholle ja hiuksille sekä entsyymien, sytokiinien ja vasta-aineiden kaltaisille aineille.
protokolla (protocol)
Yksityiskohtainen hoitosuunnitelma, joka sisältää käytetty- jen lääkkeiden annoksen ja antoaikataulut.
punasolu
Erytrosyytti. Verisolu, joka kuljettaa happea kehon eri elimiin. Punasolujen puutosta kutsutaan anemiaksi.
radiologi (radiologist)
Lääkäri, joka on erikoistunut ottamaan ja tulkitsemaan kuvia kehon sisäpuolilla olevista alueista. Kuvat tuotetaan rönt- gensäteiden, ääniaaltojen, magneettikenttien tai muiden refraktorinen (refractory)
Lääketieteessä kuvaa sairautta tai tilaa, johon hoito ei tehoa.
rekurrenssi, uusiutuminen (recurrence)
Syöpä, joka on uusiutunut sellaisen aikajakson jälkeen, jol- loin syöpää ei voitu havaita. Sijainti voi olla sama kuin alku- peräisen (primäärisen) tuumorin tai jossakin muussa paikas- relapsi (relapse)
Syövän merkkien ja oireiden palaaminen oireettoman jak- remissio (remission)
Syövän merkkien ja oireiden väheneminen tai katoaminen. Katso myös täydellinen remissio (CR) ja osittainen remissio reseptori (receptor)
Solun sisäpuolella tai pinnalla oleva molekyyli, joka sitoutuu tiettyyn aineeseen ja aiheuttaa tietyn fysiologisen vaikutuk- röntgenhoito (x-ray therapy)
röntgensäteet (X-rays)
Säteilyn alalaji. Röntgensäteitä käytetään matalina annok- sina muodostamaan kuvia kehon sisäpuolelta sairauksien diagnosoimiseksi. Suurina annoksina röntgensäteitä käyte- Salvage therapy
Hoito, joka annetaan sen jälkeen, kun syöpä ei ole antanut seerumin osteokalsiini (serum osteocalcin)
Proteiini, jota osteoblastit tuottavat ja erittävät valmistaes- sivuvaikutukset (side effects)
Ongelma, joka esiintyy kun hoito vaikuttaa terveisiin kudok- siin tai elimiin. Joitakin yleisiä syöpähoitojen sivuvaikutuksia ovat fatiikki, kipu, oksentelu, verisolujen lukumäärän vähe- neminen, hiustenlähtö ja suun haavaumat.
solu (cell)
Minkä tahansa elävän organismin perusyksikkö.
solujen erilaistuminen (cell differentiation)
Prosessi, jonka aikana nuoret, epäkypsät (erilaistumattomat) solut saavat yksilölliset ominaisuutensa ja saavuttavat val- miin (erilaistuneen) muotonsa ja toimintansa.
solujen proliferaatio (cell proliferation)
Solujen lukumäärän lisäätyminen solujen jakautumisen tu- somaattinen kipu (somatic pain)
steroidi (steroid)
Hormoni, jota käytetään turpoamisen ja inflammaation lie- vittämiseen. Joillakin steroidilääkkeillä voi olla myös tuumo- subkutaaninen (subcutaneous)
suonensisäinen (IV) (intravenous)
syklofosfamidi (syklophosphamidi)
Alkyloiva aine. Kemoterapialääke, jolla yritetään hidastaa tai systeeminen (systemic)
systeeminen hoito/terapia
(systemic treatment/therapy)
Hoito, jossa käytetään aineita, jotka kulkevat verenkierron sytokiini (cytokine)
Aine, jota immuunijärjestelmän solut tuottavat ja joka voi vaikuttaa immuunivasteeseen. Sytokiineja voidaan myös tuottaa laboratoriossa rekombinantti-DNA-teknologialla ja antaa potilaille immuunivasteiden aiheuttamiseksi.
sytostaatit (cytostatics)
Lääkkeet, jotka hidastavat solujen jakautumista ja kasvua tai estävät sen. Sytostaatteja käytetään syövän hoidossa.
sytotoksinen (cytotoxic)
syöpä (cancer)
