àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

เอกสารอางอิง
ประยงค ระดมยศ, อัญชลี ตั้งตรงจิตร, พลรัตน วิไลรัตน, ศรชัย หลูอารียสุวรรณ และ แทน จงศุภ ชัยสิทธิ์. 2544. Atlas of medical parasitology. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพ: ภาพพิมพ.
วิฑูรย ไวยนันท และ พีรพรรณ ตันอารีย. 2540. ปรสิตวิทยาทางการแพทย. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.
Adler, R.R., Ng, AK. and Rote, N.S. 1995. Monoclonal antiphosphatidylserine antibody inhibits intercellular fusion of the choriocarcinoma line, JAR. Biol Reprod. 53(4): 905-910.
Allaire, A.D., Ballenger K.A., Wells S.R., McMahon M.J. and Lessey, B.A. 2000.
Placental apoptosis in preeclampsia. Obstet Gynecol. 96(2): 271-276.
Anonymous a. Chloroquine diphosphate salt. (Online) Available: http://www.sigma aldrich.com/structureimages/s/66/c6628.gif.Accessed[September 30, 2004] Anonymous b. Quinine hemisulfate salt. (Online) /structureimages/s/12/q1250.gif.Accessed[September 30, 2004] images/a/36/361593.gif. Accessed [September 30, 2004] tureimages/s/77/p7771.gif Accessed [September 30, 2004] Anonymous e. MTT. (Online) Available: http://www.roche-applied-science.com/pack- insert/1465007a.pdf Accessed [September 30, 2004] Anonymous f. LDH. (Online) Available: http://www.roche-applied-science.com/pack- insert/1644793a.pdf Accessed [September 30, 2004] Aoki, Y., Adachi, S., Yoshiya, N., Honma, S., Kanazawa, K. and Tanaka, K. 1991. Effects of various growth factors on the proliferation and the differentiation oftrophoblastic cells in vitro. Nippon Sanka Fujinka Gakkai Zasshi. 43(11): 1527-1532.
Aplin, J.D., Lacey, H., Haigh, T., Jones, C.J., Chen, C.P. and Westwood, M. 2000.
Growth factor-extracellular matrix synergy in the control of trophoblastinvasion. Biochem Soc Trans. 28(2): 199-202.
Artavanis-Tsakonas, K. and Riley, E.M. 2002. Innate immune response to malaria: rapid induction of IFN-from human NK cells by live Plasmodium falciparum-infectederythrocytes. J Immunol. 169(6): 2956–2963.
Aschkenazi, S., Straszewski, S., Verwer, K.M.A., Foellmer, H., Rutherford, T. and Mor, G.
2002. Differential regulation and function of the Fas/Fas ligand system inhuman trophoblast cells. Biol Reprod. 66(6): 1853–1861.
Aubouy, A., Bakary, M., Keundjian, A., Mbomat, B., Makita, JR., Migot-Nabias, F., Cot, M., LeBras, J. and Deloron, P. 2003. Combination of drug level measurementand parasite genotyping data for improved assessment of amodiaquine andsulfadoxine-pyrimethamine efficacies in treating Plasmodium falciparummalaria in Gabonese children. Antimicrob Agents Chemother. 47(1): 231-237.
Beeson, J.G., Amin, N., Kanjala, M. and Rogerson, S.J. 2002. Selective accumulation of mature asexual stages of Plasmodium falciparum - infected erythrocytes in theplacenta. Infect immun. 70(10): 5412–5415.
Beeson, J.G. and Brown, G.V. 2004. Plasmodium falciparum–infected erythrocytes demonstrate dual specificity for adhesion to hyaluronic acid and chondroitinsulfate A and have distinct adhesive properties. J Infect Dis. 189(2): 169-179.
Beeson, J.G., Rogerson, S.J., Cooke, B.M., Reeder, J.C., Chai, W., Lawson, A.M., Molyneux, M.E. and Brown, G.V. 2000. Adhesion of Plasmodium falciparum -infected erythrocytes to hyaluronic acid in placental malaria. Nat Med. 6(1):86-90.
Beier, J.C. 1998. Malaria parasite development in mosquitoes. Annu. Rev. Entomol. 43: Bentin-Ley, U., Horn, T., Sjögren, A., Sørensen, S., Larsen, J.F. and Hamberger, L. 2000.
Ultrastructure of human blastocyst–endometrial interactions in vitro. J ReprodFertil. 120(2): 337–350.
