Fria.nu

Bryssel den 12.9.2012 COM(2012) 512 final EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk
tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), när det gäller dess samspel med
rådets förordning (EU) nr …/… om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska
centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut
MOTIVERING
BAKGRUND TILL FÖRSLAGET
Fortfarande är banksektorns stabilitet i många fall nära knuten till den medlemsstat där bankerna är etablerade. Tvivel på statsskuldernas hållbarhet, utsikterna till ekonomisk tillväxt och kreditinstitutens bärkraftighet har skapat negativa ömsesidigt förstärkande marknadstrender. Detta kan medföra risker för vissa kreditinstituts överlevnad och det finansiella systemets stabilitet och innebära en tung börda för de berörda medlemsstaternas redan ansträngda offentliga finanser. Situationen är särskilt osäker i euroområdet där den gemensamma valutan ökar risken för att utvecklingen i en medlemsstat kan äventyra den ekonomiska utvecklingen och stabiliteten i euroområdet som helhet. Den nuvarande risken för finansiell uppsplittring längs de nationella gränserna undergräver i betydande mån den inre marknaden för finansiella tjänster och minskar dess förmåga att bidra till ekonomisk återhämtning. Inrättandet av Europeiska bankmyndigheten, genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), och det europeiska systemet för finansiell tillsyn har redan lett till ett bättre samarbete mellan tillsynsorganen i EU och till utvecklingen av ett enhetligt regelverk för finansiella tjänster i EU. Tillsynen över bankerna sker emellertid fortfarande i stor utsträckning inom de nationella gränserna och kan således inte hålla jämna steg med de integrerade bankmarknaderna. Brister i tillsynen har sedan bankkrisens början i stor utsträckning undergrävt förtroendet för EU:s banksektor och bidragit till ökade spänningar på euroområdets marknader för statspapper. Som en del av en långsiktig vision om ekonomisk och finanspolitisk integrering efterlyste kommissionen således i maj 2012 en bankunion för att återställa förtroendet för bankerna och euron. Ett av huvudinslagen i bankunionen bör vara en gemensam tillsynsmekanism, med uppdraget att direkt övervaka bankverksamheten, noggrant och opartiskt kontrollera efterlevnaden av tillsynsreglerna och effektivt övervaka de gränsöverskridande bankmarknaderna. Om tillsynen över bankverksamheten i euroområdet motsvarar höga gemensamma standarder kommer detta att bidra till att skapa den nödvändiga tilliten mellan medlemsstaterna, vilket är en förutsättning för att införa gemensamma säkerhetsmekanismer. På eurotoppmötet den 29 juni 2012 uppmanade stats- och regeringscheferna kommissionen att inom kort lägga fram förslag om inrättande av en gemensam tillsynsmekanism. Vidare sade de att när en sådan mekanism har inrättats för banker i euroområdet skulle Europeiska stabilitetsmekanismen, efter ett ordinarie beslut, kunna få möjlighet att direkt rekapitalisera banker. I europeiska rådets slutsatser från mötet den 28–29 juni 2012 anges att ovannämnda uttalande från eurotoppmötet och de förslag som kommissionen lägger fram således bör beakta utarbetandet av ”en särskild färdplan med bestämda tidsramar för hur en verklig ekonomisk och monetär union ska uppnås”. Inom ramen för denna nya mekanism kommer ECB att utöva en mångfald viktiga tillsynsuppgifter beträffande kreditinstitut i medlemsstaterna i euroområdet (nedan kallade euro-medlemsstaterna). Övriga medlemsstater kommer att kunna inleda ett nära samarbete med ECB, med tanke på behovet av att upprätthålla och fördjupa den inre marknaden. För att undvika en uppsplittring av den inre marknaden efter inrättandet av den gemensamma tillsynsmekanismen behöver Europeiska bankmyndighetens korrekta funktion säkerställas. Dess roll bör således bevaras när det gäller att vidareutveckla det enhetliga regelverket och se till att tillsynspraxis konvergerar i hela EU. Tillsammans med förslaget till rådsförordning om tilldelning av särskilda uppgifter till ECB i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut i enlighet med artikel 127.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt införs genom detta förslag riktade ändringar av förordningen om inrättandet av Europeiska bankmyndigheten. RESULTAT