Termi sairauksille, joissa pahanlaatuiset solut jakautuvat hallitsemattomasti. Syöpäsolut voivat tunkeutua läheisiin kudoksiin ja levitä verenkierron ja lymfajärjestelmän kautta sädehoito (radiotherapy)
Sädehoito on suurienergistä ionisoivaa säteilyä, joka vaikut- taa erityisesti jakautumisvaiheessa oleviin soluihin. Se tuho- aa syöpäsoluja ja kutistaa kasvaimia. Sädehoitoa voidaan käyttää syövän hoitoon yksinään tai yhdistettynä muihin hoitoihin. Sitä voidaan käyttää myös levinneen syövän aihe- uttamien oireiden lievityksessä. Multippelin myelooman ai- heuttamiin lyyttisiin luustopesäkkeisiin sädehoidolla voi olla talidomidi (thalidomide)
Immunomodulatorinen lääke, joka estää myeloomasolujen kasvua ja eloonjääntiä sekä tuumoria ravitsevien uusien ve- tauditon elinaika (disease-free survival)
Hoitoa seuraava ajanjakso, jonka aikana tautia ei havaita.
tietoon perustuva suostumus
(informed consent)
Prosessi, jossa henkilö oppii avainseikat kliinisestä kokeesta, mukaan lukien mahdolliset riskit ja hyödyt, ennen kuin päät- tää osallistuuko tutkimukseen vai ei. Tietoon perustuva suos- tumus jatkuu kokeen loppuun saakka tai kunnes potilas päät- tää vetää pois suostumuksensa ja keskeyttää tutkimuksen.
toksiinit (toxins)
Myrkyt, joita eläimet, kasvit tai bakteerit voivat tuottaa.
transfuusio (transfusion)
Veren tai verituotteiden siirto verenkiertojärjestelmään.
transplantaatio (transplantation)
Kantasoluja käytetään pelastamaan potilaan kyky muodos- taa verta suuriannoksisen kemoterapian ja/tai sädehoidon jälkeen. Siirre ei ole hoito, vaan tukimenetelmä, jolla suurian- noksinen hoito tehdään mahdolliseksi. Luuydinsiirto (Bone marrow transplantation) Prosessi, jolla kerätään kantasolu- ja luuytimestä ja infusoidaan ne potilaaseen. Käytetään nykyään harvemmin, koska kantasolut kerätään nykyisin perifeerisestä eli kiertävästä verestä. Perifeerisen veren kan- tasolujensiirto (Peripheral blood stem cell transplantation) Prosessi, jossa kerätään kantasoluja perifeerisestä eli kier- tävästä verestä ja infusoidaan ne potilaaseen. Allogeeninen (Allogeneic) Prosessi, jossa suuriannoksisen kemoterapian ja mahdollisen sädehoidon jälkeen potilaalle annetaan si- sarukselta tai vieraalta luovuttajalta kerätyt kantasolut. Näin mahdollistetaan uusien verisolujen muodostuminen hoidon tuhoamien solujen korvaamiseksi. Autologinen (Autologo- us) Prosessi, jolla poistetaan kantasoluja potilaan omasta kiertävästä verestä ja varastoidaan ne, ennen kuin potilas saa suuriannoksista kemoterapiaa syöpäsolujen tuhoamiseksi. Tämän jälkeen kantasolut palautetaan potilaaseen, jolloin ne voivat tuottaa uusia verisoluja hoidon tuhoamien solujen trombo(syto)penia (thrombo(cyto)paenia)
Veren verihiutaleiden lukumäärän väheneminen. Tästä voi aiheutua mustelmataipumusta, runsaampaa verenvuotoa haavoista tai limakalvojen ja muiden kudosten verenvuo- trombosyytti (thrombocyte)
tsoledronihappo (zoledronic acid)
Yksi bisfosfonaateiksi kutsutuista lääkkeistä. Tsoledronihap- po voi auttaa vähentämään luukipua. Se pienentää luiden murtumisen riskiä ja hoitaa veren korkeita kalsiumtasoja.
tukihoito (supportive care)
Hoito, jonka kohteena ovat sairauden oireet ja komplikaatiot itse sairauden sijaan. Esimerkkejä myeloomassa ovat bisfos- fonaatit, kasvutekijät (ts. erytropoietiini), antibiootit, ortope- tuumori (tumour)
