Acta 3-2007, de 9 d'agost del cartipas

ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 3/2007

Ajuntament en Ple de Llavorsí
Acta de la sessió extraordinària de 9 d’agost de 2007
Horari: de 19 hores a 19 hores i 30 minuts
Lloc: Sala d’actes de l’edifici de l’Ajuntament.
Hi assisteixen: Lluís Segalàs Sala, alcalde. Montserrat García Martín, Rosa Mauri Espot, Joan Ordi
Gomà, Carles Rabaneda Caselles, Imma Rubio Escoda i Jordi Solé Ferrer, regidors/es.
Jordi Viñas Barceló, secretari.

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Es llegeix l'acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió de constitució del nou Ajuntament.
S'aprova per unanimitat.

2n. PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE
L’alcalde proposa mantenir la celebració de sessions ordinàries del Ple cada dos mesos el darrer
dijous de cada mes imparell, al vespre a les 19 hores, com es venia fent fins ara.
Per unanimitat s’accepta la proposta i, per tant, s’acorda celebrar sessions ordinàries de periodicitat
preestablerta els darrers dijous de cada mes imparell, a les 19 hores, preveient-se la propera sessió
ordinària per al proper dia 27 de setembre.
El regidor Carles Rabaneda, en nom del grup de l’oposició, demana que si per qualsevol motiu, en
una convocatòria s’ha de canviar aquesta data, se li consulti abans per trobar l’hora més convenient
per a tots.
L’alcalde respon que així ho farà.
3r.
CONEIXEMENT
NOMENAMENT
D’ALCALDE
REPRESENTANTS EN ORGANS COL·LEGIATS D’ENTITATS EN LES QUE
PARTICIPA L’AJUNTAMENT
L’Alcalde informa que nomena Primer Tinent d’Alcalde al regidor Joan Ordi Gomà, Segona
Tinenta d'Alcalde a la regidora Imma Rubio Escoda i Tercera Tinenta d’Alcalde a la regidora Roa
Mauri Espot
Seguidament l'Alcalde informa que delega la representació de l’Ajuntament en l’AMPI (Associació
d’Ens Locals de Muntanya del Pirineu), en el regidor Joan Ordi Gomà i en l’ADF Mig Pallars
(Agrupació de Defensa Forestal) i en la Junta Rectora del Parc Natural de l’Alt Pirineu, en la
regidora Imma Rubio Escoda.
Informa també que ell mateix representarà l’Ajuntament en l'AMACHE (Associació de Municipis
Afectats per Centrals Hidroelèctriques i Embassaments), en l’APPA (Associació de Productors
d’Energies Renovables), a la que l’Ajuntament ha sol·licitat associar-se recentment, i en altres
entitats de caràcter associatiu a que pertanyi aquest Ajuntament, sense perjudici de que per reunions
concretes pugui delegar a algun altre regidor.
El cap del grup de l’oposició es manifesta en contra d’aquest nomenament.
4t. NOMENAMENT DE TRESORER
A proposta de l’Alcaldia per unanimitat s’acorda que les funcions de tresoreria, que segons l’article
18.4 del RD 1174/1987, de 18 de setembre, en Ajuntaments de menys de 5.000 habitants, poden ser
atribuïdes a membres de la corporació, recaiguin en el regidor Joan Ordi Gomà.
El cap del grup de l’oposició es manifesta en contra d’aquest nomenament.
5è. COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

