Vad är future search_stig z/

I en Future Search konferens deltar normalt 60 - 70 Dagordningen för en Future Search
Att förändra våra grundantaganden
personer – tillräckligt stor grupp för att inkluderamånga olika perspektiv, samtidigt så liten att hela Arbetet genomförs i 4 eller 5 halvdagarssessioner, Under decennier har uppfattningen varit att det gruppen kan vara i dialog i varje del av arbetet.
minst 16 timmars arbete (exkl pauser och måltider).
bästa sättet att samla stora grupper är till föredrag Härigenom kan deltagarna få en gemensam bild av av en expert eller till en panel av experter, som ”hela elefanten”. (Med större grupper kan flera besvarar frågor från publiken. Tron att någon
konferenser genomföras parallellt eller i följd.) ”Framtiden för …………….…”
annan har den kunskap vi behöver sitter djupt
Optimalt är att en konferens pågår 2 1/2 dag. När rotad inom oss. Detta gäller också tron att när människor är engagerade i en uppgift under så pass 1. Lägg fast en gemensam historiebeskrivning.
andra säger vad vi ska göra så kan vi göra det.
lång tid blir de mer benägna att öppna upp och 2. Gör en karta – mindmap – över aktuella trender Future Search vänder upp och ned på dessa grund- inkludera varandra, att bygga förtroende och däri- i världen, som påverkar konferensens tema.
genom bidra till ökad handlingskraft i gruppen.
3. De olika intressentgrupperna bedömer sitt nu- varande handlande – vad de är stolta över och Istället för föredrag genomför vi arbetsmöten med Konferenstemat är alltid: ”Framtiden för …….…”
missnöjda med. Detta steg är viktigt för att öka olika intressentgrupper. Alla har information, den ömsesidiga förståelsen i gruppen.
auktoritet att handla och berörs av resultatet Hur Future Search fungerar
4. Skapa scenarier för en ideal framtid och fram- oberoende av var och ens status, skicklighet eller ställa dem som om de redan förverkligats.
attityd. Dessutom utgår vi från att en komplex Konferensen har en form som gör det möjligt för 5. Formulera den gemensamma grunden och utar- planeringsprocess kräver att olika värderings- människor att samarbeta utan att behöva försvara grunder blir tydliga, vilket är minst lika viktigt som eller driva igenom en viss agenda. Detta skapar nya att ha tillgång till expertis och faktainsamling. Vi De flesta grupper överraskas av hur mycket de är menar att människor gör andra val i dialog med överens om och av hur många värden de delar.
varandra, än vad de skulle göra på egen hand eller i Många grupper och organisationer upptäcker möte med redan välkända ansikten.
handlingskraft de inte trodde fanns. De tar initiativ Future Search principer
på ett sätt de inte trodde var möjligt.
Vår utgångspunkt är att människor har förmågaoch motivation att göra mer än vad de gör idag.
Samla hela systemet i rummet
Vad de behöver är tillfällen. Vi utgår också från att Tänk globalt, handla lokalt
Att släppa taget om fördomarna
var och en har en del av verkligheten och att alla Sök gemensam grund och önskad framtid
behöver tillgång till all information i gruppen för Självadministrerande arbetsgrupper
Future Search förändrar våra förutfattade meningar att göra sig en mer fullständig bild. Vi menar vidare om stora och diversifierade grupper. I möten under att vi behöver ta oss an ”röran” – förvirring och konferensen lär vi oss att de flesta människor kan kaos – tillsammans och göra något åt den. Detta är Den första principen handlar om att hela systemet
överbrygga skillnader i kultur, klass, kön, etniskt sunt förnuft som visat sig fungera väl i praktiken.
är representerat i rummet. Det innebär att männis- ursprung, makt, status och rang om de får arbeta kor, som kanske aldrig annars träffas, bjuds in där- tillsammans som jämlika med uppgifter som berör Förutsättningar för framgång
för att de berörs av konferensens uppgift. Alla får dem alla. De kan göra detta trots fördomar och på detta sätt nya möjligheter att lära och att ”ismer” som är djupt rotade. De kan göra detta Framgången med Future Search avgörs i planeringen – handla. Den andra principen fokuserar på det glo-
trots skepsis och ofta dystra profetior om vad som i accepterandet av de villkor som möjliggör framtids- bala perspektivet; var och en får hjälp med att se ett kommer och inte kommer att hända. När männis- inriktat handlande; Personer som berörs av temat större sammanhang än de normalt gör. Den tredje
kor får lösa till synes omöjliga problem utan press bjuds in att deltaga, det större sammanhanget kom- betyder att problem och konflikter behandlas som utifrån finner de ofta en gemensam grund för mer före detaljfrågorna, grupperna är självadministre- information under det att man söker sig fram till rande, konferensen pågår under minst 16 timmar gemensam grund och önskad framtid. Den fjärde
under tre dagar i ändamålsenliga lokaler, människor principen inbjuder deltagarna att själva organisera
lär av varandra istället för av experter och handlings- planen kommer först när man nått konsensus omvärderingar och principer för en önskad framtid.
Marvin Weisbord och
Resurser
Sandra Janoff
om Future Search:

