Microsoft word - affärsförslag turbo azn 080402.doc

Barriär-
Lösenpris
Elasticitet
per aktie
AstraZeneca – tre faktorer som talar för kursuppgång
ƒ Aktien har backat med mer än 10 procent sedan årsskiftet, huvudsakligen till följd av oro över risken för
lanseringar av generika i USA för AstraZenecas läkemedel Seroquel och Nexium. ƒ Även om vi finner det osannolikt att både Seroquel och Nexium skulle förlora mot generika i USA, menar vi att detta scenario är inprisat i dagens aktiekurs. ƒ Vi räknar med att positiva studieresultat gällande Crestor, i kombination med nedslående resultat för det konkurrerande preparatet Vytorin, kommer att öka användningen av Crestor under 2008. Turbon TAZN9E 180SHB:
Avkastning TAZN9E 180SHB
I tabellen bredvid visas avkastning för turbon på slutdagen. Aktiens slutkurs
ƒ TAZN9E 180SHB är börsnoterad och handlas ƒ Om aktien någon gång under löptiden noteras lika med eller lägre än barriärnivån utbetalas ett belopp som motsvarar skillnaden mellan Beräkningarna är exklusive courtage slutkursen och lösenpriset justerat för antalet
Vill du veta mer om hur turbos fungerar?
På www.handelsbanken.se/warrants kan du läsa mer om turbos, här kan du även se på filmer, följa kurser, se
nyckeltal och mycket mera. För ytterligare information kontakta ditt närmaste Handelsbankskontor eller ring oss
på 020-81 61 61 alternativt maila till [email protected]

Beskrivning av kortnamn: TAZN9E 180SHB
T anger att det är en turbo.
AZN är förkortningen på den underliggande aktien, AstraZeneca.
9 är årtalssiffran då turbon har sin slutdag.
E representerar månaden då turbon har sin slutdag (A:januari – L:december för turbo köp, M:januari – X:december för turbo
sälj). Slutdagen för TAZN9E 180SHB är den 15 maj 2009.
180 är lösenpriset uttryckt i kronor.
SHB anger att turbon är utfärdad av Handelsbanken.

Beräkningar
Samtliga beräkningar ovan är baserade på aktie- och turbokurser omkring klockan 12:30 den 2 april 2008. Kurserna är
föränderliga, vilket innebär att beräkningarna skall ses som indikativa. Den faktiska avkastningen som en investerare erhåller
kan således komma att bli såväl högre som lägre. Med ”avkastning” avses den avkastning (exklusive transaktionskostnader)
som uppnås på turbons slutdag givet slutkurserna ovan.

Grundprospekt och slutliga villkor

För varje enskild turbo skrivs slutliga villkor. Den som vill köpa en turbo bör läsa både de slutliga villkoren för turbon och det av
Finansinspektionen godkända grundprospektet för att få en helhetsbild av erbjudandet. Dessa finns på
www.handelsbanken.se/aktuellaerbjudanden och hos Handelsbankens kontor.
Handeln med turbos innebär möjligheter till god avkastning på placerat kapital, men är också förknippad med en betydande förlustrisk. Innan placerare gör affärer i turbos måste de noga överväga om handel med denna värdepapperstyp passar deras ekonomiska förutsättningar och var gränsen skall gå för engagemanget. Handelsbanken Capital Markets är ett affärsområde inom Svenska Handelsbanken AB (publ), med organisationsnummer 502007-7862. För fullständig ansvarsbegränsning hänvisas till sista sidan. Disclaimer
IMPORTANT NOTICE! This communication is a product of Handelsbanken Capital Markets. It is not an independent or
objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires
prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in
any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.
Detta affärsförslag är framtaget av Handelsbanken Capital Markets, som är en division av Svenska Handelsbanken AB (publ)
org nr 502007-7862, i fortsättningen kallad Handelsbanken. De personer som utarbetat affärsförslaget är inte analytiker och
materialet är därför inte oberoende investeringsanalys enligt definitionen i relevanta lagar och föreskrifter. Informationen i
materialet är uteslutande avsedd för Handelsbankens kunder i Sverige. Syftet med materialet är att ge allmän information till
kunderna och utgör inte ett personligt investeringsråd eller rekommendation och informationen ska inte ensam utgöra underlag
för investeringsbeslut. Placerare bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut på egen erfarenhet och
egna tillgångar och resurser. Åsikterna i materialet är föremål för förändring och kan också variera från de åsikter som uttrycks i
oberoende investeringsanalyser från Handelsbankens analysavdelning. Informationen i förslaget grundar sig på allmänt
tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och
informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan
person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande därtill. Handelsbanken ansvarar inte för att
materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. För
ytterligare information om Handelsbankens produkter, inklusive riskinformation, hänvisas till ”Grundprospekt Svenska
Handelsbanken AB (publ) (”Handelsbanken”) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram” som finns att tillgå
www.handelsbanken.se/prospektochprogram eller på bankens kontor.

Source: http://hcm.handelsbanken.se/Global/Aff%C3%A4rsf%C3%B6rslag/AstraZeneca.pdf

N. 18-eugetonicx

Newsletter n° 18 Tonico per il viso: a cosa serve e perché usarlo Il tonico per il viso è il cosmetico meno utilizzato: poche persone infatti lo applicano sulla pelle ogni giorno e questo perché non ne conoscono gli effetti positivi. Il tonico ha infatti l’importantissima funzione di mantenere inalterato il grado di umidità della nostra pelle, essenziale affinché si mantenga s

Microsoft word - acetadote approved for marketing in australia 5-11-10.doc

FOR IMMEDIATE DISTRIBUTION ACETADOTE® APPROVED IN AUSTRALIA FOR TREATMENT OF ACETAMINOPHEN POISONING Cumberland Pharmaceuticals partnering with Phebra Pty Ltd. for Australian marketing and distribution NASHVILLE, Tenn., (May 11, 2010) – Cumberland Pharmaceuticals Inc. (Nasdaq:CPIX) and Phebra Pty Ltd. today announced that Acetadote ( acetylcysteine ) Injection ha

Copyright © 2010 Health Drug Pdf