Kasvain, joka johtuu siitä, että solut jakaantuvat enemmän kuin niiden pitäisi tai eivät kuole kun niiden pitäisi. Tuumorit voivat olla benignejä (hyvälaatuisia, ei syöpää) tai maligneja (pahalaatuisia, syöpä). Kutsutaan myös neoplasmaksi.
täydellinen remissio tai vaste
(complete remission or response)
CR. Myeloomaproteiinin puuttuminen seerumista ja virtsasta standarditestillä todettuna. Myeloomasolujen puuttuminen luuytimestä ja muilta alueilta, joissa myeloomaa voi esiintyä. Oireettomuus ja laboratorioparametrien palautuminen nor- maaliksi. CR ei ole sama asia kuin paraneminen.
valkosolu (white blood cell)
Verisolu, joka on tärkeä infektiota ja muita sairauksia vastaan taisteltaessa. Valkosoluja on erilaisia alaluokkia, kuten lymfo- syytit, neutrofiilit ja monosyytit. Valkosolujen puute altistaa vapaat kevytketjut (free light chains)
vasta-aine (antibody)
vaste (response)
verihiutale (platelet)
Verisolu, jolla on tärkeä tehtävä veren hyytymisessä ja haa- vojen paranemisessa. Verihiutaleiden puutos aiheuttaa mus- telmia ja haavojen paranemisen häiriintymistä. Synonyymi: verisolulaskenta (blood cell count)
Verinäytteessä olevien punasolujen, valkosolujen ja verihiu- taleiden määrän laskenta. Täydellinen verenkuva (complete blood count, CBC) sisältää myös valkosolujen alaluokkien verisolut (blood cells)
Verisoluja tuotetaan luuytimessä. Niitä ovat punasolut, val- kosolut ja verihiutaleet.
vinkristiini (vincristine)
Yksi kemoterapeuttinen aine eli sytostaatti.
vyöruusu (shingles)
Waldenströmin macroglobulinemia
(Waldenstrom’s macroglobulemia)
Harvinainen hidaskasvuisen lymfooman laji, joka vaikuttaa plasmasoluihin. Waldenströmin taudissa muodostuu yli- määrin IgM-proteiinia. Ei ole myelooma.
ydin (marrow)
Ylläpitohoito
Kemoterapia, jota annetaan tavallisesti potilaille remissiovai- heessa relapsin viivästyttämiseksi tai ennaltaehkäisemiseksi.
prednisoni
herpes simple
massaspektr
valkosolu
kitrioksidikäänteishyljintä
kevytketju
alkyloiv
e-Jones-pr
doksorubisiini
anoreksia
neoplasma
iogeneesi
subkutaaninen
kemoterapia
makrofag
proteasomi-inhibiitt
Pieni Roobertinkatu 9, 00130 Helsinkiwww.syopapotilaat.fi krooninen
interferoni

Source: http://www.syopapotilaat.fi/@Bin/28393/myelooma-sanakirja.pdf

fulcrummp.co.uk

SURGERY HOURS GRANGETOWN OUT OF HOURS SERVICE Our surgery is closed between 6pm and 9am, but you can still receive advice or information. Please telephone NHS Direct on 0845 4647. For urgent medical care please telephone 0845 603 3131. Middlesbrough Primary Care Trust is commissioning our out of hours service and can also be contacted on www.nhsdirect.nhs.ukDetails of all pri

Microsoft word - august 2008 newsletter.doc

DONCASTER PCT PRESCRIBING NEWSLETTER AUGUST 2008 Stronger warnings recommended for etoricoxib Following a review conducted as part of a licence ƒ Etoricoxib must not be used in patients extension application, the European Medicines whose blood pressure is persistently above Agency has recommended that the warnings and 140/90 mmHg contraindications for etoricoxib are strength

Copyright © 2010 Health Drug Pdf