Diffusil

BIZTONSÁGI ADATLAP
A Kiadás dátuma: 2004. 11. 26.
Aktualizálás dátuma: 2005. 02. 06.
Termék: DIFFUSIL KULLANCSRIASZTÓ AEROSZOL

1. Az anyag/készítmény és a vállalat/üzem azonosítója

A készítmény kereskedelmi megnevezése: DIFFUSIL KULLANCSRIASZTÓ AEROSZOL RUHÁZATRA

Gyártó: Lybar, a.s.
Címe: Velvìty 33, 415 01 Teplice, Czech Republic
Telefonszáma: +420-417557111
Fax: +420-417538484
Forgalmazó: Biocorp Kft.
1033 Budapest, Reményi Ede u. 4-8.
Tel.: 387-8227
A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) éjjel-nappal hívható telefonszáma:
06 80 201199
2.
Összetétel / alkotó elemekre vonatkozó információ
A termék a következı veszélyes alkotó elemeket tartalmazza: Megnevezés
PERMETHRIN / 3-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate
3. Veszélyesség szerinti besorolás
Besorolás a gyártó, a vonatkozó EU szabályozás és a 44/2000. (XII.27) EüM. rendelet és módosítása szerint:
Veszélyjel: F+

Fokozottan tőzveszélyes
A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok:
R 12
R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
F
ıbb egészségkárosító hatások:
Ingerlı hatást gyakorolhat a szemre és bırre.
4. Elsısegélynyújtás
4.1. Belélegzés esetén: Vigye a sérültet friss levegıre.
4.2. Bırrel érintkezve: Távolítsa el a szerrel szennyezıdött ruhadarabot. Mossa le a bırt vízzel és szappannal.
4.3. Szembe kerüléskor: Öblítse bıséges tiszta vízzel. Tartós gyulladás esetén kérje a szemorvos tanácsát.
4.4. Belélegzése esetén: Ne késztesse semmilyen módon hányásra a beteget! Azonnal hívjon orvost.
4.5. Egyéb információ: Nincs
5. Tőzvédelmi intézkedések:
5.1. Megfelelı oltóanyagok: hab, száraz vegyszerek, szén-dioxid, vízpára.
5.2. Alkalmatlan oltóanyagok: vízsugár.
5.3. Rendkívüli tőz és robbanásveszélyesség: Tőz esetén mérgezı gızöket bocsáthat ki. A tőz által keltett hı
megnöveli a tartályok belsı nyomását, ami azok kigyulladását vagy robbanását okozhatja. A felrobbanó
tartályok akár több-tíz méter távolságra is elrepülhetnek.
5.4. Különleges védelmi berendezések / eljárások: Viseljen a környezettıl független légzıkészüléket és
védıruházatot. A tartályokat vízsugárral hőtse jóval a tőz kialvása után is.
5.5. Egyéb ajánlások: Kerülje az oltóvíz környezetbe kerülését.
6. Óvintézkedés balesetek esetén
6.1. Az egyén védelmére: Tilos a dohányzás. Távolítsa el a nyílt lángot és egyéb gyújtóforrást.
6.2. A környezet védelmére: Akadályozza meg a szétterjedését, lefolyókba, árkokba vagy folyókba jutását.
6.3. Tisztítási eljárás: A szivárgás vagy kiömlés esetén távolítsa el a nyílt láng összes lehetséges forrását.
Szüntesse meg a kifolyást és a kifolyt terméket itassa fel közömbös por alakú anyaggal (homok, cement, mész).
Győjtse össze a visszanyeréshez vagy megsemmisítéshez alkalmas konténerbe.
7. Kezelés és tárolás
7.1. Kezelés: Vigyázzon, bırre, szembe ne kerüljön. A tartályban túlnyomás van: napsugárzástól védve
tárolandó és ne tegye ki 50 C0-nál magasabb hımérsékletnek. Felszúrni, tőzbe dobni még üres állapotban is tilos.
Ne szórja szabad lángba vagy bármilyen izzó anyagra. Csak elıírásszerően használja.
7.2. Tárolási mód: Száraz helyiségekben, 0 C0 - 25 C0 hımérsékleti határok között, élelmiszertıl és
takarmánytól elkülönítve tárolja. Gyermekek elıl elzárva tartandó. Nyílt lángtól távol használja – Tilos a
dohányzás.
Minimális maradandóság a gyártási dátumtól számított 3 évig.
8. Az egészséget nem veszélyeztetı munkavégzés feltételei
8.1. A munkavégzés feltételei:
Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, bırre, szembe jutását, permetének belélegzését.
Munka közben étkezni, dohányozni tilos. A szennyezett védıruhát le kell cserélni. A munka után folyóvizes
tisztálkodás szükséges.
8.2. Mőszaki intézkedések: Nincs
8.3. Munkahelyi levegıben megengedett határérték:
ÁK érték: 2350 mg/m3 CK érték: 9400 mg/m3 ÁK érték: 1900 mg/m3 CK érték: 7600 mg/m3 8.4. Egyéni védelem:
Légzésvédelem: Elıírás szerinti használat esetén nem szükséges.
Szemvédelem: Elıírás szerinti használat esetén nem szükséges.
Kézvédelme: Elıírás szerinti használat esetén nem szükséges.
Bırvédelem: Elıírás szerinti használat esetén nem szükséges.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
Halmazállapot (20 Co-on):
gázos folyadék (aeroszol), nyomás alatt lévı fémtartályban a használt illatosítónak megfelelıen Olvadáspont és intervallum: Nem ismert Forráspont: Lobbanáspont (propán-bután): kb. –80 C0 Gyúlékonyság: Robbanékonysági határok (propane butane): felsı (tf. %): 11,2 alsó (tf. %): 1,4 Oxidáló tulajdonságok: Öngyulladási hımérséklet (propán-bután): kb. 365 C0 Gızsőrőség (levegı = 1):

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1. Stabilitás: 50 C0-ig terjedı hımérsékleteken stabil.
10.2. Kerülendı körülmények: 50 C0-ot meghaladó hımérsékletek.
10.3. Összeférhetetlen anyagok: Erısen oxidáló anyagok.
10.4. Veszélyes bomlástermékek: Nem ismert.

