D:\kri\2 004 1 szam\pdf\9 petendi noni 48-53.ps.pdf

K O M P L E M E N T E R F I T O T E R Á P I A A NONI (MORINDA CITRIFOLIA) ÉS A TAHITIAN NONI® JUICE HATÁSAI A TUDOMÁNYOS .
bromelain és a xeroninrendszer – amely egyúttal a Morinda citrifo- A BROMELAIN ÉS A NONI
NONI – A MARVELLOUS
Alia-készítmények hatásmechaniz- HATÁSÁNAKKAPCSOLATA
MEDICAL PLANT
musát is érthetôvé teszi – nagyon szoros MORINDA CITRIFOLIA AND TAHITIAN
kapcsolatban áll egymással. Dr. Ralph NONI® JUICE: THE INTERPRETATION
Heinicke professzor volt az elsô, aki az álta- OF THEIR EFFECTS IN SCIENTIFIC
la szabadalmaztatott módszerekkel lehetôvé PAPERS, PART 2.
tette, hogy az ananászfeldolgozás mellékter- gyon szoros kapcsolatban állnak egymás- mékének felhasználásával nagy tömegû bromelaint állítsanak elô, és ez volt az az az általa szabadalmaztatott módszerekkel alapanyag, amelybôl elôször sikerült magát elôször tette lehetôvé a nagy tömegû hatásmechanizmusát magyarázó xeronin- bromelaintermelést – megalapozva ezzel rendszer megértéséhez elengedhetetlen az Dr. Heinicke biokémikusként került a a korszerû bromelainkutatást – azt vallja, elôzmények – a bromelainkutatás és a Hawaiin mûködô legnagyobb ananászfel- bromelainterápia – történetének áttekin - tése. A bromelain és a noni juice hatásai dolgozó üzem (Dole Pineapple) laboratóri- umába, ahol azt a feladatot kapta, hogy foglalkozik olyan sokat a bromelainnal – keresse meg az ananászban lévô enzimke- és a sok kutató munkája nyomán világsz- hatalmas és elôzmények nélküli ismere- tanyagot, amit egy új biológiai rendszer (a verék, a bromelain ipari kivonásának xeroninrendszer) jelent. Segítségével kön- lehetôségeit. Az eredeti célkitûzésen túl - nyebben megérthetôk a noni juice külön- menôen a bromelainkivonás a gyártás mel- leges, nonpecifikus hatásai, hiszen azokat a léktermékeibôl is sikerült. A bromelainnal strálta. Igen sok orvosnak sikerült a brome- végzett kísérletek azt mutatták, hogy az lainnal betegei egészségét – mellékhatások enzimkeverék számos kedvezô élettani hatást 1) 1963 óta folyamatosan születnek a nélkül! – helyrehozni. Az ananászból szár- mutat, amely a gyógyszeripari felhasználás szakcikkek, ütemük (40-50/év) változat- az elmúlt fél évszázad során drámaian le- lehetôségét vetítette elôre. Dr. Heinicke lan, legföljebb a speciális alkalmazásoktól csökkent, a nonigyümölcs – a Morinda cit- munkájának csupán elsô fázisa volt a a hangsúly kissé az általánosabb, szisz- rifolia – leve viszont változatlanul az nagyüzemi bromelaintermelés eljárásmód- témás alkalmazások felé tolódik el (és ismereteink szerinti legbôségesebb xero- jainak kidolgozása. Több évtizedes kutató- nin-, illetve proxeroninforrás. E megál - lapítás több mint 20 éve bekerült prof.
munkája azt célozta, hogy izolálja az en- zimkeverék aktív hatóanyagát. A kísérletek függ az enzimhatástól, enzimaktivitástól ugyanis egyértelmûen bizonyították, hogy a – v.ö. xeroninrendszer, lsd. késôbb) ötven éves kutatómunkájának jelentôs bromelainnak tulajdonított gyógyhatások részét a bromelain vizsgálatával töltötte.
közül számos semmiképpen sem mag- yarázható enzimhatással. Ennek a munká- xeronintartalmú gyümölcs, amikor a belôle nak az eredményeként sikerült azonosítania körök pedig pontosan lefedik azokat a készült termék elôször forgalomba került.
