Basol.no

SIKKERHETSDATABLAD
Aniosterase SV
1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA
1.1 ProduktidentifikatorKjemikaliets navn 1.2 Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser som frarådesAnvendelse Enzymatisk rengjøringsmiddel for flater og utstyr.
Ingen spesifikke. Ikke bland produktet med andre kjemikalier uten å ha konferert med produsenten.
1.3 Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladetProdusent, importør Basol Norge ASSkibåsen 404636 Kristiansand STelefon: 38046404 Fax: 38047211 Basol Norge ASSkibåsen 404636 Kristiansand STelefon: 38046404 Fax: 38047211 Ambulanse: 113
Brann: 110
Politiet: 112
Giftinformasjonen: 22 59 13 00.

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER
2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen 67/548/EEC og 1999/45/EC2.2 Merkningselementer S-26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.
S-36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.
S-45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig.
S-27 Tilsølte klær må fjernes straks.
Kan virke etsende.
Kan fremkalle allergisk reaksjon.
3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING
Utarbeidet med Sensor Chemdoc lisensiert til Security Consult. WWW.SIKKERHETSRAADGIVER.NO Side 1 (6)
SIKKERHETSDATABLAD
Aniosterase SV
R-setningenes fullstendige ordlyd finnes i seksjon 16. Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig.
Forklaring til relevante fare- og risikosetninger finnes i seksjon 16.
R og H-setningene nevnt i punkt 3 er listet opp i punkt 16 med fullstendig tekst. Andre inngående ingredienser bidrar ikke til klassifisering. Ingrediens nr.5 (cas.Nr. 9014-01-1)er et stoff som kan fremkalle allergi.
4. FØRSTEHJELPSTILTAK
4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltakInnånding Fjern tilsølte klær. Skyll huden med mye vann. Oppsøk lege ved vedvarende irritasjon eller hudskade.
Skyll straks med mye vann i minimum 15 minutter (hold øyenlokk utbrettet, ta av eventuelle kontaktlinser). Snarest til sykehus, lege. Fortsett skyllingen under transporten.
Skyll munnen med vann. Fremkall ikke brekning. Umiddelbart til sykehus. Hvis mulig, vis etikett eller HMS- datablad.
Om nødvendig kontakt Giftinformasjonssentralen Tlf 22 59 13 00.
Etsende. Risiko for alvorlig øyeskade. Etsende på huden med fare for etsesår som gror sent, brannsår. Gir sterk svie. Innånding kan føre til irritasjon i lufteveiene.
forsinkede4.3 Angivelse av om øyeblikkelig Fare for varige skader dersom førstehjelp ikke settes i gang omgående. Legebehandling nødvendig.
legehjelp og særlig behandling er nødvendigAnnen informasjon Gi aldri noe å drikke til en bevisstløs person.
5. TILTAK VED BRANNSLUKKING
5.1 SlukningsmidlerPassende slukningsmidler Brann i omgivelsene slukkes med egnet slukkemiddel.
Ikke brannfarlig i henhold til lov om brannfarlige varer.
Ved brann kan det organiske materialet i produktet utvikle kullmonoksid og kulldioksidtåke og NOx.
Brannslukkere må benytte røykdykkerutstyr.
brannbekjempningspersonaleAnnen informasjon Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Sørg for at slukkevann ikke når avløp eller andre vannkilder. Grøft for å hindre spredning.
6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP
Utarbeidet med Sensor Chemdoc lisensiert til Security Consult. WWW.SIKKERHETSRAADGIVER.NO Side 2 (6)
SIKKERHETSDATABLAD
Aniosterase SV
Unngå kontakt med hud og øyne. Bruk personlig verneutstyr som angitt i pkt. 8.
sikkerhetsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprosedyrer6.2 Miljøbeskyttelsestiltak Må ikke slippes i vann eller kloakksystemer. Samles opp med inert absorsjonsmiddel som f.eks. vermikulit, sand eller jord.
Etter at spill er fjernet skal det etterspyles med mye vann.
inndemning og opprenskning6.4 Henvisning til andre avsnitt Se avsnitt 13 for viderebehandling av avfall.
7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING
Unngå kontakt med hud og øyne. Må ikke svelges. Benytt verneutstyr som beskrevet i pkt.8. Les Lagres i godt lukket emballasje i tørre og godt ventilerte lokaler. Lagringstemperatur: + 5 °C til + 35 Respekter holdbarhetsdato. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Kan virke etsende. Kan forårsake allergisk reaksjon.
