Lierkrant

Internationale Lierconferentievan 20-25 juli 2003 in Keene Het volgende relaas is een samenvatting van Floortje Bedaux Wildenberg 40 2716 NE het uitgebreide verslag van deze conferentie; dit verslag is gemaakt door Clarina Kos en het Petra Rosenberg Stationslaan 8a 3701EP Zeist 030.692.41.95 fax. 030.697.74.68 E-mail: [email protected]@worldonline.nl De internationale lierbijeenkomst werdgeorganiseerd door LANA, de 'Lyre Association of North America'. Het thema vandeze conferentie was Community building; Op de eerste twee lierkranten kwamen veel dagelijks werden aspecten van dit thema in positieve reacties en enkele aanmeldingen en giften, waarvoor onze hartelijke dank. In principe is de lierkrant gratis, maar als je dit initiatief wilt steunen, zijn bijdragen welkom grote liergroep en een gedicht welkom geheten Tasmanstraat 125 in 2518VL Den Haag.
door Samantha Embrey, die de organisatie in In de Lierkrant kun je berichten plaatsen, zoals: Is er een liergroep die spelers zoekt? Is Christof Andreas Lindenberg zette de avond er een lierspeler die een groep zoekt? Geef je voort met een lezing. Aan de hand van een een voorspeeldag? Zoek je een gebruikte lier of heb je er één te koop of te huur? Stuur je aspecten van de lier met elkaar in verband gebracht en in de huidige tijd geplaatst:- de planetentonen, als weerspiegeling van tijdrovende bezigheid. De redactie heeft dan - het ritme van de muziek, als uiting van de ook dringend behoefte aan versterking: wie wil meewerken? Laat het graag snel weten.
- de vorm van de lier als uiting van God's Heb je deze krant via iemand gekregen en wilje hem zelf toegezonden krijgen? Wil je dan je naam doorgeven? Wil je deze krant doorgeven aan geïnteresseerde mensen in je omgeving? kwaliteitsverschillen van ingevoren water.
Heb je deze krant ontvangen en heb je daar Twee glazen water, waarvan de ene door een eigenlijk niet zo’n behoefte aan? Geef dat toegesproken en de andere op positieve wijze,werden ingevroren. Van beide glazen werd een In deze lierkrant vind je achtereenvolgens een ijskristal gefotografeerd en de buitengewoon verslag over de wereld lierconferentie in opmerkelijke verschillen werden getoond. Amerika, een herinnering aan Lucia van den Bosch, een bericht over het Wega ensemble, effect muziek heeft op het water: ook hiervan was een prachtige foto te zien. De vraag rijst welke uitwerking muziek en gedachten hebben op de mens, in het bijzonder op kinderen. instrumenten die te koop worden aangeboden.
Elke dag begon de met de Toon van de dag,gevolgd door de bijbehorende toonladder, endiens spiegeling naar beneden, zoalsuitgewerkt is door Annie von Lange. Op basisvan deze toon werden door de leden van LANA met grote inventiviteit oefeningen met instrument vormen; ieder mens is een snaar.
Billing uit Ierland met oefeningen, die de Als wij onszelf goed “stemmen”, luisterend nodige vaardigheid en alertheid vergden. naar het geheel, ontstaat er een krachtige, Die avond waren er verschillende optredens, wereldwijde , harmonische samenklank.
waarbij Susanne Heinz opviel door de grote Donderdagavond lieten alle werkgroepen iets rust waarmee zij op de grote lierharp speelde, horen, o.l.v. Peter Rebbe. Het was prachtig te horen hoe elke keer als een groep gespeeld Christian Giersch samen met Thomas Leins en Gerhard Beilharz was heel geconcentreerd, akkoord klonk van de melodie, als instemmendapplaus. Tijdens deze avond werd Lucia herdacht door Floortje die vertelde over de Mars stond de toon C centraal. Peter Rebbe bijzondere plaats die Lucia zowel nationaal als sprak een gedachte uit over de inspirerende internationaal in de wereld van de lier had.