Berman, J. 2004. Toxicity of commonly-used antimalarial drugs. J Tmaid. 2(3-4): 171– Bischof, P. and Finger, I.I. 2005. The human cytotrophoblastic cell, a mononuclear chameleon. Int J Biochem cell B. 37(1): 1–16.
Black, S., Kadyrov, M., Kaufmann, P., Ugele, B., Emans, N. and Huppertz, B. 2004.
Syncytial fusion of human trophoblast depends on caspase 8. Cell DeathDiffer. 11(1): 90–98.
Bosman, A., Delacollette, C., Olumese, P., Ridley, R.G., Rietveld, A., Shretta, R. and Teklehaimanot, A. 2000. The use of antimalarial drugs. Geneva, Switzerland,Nov: 50-54.
Bouyou-Akotet, M.K., Kombila, M., Kremsner, P.G., Mavoungou, E. 2004. Cytokine profiles in peripheral, placental and cord blood in pregnant women from anarea endemic for Plasmodium falciparum. Eur Cytokine Netw. 15(2): 120-125.
Boya, P., Gonzalez-Polo, R.A., Poncet, D., Andreau, K., Vieira, H.L., Roumier, T., Perfettini, J.L. and Kroemer, G. 2003. Mitochondrial membranepermeabilization is a critical step of lysosome-initiated apoptosis induced byhydroxychloroquine. Oncogene. 22(25): 3927-3936.
Brabin, B. 1991. An assessment of low birthweight risk in primiparae as an indicator of malaria control in pregnancy. Int J Epidemiol. 20(1): 276-283.
Brabin, B.J., Romagosa, C., Abdelgalil, S., Menendez, C., Verhoeff, F.H., McGready, R., Fletcher, K.A., Owens, S., Dalessandro, U., Nosten, F., Fischer, P.R. and Ordi,J. 2004. The sick placenta the role of malaria. Placenta. 25(5): 359–378.
Catisti, R. and Vercesi, A.E. 1999. Permeability transition pore closure promoted by quinine. J Bioenerg Biomembr. 31(2): 153-157.
Chakraborty, C., Gleeson, L.M., McKinnon, T. and Lala, P.K. 2002. Regulationof human trophoblast migration and invasiveness. Can J Physiol Pharmacol. 80(2): 116-124.
Chandramohan, D., Jaffar, S. and Greenwood, B. 2002. Use of clinical algorithms for diagnosing malaria. Trop Med Int Health. 7(1): 45-52.
Chaouat, G., Zourbas, S., Ostojic, S., Lappree-Delage, G., Dubanchet ,S., Ledee, N.
and Martal, J. 2002. A brief review of recent data on some cytokineexpressions at the materno-foetal interface which might challenge the classicalTh1/Th2 dichotomy. J Reprod Immunol. 53(1-2): 241–256.
Chen, H.H., Zhou, H.J. and Fang, X. 2003. Inhibition of human cancer cell line growth and human umbilical vein endothelial cell angiogenesis by artemisininderivatives in vitro. Pharmacol Res. 48(3): 231-236.
Chen, Q., Schlichtherle, M. and Wahlgren, M. 2000. Molecular aspects of severe malaria. Clin Microbiol Rev. 13(3): 439– 450.
Cheung, A.N.Y. 2003. Pathology of gestational trophoblastic diseases. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 17(6): 849–868.
Chotivanich, K., Udomsangpetch, R., Simpson, J.A., Newton, P., Pukrittayakamee, S., Looareesuwan, S. and White, N.J. 2000. Parasite multiplication potential andthe severity of falciparum malaria. J Infect Dis. 181(3): 1206-1209.
Das, C., Kumar, V.S., Gupta, S. and Kumar, S. 2002. Network of cytokines, integrins and hormones in human trophoblast cells. J Reprod Immunol. 53(1-2): 257–268.
Day, N.P.J., Hien, T.T., Schollaardt, T., Loc, P.P., Chuong, L.V., Chau, T.T.H., Mai, N.T.H., Phu, N.H., Sinh, D.X., White, N.J. and Ho, M. 1999. The prognostic andpathophysiologic role of pro- and anti-inflammatory cytokines in severemalaria. J Infect Dis. 180(4): 1288–1297.
Dorman, E. and Shulman, C. 2000. Malaria in pregnancy. Curr Obstet Gynaecol. 10: Duffy, P.E. and Fried, M. 2003. Antibodies that inhibit Plasmodium falciparum adhesion to chondroitin sulfate A are associated with increased birth weight and thegestational age of newborns. Infect Immun. 71(11): 6620–6623.