azt az alkaloidot, amelynek ezek a Tahitian Noni® Juice Heinicke professzor szerteágazó gyógyhatások tulajdoníthatók. lyeknél a Morinda citrifolia-készítmények szerint kiváló minôségével, sokszorosan Az általa xeroninnak elnevezett alkaloid is kiváló hatást mutatnak – quod erat ellenôrzött gyártásmódjával az elérhetô hatásainak tanulmányozása nyomán legtökéletesebb minôséget képviseli.
született meg a xeroninrendszer elmélete, remélhetôleg, jelen cikksorozat szerzôje amely leírja a xeronin mûködési módját és teljesen új nézôpontból tárgyalja annak a angiológia, bôrgyógyászat, bromelain- sejtek életmûködésére gyakorolt jótékony A SZAKIRODALMI
terápia, élelmiszer-kémia, enzimterápia, hatásait. A xeroninrendszer, minthogy a TÉMAFELOSZTÁS A
farmakológia, gyulladáscsökkentô, Morin- sejtek membrántranszportját segíti elô, KÖVETKEZÔ
da citrifolia, noni, Tahitian Noni® Juice, egyetemleges: ezt Heinicke prof. baktéri- umokon, növényeken és állatkísérletekben is grafikus és általános tárgyalása, élelmisz- fogászat és szájsebészet, fül-, orr-, gége- K O M P L E M E N T E R F I T O T E R Á P I A és tüdôgyógyászat, gasztroenterológia, csillapító hatása és erôs gyulladásgátló sajátosságai miatt szájon át szedve is gyulladásgátló és az edzésbôl kiesô idô neurológia, nôgyógyászat, ortopédia és redukálása” (Grillasca)5. Egy klinikai humánkísérlet alkalmával igazolták, hogy szemészet, urológia és vegyes, máshová határterületek – pl. szemészet, fül- orr- hörgôszekrétum elfolyósítására (Ferrari et al)6; valamint állatkísérletekben adren- A felosztás a szerzô munkája; bizonyára ségekkel foglalkozó anyagában is bôsége- alinnal kísérletesen elôidézett tüdôödéma kialakulásának meggátlására (Katori)7 és (Shigei)8. Ez utóbbi jelentôs mérföld- másik szakterülethez sorolnák. A válo- hatását az elsôk között igazolták a kônek számít a bromelainkutatásban, a gatás a teljes anyag (kb. 2000 publikáció) bô egyhatodát öleli fel; a 355 publiká - 1965-ben megjelent az elsô publikáció a hasábjain jelent meg, azóta is igen sokan ción kívül, amelyrôl e hasábokon szó bromelain általános phlebológiai alkal- idézik. („Nyers ananászenzim-proteázok lesz, a szerzô készséggel áll a teljes iro - – bromelain – védôhatása kísérletesen dalomjegyzékkel is az érdeklôdôk ren - elôidézett tüdôödéma ellen állatkísér- letekben”, Shigei T, et al. Jpn Heart J.).
bophlebitis kezelésében (Seligman)2.
KÖZLEMÉNYEK
Klinikai vizsgálattal is alátámasztották a szintézisre, ill. a bradikininelválasztásra MEGOSZLÁSA
kedvezô tapasztalatokat: „Akut vénás gyakorolt hatását is a gyulladáskutatással TÁRGYKÖRÖK SZERINT
foglalkozó szakemberek (Felton)9, illetve kezelése. Klinikai kísérlet” címmel de Assumpcao3 publikálta a vizsgálati ered- természetesen a Morinda citrifolia-készít- mények) jótékony hatása a magas vér- BELGYÓGYÁSZAT
potára. Ezt támasztja alá az alábbi tanul - mány is: „A bromelain hatása hyperten- mazható belgyógyászati kórképekben.