aanwezigheid van de kinderen. 's Avonds was de lezing van Lothar Reubke, priester van de andere dierbare lierspelers in de herinnering Neurenberg. Hij wilde ingaan op deesoterische aspecten van het luisteren, en Michaël. In deze tijd van Michaël ligt de a- Samuel uit het Oude Testament, 'Sprich Herr, symmetrie als vormprincipe ten grondslag aan dein Diener hort!' Het horen in de stilte en de de lierbouw. De delen van de lier (snaren, de kracht van het diepe zwijgen van de ziel. Hij ging ook in op het belemmerd worden in het bewegen en de uitwerking daarvan op de ziel. werden in verband gebracht met de planeten. Het wonderlijke van de lier is dat deze juist ver weg aan de andere kant van de zaal klinkt, werkplaatsen voor de bouw van de lier door ook in grote zalen. Dit verschijnsel wordt Gundolf Kühn van Choroi geschetst. Slechts concordantie genoemd. 'Concordance is the 20% van het originele stuk hout kan gebruikt underlying truth of the lyre'. Lindenberg ging tenslotte in op de stand van Mars ten opzichte indringen? Hoe kan je uit een stuk hout een van de aarde en de zon in de huidige tijd en de liertoon vormen? Er komt 250 tot 300 kg.
betekenis daarvan voor het bewustzijn van de spanning op de lier te staan. Al het materiaal wordt in klank omgezet. De vraag is hoe we in 's Avonds was het sloconcert in het Colonial de materie de klank kunnen openbaren. Hij Theater in het centrum van Keene. Het was vergeleek het boven- midden en ondergebied een avondvullend programma, met voordracht, kinderkoor en zang. John Billing blijk van zijn De klank van de lier werkt heel bijzonder in kunnen: allerlei manieren van spelen kwamen een ruimte, vooral bij het wegebben van de aan bod - scherp, bovenaan de snaar bij de toon komt spiritueel leven naar binnen.
stempen, hard, zacht, akkoorden, golvende Gebleken is dat ook het binnenste van de aarde klanken voortbrengt. Bij innerlijke rust en oefening daartoe kan het kosmische oerbeeld Hoogtepunt was de verklanking van Psalm 104 op muziek gezet door Christof A. Lindenberg.
Horst Nieder, lierbouwer uit Heiligenberg Het was een waardige afsluiting van de week.
sprak over de relatie tussen de werkplaatsenvoor lieren en de spelers. Na een kortehistorische schets van de lier vertelde hij dat ernu ongeveer 30.000 lieren in de wereld zijn;vooral in Japan en Ierland is de lier sterk inopkomst. Donderdag kwam Christian Giersch met eenprachtig beeld: Stel je voor dat wij als aan de aarde. Het zoeken naar de geestelijke zon was altijd al te beleven in alle idealen die Lucia had, maar werd steeds sterker naarmate fysieke Terwijl wij worstelden met de vragen waarom een mens zo ziek moet zijn en waarom ze zo jong zou moeten sterven, was juist zij de gene zonnebloem met zonnige gele, bloembladeren, die ons troostte. We beleefden hoe er van haar de kleur geel die ze vaak droeg en haar zo goed stond. Het is een bloem die voor iedereen uitging, die afgewisseld werd met een weg duidelijk zichtbaar is en fier en robuust op de alleen vol eenzame smart over alles wat ze los aarde staat, maar ook kwetsbaar is en op zoek moest laten. Want loslaten was heel moeilijk naar de zon - de geestelijke bron - waarheen zij voor haar. Uiteindelijk waren er bij Lucia geplukte zonnebloem graag met zijn voeten in beleven: “Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede” Vorig jaar oktober wilde Lucia beslist nog met het ook iedere vakantie op om in te zwemmen en Trio een concert in Duitsland geven. Het ging haar niet makkelijk af en ik besefte toen al, dat het ons laatste gezamenlijke concert zou zijn. De De zonnebloem heeft een ruwe stugge rechte laatste maanden hebben Floortje en ik regelmatig stengel. Ook Lucia kon bij mensen die haar niet voor haar gespeeld. Ze luisterde heel intensief en zo goed kenden soms wat stug overkomen. Ze was gaf ons steeds weer waardevolle aanwijzingen.