Ved brann kan det organiske materialet i produktet utvikle kullmonoksid og kulldioksidtåke og NOx.
Enzymatisk rengjøringsmiddel for flater og utstyr. Ytterligere informasjon om bruksområder er tilgjengelige hos importør/produsent.
Tom ikke rengjort emballasje skal behandles som om den er full.
8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR
NGV-mg/m3 TGV-mg/m3 Note Anm.
Cas. 9014-01-1 Subtilisin 1 GU/m3 2 GU/m3 S 26Proteolytisk, dvs proteinspjelkende, enzymaktivitet måles i Glycinenheter (GU) per m3. En GU tilsvarer en aktivitet som fra standarsubstrakt under standarbetingelser frigjør så mange aminogrupper som finnes i 1 mg glycin.
8.2 EksponeringskontrollBegrensning av eksponering på Vask hender etter arbeid med produktet. Sørg for god ventilasjon.
Ved høye konsentrasjoner eller i trange rom, må det brukes egnet åndedrettsvern,evnt.Friskluftsmaske.
Tettsluttede vernebriller eller ansiktskjerm.
Benytt vernehansker av neopren eller nitril ved håndtering av produktet. Hansketypen må være av motstandsdyktig materiale og man bør søke råd hos hanske leverandøren.
Ikke spis, drikk eller røyk i nærheten av produktet.
9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaperForm Utarbeidet med Sensor Chemdoc lisensiert til Security Consult. WWW.SIKKERHETSRAADGIVER.NO Side 3 (6)
SIKKERHETSDATABLAD
Aniosterase SV
10. STABILITET OG REAKTIVITET
Det er ikke oppgitt noen data fra produsent.
10.3 Risiko for farlige reaktioner Ved brann kan det organiske materialet i produktet utvikle kullmonoksid og kulldioksidtåke og NOx.
11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE
11.1 Opplysninger om toksikologiske virkningerInnånding Innånding kan føre til irritasjon i luftveiene.
Etsende. Kan forårsake rødhet og lokal hudirritasjon.
Risiko for alvorlig øyeskade. Etsende. Forårsaker kraftig tåreflod, rødhet og pupillforstørrelse.
Svelging kan føre til etseskader i øvre del av spiserør og luftveiene. Kan føre til brystsmerter, magesmerter, hodepine, blodbrekninger og alvorlige skader på slimhinner.
Inneholder stoff som er klassifisert som allergifremkallende.
Stoffet er ikke oppført på kreftlisten.
Løsningen inneholder proteolytisk enzym som i løsningen ikke finnes i konsentrasjoner som gjør den allergifremkallende. Gjentatt og langvarig kontakt med store mengder av konsentrert produkt kan alikevel føre til overfølsomhet.
Helsefaren er avhengig av bruk og vernetiltak.
12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER
Ikke klassifisert som farlig for miljøet i henhold til direktiv 99/45/EU.
Produktets tensider er å betrakte som biologisk nedbrytbart i henhold til de kriteriene som er fastsatt i EU 648/2004.
Ikke aktuelt, basert på tilgjengelige data.
vPvB-vurdering12.6 Andre skadevirkninger Konsentrert produkt må ikke slippes i avløp, jord eller andre vannavløp.
13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL
13.1 AvfallsbehandlingsmetoderAvfallsgrupper 20 01 29 detergenter som inneholder farlige substanser. Se avfallsforskriften av 01.06.04.
Tom ikke rengjort emballasje behandles som farlig avfall på samme måte som produktet.
Produktet (konsentrert) må ikke slippes i avløp, jord eller andre vannkilder. Unngå utslipp av produkt (konsentrert eller blandet i avløp som ikke er tilkoblet renseutstyr.
14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)Varenavn Utarbeidet med Sensor Chemdoc lisensiert til Security Consult. WWW.SIKKERHETSRAADGIVER.NO Side 4 (6)
SIKKERHETSDATABLAD
Aniosterase SV
Ikke klassifisert som farlig for miljøet. Se punkt 12.
14.6 Særskilte forsiktighetsregler Unngå kontakt med hud og øyne. Unngå innånding av damp/sprøytetåke.
Se transportuhellskort/skriftelige instruksjoner. (www.sikkerhetsraadgiver.no).
15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER
Administrative normer (2007/2008). Stofflisten (2005) Produktforskriften. OBS listen. særlig lovgivning for stoffet eller Produsent/importør. Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (2003). Forskrift om farlig avfall (2004). ADR/RID-vegtransport av farlig gods (2011). I henhold til forordning: ECNo Ingen spesielle opplysninger utover det som er oppgitt i dette sikkerhetsdatablad.
Opplysningene støtter seg til dagens kjennskaper og erfaringer.
Sikkerhetsdatabladet beskriver produkter med henblikk på sikkerhetskrav.
16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved svelging.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
R-11 Meget brannfarlig.
R-22 Farlig ved svelgning.
R-34 Etsende.
R-35 Sterkt etsende.
R-36 Irriterer øynene.
R-37/38 Irriterer luftveiene og huden.
R-38 Irriterer huden.
R-41 Fare for alvorlig øyeskade.
R-42 Kan gi allergi ved innånding.
R-50 Meget giftig for vannlevende organismer.
R-67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.
Administrative normer (2007/2008). Stofflisten (2005) Produktforskriften. OBS listen. Produsent/importør. Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (2003). Forskrift om farlig avfall (2004). ADR/RID-vegtransport av farlig gods (2011). I henhold til forordning: ECNo 1272/2008 (CLP).
Ovenstående informasjon bygger på leverandørens opplysninger og litteratur.
Databladet er laget etter vår nåværende kunskap, norsk regelverk og produsentens opplysninger. Forhold som dukker opp som skyldes manglende opplysninger til oss, er utenfor vår kontroll og må svares for av produsenten. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, vil det være brukerens ansvar at de nødvendige forholdsregler blir tatt. Det er den enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjon gitt i dette HMS-datablad blir lest og forstått av alle som bruker, behandler, avhender eller på noen måte kommer i kontakt med produktet. Dette produktet skal bare brukes til det formål det er beregnet for og i henhold til spesifiserte instruksjoner. Opplysningene gjelder kun for det materialet som er angitt her, og gjelder ikke i forbindelse med bruk av noe annet materiale eller i noen form for bearbeidelse. Opplysningene skal ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Utarbeidet med Sensor Chemdoc lisensiert til Security Consult. WWW.SIKKERHETSRAADGIVER.NO Side 5 (6)
SIKKERHETSDATABLAD
Aniosterase SV
Reach nr.: Registreringsnummeret er ikke tilgjengelig for dette produktet eller bruken av dette er unntatt i henhold til §2 i forordning (EU) nr. 1907/2006 om REACH, årlige volum i tonn krever ikke registrering eller registreringen er forutsatt for en senere registreringsdato.
Pre-registrering:Det bekreftes at alle registreringspliktige substanser i dette produktet er Pre-registrert i henhold til ECHA. Det er foretatt endringer i følgende punkter siden siste revisjon:Sikkerhetsdatabladets utsende og punkter er endret med tanke på REACH/CLP. Det er derfor endringer i alle punkter siden siste revisjon.
--- SIKKERHETSDATABLAD i henhold til EU direktiv 67/548/EEC, 1999/45/EC og 453/2010 of 20 May 2010 ---
Utarbeidet med Sensor Chemdoc lisensiert til Security Consult. WWW.SIKKERHETSRAADGIVER.NO Side 6 (6)

Source: http://www.basol.no/wp-content/uploads/2012/02/Sikkerhetsdatablad-Aniosterase-sv.pdf

Levetiracetam: safety and efficacy in neonatal seizures

e u r o p e a n j o u r n a l o f p a e d i a t r i c n e u r o l o g y x x x ( 2 0 1 0 ) 1 e7Official Journal of the European Paediatric Neurology SocietyLevetiracetam: Safety and efficacy in neonatal seizuresGeorgia Ramantani a,b,*, Chrysanthy Ikonomidou a,c, Beate Walter a, Dietz Rating d,Juergen Dinger ea Department of Pediatric Neurology, University Children’s Hospital Dresden, Fe

Unification of god's name on purim

Unification of God's Name On Purim From the Pri Tzaddik , by Rav Tzaddok HaCohen Mi-Lublin, Vol. 2, pp. 187 - 188, Lublin 5667 (1907), Reprinted in Jerusalem, 1972 Translated by David Jay Derovan, Jerusalem Aside from the intrinsic value of its content, this "Dvar Torah" was selected for translation because it presents primary Kabbalistic contents and applies them to a major

Copyright © 2010 Health Drug Pdf