Kiemelkedô gyulladásgátló hatása mel- értékeire” (Gutfreund et al.)11. Daga- lett nagyon fontos, hogy a mellékhatások vábbi elônye a trombózisgátlás és – adju- kemoterápiás gyakorlatban”, Cooney et vánsként alkalmazva – a felszívódást és a hasznosulást elôsegítô tulajdonsága, lyozására („A bromelain fibrinolytikus és valamint a lábadozási idô csökkentése.
antithrombotikus hatása – új módszer (A legutóbbi téma bôvebben is elôkerül meggátlására?”, Felton in Med Hypot- heses)13, a parenterális tápláláshoz hasz- A belgyógyászat átfogó témájához csak nált vBR szondák tisztítására („Kis lume- néhány publikáció került – fôleg azok, nû parenterális tápszondák eldugulásá - amelyeket belgyógyászok írtak vagy kife- nak megszüntetése”, Nicholson LJ. in J jezetten ilyen jellegû folyóiratokban lát- tak napvilágot. Az egyes szakterületeken – gasztroenterológia, daganatterápia, geriátria stb. – a hasonló témájú cikkek témakörökben (pl. „Az orális bromelain- A téma tárgyalását az egyes szakterületek száma jóval nagyobb, bár a különféle terápia szisz-témás hatásai” Lang H, et ismertetésével kezdjük; az adatokra, a témákban jelentôs átfedés figyelhetô statisztikákra és a xeroninrendszer-bro- meg. Belgyógyászati szaklapokban fôleg Biokémia tárgyalására (szakirodalmi melain kapcsolat taglalására a késôbbiek a gyulladás csökkentés, gyulladásgátlás hivatkozások 16-tól 91-ig) késôbb kerül sor. témájú szakcikkek láttak napvilágot, pl: „A proteázok, a bromelain, a trypsin és BÔRGYÓGYÁSZAT
BROMELAINTERÁPIA – 22
A bromelain jól használható a bôrgyó- SZAKTERÜLET VIZSGÁLATI
gyászat legkülönfélébb területein. Gyul- ÉS KÍSÉRLETI EREDMÉNYEI
nagyszámú gyulladásgátló publikációból ladáscsökkentô, antibakteriális, viszketést és fájdalmat jól csillapító tulajdonságai ANGIOLÓGIA, PHLEBOLÓGIA
Az erek gyógyításában, vagyis az angi- sportegészségügyi felmérés, minthogy a állapotát normalizáló sajátsága közis- ológiában és a phlebológiában a fájdal- mert. Preventív és terápiás dermatológiai mas, gyulladt erek kezelésére használható készítmények – sportteljesítményekre, a hatásai nemcsak helyi, hanem szisztémás sérülések és traumák utáni lábadozás ide- alkalmazás során is megtapasztalhatók.
lékhatások nem tapasztalhatók, fájdalom- jének megrövidítésére gyakorolt hatása K O M P L E M E N T E R F I T O T E R Á P I A folia-készítményekre: a noni legkiter - saira támaszkodva Ralph Heinicke prof.
Egyúttal a bromelainterápia a tapasztala- tok szerint csökkenti a gyógyszerek mel- lékhatásait. Bár az igen kiterjedt kutatás- allergiák, sérülések és autoimmun-, vagy és Hevia121 P. a bromelain és a halfeldol- ból csak a legeklatánsabb példák kerülnek megemlítésre, terjedelmi okokból a far- makológiai rész – a nagyszámú publiká- A bromelainteszt hasznáról és használati ENZIMTERÁPIA
ció miatt – az egyes dolgozatokat csak a módjáról ír Petter92: és Lahmann97 a lehetô legrövidebb formában említi.
Deutsche Gesundheitswesen hasábjain.