BERÖRDA
KONSEKVENSBEDÖMNINGAR
Kommissionen har beaktat den analys som gjordes i samband med antagandet av ”tillsynspaketet”, genom vilket de europeiska tillsynsmyndigheterna inrättades och som bedömde alla effekter i fråga om drift, styrformer och ekonomiska och rättsliga aspekter av att inrätta en gemensam tillsynsmekanism. Det var inte möjligt att utarbeta en formell konsekvensbedömning inom den tidsram som fastställdes på eurotoppmötet den 29 juni 2012. FÖRSLAGETS RÄTTSLIGA ASPEKTER
Förslaget baseras på artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eftersom det ändrar förordning (EU) nr 1093/2010 som antagits enligt samma rättsliga grund. Förslaget är begränsat till en justering av förfarandereglerna för Europeiska bankmyndigheten för att beakta tilldelningen av tillsynsuppgifter till ECB och säkerställa att bankmyndigheten kan fortsätta med sitt uppdrag att skydda marknadens för finansiella tjänster integritet, effektivitet och korrekta funktion samt upprätthålla stabiliteten i den inre marknadens finansiella system. Förslaget ändrar inte balansen mellan de befogenheter som Europeiska bankmyndigheten har och de nationella myndigheternas befogenheter. Bestämmelserna i förslaget går inte utöver vad som är strikt nödvändigt för att uppnå de eftersträvade målen. Förslaget är därigenom förenligt med subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen enligt artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. NÄRMARE REDOGÖRELSE FÖR FÖRSLAGET
Europeiska bankmyndighetens befogenheter, särskilt rättsligt bindande medling och vid krissituationer Ordalydelsen i artiklarna 4, 18.1 och 35.1–35.3 ändras för att se till att Europeiska bankmyndigheten kan utföra sina uppgifter även i förhållande till ECB, genom att det klargörs att begreppet ”behöriga myndigheter” även innefattar ECB, som är fallet i de övriga artiklar där det hänvisas till ”behöriga myndigheter”. För att säkerställa att Europeiska bankmyndigheten kan fullgöra sitt uppdrag att lösa tvister och agera i krissituationer även i förhållande till ECB införs i både artiklarna 18 och 19 en punkt 3a med ett särskilt förfarande för beslut som Europeiska bankmyndigheten fattar enligt artikel 18.3 eller 19.3. Förfarandet innebär att i de fall ECB inte efterkommer ett beslut av Europeiska bankmyndigheten om att lösa en tvist eller vidta åtgärder i en krissituation ska ECB beskriva sina skäl till detta. I detta osannolika fall och när de relevanta kraven anges i direkt tillämplig unionslagstiftning kan Europeiska bankmyndigheten fatta ett individuellt beslut riktat till det berörda finansinstitutet i syfte att genomdriva sitt beslut, och bankmyndigheten väntas i normalfallet göra detta. Detta säkerställer att Europeiska bankmyndighetens beslut i fråga om tvistlösning och åtgärder vid krissituationer verkställs till fullo. Det faktum att ECB ska samordna euro-medlemsstaternas ståndpunkt kräver att de nuvarande röstreglerna i förordningen om Europeiska bankmyndigheten ses över, så att det säkerställs att Europeiska bankmyndigheten fattar beslut med sikte på att upprätthålla och stärka den inre marknaden för finansiella tjänster. Enligt förordningen om Europeiska bankmyndigheten ska beslut i regelgivningsfrågor (bindande tekniska standarder, riktlinjer och rekommendationer i enlighet med artiklarna 10, 15 och 16, samt beslut om att ompröva begränsningar av finansiell verksamhet i enlighet med artikel 9.5) och i budgetfrågor (kapitel VI) fattas av tillsynsstyrelsen med en kvalificerad majoritet av dess ledamöter, så som den definieras i artikel 16.4 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 3 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser. Beslut i andra frågor (t.ex. överträdelser av unionsrätten enligt artikel 17, tvistlösning enligt artikel 19 eller val av ledamöter i förvaltningsstyrelsen) fattas av tillsynsstyrelsen med enkel majoritet av de röstande ledamöterna i enlighet med principen att varje ledamot har en röst. Om röstreglerna inte ändras kan det inte säkerställas att beslut som fattas med enkel majoritet alltid kommer att representera