streng voor zich zelf, maar ook streng voor anderen. Wanneer er problemen waren wilde ze afgevraagd of ons spel voor haar geen belasting die graag zelf oplossen en ze deed dat met zo een zou zijn, maar ze genoot ervan als wij voor haar vaart dat wij haar niet altijd konden bijhouden en speelden en kwam daarbij ook helemaal tot rust.
Toen wij de laatste weken van haar leven voor Lucia speelden hadden Foortje en ik het gevoel bewonderenswaardige manier en met veel pijn dat wij dat muziek geschonken kregen. Door geleerd alle uiterlijke zekerheden los te laten. Er Lucia’s intensieve luisteren speelden onze vingers ontstond een intimiteit in de ontmoetingen, die ze vanzelf mooi. Tot op het laatst hadden we ook met de mensen om haar heen had, die ik nog steeds kan voelen en die in mij nog steeds blijft herinneringen op van onze concert reizen. Het stralen. Het wezenlijke dat vroeger versluierd was was een heel bijzondere ervaring om in haar huis bleef over in die laatste dagen die Lucia op aarde kinderen Machteld, Boudewijn en Jasper, zich In het beeld van de brede bladeren, die de wereld in groeien, zie ik haar grote organisatietalent. Met We zullen Lucia ongelooflijk missen. Oude veel aandacht en zorg had ze alle mensen om zich mensen die sterven, hebben vaak alleen nog maar heen in haar bewustzijn. Op liersamenspeldagen herinneringen. Hun taak op aarde is afgelopen.
lukte het haar enerzijds de hele organisatie, de Vrijwel alle mensen die om hen heen waren, zijn muzikale leiding en de zorg voor de innerlijke al in de geestelijke wereld. Iemand, die heen gaat, mens met koek, soep en sap op zich te nemen en terwijl ze nog midden in het leven en haar werk anderzijds het inhoudelijke op een hoog niveau te staat, laat iets achter wat door anderen voortgezet brengen en de deelnemers sterk te inspireren. We moet worden. Ik zie het als onze taak de vele merken nu al dat we meer mensen nodig hebben zaden die Lucia bij de mensen om haar heen en taken zullen moeten verdelen om alles wat achtergelaten heeft, verder te verzorgen en een groot boeket stralende bloemen mee te nemen als wij haar hopelijk weer zullen zien, als wij zelf Het belangrijkste deel van de zonnebloem is de over de grens naar de geestelijke wereld gaan.
bloem. Een bloem die voortdurend op zoek is naar zon en warmte. In een goudgele krans van stralen toont ze zich aan haar omgeving. Alles wat haar geschonken is en wat ze verzameld heeft, heeft ze in de zaden opgeslagen en ze schenkt dat terug Na het overlijden van Lucia hebben Floortje Zaterdag 15 november: studiedag
en ik ons bezonnen over de toekomst van het in Zeist
Wega trio. De afgelopen tijd zijn wij blijven Als voorbereiding op het weekend in januari samen spelen. Eerst om een bedding te vormen waar Lucia weer in zou kunnen stappen zodra compositie Quattro modi d’incontrarsi: Vier
ze weer beter was. De laatste maanden van Arten der Begegnung für Leiern. Floortje
haar leven hebben wij intensief voor Lucia Amerika een repetitie van dit stuk door een Wij hebben besloten verder te gaan om onze groep uit Japan bijgewoond en zij werd heel idealen te verwezenlijken: de lier in de wereld Aanmelding voor de studiedag en bestellen allemaal mogelijk is op de lier en mensen van de muziek bij Floortje Bedaux of Petra Rosenberg. Graag vòòr 1 november maken voor dit instrument. We zullen als duo aanmelden, zodat er tijd is de stemmen te verder gaan onder de naam Wega ensemble en verdelen en iedereen weet wat hij / zij moet willen af en toe versterking vragen van b.v.
zangstem, viool of fluit, of nog één ofmeerdere lieren.