Innerfield et al „Perorálisan alkalmazott Mindezek a hatások fokozottan tapasztal- megkezdéséig senki nem is gondolt arra, hatók a Morinda citrifolia-készítmények klorid által okozott granulómatasakra” 93 hogy az ananász, az egyik legjellegzete - esetén is. A farmakológiai hatások egy lain milyen jó terápiás és preventív hatást fogyasztásakor – és a bromelain alkal- tudományos vizsgálatokkal is igazolták.
biztosít bôrkárosodások ellen – per - A bromelain felszívódását, illetve az orálisan is. Graf J.94 a növényi eredetû sokféle jótékony hatás tulajdonképpen antibiotikumok felszívódását elôsegítô gyulladásgátlók (így a bromelain) bôr - tulajdonságait tanulmányozta Seifert127 , betegségekre gyakorolt hatását vizsgálja.
azonban már munkája legelején rájött Lang128 és Renzini129. A gyulladásgátló Brown AC.95 a táplálkozás és a lupus ery- erre. Valamivel több, mint 50 éve (1953.
hatást vizsgálta Netti 130, Nishizaki131, thematosus kapcsolatát tekinti át a szak- irodalom tükrében. Feinstein RJ. et al. az hasábjain cikke a felismeréssel: a brome- lain és a „tejes-agar” reakciója nem en- gasztrointesztinális felszívódás és a gyul- bôrfertôzések kezelésére tartja alkalmas- ladásgátló hatás, Castell 154 pedig a tehát kell hogy legyen a bromelain néven vékonybélbôl való felszívódás [v.ö. még antibio-tikumokkal együtt, felhasználva a bro-mealin számos orvosi területen meg- farmakológiai sajátságait és a perorális lekulájú „igazi” hatóanyag is, amely a alkalmazás utáni plazmaszintet vizsgálta.
Bromelain – monografikus és általános rendkívüli biológiai hatásokért felelôs.
A bioavailability sajátosságait I125 jód- cikkek tárgyalására (szakirodalmi hivat- izotóppal jelzett bromelain segítségével kozások 99-tól 114-ig) késôbb kerül sor. szükség, ott a bromelain „kiválóan tel- ÉLELMISZER-KÉMIA
A bromelain emésztésjavító tulajdonsága vérszintjét. Takano141 a bromelainnak az élelmiszeriparban. Alkalmazzák préslevek xeronintól is. Ezt a Morinda citrifolia- és gyümölcslevek derítésére, hidrolizá - készítmények alkalmazása esetén tapasz- tumok elôállítására, húspuhításra, sütôi- szöveti- és a szérumban mérhetô szint- Placebóval ellenôrzött kettôs vak humán pékáru elôállítására valamint instant klinikai kísérlettel igazolta Knill-Jones122 gabonapelyhek készítésekor is. Kutatá- a bromelain hatékonyságát krónikus has- nyálmirigy-elégtelenség esetén, egy ha- éppen az élelmiszer-kémiában látta a sonló – in vitro – kísérletrôl számolnak bromelain mint természetes (így kémiai be német szerzôk 124 (Otte et al.) A Nut- humán vérlemezkék összecsapzódását. terhelést a szervezet számára nem jelen- tô) segédanyag egyik ígéretes alkalmazási készítmény jól használható enzimpótlás- néven védjegyzett készítménnyel, Jose137 területét. Tanabe115 a bromelain és a ra, csakúgy, mint az egykor nálunk is búzaliszt vízoldékony frakciója közötti kölcsönhatásról ír, Meyer116 a cseresz- nyelé derítésének enzimatikus módszere- rich126 et al. közleményében a bromelain alkalmas-ságát vizsgálja az emésztési lainterápiával végzett kísérleteket.
elôállított fehérjehidrolizátumok jellem- zavaroknál szükséges enzimpótlás esetén. Brakebusch134 kimutatta, hogy a brome- zôit és ízét vizsgálja, Tanabe118 egy lain gyorsítja a fagocitózist és az ún. „res- FARMAKOLÓGIA
történô búzaliszt-módosítást és a hipoal- A bromelain jó gyulladáscsökkentô és elpusztítja a Candida albicans gombát a lergén tulajdonságú kenyérhez szükséges segíti más gyógyszerek felszívódását. Ez adalék-anyagokat tárgyalja. A sütôipar egyébként nagy bromelainfelhasználó: az re ezt vizsgálták meg a legtüzetesebben.
kísérletesen létrehozott bôrfertôzésekben – ampicillin és amoxicillin felszívódását A halfeldolgozás melléktermékeinek ki- bromelainterápia „bioavailability”-fo- kozó – a gyógyszerek szervezetben való vizsgálatainak tárgya a bromelainkészít- bromelainnal, mint ahogy ezt alapkutatá- hasznosulását elôsegítô – szerepét.