unionens intressen som helhet. Röstreglerna behöver därför justeras i några specifika fall där en enkel majoritet krävs, i syfte att säkerställa att den inre marknadens integritet bevaras samtidigt som man undviker risken för att bankmyndighetens beslutsfattande lamslås. Det bästa sättet att uppnå detta är att tilldela beslutsbefogenhet till en oberoende panel och införa en stabilt förfarande med omvänd majoritet som säkerställer att det förslag som utarbetas av den oberoende panelen stöds av både euro-medlemsstater och medlemsstater utanför euroområdet. Detta garanterar också att euro-medlemsstaterna inte kan uppnå en blockerande minoritet när åtgärder behöver vidtas mot en av dem. Artikel 41 i förordningen om Europeiska bankmyndigheten ändras således för att ge den oberoende panelen större beslutsbefogenhet vid överträdelser av unionsrätten och tvistlösning och för att anpassa reglerna om panelens sammansättning i enlighet med detta. Artikel 44 i förordningen om Europeiska bankmyndigheten ändras för att ange att beslut som föreslås av den oberoende panelen ska antas såvida de inte avvisas med en enkel majoritet som innefattar minst tre röster från deltagande medlemsstater och tre röster från icke-deltagande medlemsstater. En särskild bestämmelse om utnämning av ledamöter i den oberoende panelen läggs till. Förvaltningsstyrelsens sammansättning Med tanke på att ledamöter från medlemsstater som deltar i eller nära samarbetar med den gemensamma tillsynsmekanismen har ett avgörande inflytande vid valet av ledamöter i förvaltningsstyrelsen (enkel majoritet av närvarande ledamöter), finns risken att ledamöter från medlemsstater som inte deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen inte blir tillräckligt representerade i förvaltningsstyrelsen. För att styrelsen ska få en balanserad sammansättning som avspeglar hela EU och inkluderar medlemsstater som inte deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen, föreslås det att sammansättningen av Europeiska bankmyndighetens förvaltningsstyrelse ändras så att åtminstone två ledamöter från medlemsstater som inte deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen är företrädda i förvaltningsstyrelsen. Artikel 45 i förordningen om Europeiska bankmyndigheten ändras därför så att förvaltningsstyrelsen inkluderar minst två medlemsstater som inte deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen. Översyn av röstreglerna mot bakgrund av framtida utveckling För att beakta utvecklingen i de medlemsstater som har euro som valuta eller vars behöriga myndigheter har inlett ett nära samarbete enligt artikel 6 i förordning …/… ska kommissionen se över de föreslagna reglerna, i syfte att undersöka om mot bakgrund av denna utveckling ytterligare justeringar är nödvändiga för att säkerställa att Europeiska bankmyndigheten fattar beslut med sikte på behovet av att upprätthålla och stärka den inre marknaden för finansiella tjänster. BUDGETKONSEKVENSER
Förslaget påverkar inte unionens budget. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk
tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), när det gäller dess samspel med
rådets förordning (EU) nr …/… om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska
centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1, med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande2, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och Den 29 juni 2012 uppmanade euroområdets stats- eller regeringschefer kommissionen att lägga fram förslag om inrättande av en gemensam tillsynsmekanism som inbegriper Europeiska centralbanken (ECB). I Europeiska rådets slutsatser av den 29 juni 2012 uppmanades Europeiska rådets ordförande att, i nära samarbete med kommissionens ordförande, Eurogruppens ordförande och ECB:s ordförande, utarbeta en särskild färdplan med bestämda tidsramar för hur en verklig ekonomisk och monetär union ska uppnås, som inbegriper konkreta förslag till bevarande av enheten och integriteten inom den inre marknaden för finansiella tjänster och beaktar uttalandet från eurotoppmötet samt kommissionens avsikt att lägga fram förslag baserade på artikel 127 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Inrättandet