Efferth, T. and Oesch, F. 2004. Oxidative stress response of tumor cells: microarray- based comparison between artemisinins and anthracyclines. BiochemPharmacol. 68(1): 3–10.
Ekvall, H. 2003. Malaria and anemia. Curr Opin Hematol. 10(2): 108-114.
Fievet, N., Moussa, M., Tami, G., Maubert, B., Cot, M., Deloron, P. and Chaouat, G.
2001. Plasmodium falciparum induces a Th1/Th2 disequilibrium, favoring theTh1-Type pathway, in the human placenta. J Infect Dis. 183(10): 1530–1534.
Foley, M. and Tilley, L. 1998. Quinoline Antimalarials: Mechanisms of action and resistance and prospects for new agents. Pharmacol Ther. 79(1): 55–87.
Frendo, J.L., Vidaud, M., Guibourdenche, J., Luton, D., Muller, F., Bellet, D., Giovagrandi, Y., Tarrade, A., Porquet, D., Blot, P. and Evain-Brion, D. 2000.
Defect of villous cytotrophoblast differentiation into syncytiotrophoblast inDown’s syndrome. J Clin Endocr Metab. 85(10): 3700-3707.
Fried, M. and Duffy, P.E. 1998. Maternal malaria and parasite adhesion. J Mol Med. 76 Fried, M., Muga, R.O., Misore, A.O. and Duffy, P.E. 1998. Malaria elicits type 1 cytokines in the human placenta:IFN-g and TNF-a associated with pregnancy outcomes.
J Immunol. 160(5): 2523–2530.
Fritsche, G., Larcher, C., Schennach, H. and Weiss, G. 2001. Regulatory interactions between iron and nitric oxide metabolism for immune defense againstPlasmodium falciparum infection. J Infect Dis. 183(9): 1388–1394.
Garcia-Lloret, M.I., Yui J., Winkler-Lowen B., Guilbert, L.J. 1996. Epidermal growth factor inhibits cytokine-induced apoptosis of primary human trophoblasts. J CellPhysiol. 167(2): 324-332.
Gaur, D., Mayer, D.C.G. and Miller, L.H. 2004. Parasite ligand-host receptor interactions during invasion of erythrocytes by plasmodium merozoites. Int J Parasitol. 34(13-14): 1413-1429.
Gay, F., Traore, B., Zanoni, J., Danis, M. and Fribourg-Blanc, A. 1996. Direct acridine orange fluorescence examination of blood slides compared to currenttechniques for malaria diagnosis. Trans R Soc Trop Med Hyg. 90(5): 516- 518.
Gerami-Naiai, B., Dovzhenko, O.V., Durning, M., Wegner, F.H., Thomson, J.A. and Golos, T.G. 2004. Trophoblast differentiation in embryoid bodies derived fromhuman embryonic stem cells. Endocrinology. 145(4): 1517–1524.
Ginsburg, H., Ward, S.A. and Bray, P.G. 1999. An integrated model of chloroquine action. Parasitol Today. 15(9): 357-360.
Glazier, J.D. and Jansson, T. 2004. Placental transport in early pregnancy—a workshop Good, M.F. and Doolan, D.L. 1999. Immune effector mechanisms in malaria. Curr Opin Gottifredi, V. and Prives, C. 2005. The S phase checkpoint: When the crowd meets at the fork. Semin Cell Dev Biol. 16(3): 355–368.
Gude, N.M., Roberts, C.T., Kalionis, B. and King,R.G. 2004. Growth and function of the normal human placenta. Thromb Res. 114(5-6): 397-407.
Halpaap, B., Ndjave, M., Paris, M., Benakis, A and Kremsner, P.G.1998. Plasma levels of artesunate and dihydroartemisinin in children with Plasmodium falciparummalaria in Gabon after administration of 50-milligram artesunate suppositories.
Am J Trop Med Hyg. 58(3): 365-368.
Hanscheid, T. 1999. Diagnosis of malaria: a review of alternatives to conventional microscopy. Clin Lab Haematol. 21(4): 235-245.
Heddini, A. 2002. Malaria pathogenesis: a jigsaw with an increasing number of pieces.
Int J Parasitol. 32(13): 1587–1598.
Hensmann, M. and Kwiatkowski, D. 2001. Cellular basis of early cytokine response to Plasmodium falciparum. Infect Immun. 69(4): 2364–2371.