mények hatáserôssége, a szétesés gyor- K O M P L E M E N T E R F I T O T E R Á P I A sasága és az adagolási egységek súlya FELHASZNÁLT IRODALOM:
volt. A készítmények tisztaságát elekt- Tárgyalására (szakirodalmi hivatkozások Angiológia, phlebológia
16-tól 91-ig) késôbb kerül sor. 1 Tessler L.: Bromelines in phlebology. Bôrgyógyászat
2 de Assumpcao IT.: Clinical results of 92 Petter O.: Bromeline test – its use and using an enzymatic-antibiotic compound in the treatment of acute venous diseases. 93 Innerfield I. et al: Effect of orally administered proteolytic enzymes on car- tolfelszívódás változásait vizsgálta a adjuncts in the treatment of acute throm- bon tetrachloride induced granuloma pouch. Proc Soc Exp Biol Med.
La Pesa151 kísérletesen elôidézett gyul- 94 Graf J.: Herbal anti-inflammatory Belgyógyászat
agents for skin disease. Skin Therapy 4 Ito C. et al.: Anti-inflammatory actions of proteases, bromelain, trypsin and their 95 Brown AC.: Lupus erythematosus and mixed preparation. Nippon Yakurigaku nutrition: a review of the literature. J tüdôödéma, a bromelain, és különbözô 5 Grillasca G.: Reduction of the time of 96 Feinstein RJ. et al.: Senile purpura. és Mineshia160 a tüdôödéma-kezeléskor unavailability during sport training under the action of an oral antiinflamma - 97 Lahmann N.: The bromelain test – its sokat, illetve a proteolitikus hatás és az tory. Rev Corps Sante Armees Terre application and usefulness in dermatology. ödéma-gátló hatás kapcsolatát vizsgál- 6 Ferrari S. et al.: Clinical note on flui- 98 Vasconcelos W.: Therapeutic study of Ishikawa162 jó hatást tapasztalt egerek difying activity on bronchial secretions by the action of an enzymeantibiotic combi- kísérletesen elôidézett fertôzéseinek a plant proteolytic enzyme. Gazz Int Med nation in the treatment of cutaneous 7 Katori S.: Disappearance of kiningen I by stem bromelain and the significance in Bromelain – monografikus és általános moto164 a bromelain – és általában az prevention of pulmonary edema in rats. enzimkészítmények – minôségi vizs- Tárgyalására (szakirodalmi hivatkozások 8 Shigei T. et al.: A study on the protec- 99-tól 114-ig) késôbb kerül sor. vivo megha-tározására tett kísérletei tive effect of bromelain, crude pineapple proteases, against adrenaline-induced pul- Élelmiszer-kémia
monary edema in rats. Jpn Heart J.
115 Tanabe S. et al.: Cross-reactivity 9 Felton GE.: Does kinin released by between bromelain and soluble fraction va-ló együttes külsô alkalmazását ele - pineapple stem bromelain stimulate pro- duction of prostaglandin E1like com- 116 Meyer AS. et al.: Efficiency of enzy- matic and other alternative clarification 10 Majima M. et al.: Determination of and fining treatments on turbidity and bradykinin-(1–5) in inflammatory exu- haze in cherry juice. J Agric Food Chem.
szövetek permeábilitásának kapcsolatát, date by a new ELISA as a reliable indica- 117 Maehashi K. et al.: Isolation of pep- tor of bradykinin generation. Inflamm tides from an enzymatic hydrolysate of food lain által indukált tejkoaguláció és a proteins and characterization of their proteolízis részleteire derített fényt. 11 Gutfreund AE. et al.: Effect of oral taste properties. Biosci Biotechnol A cikksorozat következô részeiben átte- bromelain on blood pressure and heart rate of hypertensive patients. Hawaii Med J.
118 Tanabe S. et al.: Modification of területét is, majd Ralph Heinicke prof.
wheat flour with bromelain and baking ma-gyarázatai, publikációi és kísérletei chemotherapeutic agents. Adv Phar- hypoallergenic bread with added ingredi- ents. Biosci Biotechnol Biochem.