We hebben een programma klaar met zoweloude als nieuwe muziek. Wil je naar onsluisteren? Of weet je een plek waar mensenzijn die graag een kort of langer lierconcertwillen organiseren? Dan kun je ons bellen ofmailen. Ons adres staat als redactie in dezelierkrant.
Petra Rosenberg 9-10-11 januari: lierweekend met
Bericht over de bijeenkomst op 13
Christian Giersch in Zeist
september j.l:
Met 14 enthousiaste deelnemers zijn we op bevlogen lierspeler Christian Giersch uit verkenningstocht geweest door de wereld van Stuttgart uitgenodigd om een weekend met ons stemtherapeute en zangdocent, heeft ons op compositie Quattro modi d’incontrarsi. Wij
willen vooral werken aan het plezier van het genomen. Individueel en als groep hebben we samen spelen, het onderzoeken van klankkleur Begin: vrijdag 9 januari 2004 om 19:00 uur.
mogelijkheden konden verkennen in de veilige bedding die Cileke ons bood. Iedereen was het Kosten: € 75 incl. twee broodmaaltijden en er over eens, zo’n dag vraagt om herhaling! een warme maaltijd. Zo mogelijk zelf voor logies zorgen. Informatie en aanmeldenuiterlijk 1 december bij Floortje of Petra in Zang
verband met de reservering van ruimte. Betaling graag vòòr 1 januari op het Wega “Zingen” voor haar leerlingen en andere geïnteresseerden:, met medewerking van o.a.
Christa Waltjen uit Duitsland. Christa werkt 17 april: 8e grote landelijke
samenspeldag voor jong en oud
scholingsweg voor stemonthulling van mevr.
Werbeck-Svardstrom. Het programma van de workshop omvat oefeningen, koorzang, zang gekozen. Het programma ligt nog niet vast; wij Data: begin vrijdag 31 oktober om 18.00 uur muziek. Het wordt in ieder geval kleurrijk, tot zondag 2 november tot 17.00 uur. Plaats: Rijksstraatweg 37 Ubbergen tel: 024 3235259.
Informatie, aanmelding en bestellen van de muziek, graag vòòr 10 april bij Floortje informatie bij Paul Keizers, tel: 024-3442021, Bedaux of Petra Rosenberg of via je Tolhuis 21-27 in Nijmegen Postcode 6537 MA e-mail: [email protected]. Inhoudelijkeinformatie bij: Cileke Angenent tel: 0486- Muziek in de laatste levensfase
De studiegroep die zich intensief bezighoudtmet (lier-)muziek in de laatste levensfase Open dag Choroi
houdt twee maal per jaar bijeenkomsten bij De open dag bij Choroi is gepland op zaterdag Petra Rosenberg in Zeist. ’s Morgens is er een praktijkgericht programma. Deze studiedagen kunnen worden bezocht door aanmelding bij:Els v. d. Pol, Doorwerthstraat 35, 6535 MTNijmegen, telefoon: 024.354.20.17 Open dag Hogeschool Helicon
De volgende studiedag is in april, de exacte De open dag bij de Opleiding Docent Muziek datum moeten we nog vaststellen. Als thema vrijdag 21 november a.s. Meer informatie, ook mogelijk is met klankschalen. Verder willen we uitwisselen over het werken met de lier in Leiertagung in der Eifel
- dynamisch werken met muziekinstrumenten 24 tot 26 oktober
Das Märchen Maria, die Tochter des Meeresonder leiding van Jürgen Knote, Margrit Workshop IV, 'de gestructureerde
Tobginski en Martin Tobiassen. Mensen die wereld van de muziek'
informatie willen kunnen bij Petra Rosenberg Inleidingen en praktisch werken met diverse een folder opvragen, of op internet zoeken.
snaar- en blaasinstrumenten.