Hill, J.A., Polgar, K. and Anderson, D.J. 1995. T-helper 1-type immunity to trophoblast in women with recurrent spontaneous abortion. JAMA. 273(24): 1933-1936.
Hisaeda, H., Yasutomo, K. and Himeno, K. 2005. Malaria: immune evasion by parasites.
Int J Biochem Cell B. 37: 700–706.
Holmgren, L., Claesson-Welsh, L., Heldin, C.H. and Ohlsson, R. 1992. The expression of PDGF alpha- and beta-receptors in subpopulations of PDGF-producing cells implicates autocrine stimulatory loops in the control of proliferation incytotrophoblasts that have invaded the maternal endometrium. GrowthFactors. 6(3): 219-31.
Holst, F.G.E., Hemmer, C.J., Foth, C., Seitz, R., Egbring, R. and Dietrich, M. 1999. Low levels of fibrin-stabilizing factor (FACTOR XIII) in human: Plasmodiumfalciparum malaria correlation with clinical serverity. Am J Trop Med Hyg. 60(1): 99–104.
Jason, J., Archibald, L.K., Nwanyanwu, O.C., Bell, M., Buchanan, I., Larned, J., Kazembe, P.N., Dobbie, H., Parekh, B., Byrd, M.G., Eick, A., Han, A. andJARvis, W.R. 2001. Cytokines and malaria parasitemia. Clin Immunol. 100(2):208–218.
Jerzak, M. and Bischof, P. 2002. Apoptosis in the first trimester human placenta: the role in maintaining immune privilege at the maternal–foetal interface and in thetrophoblast remodeling. Eur J Obstet Gynecol Repord Biol. 100(2): 138–142.
Jones, S.M. and Kazlauskas, A. 2001. Growth factor-dependent signaling and cell cycle progression. Febs Lett. 490(3): 110-116.
Kingdom, J., Huppertz, B., Seaward, G. and Kaufmann, P. 2000. Development of the placental villous tree and its consequences for fetal growth. Eur J ObstetGynecol Reprod Biol. 92(1): 35-43.
Knofler, M., Mosl, B., Bauer, S., Griesinger, G. and Husslein, P. 2000. TNF-α/TNFRI in primary and immortalized first trimester cytotrophoblasts. Placenta. 21(5-6):525–535.
Kwak, J.Y., Beaman, K.D., Gilman-Sachs, A., Ruiz, J.E., Schewitz, D. and Beer, A.E.
1995. Up-regulated expression of CD56+, CD56+/CD16+, and CD19+ cells inperipheral blood lymphocytes in pregnant women with recurrent pregnancylosses. Am J Reprod Immunol. 34(2): 93-99.
Lacroix, M.C., Guibourdenche, J., Frendo, J.L., Muller, F. and Evain-Brion, D. 2002.
Human placental growth hormone--a review. Placenta. 23: 87-94.
Leke, R.G., Djokam, R.R., Mbu, R., Leke, R.J., Fogako, J., Megnekou, R., Metenou, S., Sama, G., Zhou, Y., Cadigan, T., Parra, M. and Taylor, D.W. 1999. Detection ofthe Plasmodium falciparum antigen histidine-rich protein 2 in blood ofpregnant women: implications for diagnosing placental malaria. J ClinMicrobiol. 37(9): 2992–2996.
Leopardi, O., Naughten, W., Salvia, L., Colecchia, M., Matteelli, A., Zucchi, A., Shein, A., Muchi, J.A., Carosi, G. and Ghione, M. 1996. Malaric placentas. A quantitativestudy and clinico-pathological correlations. Pathol Res Pract. 192(9): 899-900.
Leung, D.N., Smith, S.C., To, K.F., Sahota, D.S. and Baker, P.N. 2001. Increased placental apoptosis in pregnancies complicated by preeclampsia. Am JObstet Gynecol. 184(6): 1249-1250.
Leung, H.W.C., Wu, C.H., Lin, C.H. and Lee, H.Z. 2005. Luteolin induced DNA damage leading to human lung squamous carcinoma CH27 cell apoptosis. Eur JPharmacol. 508(1-3): 77– 83 Li, R. and Zhuang, L. 1997. The effects of growth factors on human normal placental cytotrophoblast cell proliferation. Hum Reprod. 12(4): 830–834.
Lone, F.W., Qureshi, R.N. and Emanuel, F. 2004. Maternal anaemia and its impact on perinatal outcome. Trop Med Int Health. 9(4): 486–490.