119 Lyons TP.: Proteinase enzymes rele- antithrombotic action of bromelain may vant to the baking industry. Biochem tapasztalatok tökéletesen illeszkednek a eliminate thrombosis in heart patients. 120 Tome E. et al.: Proteolytic activity 14 Nicholson LJ.: Declogging small-bore control in fish silage. Arch Latinoam feeding tubes. J Parenter Enteral Nutr.
okaira és kétségtelenné teszi mindenki 15 Lang H. et al.: On the systemic effect 121 Hevia P. et al.: Solubilization of a számára a sejtszinten mûködô, az élet fish protein concentrate with proteolytic K O M P L E M E N T E R F I T O T E R Á P I A Enzimterápia
pound: bromelins-chloramphenicol-tetra- improve the galenic of dosage forms for 122 Knill-Jones RP. et al.: Comparative trypsin and bromelain. Drug Dev Ind double blind experience of a polyenzymatic 139 Dominici G.: Clinico-pharmacologi- preparation in chronic pancreatic insuffi- cal presuppositions in the therapeutic use 157 Tanimoto T. et al.: Pharmaceutical ciency. Acta Gastroenterol Belg.
studies on commercially available brome- 123 Heynen U.: Enzyme therapy with 140 Knill-Jones RP. et al.: Comparative lain preparations: the assay of potency, dis- trial of Nutrizym in chronic pancreatic integration test, weight variation test and 124 Otte M. et al.: In vitro studies of pan- purity tested by electrophoresis. Eisei creatic enzyme substitution. Dtsch Med 141 Takano T. et al.: Effect of bromelain in increasing blood levels of antibiotics 158 Komiya M.: Pharmacokinetic analy- 125 Moshal MG.: Nutrizym as a pancre- given intraduodenally. Jpn J Antibiot.
ses of the absorption of ampicillin and atic enzyme replacement. S Afr Med J.
142 Kalimanovska V. et al.: Effect of amoxicillin into the blood and experimen- 126 Hennrich N. et al.: Suitability of the bromelain on alkaline phosphatases of tally infected skin after simultaneous plant protease bromelain for substitution intestinal and non-intestinal tissues and administration of an antibiotic with therapy in digestive disorders. Arzneimit- bromelain and lysozyme. Nichidai Koko 143 Heinicke RM. et al.: Effect of brome- lain on clinical laboratory tests after oral 159 Hayashi M.: Pharmacological studies Farmakológia
of Shikon and Tooki. (3) Effect of topical 127 Seifert J. et al.: Absorption of a prote- 144 Kumakura S. et al.: Effect of brome- application of the ether extracts and olytic enzyme originating from plants out lain on kaolin-induced inflammation in Shiunko on inflammatory reactions. of the gastrointestinal tract into blood and lymph of rats. Z Gastroen-terol.
145 Takahashi K.: Experimental study on 160 Mineshiaa S. et al.: Prevention of 128 Lang H. et al.: Absorption of orally the combined therapy of antibiotics and adrenaline-induced pulmonary edema by administered bromelin. Klin Wochen- stem bromelain in rabbits and analysis of 146 Katori M. et al.: Failure of kinin for- 129 Renzini G. et al.: Absorption of tetra- mation by glass powder in rat plasma after cycline in presence of bromelain after oral injection of bromelain. Jpn J Pharmacol.
161 Enomoto T. et al.: Protective effect of administration. Arzneimit-telforschung.
147 Izaka KI. et al.: Gastrointestinal stem bromelain against adrenaline pul- 130 Netti C. et al.: Anti-inflammatory absorption and antiinflammatory effect of monary edema, and its dependence on the action of proteolytic enzymes of animal proteolytic activity. Jpn J Pharmacol.
vegetable or bacterial origin administered 148 Mineshita S. et al.: Hydrolysis of 162 Ishikawa H. et al.: Protective effect of orally compared with that of known anti- bradykinin by stem bromelain. Jpn J stem-bromelain in combination with phlogistic compounds. Farmaco Prat.