Future Search Network är ett internationellt nät-
verk med flera hundra aktiva handledare, som er-
”Efter att ha genomfört förändringsprojekt under bjuder Future Search för att åstadkomma långsik- de senaste 30 åren – i affärslivet, stat och kommun, tigt hållbar utveckling i alla typer av verksamheter skola, vård, socialtjänst och andra samhällsinstitu- och kulturer. Även till icke vinstdrivande offentliga tioner – har vi inte funnit något bättre sätt att an- och ideella organisationer, oavsett deras förmåga vända 16 timmar på än att söka sig fram till en att betala marknadsmässiga priser. Nätverket distri- gemensam grund innan man gör handlingsplaner.
buerar också böcker och videos samt sponsrarforskning och genomför öppna workshops över Vi har också kommit till slutsatsen att ju större olikheter det finns i gruppen, desto viktigare attmänniskor i rummet hittar sina egna tolkningar, Scandinavian Future Search Network är ett lokalt
slutsatser, koncept och mål. Vi avstår därför från nätverk för utveckling och spridning av Future att ”organisera informationen” åt gruppen eller att Search metodiken i framförallt Norden och dess Future Search ?
föreslå våra egna modeller och prioriteringar. Istäl- let hjälper vi människor att förstå vad de säger till ____________________________________
Ander & Lindström Partners AB är sammanhål-
Av Marvin Weisbord och Sandra Janoff.
lande för det Skandinaviska nätverket. Tillsammans Översättning och bearbetning: Stig Zandrén och Bengt Lindström
Det viktigaste vi lärt oss är att det är mycket lättare med Future Search Network erbjuder vi all nödvän-dig kompetens för att framgångrikt genomföra Future Search är en unik planeringskonferens som att ändra betingelser under vilka vi möts än att Future Search i varje tänkbar miljö.
används i hela världen av hundratals institutioner, ändra varandras attityder, beteenden och djupt ro- företag och organisationer. Den har två parallella tade trossatser. Genom att skapa en flerdimensio- ____________________________________________ nell arena där människor kan delta på lika villkor,blir det möjligt att se frågorna från många olika Hjälpa stora och diversifierade grupper att finna
För mer information ring eller skriv till: gemensamma värden, mål och projekt.
I vår entusiasm menar vi inte att Future Search är Göra det möjligt för människor att skapa en
ett lätt arbete eller att 16 timmar kan ersätta år av gemensam framtid tillsammans och direkt börja
tröghet och konflikt. Processen är enkel, inte lätt.
planera konkreta åtgärder.
Att formulera temat/uppgiften och att få rätt perso- ner i rummet kräver hårt arbete. Att sätta igång en Konferensformen är speciellt värdefull i situationer Future Search konferens kräver omprövning av med stor osäkerhet och snabba förändringar.
många föreställningar om vad som kan uppnås i ett Deltagarna behöver ingen utbildning eller expert- kort möte. Men mötesprocessen är överraskande eller besök någon av följande webbplatser: kunskap. Konferenserna har bland annat fokuserat enkel. Vi har ägnat decennier åt att jaga regnbågar på ett brett spektrum av frågor inom skolan, med mer komplicerade metoder som inte matchar www.andolin.com
vården, kyrkan och andra samhällsinstitutioner, uppgiften. Att möta osäkerheten tillsammans – Reviderad 2003-02-13
frivilligorganisationer, stiftelser och företag. Future istället för att försöka ”fixa det” i ett möte – leder Search är i hög grad kulturneutralt och har därför till en förändrad världsbild, till nya och kreativa www.futuresearch.net
med framgång genomförts med människor från arbetssätt. Vi inbjuder er att utforska Future Search ____________________________________________ olika samhällsskikt i Nord- och Sydamerika, som ett sätt att öka förtroende, kreativitet och lång- Scandinavian Future Search Network. Original title: What is a Afrika, Australien, Europa och Asien.
Future Search Conference? Marvin Weisbord & Sandra Janoff, 1994.
Översättning och anpassning till svenska förhållanden:Scandinavian Future Search Network, 2002.

Source: http://www.andolin.com/pdf/vad-ar-future-search.pdf

Microsoft word - e2324_131205_ann_change in board lot size

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the “Stock Exchange”) take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement.

dpndietist.nl

Behandeling gewichtstoename door antipsychotica Antipsychotica kunnen overgewicht veroorzaken. Vooral met de nieuwere antipsychotica komt deze bijwerking sterk naar voren en is de klinische relevantie toegenomen. Veroorzaakten de klassieke antipsychotica extrapiramidale bijwerkingen, zo staat bij de atypische antipsychotica overgewicht meer op de voorgrond. De gewichtstoename verschilt per ant

Copyright © 2010 Health Drug Pdf