Lm31_installationsanvisning.pmd

Laddomat 31
Inledning.
För bästa funktion och högsta verkningsgrad i ett ackumulator-och kulvertsystem är skiktning och väl anpassade temperatur-nivåer i tanken ett krav.
Det är fördel med hög laddningstemperatur då detta ger mer
energi per överpumpning. Ju färre överpumpningar desto mindre
förluster.

Har man plastkulvert bör inte temperaturen överstiga 80°C.
Därför bör Laddomat 31 kompletteras med en termisk ventil,Laddomat 10 Kulvert.
Laddomat 10 Kulvert ser till att det 80–95-gradiga vattnet itanken blandas med returvatten så att vattnet ut i kulverten blirca 75°C. Detta minskar förlusterna samt ökar livslängden påkulverten.
Monteras inte Laddomat 10 K skall backventil BV-FB40Tmonteras för att förhindra självcirkulation. Annars är det risk föratt värmen i slavtanken förs tillbaka till huvudtanken med själv-cirkulation.
Leveransomfattning
Artikelnummer 11 31 11
RSK nr 686 18 37

• Laddomat 31 med utgångar för en pump • Tre kapillärrörstermostater 30–90°C, 2,5 m • Laddningspump med avstängningsventiler • Blandningsventil Laddomat 10 K, 72°C, med avstängningsventiler och backventil i • Patron med öppningstemperatur 78°C är 2 5 – 4 0 ° b e r o e n d e p å r e t u r - Artikelnummer 11 31 10
t e m p e r a t u r e n f r å n r a d i a t o r k r e t s e n RSK nr 686 18 36
Funktion
Laddomat 31 startar laddningspumpen P när termostaten i toppen på huvudtanken T känner att temperaturen
överstiger inställd temperatur samtidigt som termostaten i slavtankens topp, T , kallar på värme.
Laddningen pågår tills temperaturen vid termostaten i slavtankens botten T överstiger inställt värde. Laddnings- pumpen P startas återigen när temperaturen vid termostaten i slavtankens topp T sjunker under inställt värde Med Laddomat 10 K, hålls vattentemperaturen till slavtanken genom kulverten konstant på ca 75°C med hjälp av
blandningsventilen BLV.
Efter avslutad eldning i pannan kommer huvudtanken att tömmas undan för undan. När den är helt tömd ochtemperaturen vid termostaten i toppen på huvudtanken T understiger inställt värde stoppas laddningspumpen PL och Laddomat 31 startar eventuell elpatron i slavtanken. Samtidigt lyser indikeringslampan på panelen.
LM31_Installationsanvisning.pmd813056060829 Termoventiler AB
Fig. 1
Inkoppling MED termisk ventil

2 5 – 4 0 ° b e r o e n d e p å r e t u r -t e m p e r a t u r e n f r å n r a d i a t o r k r e t s e n Fig. 2
Inkoppling UTAN termisk ventil

2 5 – 4 0 ° b e r o e n d e p å r e t u r -t e m p e r a t u r e n f r å n r a d i a t o r k r e t s e n Fig. 3
Felaktig kulvertinkoppling

Fig. 4
Korrekt kulvertinkoppling

Fig. 5
Fig. 6
Inställningar.
Temperaturer.

Pumpinställning.
Normalt ställs pumpen på hastighet 2. Hastighet 3 På de anläggningar som vid kall väderlek har en väljs till kulvert över 50 m. Hastighet 1 skall inte radiatorretur som överstiger 50°C, ställs T och T användas p g a att alla pumpar har lågt startmoment OBS om det finns en termisk ventil, t ex Laddomat10, skall den ha öppningstemperatur 78°C.
Installation:
Elinstallation
Rördragning och anslutningar.
Laddomat 31 kopplas in enligt figur.
Rörinkoppling enligt figur 1 och 2.
Inkoppling av automatisk start av tillskottsvärme kanske med hjälp av plinten Till tillskottsvärme, som har Kulvertens anslutning till huvudtanken skall göras direkt mot tanken. Finns det inte uttag för detta skallT-rör monteras så nära som möjligt mot tank. I annat Kabel av typ ELQRB 2x0,6 är lämplig att använda i fall kommer kulvertpumpen att ge oönskad cirkula- tion i pannkretsen. Se figur 3–6 för exempel.
Elpatron/elpanna måste ha utrustning för yttre Avstängningsventil monteras i botten på tanken.
styrning t ex kontaktor, rundstyrning, bygling.
Det är en fördel om slavtanken anordnas som på figur Se respektive tillverkares elschema.
1 och 2. VV-slinga så högt som möjligt. Uttag tillshunten i jämnhöjd med underkanten på VV-slinga.
När värmen är slut och tillskottsvärme inte startasfinns det alltid lite varmvatten kvar högst upp somtack vare skiktningen inte går åt till värme.
Elpatronen placeras ca 10 cm under shuntuttaget så att den ger värme till både radiatorer och varmvatten.
Högre placering gör att patronen startar tidigare och Det är en fördel om det vatten som stått och svalnat av i kulverten inte kyler toppvattnet på tanken när nästa laddfas startas. Detta uppnås om kulverten ansluts 30–40 cm under tanktoppen.
Undvik luftfickor i form av högpunkter. Kan detta inte undvikas monteras avluftare. Se separat broschyr hur luftning ordnas på effektivaste sätt.
Kulvertrören dimensioneras så att flödet täcker Om flera hus kopplas till en huvudtank monteras en Laddomat 31 vid varje slavtank och (vid behov) en Placering av termostater
Termostaten T skall monteras i dykrör, ca 10 cm Termostaten T monteras i dykrör direkt i tank eller klamras fast på returröret till huvudtanken. Dykrör måste vara placerat minst 10 cm över bottenuttaget. I Termostaten T i huvudtanken monteras i dykrör strax under kulvertrörets anslutning.
Injustering av radiatorsystem
1. Installera shuntstyrning