Louis, H.M., Dror I. B., Kevin M. and Ogobara K. D. 2002. The pathogenic basis of Luder, C.G.K., Gross, U. and Lopes, M.F. 2001. Intracellular protozoan parasites and apoptosis: diverse strategies to modulate parasite–host interactions. TrendsParasitol. 17(10): 480-486.
Lyke, K.E., Diallo, D.A., Dicko, A., Kone, A., Coulibaly, D., Guindo, A., Cissoko, Y., Sangare, L., Coulibaly, S., Dakouo, B., Taylor, T.E., Doumbo, O.K. and Plowe,C.V. 2003. Association of intraleukocytic Plasmodium falciparum malariapigment with disease severity, clinical manifestations, and prognosis in severemalaria. Am J Trop Med Hyg 69(3): 253–259.
Mackintosh, C.L., Beeson, J.G. and Marsh, K. 2004. Clinical features and pathogenesis of severe malaria. Trends Parasitol. 20(12): 597-603.
Maeda, H. and Shiraishi, A. 1996. TGF-beta contributes to the shift toward Th2-type responses through direct and IL-10-mediated pathways in tumor-bearing mice.
J Immunol. 156(1): 73-78.
Malaguarnera, L, and Musumeci, S. 2002. The immune response to Plasmodium falciparum malaria. Lancet Infect Dis. 2(8): 472-478.
Matteelli, A., Caligaris, S., Castelli, F. and Carosi, G. 1997. The placenta and malaria.
Ann Trop Med Parasitol. 91(7): 803-810.
Mayxay, M., Pukrittayakamee, S., Chotivanich, K., Looareesuwan, S. and White, N.J.
2001. Persistence of Plasmodium falciparum HRP-2 in successfully treatedacute falciparum malaria. Trans R Soc Trop Med Hyg. 95(2): 179-182.
McGready, R., Ashley, E.A. and Nosten, F. 2004. Malaria and the pregnant traveller. J McGready, R., Cho,T.,Keo, N.K., Thwai,K.L., Villegas, L., Looareesuwan, S., White, N.J.
and Nosten, F. 2001. Artemisinin antimalarials in pregnancy: a prospectivetreatment study of 539 episodes of multidrug-resistant Plasmodium falciparum.
Clin Infect Dis. 33(12): 2009–2016.
McGready, R. and Nosten, F. 1999. The Thai-Burmese border : drug studies of Plasmodium falciparum in pregnancy. Ann Trop Med Parasitol. 93: 19-23.
McGready, R., Thwai, K.L., Cho, T., Looareesuwan, S., White, N.J. and Nosten, F. 2002.
The effects of quinine and chloroquine antimalarial treatments in the firsttrimester of pregnancy. Trans R Soc Trop Med Hyg. 96(2): 180-184.
Meshnick, S.R. 2002. Artemisinin mechanisms of action, resistance and toxicity. Int J Miller, L.H., Baruch, D.I., Marsh, K. and Doumbo, O.K. 2002. The pathogenic basis of malaria. Nature. 415(6872): 673-679.
Moody, A. 2002. Rapid Diagnostic Tests for Malaria Parasites. Clin Microbiol Rev. 15(1): Moormann, A.M., Sullivan, A.D., Rochford, R.A., Chensue, S.W., Bock, P.J., Nyirenda, T.
and Meshnick, S.R. 1999. Malaria and pregnancy: placental cytokineexpression and its relationship to intrauterine growth retardation. J Infect Dis.
180(6): 1987–1993.
Mota, M.M., Giordano, S. and Rodriguez, A. 2004. Targeting plasmodium host cells: survival within hepatocytes. Trends Mol Med. 10(10): 487-492.
Mota, M.M. and Rodriguez, A. 2002. Invasion of mammalian host cells by plasmodium sporozoites. Bioessays. 24(2): 149-156.
Murray, C.K., Bell, D., Gasser, R.A. and Wongsrichanalai, C. 2003. Rapid diagnostic testing for malaria. Trop Med Int Health. 8(10): 876–883.
Newman, R.D., Parise, M.E., Slutsker, L., Nahlen, B. and Steketee, R.W. 2003. Safety, efficacy and determinants of effectiveness of antimalarial drugs duringpregnancy: implications for prevention programmes in Plasmodiumfalciparum-endemic sub-Saharan Africa. Trop Med Int Health. 8(6): 488–506.
