Beterdichtbij.nl

Reglement Farmaceutische zorg BeterDichtbij 2014
1. Algemeen
GVS: Geneesmiddelenvergoedingssysteem. De
Prestaties: De apotheek levert geneesmiddelen.
overheid bepaalt welke geneesmiddelen onder Voor de levering zijn diverse prestaties beschreven welke voorwaarden en bij welke medische indicatie modelovereenkomst van de Basisverzekering voor vergoeding in aanmerking komen. Op deze GVS-lijst zijn alle geneesmiddelen geplaatst die Prestatie 1: Terhandstelling van een UR (uitsluitend
betreft van het Besluit zorgverzekering en de zorgverzekeraars kunnen vergoeden. De lijst recept)-geneesmiddel
Regeling zorgverzekering voor wat betreft de wordt Bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering Prestatie 2: Eerste terhandstellingsgesprek.
farmaceutische zorg, zoals die geldt vanaf genoemd. Het GVS is zodanig opgesteld dat Deze prestatie is per 1-1-2014 gescheiden van 1-1-2014. De minister van Volksgezondheid, Welzijn voor alle verzekerden geschikte geneesmiddelen prestatie 1. Deze prestatie mag in rekening worden en Sport heeft in het algemeen bepaald welke beschikbaar zijn. Daarnaast kennen sommige gebracht als uitgebreide uitleg wordt gegeven farmaceutische zorg onder welke voorwaarden geneesmiddelen die staan op Bijlage 2 van de bij de eerste keer ter handstellen van een nieuw en bij welke medische indicaties voor vergoeding Regeling zorgverzekering extra voorwaarden geneesmiddel (andere werkzame stof, sterkte of c.q. verstrekking in aanmerking komt. Daarbij is aan de zorgverzekeraars overgelaten om nadere Prestatie 3: Instructie UR-geneesmiddel gerelateerd
voorwaarden met betrekking tot de toegang Farmaceutische zorg: Farmaceutische zorg omvat
hulpmiddel
tot de farmaceutische zorg vast te stellen. De de aanspraak op de vergoeding van kosten van Prestatie 4: Medicatiebeoordeling chronisch UR-
zorgverzekeraar heeft zijn nadere voorwaarden apotheekzorg alsmede advies en begeleiding zoals geneesmiddelengebruik
in dit Reglement vastgelegd. Dit Reglement maakt Deze prestatie wordt alleen uitgevoerd bij onderdeel uit van de polisvoorwaarden.
verzekerden die 5 of meer geneesmiddelen Apotheekzorg: Apotheekzorg betreft
2. Definities
of dat geneesmiddelen worden gebruikt die elkaar tegenwerken. Om te zorgen dat dit Regeling: De Regeling zorgverzekering zoals deze
voor iedereen met dit risico ook toegankelijk thans luidt dan wel in 2014 zal komen te luiden. is, wordt geen eigen risico ingehouden bij de Daarbij gaat het ook om geneesmiddelen die prestatie Medicatiebeoordeling chronisch UR- gedurende de loop van 2014 in het GVS worden Prestatie 5: Farmaceutische begeleiding bij
ziekenhuisopname of polikliniekbezoek
Deze prestatie wordt als c 0,01 gedeclareerd voor
registratie.
Prestatie 6: Farmaceutische begeleiding i.v.m.