ThermOmatic sparar 22 % energi jämfört med hus En enkel, men fullt tillräcklig, injustering, som inte utan automatik enligt mätningar som SP (Sveriges behöver ta mer än en timme, är att (om man har Prov- och Forskningsanstalt) redovisar i Råd&Rön nr Danfoss 10/15-ventil) ställa strypringen på 2 för små radiatorer, på 4 på mellanstora och 7 på storaradiatorer.
ThermOmatic känner av innetemperaturen snabbtoch med hög noggrannhet. Är den inställd på 21°C Ovanstående gäller tvårörssystem. I hus med ettrörs- ser den till att vattnet till elementen har exakt rätt system är radiatorerna sammankopplade i två eller temperatur så att den önskade temperaturen hålls.
flera slingor. Om man minskar flödet genom att sänkahastigheten på pumpen skall man justera sling- Vissa tider på dygnet ger gratisvärme från sol- ventilerna så att returtemperaturem blir densamma på instrålning, personer, lampor, TV, spis, diskmaskin mm en stor del utav av den effekt på 3-4 kw som ditthus behöver vintertid.
3. Ställ pumpen på lägre hastighet eller
Innegivaren känner ständigt av så att inte mer värme montera tryckstyrd pump.
matas ut till elementen än absolut nödvändigt.
Med rätt flödesfördelning mellan radiatorerna kan Returtemperaturen blir därmed hela tiden lägsta man sänka returtemperaturen ytterligare genom att möjliga. Tankens lagrade energi utnyttjas maximalt.
ställa pumpen på ett lägre varvtal. Förutom lägre Shuntstyrning med utegivare ger också en bra bespa- returtemperatur och energiåtgång sparar man 100- ring men kräver noggrannare inställning och mer passning för att ge samma resultat.
I större hus och vid nyinstallation är det motiverat att 2. Justera fördelningen av vattenflödet
byta till tryckstyrd pump som automatiskt anpassar mellan radiatorerna.
Besparingen blir i dessa hus 200-500 kronor per år i Det är mycket vanligt i villor att flödet till strömkostnad. Dessutom får man bättre värmeeko- radiatorerna inte är injusterat. Följden blir att de minsta radiatorerna inte tar hand om värmen ivattnet. Returen blir lika varm som tilloppet.
4. Montera radiatortermostater
Samtidigt blir de stora radiatorerna inte varma. Dettabrukar kompenseras med större pump och att shunt- Termostatventiler ger ytterligare besparing. De stänger automatiken ökar framtemperaturen. Följden blir av värmen i de rum som får gratis värmetillskott. De spar även värme i de rum som man vill ha några grader energiförbrukning=sämre skiktning=mindre lagrad I hus med innegivarstyrd automatik, t.ex.
Detta är ofta lätt åtgärdat. I många hus finns det ThermOmatic CBJ, skall man inte använda termostat- injusteringsbara radiatorventiler. Om inte, har ventil i det rum där innegivaren är monterad.
Danfoss och andra tillverkare billiga ventiler som ärlätta att ställa in.
Felsökning
11. Ställ den övre termostaten i slavtanken, T på 0 = 2. Ställ Termostat T i huvudtanken på 0 = samma 3. Ställ den övre termostaten i slavtanken, T på 0 = 13. Ställ den undre termostaten i slavtanken, T på 0 = 4. Ställ den undre termostaten i slavtanken, T på 0 15. Ställ T på 90 = tankbotten är kall 7. Ställ den undre termostaten i slavtanken, T på 90 19. Ställ T på 90 = huvudtanken är kall 9. Ställ den övre termostaten i slavtanken, T på 90 = Om pumpen inte stannar kan förväxling ha skettmellan T och T , kolla då genom att vid test ställa om T i stället för T och tvärtom.

Source: http://www.laddomat.se/media/upload/LM31_Installationsanvisning.pdf

Course title:

COURSE TITLE: DRUG-RELATED ADVERSE EFFECTS OF CLINICAL IMPORTANCE TO THE OPHTHALMOLOGIST Instructors: F.W. (Rick) Fraunfelder, M.D. TABLE OF CONTENTS Bisphosphonates 5-6 10% Phenylephrine pledgets 6-7 Hydroxychloroquine/Chloroquine Carbonic Anhydrase Inhibitors and Dorzolamide (Diamox, Daranide, Glauctabs, Neptazane) National Registry of Drug Induced Ocular Side Ef

chilternsaonb.org

HS2 – Impacts on historic and natural environment Map 5: Potter Row In this section the HS2 route will run along to top of the hills to the east of Great Missenden through a farmland landscape, though the line will be in a cutting for most of this section • The line cuts through Sibley’s Coppice (ancient woodland), arable fields, hedgerows and properties beside Frith Hill Lane

Copyright © 2010 Health Drug Pdf