Newton, C.R.J.C., Hien, T.T., White, N. 2000. Cerebral malaria. J Neurol Neurosurg Ngan, H.Y.S. 2003. Gestational trophoblastic disease. Curr Obstet Gynaecol. 13: 95- Nosten, F., Kuile, F.T., Maelankirri, L., Decludt, B. and White, N.J. 1991. Malaria during pregnancy in an area of unstable endemicity. Trans R Soc Trop Med Hyg. 85(4): 424-429.
Nosten, F., McGready, R., Simpson, J.A., Thwai, K.L., Balkan, S., Cho, T., HkiriJARoen, L., Looareesuwan, S. and White, N.J. 1999. Effects of Plasmodium vivaxmalaria in pregnancy. Lancet. 354(9178): 546–549.
Nosten, F., Rogerson, S.J., Beeson, J.G., McGready, R., Mutabingwa, T.K. and Brabin, B. 2004. Malaria in pregnancy and the endemicity spectrum what can welearn?. Trends Parasitol. 20(9): 425-432.
Ocana-Morgner, C., Mota, M.M. and Rodriguez, A. 2003. Malaria blood stage suppression of liver stage immunity by dendritic cells. J Exp Med. 197(2): 143–151.
Oh, M.D., Shin, H., Shin, D., Kim, U., Lee, S., Kim, N., Chol, M.H., Chai, J.Y. and Choe, K. 2001. Clinical features of vivax malaria. Am J Trop Med Hyg. 65(2): 143–146.
Okoko, B.J., Enwere, G. and Ota, M.O.C. 2003. The epidemiology and consequences of maternal malaria a review of immunological basis. Acta Trop. 87(2): 193-205.
Olliaro, P. 2001. Mode of action and mechanisms of resistance for antimalarial drugs.
Olliaro, P.L., Haynes, R.K., Meunier, B. and Yuthavong, Y. 2001. Possible modes of action of the artemisinin type compounds. Trends Parasitol. 17(3): 122-126.
Omer, F.M., Kurtzhals, J.A. and Riley, E.M. 2000. Maintaining the immunological balance in parasitic infections: a role for TGF-beta. Parasitol Today. 16(1): 18-23.
Omonuwa, S. and Omonuwa, S. 2002. Malaria recurrence caused by Plasmodium falciparum. J Am Board Fam Pract. 15(2): 159-160.
Pain, A., Ferguson, D.J.P., Kai, O., Urban, B.C., Lowe, B., Marsh, K. and Roberts, D.J.
2001. Platelet-mediated clumping of Plasmodium falciparum-infectederythrocytes is a common adhesive phenotype and is associated with severemalaria. PNAS. 98(4): 1805–1810.
Perry J.E., Grossmann M.E. and Tindall D.J. 1998. Epidermal growth factor induces cyclin D1 in a human prostate cancer cell line. Prostate. 35(2): 117-124.
Phillips, R.S. 2001. Current status of malaria and potential for control. Clin Microbiol Rev Pichyangkul, S., Saengkrai, P., Webster, H.K. 1994. Plasmodium falciparum pigment induces monocytes to release high levels of tumor necrosis factor-alpha andinterleukin-1 beta. Am J Trop Med Hyg. 51(4): 430-435.
Playford, E.G. and Walker, J. 2002. Evaluation of the ICT malaria P.f/P.v and the optiMal rapid diagnostic tests for malaria in febrile returned travellers. J Clin Microbiol.
40(11): 4166–4171.
Plebanski, M. and Hill, A.V.S. 2000. The immunology of malaria infection. Curr Opin Poch, B., Gansauge, F., Schwarz, A., Seufferlein, T., Schnelldorfer, T., Ramadani, M., Beger, H.G. and Gansauge, S. 2001. Epidermal growth factor induces cyclinD1 in human pancreatic carcinoma: evidence for a cyclin D1-dependent cellcycle progression. Pancreas. 23(3): 280-287.
Pukrittayakamee, S., Wanwimolruk, S., Stepniewska, K., Jantra, A., Huyakorn, S., Looareesuwan, S. and White, N.J. 2003. Quinine pharmacokinetic-pharmacodynamic relationships in uncomplicated falciparum malaria.
Antimicrob Agents Chemother: 47(11): 3458–3463.
Qari, S.H., Shi, Y.P., Goldman, I.F., Nahlen, B.L., Tibayrenc, M. and Lal, A.A. 1998.