4. Hoeveelheden ter handstelling
Er is een medische noodzaak voor toediening thuis, ontslag uit het ziekenhuis
of regelmatige toediening in het ziekenhuis is niet Deze prestatie wordt als c 0,01 gedeclareerd voor Per voorschrift worden de kosten van ter mogelijk vanwege een afstand van 30 kilometer of handgestelde geneesmiddelen maximaal vergoed meer tussen woonplaats en ziekenhuis én het ge- neesmiddel kan op een verantwoorde manier in de Spoedeisende apotheekzorg:
a. 15 dagen, indien het een voor de verzekerde aanzien van apotheek spoedzorg. Landelijk is besloten dat per 1-1-2014 de spoedeisende zorg chemotherapeutica betreft ter bestrijding van 6. Specifieke bepalingen voor
door dienstapotheken wordt uitgevoerd. De geneesmiddelen
dienstapotheken zijn dan in de avond, nacht (maandag t/m zaterdag na 18.00 uur en voor geneesmiddelen betreft ter behandeling van 6.1 Eigen bijdrage:
9.00 uur) en op zondag en een aantal feestdagen chronische ziekten, met uitzondering van Op geneesmiddelen is het door de overheid open voor spoedgeneesmiddelen; de openbare vastgestelde geneesmiddelenvergoedingssysteem apotheken zijn dan voortaan gesloten. Niet d. ten hoogste één jaar indien het orale in alle regio’s zal dit per 1-1-2014 ook echt zijn vergoedingsprijzen van de geneesmiddelen georganiseerd. De apotheken zullen gezamenlijk in onder de 21 jaar, voor de eerste keer orale waarvoor lagere maximumprijzen worden vergoed de regio laten weten waar verzekerden naar toe anticonceptiva is dit ten hoogste drie maanden; dan in de Z-Index zijn opgegeven, staat op moeten voor spoedgeneesmiddelen. Uitgangspunt e. ten hoogste één maand in overige gevallen.
www.beterdichtbij.nl. Het GVS deelt de genees- is dat apotheek spoedzorg net zo toegankelijk en middelen in groepen geneesmiddelen volgens bereikbaar is als een huisartsenpost.
5. Plaats van toediening
vergoedingslimiet berekend. Is de werkelijke prijs van het geneesmiddel hoger dan de 3. Toestemming
De geneesmiddelen epoprostenol (oa Flolan®),
vergoedingslimiet, dan betaalt de verzekerde het iloprost voor inhalatie (oa Ventavis®), treprostinil
verschil bij. Een eigen bijdrage wordt ook betaald Daar waar in dit Reglement toestemming wordt subcutaan(oa Remodulin®) mogen alleen
voor zover een geneesmiddel is bereid uit een in het ziekenhuis worden toegediend en/of geneesmiddel waarvoor een eigen bijdrage is a. Het verzoek om toestemming dient altijd tijdig ter hand worden gesteld. (Zie ook bijlage 2 verschuldigd. De eigen bijdrage is verschuldigd aan en vooraf door of namens de verzekerde te geneesmiddelen). Als deze geneesmiddelen door degene die het geneesmiddel ter hand stelt: de een apotheek worden geleverd, dient hiervoor apotheker of de apotheekhoudende huisarts, tenzij b. Het verzoek om toestemming gaat vergezeld van een schriftelijke, gemotiveerde toelichting Gedurende het jaar 2014 zullen er geneesmiddelen zijn die als medisch specialistische zorg waren c. Bij de toestemming kan de verzekeraar bepalen aan te merken en gedurende de loop van het voor welke termijn deze toestemming geldt. kalenderjaar in het GVS worden opgenomen. d. De toestemming geldt alleen voor toediening Voorwaarden voor toediening in de thuissituatie van geneesmiddelen in de thuissituatie en voor van geneesmiddelen die als medisch specialistische 6.2 Onderling vervangbare geregistreerde
a. Apotheekbereidingen (artikel 40, derde lid, derde land wordt ingevoerd. Het gaat hier om geneesmiddelen
onderdeel a. van de Geneesmiddelenwet).
een ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan 1 op de 150.000 inwoners. Wel moet ook bij geneesmiddelen is opgenomen in bijlage 1a van deze geneesmiddelen sprake zijn van rationele apotheekbereidingen die gelijk of nagenoeg farmacotherapie. Voor het tot gelding brengen b. De zorgverzekeraar heeft alle geneesmiddelen gelijk zijn aan enig niet door de minister aangewezen als bedoeld in artikel 2.5 van de onder b is voorafgaande toestemming van de 6.3 Niet-onderling vervangbare geregistreerde
aanspraak als die bereidingen zijn aan te 6.5 (Zelfzorg) geneesmiddelen voor chronisch
geneesmiddelen
merken als rationele farmacotherapie. Dit wil gebruik, sitagliptine, linagliptine, vildagliptine,
a. Naast onderling vervangbare geregistreerde zeggen een behandeling met een geneesmiddel saxagliptine en benzodiazepinereceptor-agonisten
in enterale toedieningsvorm
waarvan de werkzaamheid en effectiviteit bij Voor de volgende (zelfzorg) middelen: laxeer- geneesmiddelen. De niet-onderling vervangbare wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld middelen, kalktabletten, middelen bij allergie, geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die door en die tevens het meest economisch is voor geneesmiddelen tegen diarree, maagontledigings- verschillen in eigenschappen niet met andere geneesmiddelen, geneesmiddelen ter bescherm- geneesmiddelen geclusterd kunnen worden. ing van de ogen tegen uitdroging en maagzuur- b. De lijst met niet-onderling vervangbare b. Geneesmiddelen bedoeld in artikel 40, derde remmers zoals bedoeld in bijlage 2 van de Regeling geneesmiddelen is opgenomen in bijlage 1b van lid onderdeel c. van de Geneesmiddelenwet. zorgverzekering en sitagliptine, linagliptine, Het gaat hierbij om twee categorieën. De eerste vildagliptine, saxagliptine en benzodiazepine- categorie betreft geneesmiddelen die niet in de receptor-agonisten in enterale toedieningsvorm handel zijn en ook niet als apotheekbereiding verkrijgbaar zijn, maar waaraan wel behoefte a. Op het voorschrift van de behandelend d. De zorgverzekeraar heeft alle geneesmiddelen fabrikant in Nederland speciaal gemaakt voor verzekerde langer dan zes maanden op het aangewezen als bedoeld in artikel 2.5 van de de betrokken patiënten op een gespecificeerd betreffende middel is aangewezen en dat het verzoek van hun arts. De tweede categorie is voorgeschreven ter behandeling van een betreft geneesmiddelen die in Nederland niet in chronische aandoening. In deze gevallen wordt 6.4 Andere geneesmiddelen, mits het rationele
de handel zijn, maar wel in een ander land. De de aanduiding “C.G.” gebruikt. De apotheek farmacotherapie betreft
reden daarvan is meestal dat het om patiënten dient hiervan op de nota melding te maken.
Uitgaande van de eis dat het om rationele therapie met een zeldzame ziekte gaat, waarvan er in b. De eerste 15 dagen komen de kosten voor gaat, vallen hieronder in de eerste plaats de Nederland te weinig zijn om het desbetreffende eigen bereidingen van de apotheker (artikel 40, lid 3, onderdeel a. van de Geneesmiddelenwet); bereiden en af te leveren in Nederland. Ten voorts vallen daaronder geneesmiddelen als behoeve van deze patiënten is het toegestaan bedoeld in artikel 40, derde lid,onder c, van de gespecificeerd verzoek van hun arts uit een andere lidstaat wordt betrokken dan wel uit een 6.6 Nadere voorwaarden waaronder bepaalde
aanbieden, kan hij de artsenverklaring ook nl) tegelijk met het recept bij de apotheek in: dit geneesmiddelen worden vergoed c.q. verstrekt
