Microsoft word - perfacs houtwormmiddel.doc

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten volgens EG-richtlijn 2001/58/EG
Datum: 30 november 2006


PERFACS Houtwormmiddel
1. Identificatie van het product en van het bedrijf

Productnaam
vergiftiging moet contact worden opgenomen met het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum. Uitsluitend door behandelend arts.
2. Samenstelling - informatie over de bestanddelen

Component
*Voor toelichting R-zinnen zie hoofdstuk 16.
3. Risico's

Schadelijk. Na inslikken en daaropvolgend braken, kan het product in de longen terechtkomen, hetgeen verstikking of chemische longontsteking tot gevolg kan hebben. Kan irritatie van huid en ogen veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Bij deskundig gebruik niet waarschijnlijk. Het middel is zeer vergiftig voor in het water levende organismen en kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten volgens EG-richtlijn 2001/58/EG
Datum: 30 november 2006


PERFACS Houtwormmiddel

4. Eerste hulpmaatregelen
Bij inslikken onmiddellijk een arts waarschuwen. Breng persoon in de frisse lucht. Tot rust laten komen en een arts waarschuwen. Spoel de ogen langdurig, tenminste 15 minuten, met veel water. Raadpleeg een arts. De huid grondig wassen met water en zeep. Bij optredende irritaties een arts raadplegen. De behandeling is symptomatisch; een specifiek antidotum is niet bekend.
5. Maatregelen ter brandbestrijding
Geen waterstraal gebruiken, brandend product drijft op water. Koolstofoxiden en stikstofoxiden kunnen zich ontwikkelen.
6. Maatregelen bij ongewild vrijkomen
Persoonlijke
Handschoenen, adembescherming, veiligheidsbril en beschermende kleding dragen. Het middel is zeer giftig voor vissen en andere waterorganismen. Voorkom lozing in riool of natuurlijke omgeving. Gemorst product opnemen met absorberend materiaal. Restanten afgesloten opslaan tot afvoer. Als chemisch afval volgens plaatselijke voorschriften verwerken.
Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten volgens EG-richtlijn 2001/58/EG
Datum: 30 november 2006


PERFACS Houtwormmiddel

7. Hantering en opslag
Voorzorgsmaatregelen
gebruikelijke normen en voorschriften bij de omgang met chemicaliën dienen in acht te worden genomen. Goede ventilatie is noodzakelijk. CPR 15-3 indeling. Opslaan conform gevarencategorie stoffenscheiding. Tenminste twee jaar houdbaar, indien vorstvrij bewaard in de originele, gesloten verpakking.
8. Maatregelen bij blootstelling - persoonlijke bescherming
MAC-waarde alifatische koolwaterstoffen: Grenswaarde gebaseerd op de ‘European Hydrocarbon Solvents Producers’ (CEFIC-HSPA) methodologie: TGG (8 uur) = 1200 mg/m3.
9. Fysische en chemische eigenschappen

Vorm
30-93 Pa (schatting o.b.v. eigenschappen oplosmiddel) 179-213.9°C (schatting o.b.v. eigenschappen oplosmiddel) 61-66°C (schatting o.b.v. eigenschappen oplosmiddel) 235-315°C (schatting o.b.v. eigenschappen oplosmiddel) 1.8 mPa.s bij 20°C (Brookfield spindle 1)

Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten volgens EG-richtlijn 2001/58/EG
Datum: 30 november 2006


PERFACS Houtwormmiddel

10. Stabiliteit en reactiviteit
Stabiliteit
Sterke zuren, alkalische en oxiderende stoffen.
11. Toxicologische
informatie
LD(preparaat, dermaal, rat)50 >2000 mg/kg (geschat). LC(preparaat, 4u inhalatie, rat)50 > 5 mg/L. Na inslikken en daaropvolgend braken, kan het product in de longen terechtkomen, hetgeen verstikking of chemische longontsteking tot gevolg kan hebben. Niet carcinogeen, niet mutageen, niet teratogeen.
12. Ecologische
informatie
Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Permethrin is weinig giftig voor vogels: LD(permethrin, eend)50 >> 2000 mg/kg, echter zeer giftig voor vissen en andere water organismen. Permethrin is giftig voor bijen: 98 ng per bij oraal. Permethrin is immobiel in de bodem. Voor de omzetting in grond zijn halfwaardetijden van ongeveer 2 weken gevonden.
13. Afvalverwerking
Restanten
Afvoeren en verwerken als (klein) chemisch afval volgens nationale / lokale voorschriften.
Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten volgens EG-richtlijn 2001/58/EG
Datum: 30 november 2006


PERFACS Houtwormmiddel
14. Transport

Internationale
Lucht ICAO-TI, IATA-DGR : niet van toepassing.
15. Wettelijk verplichte informatie

Etikettering
Toelatingsnummer
Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidskaart. Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts waarschuwen en de verpakking of het etiket tonen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten volgens EG-richtlijn 2001/58/EG
Datum: 30 november 2006


PERFACS Houtwormmiddel
16. Overige

informatie
R20/22 Schadelijk bij inademing en bij opname door de Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Schadelijk; kan longschade veroorzaken na inslikken. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. -N- Class data base van de ECB voor permethrin. Veiligheidsinformatiebladen van de componenten. The Pesticide Manual (ISBN: 1 901396 11 8). College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen. Denka International B.V. is niet aansprakelijk voor enige verwonding, verlies, schade of kosten, direct of indirect voortvloeiend uit het gebruik van haar producten of van de gegevens in dit veiligheidsinformatieblad, daar zij geen controle kan uitoefenen op het gebruik door de afnemer. De verstrekte gegevens zijn gebaseerd op huidige kennis en ervaring. Dit veiligheidsinformatieblad is uitsluitend bedoeld als leidraad ten aanzien van veiligheid. De afnemer moet zelf vaststellen of het product geschikt is voor zijn toepassing. DENKA INTERNATIONAL B.V.

Source: http://www.oafholland.nl/DBimages/productveiligheidsbladen/100%200006%20xxxx%20-%20perfacs%20houtwormmiddel.pdf

Description

Only for the use of Medical Professionals Metform® Description Metform ® is a preparation of Metformin Hydrochloride. It is a biguanide type oral antihyperglycemic agent used in the management of type 2 diabetes mellitus. It lowers both basal and postprandial plasma glucose. Its mechanism of action is different from those of sulfonylureas and it does not produce hypoglycemia. Metfor

Microsoft word - bio_tl_foss_pub.doc

Yau SY, Lau BWM, Ong JB, Wong R, Ching YP, Qiu G, Tang SW, Lee TMC, So KF. Hippocampal neurogenesis and dendritic plasticity support running-improved spatial learning and depression-like behaviour in stressed rats. PLoS ONE. (in press). 2. Chan CCH, Wong AWK, Ting KH, White-Gabrieli S, He JF, Lee TMC. Cross auditory-spatial learning in early blind individuals. Human Brain Mapping. (in press). G

Copyright © 2010 Health Drug Pdf