Predicted and observed alleles of Plasmodium falciparum merozoite surfaceprotein-1 (MSP-1), a potential malaria vaccine antigen. Mol Biochem Parasitol.
92(2): 241-252.
Rhee, M.S.M., Akanmori, B.D., Waterfall, M. and Riley, E.M. 2001. Changes in cytokine production associated with acquired immunity to Plasmodium falciparummalaria. Clin Exp Immunol. 126(3): 503-510.
Ridley, R.G. 2002. Medical need, scientific opportunity and the drive for antimalarial Roberts, C.W., Satoskar, A. and Alexander, J. 1996. Sex steroids, pregnancy-associated hormones and immunity t o parasitic infection. Parasitol Today. 12(10): 382-388.
Rogerson, S.J. 2003. Sequestration: causes and consequences. Redox Rep. 8(5): 295- Rogerson, S.J. and Beeson, J.G. 1999. The placenta in malaria: mechanisms of infection, disease and foetal morbidity. Ann Trop Med Parasitol. 93: 35-42.
Saito, S. 2001. Cytokine cross-talk between mother and the embryo/placenta. J Reprod Scholl, P.F., Kongkasuriyachai, D., Demirev, P.A., Feldman, A.B., Lin, J.S., Sullivan, D.J.
and Kumar, N. 2004. Rapid detection of malaria infection in vivo by laserdesorption mass spectrometry. Am J Trop Med Hyg. 71(5): 546-551.
Shams, M. and Ahmed, A. 1994. Localization of mRNA for basic fibroblast growth factor in human placenta. Growth Factors. 11(2): 105-111.
Simon, C., Moreno, C., Remohy, J. and Pellicer, A. 1998. Cytokines and embryo implantation. J Reprod Immunol. 39(1-2): 117–131.
Smith, N.C. 1996. An immunological hypothesis to explain the enhanced susceptibility to malaria during pregnancy. Parasitol today. 12(1): 4-6.
Smith, J.D., Chitnis, C.E., Craig, A.G., Roberts, D.J., Hudson-Taylor, D.E., Peterson, D.S., Pinches, R., Newbold, C.I. and Miller, L.H. 1995. Switches in expression ofPlasmodium falciparum var genes correlate with changes in antigenic andcytoadherent phenotypes of infected erythrocytes. Cell. 82(1): 101-110.
Smith, S., Francisa, R., Guilbert, L. and Baker, P.N. 2002. Growth factor rescue of cytokine mediated trophoblast apoptosis. Placenta. 23(4): 322–330.
Sprecher, H., Barr, H.M., Slotky, J.I., Tzukerman, M., Eytan, G.D. and Assaraf, Y.G.
1995. Alteration of mitochondrial gene expression and disruption ofrespiratory function by the lipophilic antifolate pyrimethamine in mammaliancells. J Biol Chem. 270(35): 20668-20676.
Staalsoe, T., Megnekou, R., Fievet, N., Ricke, C.H., Zornig, H.D., Leke, R., Taylor, D.W., Deloron, P. and Hviid, L. 2001. Acquisition and decay of antibodies topregnancy-associated variant antigens on the surface of Plasmodiumfalciparum–infected erythrocytes that protect against placental parasitemia. JInfect Dis. 184(5): 618–626.
Steketee, R.W., Wirima, J.J., Hightower, A.W., Slutsker, L., Heymann, D.L. and Breman, J.G. 1996. The effect of malaria and malaria prevention in pregnancy on offspring birthweight, prematurity, and intrauterine growth retardation in ruralMalawi. Am J Trop Med Hyg. 55: 33-41.
Stoute, J.A., Odindo, A.O., Owuor, B.O., Mibei, E.K., Opollo, M.O. and Waitumbi, J.N.
2003. Loss of red blood cell–complement regulatory proteins and increasedlevels of circulating immune complexes are associated with severe malarialanemia. J Infect Dis. 187(3): 522-528.
Su, Z. and Stevenson, M.M. 2000. Central role of endogenous gamma interferon in protective immunity against blood-stage Plasmodium chabaudi AS infection.
Infect Immun. 68(8): 4399–4406.
Suguitan, A.L., Leke, R.G.F., Fouda, G., Zhou, A., Thuita, L., Metenou, S., Fogako, J., Megnekou, R. and Taylor, D.W. 2003. Changes in the levels of chemokinesand cytokines in the placentas of women with Plasmodium falciparum malaria.
J Infect Dis. 188(7): 1074-1082.