11. Toxikológiai adatok

Heveny toxicitás:
LD50 belélegzéssel, patkány: Nem ismert Érzékenyítés: Nem ismert
Rákkeltı hatás: Nem ismert
Mutagenitás: Nem ismert
Teratogén hatás: Nem ismert
Egyéb egészségkárosító hatások: Bizonyos bır-érzetek jelenhetnek meg. Az aerosol belélegzése irritációt
okozhat a légutakban. Szembe spriccelés intenzív fájdalmat okoz.
12. Ökotoxicitás
Heveny toxikus hatás a vízi élıvilágra.

Biológia lebomlás: A termék biológiailag nem könnyen bomló.
Egyéb adatok: Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
Nem szabad a készítményt élıvízbe, talajba és közcsatornába juttatni.

13. Hulladékkezelés/ártalmatlanítás

A termék maradékainak és a csomagolási hulladékainak kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az
irányadók.
EWC-kód: 07 04 04* (egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok)
Csomagolás
EWC-kód: 15 01 11* (veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémbıl készült csomagolási
hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat)
Gyártó megjegyzése: Az üres csomagolást szelektív hulladékgyőjtıbe kell dobni.

14. Szállításra vonatkozó el
ıírások
ADR/RID: 2 osztály Osztályba sorolási kód : 5 F Megnevezés: AEROSZOLOK, gyúlékony
UN No: 1950
Címkék: 2.1 Csomagolási csoport: -
15. Szabályozási információk
Címkézésre vonatkozó elıírások az EU szabályozás szerint:
Veszélyszimbólum: F+ Fokozottan tőzveszélyes
A vegyi anyag sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok: R 12 R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat A vegyi anyag biztonságos használatára utaló S mondatok: S 2 Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás A keletkezı permetet nem szabad belélegezni S 24/25 Kerülni kell a bırrel való érintkezést és a szembejutást S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni / Biztonsági adatlap
A címkén feltüntetendı:
„A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50Co feletti hımérsékletnek , sugárzó hı
hatásának kitenni vagy tőzbe dobni még üres állapotban is tilos!”
„Ne permetezd nyílt lángra, vagy bármilyen izzó anyagra.”
„Gyújtóforrástól távol tartandó -Tilos a dohányzás!”
Gyermekek kezébe nem kerülhet.”
Szabályozás:
A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók.
Munkavédelem, munkaegészségügy
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl és vonatkozó rendeletei.
Veszélyes anyagok
2000. évi XXV., 2004. évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei,
44/2000. (XII.27.) EüM., 33/2004. ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos
eljárás szabályairól
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és módosításai
Biocidok
38/2003. (VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek elıállításának és forgalomba
hozatalának feltételeirıl
Veszélyes hulladék
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001. (VII.18.) KöM. rendelet
Vízszennyezés
204/2001. (X.26.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének egyes szabályairól,
9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes rendelet a használt és szennyvizek kibocsátási határértékeirıl és
alkalmazásuk szabályairól,
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól

16. Egyéb információ

A 2. pontban szereplı R-mondatok jelentése:
R 11
R 36/38 Szem- és bırizgató hatású R 50/53 Nagyon mérgezı a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat E Biztonsági adatlap információit a legjobb tudásunk szerint szolgáltattuk, és azok a valóságot tükrözik a kibocsátás napján. Az információkat szükség esetén és az elıirányzott idıben módosítjuk. Ez nem a termék mőszaki leírása és nem a felhasználók listája, amelyre vonatkozólag gondosan tanulmányozza át a termék címkéjét. A biztonsági adatlap összeállításánál kellıképpen figyelembe vettük a termék miáltalunk ismert összes, elıírás-szerinti és ajánlott alkalmazását, és minden felhasználónak ki kell kérnie a tanácsunkat, mielıtt új vagy szokatlan alkalmazásba kezdene. A társaság semmilyen felelısséget nem vállal a termék elıírásoktól eltérı alkalmazása esetén. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelısség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelezı. A felhasználó a kockázatbecslés adatai alapján saját felelısségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztetı munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

Source: http://www.kertbaratbolt.hu/catalog/pdf/diffusil.pdf

renovapartners.com

SEN. JOHN SNOW, JR. AND REP. TRUDI WALEND A New Day for Ecusta Sen. Snow, Rep. Walend and Davidson River Village LLC work together to redevelop a landmark Sen. John Snow and Representative Trudi Walend are pleased to announce an agreement with the North Carolina Department of Natural Resources (“NCDENR”) and the United States Environmental Protection Agency (“USEPA�

Ielrc.org - alternative dispute resolution, conciliation, mediation and case management

Alternative Dispute Resolution, Conciliation, Mediation and Case Management Published in: Special Address made at the International Conference on ADR, Conciliation, Mediation and Case Management organised by the Law Commission of India, New Delhi, 3-4 May 2003. This document is available at ielrc.org/content/n0301.pdf Note : This document is put online by the International Environme

Copyright © 2010 Health Drug Pdf