antibiotics on experimental infection in 131 Nishizaki S. et al.: Assay for chy- 149 Yoshioka S. et al.: Inactivation mice induced by Streptococcus hemolyticus, motrypsin and trypsin. II. On a few con- kinetics of enzyme pharmaceuticals in Diplococcus pneumoniae, or Pseudomonas siderations for the assay of the commercial anti-inflammatry enzyme preparations. 150 Sekules G. et al.: Influence of a pro- 163 Shigei T. et al.: Pulmonary edema teolytic enzyme on the absorption and induced by adrenaline and related amines 132 Tanimoto T. et al.: Assay of enzyme metabolism of ethambutol. Boll Chim in rats, and its modification by various preparations (II). Bromelain prepara- pretreatments. Jpn J Pharmacol.
tions. Eisei Shikenjo Hokoku.
151 La Pesa M. et al.: Influence of bro- 164 Tanimoto T. et al.: Studies on the 133 White RR. et al.: Bioavailability of melin on turnover of sulfomucopolysaccha- quality of enzyme preparations (III) 125I-bromelain after oral administration rides in experimentally induced granulo- Pharmaceutical studies on commercially to rats. Biopharm Drug Dispos.
matous inflammation, studied with S 35. available bromelain preparation. Eisei 134 Brakebusch M. et al.: Bromelain is an Accelerator of Phagocytosis, Respirato- 152 Pocino M. et al.: Influence of the oral 165 Nagasawa K. et al.: Test methods of ry Burst and Killing of Candida albicans administration of excess copper on the internal bromelain. Eisei Shikenjo by Human Granulocytes and Monocytes. 166 Goguel S. et al.: The combination of 135 Metzig C. et al.: Bromelain proteases 153 Yamagami I. et al.: Influence of var- oxytetracycline with the factor of proteolyt- reduce human platelet aggregation in ious drugs on tissue permeability. Nippon ic diffusion: the bromelains. Sci Rech vitro, adhesion to bovine endothelial cells and thrombus formation in rat vessels in 154 Castell JV. et al.: Intestinal absorp- 167 Smyth RD. et al.: The effect of a pro- tion of undegraded proteins in men: pre- teolytic enzyme (bromelain) on the anti- 136 Janet.: Clinic trial of nutrizyme. sence of bromelain in plasma after oral bacterial activity of cetylpyridinium chlo- 137 Jose GS.: Clinical experience with a 155 Ilany-Feigenbaum J. et al.: Milk- 168 Bradbrook ID. et al.: The effect of bromelain on the absorption of orally administered tetracycline. Br J Clin 138 Ferreira EB.: Clinical experimenta- 156 Bernkop-Schnurch A. et al.: Peroral tion with an enzymatic-antibiotic com- administration of enzymes: strategies to K O M P L E M E N T E R F I T O T E R Á P I A SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
Petendi Zsolt
Nonival kapcsolatos további informá-

Source: http://www.noni.hu/melleklet/Egy_varazslatos_gyogynoveny2.pdf

1ere_fois.cdr

Document réalisé par un distributeur et n’engage pas MonaVie Vous consommez pour la première fois. Vous avez en votre possession une bouteille de MonaVie ou unsachet de gel MonaVie et vous vous posez la question de savoircomment bien le ou les consommer. D’abord un petit rappel. La couleur des capsules: V iolet c’est du MonaVie “Original” que les enfants et les femmes

Formerly: the jockey club of southern africa

RACING AND EQUESTRIAN CLUB RACING DEPARTMENT Tel: +974 – 4825 703 and 4825 705 Fax: +974 – 4806056 Website: www.qrec.gov.qa Thursday, 21st April, 2011 General Manager Racing & Equestrian Club (REC) Al Rayyan Park FOR ATTENTION: MR SAMI JASSIM AL BOENAIN Dear Sir, FOR THE DIRECTORS/STEWARDS OF THE RACING & EQUESTRIAN CLUB (REC) AND FOR THE CHAIRMAN OF THE RACING & E

Copyright © 2010 Health Drug Pdf