- spanningsveld tussen hoog en laag Op zoek naar informatie
De LAI heeft een website www.lyreworld.net
waarop je naar hartelust kunt surfen voor al - muziekinstrumenten: de relatie tussen vorm het liernieuws van de hele wereld. De site wordt permanent onderhouden. Je kunt er de adressen van lierkranten van Duitsland,Engeland en Amerika vinden, Voor Nederland Open dagen van de Wervel op:
22 november 2003, 17 januari 2004 en 3 april ontwikkeld: www.mensenmuziek.nl Daar
2004, telkens van 11.00 tot 15.00 uur.
Informatie: 030-6981155 Choisyweg 2,3701TA in Zeist Academie De Wervel
De academie biedt verschillende cursussen
Nieuwe bladmuziek
Jaarcursus: Muzikale ontmoeting met
uitgebracht: Charlie is my darling. Het is een de wereld en jezelf
uitgave met Engelse en Schotse liedjes met lierbegeleiding bewerkt door Petra Rosenberg.
vaardigheden, kennis, expressie en interactie De liederen zijn gebruikt voor de bejaarden op muzikaal gebied. Muzikale ervaring is niet van Huize Valckenbosch, maar zijn ook goed te gebruiken bij lierles. Kinderen genieten ook nieuwe energie en ideeën op te doen, maar is erg van deze melodieën. Prijs € 7.- (excl.
ook geschikt ter oriëntatie en voorbereiding op cursus wordt gegeven op 30 woensdagen, van september 2003 tot juli 2004, van 9.30 tot [email protected] Liever niet bellen.
- koorzang, stemvorming- instrumentaal werk: verkenning van slag- , snaar- en blaasinstrumenten Te koop
- improvisatie- bouwen van bamboefluit en klankhout Choroi Sololier met koffer, oud model met - bewegingslessen: werken aan innerlijke, Prijs € 450.-informatie bij Petra Rosenberg.
Choroi Altlier, prijs € 950.- informatie bij Tot midden oktober is het nog mogelijk in Darja Oudshoorn Galicië 41-3831JC Leusden.
deze cursus in te stromen. Er zijn nog
plaatsen vrij in dit basisjaar muziek!
Prijs € 250.- Informatie bij Fam. Hooyenga Choroi fluiten: D fluit met een metalen kop, D fluit met een houten kop, Tenor C fluit en Workshop II, 'de bewegende wereld van
de muziek'
Inleidingen en praktisch werken met diverseslag- en snaarinstrumenten- kort en lang in samenspraak- innerlijk en uiterlijk in beweging

Source: http://www.mensenmuziek.nl/pags/docs/7_lierkrant_516916.pdf

cubasolidarity.net

Role of the USA in shortage of food and medicine in CubaFor over 30 years an embargo by the USA has restricted Cuba’s ability to purchase foods and medicines. In 1992, theUSA enacted the Cuban Democracy Act (CDA), which “exempted” the sale of medicines from the embargo. However,the implementation of the CDA’s requirements and the intensification of the embargo as a result of the passage o

lab63.co.uk

Animation | Motion Graphics | Design | Production South London based (please contact Stephen if you require full address details)Senior Flash Designer and motion graphics artistI am a self-motivated person with a genuine passion for digital design, motion graphics, film and photography. With over 4 years experience of contracting at some of the most reputable agencies in London, I am a very re

Copyright © 2010 Health Drug Pdf