A proposta de l’Alcaldia per unanimitat s’acorda que la Comissió Especial de Comptes estigui
formada per la totalitat dels membres de la corporació de forma que el mateix Ple assumeixi les
competències d’aquesta comissió, que bàsicament son les d’informar els comptes anuals de la
Corporació de forma prèvia a la seva exposició al públic i aprovació.
6è. REPRESENTANTS D’ÀREES DE TREBALL
L’alcalde informa del nomenament per a la direcció i gestió dels serveis de les àrees corresponents
als regidors-delegats següents:
- Manté per a la pròpia Alcaldia: Àrees d’obres públiques i urbanisme.
- Sr. Joan Ordi Gomà: Àrees de manteniment i gestió d'instal·lacions municipals (que inclou
piscines i càmping, producció i distribució d’electricitat, etc.), personal, nuclis agregats i acció
social.
- Sra. Imma Rubio Escoda: Àrees de sanitat, educació (que inclou la llar d’infants), medi ambient i
agricultura.
- Sra. Rosa Mauri Espot: Àrees de joventut, esports, cultura i festes.
L’alcalde es reserva gestionar i dirigir directament les àrees d’obres públiques i urbanisme i la
coordinació general de totes les àrees esmentades.
El cap del grup de l’oposició es manifesta en contra d’aquests nomenaments.
7è. RESULTAT DE LA LICITACIÓ DE LES OBRES DE LA PISTA POLIESPORTIVA I
NOVA LICITACIÓ
.
L’Alcalde informa que a la licitació de l’obra de la pista poliesportiva POL-2, fase A) (pista i
vestidors), només es va presentar una oferta per part de TENISSINCO (Absolute Construction
Systems, SA), amb una oferta econòmica igual al preu base del concurs, de 254.213,42 €, IVA
inclòs, i que aquest contractista acomplia amb la classificació requerida en el grup C, categoria e.
No obstant això, l’oferta estava condicionada a tenir un canvi d’impressions amb l’arquitecte
municipal, Director de l’obra designat, per tractar determinades “millores” sobre el projecte.
Segons l’informe de l’arquitecte municipal, de data 10 de maig passat, un cop es van fer dues
entrevistes amb l’oferent, aquestes millores consistirien en la substitució de l’edifici de vestidors
proposat en el projecte per un edifici modular prefabricat.
Aquest mateix informe recomana la no acceptació d’aquestes “millores proposades” per diferents
raons tècniques expressades i per tant no admetre l’oferta condicionada presentada.
I per tant a proposta de la mesa de contractació, s’acorda:
Primer: no acceptar l’oferta presentada i declarar DESERT el concurs.
Segon: notificar-ho així a l’únic licitant oferint els recursos pertinents.
Tercer: tornar-ho a anunciar, aquest cop, i a l’empara del que disposa l’article 25.5 del Text refós
de la Llei de contractes de les administracions públiques, sense el requisit de classificació.
No obstant això, el regidor Jordi Solé qüestiona la ubicació d’aquesta pista que representa la
desaparició d’un equipament tan important com el camp de futbol, que si bé no es feia servir massa
com a camp de futbol si que es feia servir molt com a zona verda i d’esbarjo. Vol que se l’interpreti
bé en el sentit de que no està en contra de que es construeixi una pista poliesportiva però no està
d’acord en que sigui a costa del camp de futbol.
El regidor Joan Ordi defensa la ubicació de la pista poliesportiva per ser ja ara una zona
d’equipaments esportius i afirma que si en el futur cap plantejar-se la construcció d’un nou camp de
futbol, sempre es podran trobar els terrenys adequats.
La regidora Imma Rubio opina que s’utilitzarà més la pista per jugar a futbol sala que no pas es
venia utilitzant el camp de futbol.
L’alcalde informa que entre la pista i les piscines es mantindrà un petit camp de futbol d’herba
(futbol 9). També recorda que el projecte va ser aprovat pel Ple en el seu dia i que durant el
preceptiu termini d’informació pública no es va presentar ni una sola al·legació.
Finalment, el grup de l’oposició es ratifica en l’acord que ara es debat de tornar a licitar la pista
però amb la condició de trobar una nova ubicació.
8è. CONVOCATÒRIA D’AJUTS PDR-DAR
Es dóna compte de la publicació al DOGC núm. 4935, de 27 de juliol, de l’Ordre AAR/272/2007,
de 19 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la prestació de serveis
bàsics per a l’economia i la població rural, i es convoquen els corresponents a l’any 2007.
Hi ha una dotació de 3.000.000 € per a tota Catalunya i els fons provenen en un 30% del Fons
Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) d’acord amb el Programa de
Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007-2013.
El termini de presentació de sol·licituds inicialment era fins al proper 1de setembre, però s’ha corregit fins al 14 de setembre. El resum d’aquestes bases és: - Son beneficiaris els ajuntaments i les EMDs per a inversions en poblacions de menys de 2.000 habitants. - Les inversions subvencionables per ordre de prioritats son: a) Abastaments d’aigua, sanejament, electrificació i noves tecnologies. b) Foment de l’activitat econòmica i/o serveis de telecomunicacions. c) Infraestructures relatives a l’oci i/o activitats culturals. - L’import màxim d’ajut per beneficiari és de 120.000 € .
- El percentatge màxim de subvenció per a municipis de 500 o menys habitants és del 80%.
- Les obres s’han d’executar i pagar abans del 30 de setembre del 2008.
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat s’acorda demanar un ajut tan ampli com sigui possible per
a les obres de connexió del sanejament de les piscines i del càmping municipal a la xarxa de
sanejament municipal i s’aprova la realització de l’actuació.
No obstant això, el regidor Jordi Solé demana si també es pot incloure la connexió del sector del
poble a la marge esquerra del Riu Noguera Pallaresa.
L’alcalde respon que la prioritat es connectar a la xarxa de sanejament els equipaments públics que
no ho estaven i depenent del pressupost es podria estudiar l’ampliació suggerida.
9è. FESTES LOCALS PER 2008
A requeriment del Departament de Treball, per unanimitat s’acorda que els dos dies de festa local
per al proper any 2008 siguin a tot el municipi:
- El dia 25 de juliol, divendres, vigília de la festivitat de Santa Anna, i - El dia 12 de febrer, dimarts de carnaval.
Un cop tractats tots els temes inclosos a l'ordre del dia i donat que, pel caràcter extraordinari de la
sessió, no procedeix cap torn obert de paraules ni cap punt de precs i preguntes, l'alcalde aixeca la
sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari
L'alcalde Jordi Viñas Barceló Lluís Segalàs Sala

Source: http://llavorsi.ddl.net/fotos/llavorsi/plens/acta_ple_3_07.pdf

Bste bengt

Vad är Cellfood® Bruksanvisning – Cellfood ® Vitamin C+ Och varför har vi blandat vår C-vitamin med Cellfood? Du har valt en kvalitetsprodukt och vi är säkra på att du kommer att Cellfood är en kolloidal näringslösning i rent vatten. Allt innehåll i få bra resultat och bli nöjd om du följer dessa enkla råd. Cellfood: 78 spårämnen, 34 enzymer, 17 aminosyror,

Layout

56 | EDGE INTERNATIONAL REVIEW EDGE INTERNATIONAL REVIEW | 57 By Ger y Riskin the problem lies with the ways in which thecompensation process plays out, including expecta-tions of partner behavior and the communicationof the process by which a figure is reached. e result is that if you ask any individual partner to describe the compensation system,you will get a unique interpretat

Copyright © 2010 Health Drug Pdf