av en gemensam tillsynsmekanism är ett första steg mot skapandet av en europeisk bankunion, som stöds av ett verkligt enhetligt regelverk för finansiella tjänster med gemensamma regler om insättningsgarantier och rekonstruktion och avveckling av banker. För att inrätta den gemensamma tillsynsmekanismen ger rådets förordning (EU) nr …/…3 [127.6 förordning] ECB särskilda uppgifter i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut i de medlemsstater som har euron som valuta. Andra medlemsstater kan inleda ett nära samarbete med ECB. Enligt den förordningen ska ECB samordna och uttrycka dessa medlemsstaters ståndpunkt när det gäller sådana beslut av Europeiska bankmyndighetens tillsynsstyrelse som ingår i räckvidden för ECB:s uppgifter. Det faktum att ECB tilldelas tillsynsuppgifter inom banksektorn för vissa av unionens medlemsstater bör på intet sätt hindra den inre marknadens funktion på området för finansiella tjänster. Följaktligen är det nödvändigt att säkerställa att Europeiska bankmyndigheten fungerar korrekt även efter tilldelningen av uppgifter till ECB. Med tanke på de tillsynsuppgifter som ECB tilldelas genom rådets förordning (EU) nr …/… [127.6 förordning] bör det garanteras att Europeiska bankmyndigheten kan utföra sina uppgifter även i förhållande till ECB. Ett särskilt förfarande bör inrättas för att säkerställa att befintliga mekanismer för tvistlösning och åtgärder i krissituationer fortsätter att vara ändamålsenliga. Det bör särskilt anges att i de fall ECB inte efterkommer ett beslut av Europeiska bankmyndigheten om lösande av en viss tvist eller vidtagande av åtgärder vid en krissituation måste ECB förklara sina skäl till detta. I detta fall och när Europeiska bankmyndigheten kan anta ett individuellt beslut riktat till ett berört finansinstitut på grundval av direkt tillämplig unionslagstiftning, bör bankmyndigheten göra detta. För att se till att samtliga medlemsstaters intressen beaktas tillräckligt och möjliggöra att Europeiska bankmyndigheten fungerar korrekt med tanke på behovet av att upprätthålla och fördjupa den inre marknaden för finansiella tjänster bör tillsynsstyrelsens röstregler anpassas, särskilt i fråga om de beslut bankmyndigheten fattar med enkel majoritet. Beslut om överträdelser av unionsrätten och tvistlösning bör övervägas av en oberoende panel som består av röstberättigade tillsynsstyrelseledamöter som inte har några intressekonflikter och som utses av tillsynsstyrelsen. De beslut som panelen föreslår tillsynsstyrelsen bör betraktas som antagna såvida de inte avvisas med enkel majoritet, vilken bör innefatta ett tillräckligt antal röster av ledamöter från sådana medlemsstater som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen och av ledamöter från medlemsstater som inte deltar i den mekanismen. Ledamöter i en oberoende panel som inrättas enligt artikel 41.2 i förordning (EU) nr 1093/2010 bör inte anses befinna sig i en intressekonflikt enbart på grund av att de företräder behöriga myndigheter som ingår i den gemensamma tillsynsmekanismen och det ärende som panelen ska behandla rör den gemensamma tillsynsmekanismen. Europeiska bankmyndigheten bör utforma en arbetsordning för panelen som säkerställer att den är oberoende och objektiv. Förvaltningsstyrelsen bör ha en balanserad sammansättning och det bör tillses att de medlemsstater som inte deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen är lämpligt företrädda. För att Europeiska bankmyndigheten ska fungera korrekt och för att samtliga medlemsstater ska bli tillräckligt företrädda bör röstreglerna och förvaltningsstyrelsens och den oberoende panelens sammansättning ses över efter det att en lämplig tidsperiod förflutit, så att man kan beakta vunna erfarenheter och den fortsatta händelseutvecklingen. Eftersom målen för denna förordning, nämligen att säkerställa en hög, ändamålsenlig och enhetlig nivå på reglering och tillsyn i hela unionen, skydda finansmarknadernas integritet, effektivitet och korrekta funktion och upprätthålla stabiliteten i det finansiella systemet, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av åtgärdens omfattning, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går förordningen inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål. Förordning (EU) nr 1093/2010 ska ändras på följande sätt: Artikel 4.2 i ska ersättas med följande: ”i) behöriga myndigheter enligt definitionerna i direktiven 2006/48/EG, 2006/49/EG, inbegripet ECB för frågor som rör de uppgifter som den tilldelas genom rådets förordning (EU) nr …/…* [127.6 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt rådets förordning], och direktiv 2007/64/EG samt i den mening som avses i direktiv 2009/110/EG, Artikel 18 ska ändras på följande sätt: ”1. Vid ogynnsam utveckling som kan komma att allvarligt äventyra finansmarknadernas korrekta funktion och integritet, eller stabiliteten i hela eller delar av det finansiella systemet i unionen, ska myndigheten aktivt underlätta och, när så bedöms nödvändigt, samordna alla åtgärder som vidtas av de behöriga tillsynsmyndigheter som berörs. För att kunna uppfylla denna underlättande och samordnande roll, ska myndigheten ha fullständiga uppgifter om relevant utveckling, och ska bjudas in att delta såsom observatör vid alla relevanta möten i de behöriga tillsynsmyndigheter som berörs.” b) Följande punkt ska införas efter punkt 3: ”3a. När myndigheten begär att ECB som behörig myndighet ska vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med punkt 3 ska ECB efterkomma begäran eller inom 48 timmar för myndigheten lägga fram en tillräcklig motivering till varför den inte avser att efterkomma begäran.” I artikel 19 ska följande punkt införas efter punkt 3: ”3a. När myndigheten begär att ECB som behörig myndighet ska vidta en specifik åtgärd eller avstå från en åtgärd i enlighet med punkt 3 ska ECB efterkomma begäran eller inom 10 arbetsdagar från mottagandet av begäran för myndigheten lägga fram en tillräcklig motivering till varför den inte avser att efterkomma begäran.” I artikel 35 ska punkterna 1, 2 och 3 ersättas med följande: ”1. På begäran av myndigheten ska de behöriga myndigheterna lämna alla nödvändiga uppgifter så att den kan fullgöra de verksamhetsuppgifter som den tilldelas genom denna förordning, under förutsättning att dessa myndigheter har laglig tillgång till de relevanta uppgifterna, och under förutsättning att begäran om uppgifter är nödvändig med avseende på den aktuella verksamhetsuppgiftens karaktär. 2. Myndigheten får också begära att uppgifter ska lämnas vid återkommande tillfällen och i angivna format. Vid en sådan begäran ska om möjligt gemensamma rapporteringsformat användas. 3. På en vederbörligen motiverad begäran av en behörig myndighet får myndigheten, i enlighet med de krav på tystnadsplikt som fastställs i sektorspecifik lagstiftning och i artikel 70, tillhandahålla alla uppgifter som behövs för att den behöriga myndigheten ska kunna utföra sina verksamhetsuppgifter.” I artikel 41 ska punkterna 2, 3 och 4 ersättas med följande: ”2. Vid tillämpningen av artiklarna 17 och 19 ska tillsynsstyrelsen inrätta en oberoende panel som består av en ordförande och två ledamöter som utses av tillsynsstyrelsen bland dess röstberättigade ledamöter. Minst en ledamot av den oberoende panelen ska komma från en medlemsstat som inte är en deltagande medlemsstat i enlighet med förordning (EU) nr …/… [127.6 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt rådets förordning]. Panelens ledamöter ska agera på ett oberoende och objektivt sätt i enlighet med artikel 42 och får inte vara företrädare för den berörda behöriga myndigheten eller de behöriga myndigheter som är tvistande parter. 3. Panelen ska föreslå ett beslut för slutligt antagande av tillsynsstyrelsen i enlighet med förfarandet i artikel 44.1 tredje stycket. 