rechtstreeks naar de zorgverzekeraar (laten) bevordert een snelle afhandeling van de aanvraag. a. Een geneesmiddel dat op Bijlage 2 van de Indien de verzekerde (uit privacyoverwegingen) de Regeling zorgverzekering is geplaatst, mag artsenverklaring niet in de apotheek wil aanbieden, alleen worden vergoed c.q. verstrekt wanneer c. Voor een aantal geneesmiddelen kan de kan hij de artsenverklaring ook rechtstreeks naar aan bepaalde (wettelijke) indicatievoorwaarden de zorgverzekeraar (laten) sturen of faxen. is voldaan. Deze (wettelijke) indicatie voor- zorgverzekeraar of de verzekerde recht heeft waar den zijn opgenomen in Bijlage 2 van op vergoeding van het betreffende middel. 8. Vergoedingen geneesmiddelen
geneesmiddelen van Bijlage 2 is voorafgaande in de geneesmiddelenlijst van dit Reglement. toestemming van de zorgverzekeraar vereist. 8.1 Vergoedingenbeleid
Bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering voorschrijvend arts in bij de zorgverzekeraar. BeterDichtbij kent geen preferentiebeleid worden gewijzigd en is opvraagbaar bij de voldoet, wordt een machtiging voor een periode apothekers bepalen op basis van het recept en zorgverzekeraar. Voor geneesmiddelen die afgegeven. De verzekerde kan de aanvraag in overleg met de verzekerde welk (merkloos) gedurende het jaar worden toegevoegd aan rechtstreeks naar de zorgverzekeraar (laten) Bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering geldt eveneens een toestemmingsvereiste. De 8.2 Merkloze geneesmiddelen
voorwaarden staan vermeld op www.wetten.nl, De generieke (merkloze) geneesmiddelen zijn zorgverzekeringswet, Regeling zorgverzekering, 7. Specifieke bepalingen voor
ingedeeld in clusters van geneesmiddelen dieetpreparaten, zie ook bijlage 2 van
met dezelfde werkzame stof. Om de kosten te Via www.znformulieren.nl zijn deze voorwaar- de regeling zorgverzekering
beheersen en de premie betaalbaar te houden, werkt BeterDichtbij met het margebeleid. Uit een 7.1 Voeding algemeen
aantal clusters merkloze geneesmiddelen is het b. Voor het merendeel van deze geneesmiddelen Het betreffen polymere, oligomere, monomere en geneesmiddel met de laagste prijs geselecteerd. kan de apotheker middels landelijk ontwikkelde modulaire dieetpreparaten. Het dieetpreparaat De vergoeding van een geneesmiddel in hetzelfde dient te zijn aangevraagd door een huisarts, cluster bedraagt niet meer dan 5% boven de de apothekersinstructie beoordelen of de bedrijfsarts, jeugdarts of medisch specialist, zoals laagste prijs. Hierdoor is er meer keus in genees- verzekerde recht heeft op vergoeding van bijvoorbeeld een kinderarts of longarts. het betreffende middel. Deze geneesmiddelen Voor de overige merkloze geneesmiddelen ver- staan vermeld in de geneesmiddelenlijst van 7.2 Landelijk ontwikkelde protocollen via
goeden wij de advies inkoop prijs. De kosten die dit reglement en op www.znformulieren.nl. De artsenverklaring
een apotheker boven de marge of advies inkoop- verzekerde dient de door de voorschrijvend Voor deze dieetpreparaten kan de apotheker prijs vraagt aan verzekerde vergoeden wij niet.
arts ingevulde artsenverklaring (beschikbaar middels landelijk ontwikkelde protocollen via een via www.znformulieren.nl) tegelijk met het artsenverklaring beoordelen of de verzekerde recept bij de apotheek in. Dit bevordert een recht heeft op vergoeding van het betreffende snelle afhandeling van de aanvraag. Indien voorschrijvend arts ingevulde artsenverklaring de artsenverklaring niet in de apotheek wil (beschikbaar via de website www.znformulieren.
8.3 Merk geneesmiddelen
Bij Nederlandse merkgeneesmiddelen (ook wel
spécialité’s genoemd) wordt de advies inkoopprijs
minus een percentage vergoed.