Suh, K.N., Kain, K.C. and Keystone, J.S. 2004. Malaria. CMAJ. 170 (11): 1693-1702.
Sullivan, D.J. 2002. Theories on malarial pigment formation and quinoline Action. Int J Talman, A.M., Domarle, O., Mckenzie, F.E., Ariey, F. and Robert, V. 2004.
Gametocytogenesis: the puberty of plasmodium falciparum. Malaria J. 3(1):24.
Testa, J., Traore, LK., Nabalma, S., Sondo, B. and Guissou, I.P. 1998. Chloroquine resistance of Plasmodium falciparum. study of a surveillance method based onplacental apposition and determination of blood chloroquine in pregnantwomen. Sante. 8(4): 293-296.
Thellin, O. and Heinen, E. 2003. Pregnancy and the immune system between tolerance and rejection. Toxicology. 185(3): 179-184.
Torre, D., Speranza, F., Giola, M., Matteelli, A., Tambini, R. and Biondi, G. 2002. Role of Th1 and Th2 cytokines in immune response to uncomplicated Plasmodiumfalciparum malaria. Clin Diagn Lab Immun. 9(2): 348–351.
Tsuji, M. and Zavala, F. 2003. T cells as mediators of protective immunity against liver stages of plasmodium. Trends Parasitol. 19(2): 88-93.
Urban, B.C., Ferguson, D.J., Pain, A., Willcox, N., Plebanski, M., Austyn, J.M. and Roberts, D.J. 1999. Plasmodium falciparum-infected erythrocytes modulate thematuration of dendritic cells. Nature. 400(6739): 73-77.
Urban, B.C., Willcox, N. and Roberts, D.J. 2001. A role for CD36 in the regulation of dendritic cell function. PNAS. 98(15): 8750–8755.
Wahl, S.M. 1994. Transforming Growth Factor/3: The good, the bad, and the ugly. J Exp Wickramasinghe, .S.N. and Abdalla, S.H. 2000. Blood and bone marrow changes in malaria. Baillieres Best Pract Res Clin Haematol. 13(2): 277-299.
Winston, J.T. and Pledger, W.J. 1993. Growth factor regulation of cyclin D1 mRNA expression through protein synthesis-dependent and -independentmechanisms. Mol Biol Cell. 4(11): 1133-1144.
Wongchotigul, V., Suwanna, N., Krudsood, S., Chindanond, D., Kano, S., Hanaoka, N., Akai, Y., Maekawa, Y., Nakayama, S., Kojima, S. and Looareesuwan, S. 2004.
The use of flow cytometry as a diagnostic test for malaria parasites. SoutheastAsian J Trop Med Public Health. 35(3): 552-559.
World Health Organization. 2005. Malaria control today. Geneva, Switzerland, March: 1- Yang, Y.Z., Little, B. and Meshnick, S.R. 1994. Alkylation of proteins by artemisinin.
Effects of heme, pH, and drug structure. Biochem Pharmacol. 48(3): 569-573.
Yui, J., Garcia-Lloret, M., Wegmann, T.G. and Guilbert, L.J. 1994. Cytotoxicity of tumour necrosis factor-alpha and gamma-interferon against primary human placentaltrophoblasts. Placenta. 15(8): 819-835.
Zhang, C., Gong, Y., Ma, H., An, C. and Chen, D. 2001. Reactive oxygen species involved in trichosanthin-induced apoptosis of human choriocarcinoma cells.
Biochem. J. 355(3): 653-661.

Source: http://doc.clib.psu.ac.th/public7/thesis7/full/261354/261354_bibli.pdf

Microsoft word - cpa guidelines - english

Requirements on content providers (CPA Guidelines) Marketing via SMS – requirements according to the Marketing Control Act § 2b . 2 Information required before a content services transaction is completed . 3 Information to be provided in the marketing . 4 Requirements regarding the presentation of the information . 5 Entering into and completion of an agreement . 6 Specific about subscrip

eci.be

De weg naar het noorden (roman, 1995) Minnares van de duivel (verhalen, 2002)Em. Querido’s Uitgeverij bv, Singel 262,Omslagbeeld Crystal Cartier Photography / CorbisIk ben een Marokkaan in een vinexwijk. Een Marokkaan diehet in de ogen van andere Marokkanen heeft gemaakt, om-dat ik in een wijk woon vol blanke autochtonen. Maar dielaatsten hadden wat bezorgd gekeken toen ze zagen dat er

Copyright © 2010 Health Drug Pdf