4. Tillsynsstyrelsen ska anta en arbetsordning för den panel som avses i punkt 2, inbegripet regler om genomförande av det krav som anges i punkt 2 andra stycket.” I artikel 42 ska följande stycke läggas till: ”Första och andra stycket ska inte påverka tillämpningen av de uppgifter som ECB tilldelas genom förordning (EU) nr …/… [127.6 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt rådets förordning].” Artikel 44.1 ska ersättas med följande: ”1. Tillsynsstyrelsens beslut ska fattas med enkel majoritet bland dess ledamöter. Varje ledamot ska ha en röst. När det gäller de akter som anges i artiklarna 10–16 samt åtgärder och beslut som antas i enlighet med artikel 9.5 tredje stycket och kapitel VI, och genom undantag från första stycket i den här punkten, ska tillsynsstyrelsen fatta beslut på grundval av kvalificerad majoritet bland dess ledamöter, som den definieras i artikel 16.4 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 3 i protokoll (nr 36) om övergångsbestämmelser. När det gäller beslut i enlighet med artiklarna 17 och 19 ska de beslut som föreslås av panelen betraktas som antagna såvida de inte avvisas med en enkel majoritet som innefattar minst tre röster av ledamöter från deltagande medlemsstater och tre röster av ledamöter från medlemsstater som varken är deltagande medlemsstater i enlighet med förordning (EU) nr …/… [127.6 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt rådets förordning] eller har inlett ett nära samarbete med ECB i enlighet med den förordningen. Från och med den dag då högst fyra medlemsstater varken är deltagande medlemsstater i enlighet med förordning (EU) nr …/… [127.6 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt rådets förordning] eller har inlett ett nära samarbete med ECB i enlighet med den förordningen ska, genom undantag från tredje stycket, det beslut som panelen föreslår betraktas som antaget, såvida det inte avvisas med en enkel majoritet som inbegriper minst en röst av en ledamot från dessa medlemsstater. När det gäller panelens sammansättning i enlighet med artikel 41.2 ska tillsynsstyrelsen sträva efter att nå konsensus. Om konsensus inte kan nås ska tillsynsstyrelsen fatta beslut med tre fjärdedelars majoritet av dess ledamöter. Varje ledamot ska ha en röst.” I artikel 45.1 ska tredje stycket ersättas med följande: ”De valda ledamöterna ska förordnas på två och ett halvt år. Förordnandet kan förlängas en gång. Förvaltningsstyrelsens sammansättning ska vara väl avvägd och proportionell samt avspegla unionen som helhet. Förvaltningsstyrelsen ska inbegripa minst två företrädare för medlemsstater som varken är deltagande medlemsstater i enlighet med förordning [127.6 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt rådets förordning] eller har inlett ett nära samarbete med ECB i enlighet med den förordningen. Mandaten ska vara överlappande och ett lämpligt system för rotation ska tillämpas.” Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 81 i förordning (EU) nr 1093/2010 ska kommissionen senast den 1 januari 2016 offentliggöra en rapport om tillämpningen av denna förordnings bestämmelser med avseende på följande: Förvaltningsstyrelsens sammansättning. Sammansättningen av den oberoende panel som ska utarbeta beslut för tillämpningen av artiklarna 17 och 19. I rapporten ska utvecklingen i de medlemsstater som har euro som valuta eller vars behöriga myndigheter har inlett ett nära samarbete enligt artikel 6 i förordning …/… särskilt beaktas och det ska undersökas om, mot bakgrund av denna utveckling, ytterligare justeringar av dessa bestämmelser är nödvändiga för att säkerställa att Europeiska bankmyndigheten fattar beslut med sikte på behovet av att upprätthålla och stärka den inre marknaden för finansiella tjänster. Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Source: http://www.fria.nu/extern/artikelbilagor/Bankunion-inrattande-av-Supervision-grundok-12-9-12.pdf

Microsoft word - sk-cdoc-1.0-20120625_en.docx

AS Sertifitseerimiskeskus (Certification Centre Ltd.) SK-CDOC-1.0-20120625 Encrypted DigiDoc Format Specification Document Versions Document Specifications AS Sertifitseerimiskeskus (Certification Centre Ltd.) Version Specifications Modifications Added chapter regarding the use of padding methods Contents Encrypted DigiDoc Format Specification . 1  3.   General

Microsoft word - reussir en pologne_info.doc

La Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Pologne vous invite à son premier séminaire virtuel dédié au marché polonais et à ses opportunités d’affaires. Réussir en Pologne - séminaire virtuel (webcast) mercredi 16 mai 2012 de 10h à 11h45 Le séminaire s’adresse à tous les représentants d’entreprises françaises souhaitant développer leur activité et chercha

Copyright © 2010 Health Drug Pdf