9. Geneesmiddelenlijst
Voor de onderstaande geneesmiddelen geldt de procedure zoals vermeld in artikel 6.6: de zgn “Bijlage 2 geneesmiddelen”. De bijbehorende (wettelijke) indicatievoorwaarden staan vermeld in Bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. De nummers corresponderen met de onderdelen, zoals vermeld in deze Bijlage 2. De Bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering kan gedurende het jaar door de Minister worden gewijzigd. Voor geneesmiddelen die gedurende het jaar worden toegevoegd aan Bijlage 2 van de Regeling geldt eveneens een toestemmingsvereiste Voor een actuele lijst kijk op http://wetten.overheid.nl/BWBR0018715/Bijlage2. Tevens kunt u op https://www.zn.nl/zn-formulieren/farmacie/ een actueel overzicht vinden bij welke van deze bijlage 2 geneesmiddelen een artsenverklaring benodigd is.
Bijlage 2.
Horende bij artikel 2.5, tweede en derde lid, van de Regeling zorgverzekering dd 2 oktober 2013.
1. Polymere, oligomere, monomere en modulaire bescherming van de ogen tegen uitdroging die twee of meer van deze vaccins of met het op grond van de Geneesmiddelenwet zonder recept mogen worden afgeleverd en andere bestanddeel en in eenzelfde toedieningsvorm 9. Simvastatine, atorvastatine, fluvastatine, * In afwijking van art. 6.6.b is de schriftelijke 11. Granulocyt koloniestimulerende faktor aanvraag van de arts noodzakelijk. Deze kan per fax (033) 464 29 44, post (Managed Care, 51. Sitagliptine, linagliptine en vildagliptine Antwoordnummer 128, 3800 VB Amersfoort) of per e-mail ([email protected]) worden 57. Benzodiazepinereceptor-agonist in orale of verstuurd ter attentie van de Medisch Adviseur en onder vermelding van Medisch Geheim.
57a. Benzodiazepinereceptor-agonist, met ** In afwijking van art. 6.6.b is alleen voor Epoprostenol, Iloprost en Treprostinil subcutaan de 27. R-DNA-interferon, erytropoëtine en analoga, schriftelijke aanvraag van de longarts noodzakelijk. Deze kan per fax (033) 464 29 44, post (Managed Care, Antwoordnummer 128, 3800 VB Amersfoort) of per e-mail ([email protected]) worden verstuurd ter attentie van de Medisch intraveneus**, iloprost voor inhalatie**, Adviseur en onder vermelding van Medisch Geheim.
sildenafil, tadalafil en treprostinil subcutaan** 71. Maagzuurremmers in orale toedieningsvorm, 32. Fertiliteitshormonen: zullen in 2014 grotendeels maagzuurremmer bevatten met uitzondering bestemd voor bestrijding van Helicobacter

Source: https://beterdichtbij.nl/Repository/Documents/2014/2014_BeterDichtbij_Regl_Farmaceutische_zorg.pdf

Modelos de terapia familiar sistemica en adiccion a sustancias

MODELOS DE TERAPIA FAMILIAR SISTEMICA EN ADICCION A SUSTANCIAS A. Un mapa mínimo de la cibernética de primer orden y la cibernética de segundo orden en la terapia familiar Cibernética de Primer Orden: Se nutre de las ciencias exactas principalmente de la física, se plantea como una Teoría de la Comunicación y el Control de los Sistemas Naturales y Artificiales. Pone énfasis en la re

protennis.by

Boys' 12 Doubles - Final Rounds Adrian Andreev (1) Alexander Zgirovsky (1) 12/3 12:30 PM Bohua Dong CHN Andreev-Zgirovsky(1) Chenhe Li Murillo Rodrigo N Montes de Oca 12/4 2:00 PM TIMMY T. PHUNG Andreev-Zgirovsky(1) 12/3 12:30 PM 7-6(5); 6-1 Suarez-Vereau Billy G. Suarez Mateo Vereau Liam Draxl 12/5 1:00 PM Ryoma Matsushita An

Copyright © 2010 Health Drug Pdf